Самостійна робота – 2 годиниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Самостійна робота – 2 годиниВивчити питання:

1. Правова природа актів у кримінальному провадженні.

2. Правозастосувальні акти в кримінальному провадженні.

3. Акти дотримання і виконання кримінальних процесуальних і

матеріальних норм.

4. Письмова форма документів у кримінальному провадженні.

5. Класифікація процесуальних актів у кримінальному провадженні.

6. Підстави для класифікації процесуальних актів і їх загальна

характеристика.

7. Значення процесуальних актів у кримінальному провадженні.

8. Суспільно-політичне, процесуально-правове, виховне значення

актів у кримінальному провадженні.

9. Функції кримінальних процесуальних актів.

10. Загальні функції процесуальних актів: організаційна, інформаційно-

охоронна, попереджувальна і виховна.

11. Спеціальні функції: пізнавальна, контролююча.

Тема 2. Процесуальні акти під час проведення слідчих (розшукових)дій на стадії досудового розслідування.

Самостійна робота – 18 години

Вивчити питання:

1. Кримінальні процесуальні акти стадії досудового розслідування.

2. Кримінальні процесуальні акти дізнання.

3.Кримінальні процесуальні акти забезпечення безпеки учасників

кримінального провадження.

5. Форма і зміст протоколу слідчої дії.

6. Доручення слідчого як кримінальний процесуальний акт.

7. Загальні положення про запобіжні заходи; мета і підстави

застосування.

8. Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

9. Особисте забов'язання; особиста порука; домашній арешт; застава.

10. Застосування електронних засобів контролю.

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

 

Тема 3. Процесуальні рішення під час проведення слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування.

 

Самостійна робота – 14 години

Вивчити питання:

1.Правила визнання особи потерпілою.

2.Закриття кримінального провадження слідчим.

3.Прийняття слідчим рішення щодо речових доказів.

4.Призначення слідчим експертизи.

5.Затримання особи за скоєння тяжкого злочину.

6.Рішення слідчого щодо клопотань учасників кримінального

провадження.

7.Обвинувальний акт як процесуальне рішення слідчого і вимоги щодо

його оформлення.

 

Тема 4. Кримінальні процесуальні акти що складаються прокурором на стадії досудового розслідування.

Самостійна робота – 4 години

Вивчити питання:

1.Об'єднання і виділення матеріалів кримінального провадження.

2.Рішення прокурора щодо клопотань учасників кримінального

провадження.

3.Прийняття прокурором рішення щодо проведення освідування на

досудовому слідстві.

4.Надання письмових вказівок щодо проведення слідчих дій.

5.Складання позовної заяви прокурором під час проведення досудового

слідства.

6.Продовження термінів розслідування прокурором.

7. Особливості складання обвинувального акта прокурором.

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.

 

Тема 5. Кримінальні процесуальні акти суду першої інстанції.

 

Самостійна робота – 20 години

Вивчити питання:

1. Підсудність кримінального провадження та її види.

2. Недопустимість спору про підсудність.

3. Процесуальний порядок підготовчого провадження.

4. Ухвала суду по проведенню експертизи.

5. Об'єднання і виділення матеріалів кримінального провадження.

6. Форма клопотань учасників судового провадження.

7. Вирок суду, його види і вимоги щодо оформлення.

8. Рішення суду першої інстанції, їх види і вимоги щодо оформлення.

9.Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. Наслідки

не виконання угоди.

Тема 6. Кримінальні процесуальні акти суду апеляційної інстанції.

Самостійна робота – 12 години

Вивчити питання:

 

1.Форма апеляції учасників кримінального процесу.

2. Судові рішення суду апеляційної інстанції.

3. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV.

 

Тема 7. Кримінальні процесуальні акти суду касаційної інстанції.

 

Самостійна робота – 12 години

Вивчити питання:

 

1.Судові рішення суду касаційної інстанції.

2.Зміст ухвали суду касаційної інстанції.

3.Заперечення на касаційну скаргу.

4. Вимоги до касаційної скарги.

Тема 8. Кримінальні процесуальні акти Верховного суду України.

Самостійна робота – 4 години

Вивчити питання:

1.Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими

обставинами.

2.Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

Тема 1. Загальні вимоги щодо кримінальних процесуальних актів.

Теми рефератів, доповідей

1. Кримінальне провадження як система кримінальних процесуальних актів.

2. Кримінальні процесуальні акти за Статутами Великого князівства Литовського 1528, 1566 і 1588 рр.

3. Кримінальні процесуальні акти за Статутом кримінального судочинства Російської імперії 1864 р.

Тема 2. Процесуальні акти під час проведення слідчих (розшукових)дій на стадії досудового розслідування.

Теми рефератів, доповідей

1. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні.

2. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

3. Втручання у приватне спілкування.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

 

Тема 3. Процесуальні рішення під час проведення слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування.

 

 

Теми рефератів,доповідей

1. Письмова форма документів у кримінальному провадженні.

2. Спеціальні функції кримінальних процесуальних актів.

3. Кримінальне провадження як система кримінальних процесуальних актів.

4. Загальні вимоги до кримінальних процесуальних актів. Значення додержання цих вимог у кримінальному провадженні.

Тема 4. Кримінальні процесуальні акти що складаються прокурором на стадії досудового розслідування.

Теми рефератів,доповідей

1.Законність як вимога до актів у кримінальному провадженні.

2.Обгрунтованість рішень у кримінальному провадженні.

3.Достовірність, точність і об‘єктивність даних кримінальних процесуальних актів.

4.Вимоги до стилю кримінальних процесуальних документів.

5.Юридична техніка кримінальних процесуальних актів і шляхи її вдосконалення.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.

 

Тема 5. Кримінальні процесуальні акти суду першої інстанції.

 

Теми рефератів,доповідей

1. Кримінальні процесуальні акти підготовчого судового засідання.

2. Ухвала суду про обрання, скасування або зміну запобіжного заходу в суді.

3. Ухвала про проведення процесуальних дій у режимі відео конференції під час судового провадження.

4. Оформлення (фіксування) судового розгляду технічними засобами.

5. Сучасні проблеми забезпечення фіксації судового провадження технічними засобами.

6. Вирок суду як основний акт правосуддя.

7. Процесуальні акти провадження в суді присяжних.

Тема 6. Кримінальні процесуальні акти суду апеляційної інстанції.

Теми рефератів,доповідей

1. Особливість порядку кримінального провадження на підставі угод.
2. Порядок притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу щодо окремої категорії осіб.

3. Оформлення процесуальних дій під час кримінального провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України.

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV.

 

Тема 7. Кримінальні процесуальні акти суду касаційної інстанції.

 

Теми рефератів,доповідей

1.Судові рішення суду касаційної інстанції.

2.Зміст ухвали суду касаційної інстанції.

3. Вимоги до касаційної скарги.

 

Тема 8. Кримінальні процесуальні акти Верховного суду України.

Теми рефератів,доповідей

1.Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими

обставинами.

2.Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви.

 

 

Методичні вказівки для викладачів і студентів

Особливе значення в кредитно-модульній технології організації навчання надається самостійній роботі студента. Тематичним планом передбачений мінімально необхідний обсяг засвоєння конкретних тем.

З метою найкращого засвоєння матеріалу курсу при підготовці до кожного виду заняття студенту рекомендується така методика самостійної роботи: 1) уточнюється коло питань, що підлягають вивченню; 2) аналізуються відповідні положення чинного кримінально-процесуального законодавства; 3) вивчаються науково-практичні коментарі кримінально-процесуальних норм, а також відомчі нормативні акти, які стосуються питань заняття; 4) ретельно опрацьовуються теоретичні джерела з проблем теми (підручники, навчальні посібники, монографії, наукові статті, аналітичні огляди, узагальнення практики), наведені у цих матеріалах і/або запропоновані лектором та викладачем, який проводить заняття у навчальній групі.

Однією з основних умов отримання студентом позитивної оцінки під час занять є наявність у нього конспекту лекції, що була прочитана за темою. Передбачені планом до занять завдання виконуються у робочому зошиті, ведення якого є обов`язковим.

Студентам рекомендується готувати тези виступу з кожного питання плану практичного заняття та письмово виконувати завдання для самостійної роботи.

При підготовці до практичних занять студент повинен розв`язати вказані в планах задачі й скласти проекти процесуальних документів у письмовій формі. Рішення кожного завдання повинно бути аргументованим, мати посилання на конкретні норми, закріплені в нормативно-правових актах (Конституції України, КПК України тощо), враховувати положення теорії кримінального процесу і матеріали слідчої та судової практики. Якщо умови задачі допускають альтернативи у її розв’язанні, необхідно зазначити кожний з можливих варіантів її вирішення.

Виконання завдань для самостійної роботи перевіряється викладачем під час проведення аудиторних занять або під час підсумкового заняття з відповідного модулю, коли воно передбачено навчальним планом. Питання, що випливають з завдань для самостійної роботи включаються до тестових завдань з кожного модулю та до підсумкового контролю з дисципліни, яким є залік.

З усіх питань, що виникають у зв’язку з підготовкою до практичних занять студентам слід звертатись до викладача під час щотижневих консультацій.

Студентам рекомендується самостійно опрацьовувати відповіді на тестові завдання з метою підготовки до тестування та заліку з дисципліни.

Для підготовки і проведення заняття використовуються бібліотечний фонд, навчально-методичні та інші, рекомендовані кафедрою матеріали.

Викладачам при проведенні занять бажано застосовувати такі методи перевірки занять студентів:

1) опитувальний ‑ метод перевірки знань, за яким суб'єкт перевірки ставить запитання об'єкту (в усній або письмовій формі).

2) реферативний – метод перевірки знань, за яким заздалегідь визначені студенти доповідають певне питання з наступним обговоренням.

3) програмний контроль – метод перевірки знань, за яким зі студентами проводиться тестування.

4) перевірка конспектів – метод перевірки знань, який полягає у перевірці наявності лекційного матеріалу у зошитах.

Виступам студентів передує вступне слово викладача. Після кожного виступу студенту можуть бути поставлені додаткові запитання, які не були розкриті під час його виступу. У ході виступу, а також і після нього, ставляться запитання до решти студентів, які повинні постійно слідкувати за виступами своїх колег та вчасно висловлювати погляд щодо дискусійних проблем.

Після кожного виступу викладач повинен робити підсумок виступам як основного відповідача, так і інших осіб, які брали участь у обговоренні питання. Загальне резюме робиться наприкінці заняття.

Вступ студентів здійснюється через вільне викладання питання без використання конспектів. Можливість використання додаткового матеріалу доцільна, якщо це є самостійно розробленим проектом рішення щодо поданого ситуативного завдання, яке допомагає розкрити правові підстави і порядок дій у запропонованій ситуації.

Організаційно заняття складається з доведеного до студентів:

- плану проведення заняття;

- переліку рекомендованої літератури;

- тем реферативних повідомлень.

Орієнтовний розрахунок навчального часу на заняттях:

- перевірка готовності студентів до заняття – 3 хв.

- вступне слово викладача – 5 хв;

- розгляд основних навчальних питань – 68 хв;

- прикінцеве слово викладача, підведення підсумків та виклад рекомендацій щодо поглиблення знань з даної теми – 4 хв.

Навчально-методичні матеріалі та тестові завдання в електронному форматі є в читальному залі, комп’ютерному класі, у методистів курсу та на кафедрі кримінального права і криміналістики ННІПП НАВС.

За результатами проведення модульного контролю проводиться індивідуальне заняття, на яке запрошуються студенти, у яких виникли проблеми із самостійним засвоєнням навчального матеріалу або які займаються поглибленим вивченням окремих питань з навчальної дисципліни.

Методи контролю

Форми контролю з дисципліни «Складання кримінальних процесуальних документів»:

1. Поточний контроль: практичні заняття.

2. Модульний контроль.

3. Підсумковий контроль: залік.

Призначення різних форм контролю:

§ Визначення рівня засвоєння матеріалу по конкретній темі навчальної дисципліни на основі індивідуальної бесіди викладача з кожним студентом окремо (поточний контроль);

§ Визначення ступеня засвоєння матеріалу групою студентів, розглянутим протягом фіксованого періоду часу (модульний контроль);

§ Визначення якості засвоєння матеріалу дисципліни в цілому (підсумковий контроль);

Задачами контролю є:

§ Організація зворотного зв'язку між викладачем і студентом у процесі навчання і підведення підсумків цих зустрічей;

§ Виявлення дієвості використовуваних у навчальному процесі прийомів і методів навчання;

§ Забезпечення ритмічної й ефективної самостійної роботи студентів.

Поточний контроль навчальної роботи здійснюється в ході аудиторних практичних занять.

Модульний контроль проводиться після змістового модуля (36 годин). До цього часу вже виконана самостійна робота, розглянуті типові задачі і т.д. Отже, можна говорити про те, що студентам надана визначена інформація для формування системи поглядів і пізнання.

По кожній темі або розділу курсу можна виділити «ключові» моменти, методи і поняття, знання яких говорить про те, що розуміння досягнуте. Звідси випливає, що ефективність рубіжного (модульного) контролю від того, наскільки удалий вибір ключових понять, побудов, наслідок і т.д., а також від якості складених питань, відповіді на який і повинні служити критерієм досягнутих знань.

Підсумковий контроль проводиться наприкінці 7 семестру у формі заліку. На підсумковий контроль допускаються тільки ті студенти, які успішно виконали робочий навчальний план поточного семестру, а саме: не мають невідпрацьованих пропусків та незадовільних оцінок.

Контроль залишкових знань проводиться за вказівкою ректора академії, директора ННІПП НАВС. Його ціль – виявити збережений рівень знань студентів, що вивчили дану дисципліну.

Для цього виду контролю використовуються тестові завдання. Тривалість контролю по перевірці залишкових знань установлює комісія.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

В умовах кредитно-модульної системи навчання підставою для зарахування заліку з дисципліни «Складання кримінальних процесуальних документів» є 60 і більше балів, набраних студентом при вивченні навчальної дисципліни за затвердженою кафедрою 100-бальною шкалою.

Якщо студент не отримав залік за рейтингом, то результат виставляється за наслідками виконання ним залікової контрольної роботи (тестів) або підсумкової співбесіди по матеріалах усіх змістових модулів з демонстрацією набутих компетенцій з предмету.

 

За шкалою ЕСТS За 100-бальною шкалою За національною шкалою Визначення *
A 90 - 100 відмінно відмінно – відмінні знання з охопленням додаткового матеріалу, прояв високого рівня компетенції
B 85 – 89 добре дуже добре – вище середнього рівня з кількома несуттєвими помилками
C 75 – 84 добре – в цілому правильно з незначною кількістю помилок
D 70 – 74 задовільно задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків
E 60 – 69 достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії
FX 35 – 59 незадовільно з можливістю повторного складання незадовільно – потрібно додатково працювати для отримання позитивної оцінки
F 1-34 незадовільно з обов'язковим повторним курсом незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням курсу

Тестові завдання для підсумкового контролю:

1.Який процесуальний документ можна скласти до початку досудового розслідування (до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування)?

A).постанову про визнання потерпілим;

В).протокол допиту потерпілого;

С).протокол огляду місця події;

D).протокол затримання.

2. При прийнятті заяви про що попереджається потерпілий?

А).про кримінальну відповідальність за дачу неправдивих показів;

В).про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого повідомлення про скоєння злочину;

С).про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показів;

D).про кримінальну відповідальність за за дачу неправдивих показів, про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого повідомлення про скоєння злочину, про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показів.

3.Кого інформує слідчий про затримання особи?

А).близьких родичів;

В).членів сім»ї;

С).орган уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги;

D). близьких родичів, членів сім»ї чи інших осіб за вибором, орган уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги.

4.Перед початком допиту як підозрюваного що повинен зробити слідчий?

А).повідомити про допит близьких родичів підозрюваного;

В).повідомити про допит членів сім»ї підозрюваного;

С).роз»яснити підозрюваному його права передбачені ст.42 КПК України;

D). повідомити прокурора про допит підозрюваного.

5.Хто обов»язково присутній при складанні протоколу огляду речей?

А).понятих;

В).працівників карного розшуку;

С).підозрюваного;

D). прокурора.

6.Запобіжний захід- підписку про невиїзд обирає

А).прокурор;

В).суддя;

С).слідчий;

D). такий запобіжний захід не існує.

7.Яка кількість понятих повинна бути присутня під час проведення огляду речей?

А).двоє понятих;

В).троє понятих;

С).кількість понятих встановлює прокурор;

D). кількість понятих встановлює слідчий на свій розсуд.

8.Хто із учасників підписує протокол огляду місця події?

А).прокурор;

В).поняті та експерт;

С).слідчий та працівники карного розшуку;

D).всі учасники огляду місця події.

9.Що зобов»язаний надати потерпілому працівник ОВС після отримання заяви?

А).довідку про отримання заяви;

В).копію написаної заяви;

С).пам»ятку про процесуальні права та обов»язки потерпілого;

D). копію рапорту з відомостями необхідними для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

10.Що являється початком досудового розслідування?

А).заява про скоєння злочину;

В).постанова про порушення кримінальної справи;

С).повідомлення чергової медсестри до чергової частини РВ про надання медичної допомоги потерпілому;

D). внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

11.Чи являється затримання особи запобіжним заходом?

А).являється запобіжним заходом;

В).не являється запобіжним заходом;

С).являється тимчасовим запобіжним заходом;

D).в деяких випадках являється запобіжним заходом.

12.Хто має право винести постанову «про накладення арешту на майно»?

А).слідчий;

В).прокурор;

С).слідчий за погодженням з прокурором;

D).слідчий суддя.

13.В який час доби не дозволяється проведення (розшукових) слідчих дій?

А).на протязі доби у вихідні та св»яткові дні;

В).з 22 години до 6 години;

С).з 22 години до 8 години;

D). з 13 години до 14 години.

14.В якому місці може проводитись допит потерпілого?

А).виключно в службовому кабінеті;

В).лише в приміщенні райвідділу міліції;

С).за місцем проживання потерпілого;

D). у всіх вказаних вище місцях.

15.Ким погоджується план проведення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів у кримінальному провадженні?

А).начальником слідчого відділу;

В).начальником районного відділу;

С).начальником карного розшуку;

D). начальником слідчого відділу та начальником районного відділу.

16.В який термін слідчий, прокурор зобов»язаний внести відомості до «Єдиного реєстру досудового розслідування» після отримання заяви про скоєний злочин?

А).на протязі 24 год.;

В).протягом 36 год.;

С).протягом 48 год.;

D). протягом 72 год..

17.З якої стадії досудового розслідування може приймати участь у справі захисник?

А).з моменту вручення письмового повідомлення про підозру;

В).з моменту обрання запобіжного заходу;

С).з моменту оголошення підозрюваному про закінчення досудового розслідування;

D).на будь-якій стадії досудового розслідування.

18.Хто вправі винести постанову про привід?

А).слідчий;

В).прокурор;

С).слідчий за погодженням з прокурором;

D).слідчий суддя на підставі клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором.

19.Хто вправі винеси постанову про проведення освідування?

А).слідчий;

В).прокурор;

С).слідчий за погодженням з прокурором;

D).слідчий суддя на підставі клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором.

20.В присутності якої кількості статистів проводиться впізнання особи?

А).двох;

В).трьох;

С).кількість статистів встановлює слідчий;

D).кількість статистів встановлює прокурор.

21.Хто виносить постанову про визнання лікарні цивільним позивачем?

А).слідчий;

В).прокурор;

С).слідчий за погодженням з прокурором;

D).слідчий суддя.

22.Кому слідчий надсилає письмове повідомлення про закінчення розслідування?

А).цивільному позивачу, цивільному відповідачу;

В).потерпілому або його представнику;

С). підозрюваному та його захиснику;

D).всім вище перерахованим учасникам кримінального процесу.

23.На підставі чийого рішення примусово отримуються біологічні зразки з метою проведення експертизи?

А).постанови слідчого;

В).постанови прокурора;

С).постанови слідчого за погодженням з прокурором;

D).ухвали слідчого судді на підставі клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором.

24.Вимогами якої статті КПК передбачено ознайомлення підозрюваного з постановою про призначення експертизи?

А).ст.243 КПК України;

В).ст.245 КПК України;

С).ст.242 КПК України;

D).вимогами всіх зазначених статей КПК.

25.Хто має право винести постанову про проведення виїмки кореспонденції?

А).слідчий;

В).прокурор;

С).слідчий за погодженням з прокурором;

D).слідчий суддя на підставі клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором.

26.Яким чином запрошується особа слідчим для проведення слідчих дій?

А).повісткою;

В).повідомленням на електронну адресу;

С).засобами факсимільного зв»язку;

D).усіма вищеперерахованими способами.

27.Які доручення уповноваженому оперативному підрозділу (про виконання негласних слідчих дій) може надати слідчий?

А).аудіо-відеконтроль особи,накладення арешту на кореспонденцію,огляд і виїмка кореспонденції;

В).зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж,зняття інформації з електронних інформаційних мереж;

С). аудіо-відеконтроль особи,накладення арешту на кореспонденцію,огляд і виїмка кореспонденції, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж,зняття інформації з електронних інформаційних мереж, обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи,установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, спостереження за особою, річчю або місцем, аудіо-відеоконтроль місця, контроль за вчиненням злочину, негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.

D).обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи,установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, спостереження за особою, річчю або місцем,аудіо-відеоконтроль місця, контроль за вчиненням злочину, негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження;

28.Ким складається письмове повідомлення про підозру?

А).слідчим;

В).прокурором;

С).прокурором, слідчим за погодженням з прокурором;

D). слідчим за погодженням з прокурором.

29.Про що попереджається потерпілий під час проведення одночасного допиту декількох осіб?

А).про кримінальну відповідальність за дачу неправдивих доказів;

В).про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показів;

С).про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину;

D).про кримінальну відповідальність за дачу неправдивих доказів,про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показів.

30.Про що попереджається свідок під час проведення одночасного допиту декількох осіб?

А).про кримінальну відповідальність за дачу неправдивих доказів;

В).про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показів;

С).про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину;

D).про кримінальну відповідальність за дачу неправдивих доказів,про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показів.

31.Хто надає дозвіл на проведення (негласних) розшукових слідчих дій?

А).прокурор своєю постановою;

В).постанову виносить слідчий;

С).ухвалу виносить слідчий суддя;

D).постанову виносить слідчий та погоджує її з прокурором.

32.Хто обирає запобіжний захід «Особисте зообов»язання» підозрюваному?

А).прокурор своєю постановою;

В).постанову виносить слідчий;

С).ухвалу виносить слідчий суддя;

D).постанову виносить слідчий та погоджує її з прокурором.

33.Хто має право винести постанову про відібрання біологічних зразків для проведення експертизи, якщо особа заперечує проти цього?

А).прокурор;

В).постанову виносить слідчий;

С).ухвалу виносить слідчий суддя за клопотанням слідчого погодженого з прокурором;

D).постанову виносить слідчий та погоджує її з прокурором.

34.Хто має право подати заяву про перегляд судового рішення за ново виявленими обставинами?

А).потерпілий, обвинувачений та його захисник;

В).потерпілий, його представник та законний представник, цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач та його представник;

С).прокурор, обвинувачений і його захисник, потерпілий;

D).всі учасники процесу.

35.Яким чином можна проникнути до місця проживання особи?

А).за ухвалою слідчого судді;

В).за постановою прокурора;

С).за постановою слідчого погодженою з прокурором;

D).за заявою потерпілого або ухвалою слідчого судді.

36.Яким чином повідомляється особа у якої в помешканні проведено обшук у разі відсутності особи у житлі під час обшуку?

А).повідомляються жителі сусідньої квартири обшукуваного помешкання;

В).повідомляються працівники ЖЕКа;

С).ухвала суду залишається слідчим в обшуканому помешканні на видимому місці;

D).повідомляється листом слідчого направленого по пошті.

37.Хто під час проведення досудового розслідування попереджається про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показів?

А).підозрюваний;

В).потерпілий;

С).свідок;

D).потерпілий та свідок.

38.Чи допускається проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час з (22 до 6 год.)?

А).не дозволяється;

В).дозволяється за погодженням з прокурором;

С).дозволяється за ухвалою слідчого судді;

D).дозволяється у виключних випадках.

39.Хто не може бути понятим під час проведення слідчої дії?

А).потерпілий;

В).родичі потерпілого, підозрюваного,обвинуваченого;

С).працівники правоохоронного органу;

D).всі вищеперераховані особи.

40.Який термін дії ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії?

А).на протязі 30 діб.;

В).протягом 45 діб;

С).протягом 60 діб.;

D). термін дії визначає слідчий суддя своєю ухвалою.

41.На протязі якого проміжку часу після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності суд призначає підготовче судове засідання?

А).Не пізніше 10 днів;

В).не пізніше 15 днів;

С).не пізніше 5 днів;

D).не пізніше наступного дня.

42. Кого із учасників процесу суд викликає в підготовче судове засідання?

А).Прокурора, обвинуваченого, захисника та потерпілого;

В).прокурора, обвинуваченого, захисника, потерпілого його представника та законного представника;

С).прокурора, обвинуваченого, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника;

D). прокурора, обвинуваченого, захисника, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника;

43.Ухвала про призначення судового розгляду складається:

А).із мотивувальної та резолютивної частини;

В).із вступної та мотивувальної частин;

С).із вступної та резолютивної частин;

D).із вступної, мотивувальної та резолютивної частин.

44.Хто із присутніх у залі судового засідання заслуховує вирок суду стоячи?

А).обвинувачений, свідки та потерпілі;

В).обвинувачений, свідки, потерпілі, експерти та спеціалісти;

С).всі присутні в судовій залі особи;

D).всі присутні в залі особи, за виключенням тих, кому головуючий дозволив слухати вирок суду сидячи.

45.На який термін суд вправі продовжити термін тримання під вартою обвинуваченого під час судового слухання справи?

А).в межах розумного строку;

В).до двох місяців;

С).до одного місяця;

D). суд сам встановлює строк тримання під вартою обвинуваченого в залежності від складності справи.

46.Чи має право прокурор змінити обвинувачення в суді?

А).має право в бік пом'якшення становища обвинуваченого;

В).має право в бік погіршення становища обвинуваченого;

С).не має права;

D).має право як в бік погіршення так і в бік пом»якшення становища обвинуваченого.

47.Які наслідки відмови прокурора підтримувати обвинувачення в суді?

А).право підтримувати обвинувачення в суді надається потерпілому;

В).кримінальне провадження закривається за відповідним обвинуваченням;

С).прокурор не має права відмовитись від підтримання державного обвинувачення в суді;

D).відбувається заміна прокурора.

48.Про що попереджається свідок під час проведення допиту під час судового розгляду?

А).про кримінальну відповідальність за дачу неправдивих показань;

В).про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивої інформації про скоєний злочин;

С).про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань та за відмову від дачі показань;

D).про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, за відмову від дачі показань, за дачу завідомо неправдивої інформації про скоєний злочин.

49.Про що попереджається потерпілий під час проведення допиту під час судового розгляду?

А).про кримінальну відповідальність за дачу неправдивих показань;

В).про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивої інформації про скоєний злочин;

С).про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань та за відмову від дачі показань;

D).про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, за відмову від дачі показань, за дачу завідомо неправдивої інформації про скоєний злочин.

50.Які особливості допиту малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого?

А).допит проводиться в присутності захисника;

В).допит проводиться в присутності законного представника та захисника;

С).допит проводиться в присутності законного представника, педагога чи психолога, а за необхідністю – лікаря;

D).допит проводиться в присутності захисника, законного представника, педагога чи психолога, а за необхідністю – лікаря.

51.В якій послідовності допитується експерт в судовому засіданні?

А).експерта який проводив експертизу за зверненням сторони обвинувачення першою допитує сторона обвинувачення, а експерта , який проводив експертизу за зверненням сторони захисту, - сторона захисту;

В).експерта який проводив експертизу за зверненням сторони обвинувачення першою допитує сторона захисту, а експерта , який проводив експертизу за зверненням сторони захисту, - сторона обвинувачення;

С).експерта поперемінно допитують сторона захисту та сторона обвинувачення;

D).послідовність допиту встановлює суддя.

52.Яким чином проводиться судом огляд місця події під час здійснення провадження судом присяжних?

А).огляд на місці здійснюється згідно з правилами, передбаченими КПК для огляду під час досудового розслідування;

В).огляд здійснюється за участю всіх учасників кримінального провадження;

С).огляд на місці не проводиться;

D).огляд на місці проводить суддя лише за участю двох понятих.

53.В разі участі в судовому розгляді декількох прокурорів в судових дебатах має право виступити:

А).один прокурор за погодженням із іншими прокурорами;

В).має право виступити кожен прокурор;

С).має право виступити один прокурор або кожен із них обґрунтовує у промові свою позицію у певній частині обвинувачення;

D).в судових дебатах прокурор не виступає.

54.В яких формах викладаються судові рішення?

А).в формі постанов і ухвал;

В).в формі постанов, вироків;

С).в формі вироків, ухвал та постанов;

D).в формі вироків та ухвал.

55.Чи має право суд винести ухвалу не виходячи до нарадчої кімнатиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.06 с.)