Перелік типових питань до залікуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік типових питань до залікуз курсу «Складання кримінальних процесуальних документів»:

5. Поняття і сутність кримінальних процесуальних актів.

6. Класифікація процесуальних актів у кримінальному провадженні.

7. Функції кримінальних процесуальних актів.

8. 3начення кримінальних процесуальних актів.

9. Письмова форма документів у кримінальному провадженні.

10. Спеціальні функції кримінальних процесуальних актів.

11. Кримінальне провадження як система кримінальних процесуальних актів.

12. Загальні вимоги до кримінальних процесуальних актів. Значення додержання цих вимог у кримінальному провадженні.

13. Вимоги до форми і змісту кримінальних процесуальних актів.

14. Законність як вимога до актів у кримінальному провадженні.

15. Огрунтованість рішень у кримінальному провадженні.

16. Достовірність, точність і об‘єктивність даних кримінальних процесуальних актів.

17. Вимоги до стилю кримінальних процесуальних документів.

18. Юридична техніка кримінальних процесуальних актів і шляхи її вдосконалення.

19. Процесуальні акти стадії досудового розслідування.

20. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи.

21. Обставини, що виключають кримінальне провадження.

22. Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків.

23. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування.

24. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування.

25. Вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій, їх фіксація.

26. Проведення допиту впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування.

27. Підстави проведення експертизи.

28. Негласні слідчі (розшукові) дії; підстави проведення та оформлення.

29. Загальні положення про втручання у приватне спілкування, фіксація та збереження інформації.

30. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів.

31. Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи; фіксація результатів.

32. Використання конфіденційного співробітництва.

33. Зміст письмового повідомлення про підозру.

34. Підстави та порядок зупинення досудового розслідування.

35. Відновлення досудового розслідування.

36. Закриття кримінального провадження.

37. Звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

38. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

39. Запобіжні заходи під час досудового розслідування кримінальних проступків.

40. Слідчі (розшукові) дії під час досудового розслідування кримінальних проступків і їх фіксація.

41. Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.

42. Рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим; порядок оскарження і процесуальне оформлення.

43. Загальні положення судового розгляду.

44. Визначення меж судового розгляду.

45. Процедура судового розгляду. Види судових рішень і їх форма.

46. Порядок провадження в суді присяжних.

47. Апеляційна скарга. Заперечення на апеляційну скаргу.

48. Письмове апеляційне провадження.

49. Вимоги до касаційної скарги.

50. Зміст ухвали суду касаційної інстанції.

51. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за ново виявленими обставинами.

52. Укладення угод у кримінальному провадженні.

53. Зміст угоди про визнання невинуватості.

54. Зміст угоди про примирення.

55. Вирок на підставі угоди.

56. Ухвали суду в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

57. Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю.

58. Фіксація процесуальних дій під час кримінального провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України.

55. Звернення судового рішення до виконання.

56. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу.

 

Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення

1. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Складання кримінальних процесуальних документів», 7 семестр, для студенів 4 курсу ННІПП НАВС (ОКР «бакалавр», напрям підготовки «Правознавство», 2012, 32 с. (електронний варіант). Підручники, навчальні посібники.

2. Навчальна програма.

2. Робоча програма.

3. Навчально-методичний комплекс.

4. Навчально-методичні матеріали з курсу «Складання кримінальних процесуальних документів».

5. Мультимедійні презентації за темами, передбаченими тематичним планом.

 

Матеріально-технічне забезпечення:

1. Ноутбук.

2. Мультимедійний проектор.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

Нормативно-правові акти

1. Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим.- К.: Юрінком Інтер, 2012.- 96 с.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України»: чинне законодавство з 19 листопада 2012 року: (офіц. текст). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 382 с. – (Кодекси України).

3. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / За ред. В.Т. Маляренка.- К.: Юрінком Інтер, 2005.- 368 с.

4. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2-е вид.).- К.: СКІФ, 2007.- 496 с.

5. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2009-2011), 2011.- 175 с.

6. Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. - К.: Сфера, 2002.- 413 с.

7. Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. - Амстердам-Київ: Українсько-Американське бюро захисту прав людини, 1996.- 342 с.

8. Практика судів України з кримінальних справ 2001-2005 / За ред. В.Т. Маляренка, Г.В. Сташиса. - К.: Юрінком Інтер, 2005.- 464 с.

9. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 року // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 9.- Ст.62.

10. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України.- 1994.- 2 березня.

11. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України.- 1994.- 2 березня.

12. Про застосування амністії в Україні: 3акон України від 1 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 48.- Ст.263.

13. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України.- 1996.- № 49.- Ст.272.

14. Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України.1991.-№4. Ст.20.

15. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992р.- Голос України.- 1992.- 27 березня.

16. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – № 35. – Ст.358.

17. Про попереднє ув`язнення: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993.- № 35.- Ст.360.

18. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Голос України.- 1991.- 12 грудня.

19. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 28.- Ст.232.

20. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р. // ВВРУ- 2002.- № 27-28.- Ст.180.

21. Указ Президента України № 388/2012 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2012 року «Про заходи щодо посилення боротьби з тероризмом в Україні», 8 червня 2012 року.

22. Про проведення експерименту щодо апробації вертикальної системи підпорядкування слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України: наказ МВС України від 15 черв. 2011 р. № 336.

23. Інструкція Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБУ, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, погоджена з Міністерством фінансів України, Національним банком України, Комітетом з контролю за наркотиками і затверджена 13 травня 2004 р.- К.: Генеральна прокуратура України, 2004. – 24 с.

24. Iнструкцiя про порядок виконання постанов прокурорів, суддів, слідчих, органів дізнання i ухвал судів про привід підозрюваних, обвинувачених, підсудних, свідків, потерпілих: Затв. наказом Мiнiстра внутрішніх справ України від Затв. наказом МВС України від 28 грудня 1995 р. № 864 // Юридичний вісник України.- 1996.- 5-12 травня.

25. Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються: Наказ МВС України від 14 квітня 2004 р.№ 400.

Підручники

26. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Загальна частина) [Текст] (Рожнова В.В., Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін.). – К.: Нац.акад.внутр. справ, 2012. – 280 с.

27. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (Особлива частина) [Текст] (Рожнова В.В., Савицький Д.О., Конюшенко Я.Ю. та ін.). – К.: Нац.акад.внутр. справ, 2012. – 200 с.

Допоміжна

Монографії

28. Басиста І.В. Прийняття і використання рішень слідчого на стадії досудового розслідування: [монографія] / Басиста І.В. – Івано-Франківськ, 2011. – 532 с.

29. Баев О.Я. Уголовно-процессуальные решения и решения в уголовном судопроизводстве. Монография.- М., 2009. – 175 с.

30. Бацько І.М. Протоколи слідчих дій як джерела доказів у кримінальному процесі: Дис. ... канд. юрид. наук. – К.: НАВСУ, 2003. – 231с.

31. Берназ В.Д., Смоков С.М. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічний аспекти): Монографія.- Одеса: ОЮІ НУВС, 2005.- 151 с.

32. Воронина Л.В. Протоколы и иные документы как источники доказательств в советском уголовном процессе (по материалам Казахской ССР): Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Л.: ЛГУ, 1987. – 23 с.

33. Галков В.А. Документы как источник доказательств в советском уголовном процессе: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – М.: Акад. МВД СССР, 1991.– 24 с.

34. Горбачев А.В. Окончание предварительного расследования составлением обвинительного заключения: Автореф. диссерт. канд. юрид. наук. – М.: Высш. школа МВД СССР, 1973.– 15 с.

35. Гришин Ю.А. Окончание досудебного следствия с составлением обвинительного заключения: проблемы и пути реформирования.- Луганск: РИО ЛИВД, 1999. – 252 с.

36. Грошевой Ю.М. Правовые свойства приговора – акта социалистического правосудия: Уч. пособие. – Харьков: ХЮИ, 1978. – 60 с.

37. Грошевой Ю.М. Сущность судебных решений в советском уголовном процессе.- Харьков: Вища шк., 1979. – 144 с.

38. Дубинский А. Я. Исполнение процессуальных решений следователя. - К.: Наук. думка, 1984. – 182 с.

39. Зеленецкий В.С., Глинская Н.В. Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе Украины.- Харьков: Страйк, 2006.- 336 с.

40. Красницька А.В. Процесуальні акти кримінального судочинства: Юридична техніка, шляхи вдосконалення: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К.: КНУВС, 2008. – 19 с.

41. Лук‘янчиков Є.Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів: Монографія.- К.: НАВСУ, 2005.- 360 с.

42. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория , законодательство, практика. М., 2010.- 126 с.

43. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан.- К., 1999. – 448 с.

44. Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве.- М., 1984. – 134 с.

45. Муратова Н.Г. Процессуальные акты органов предварительного расследования: Вопросы теории и практики. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1989. – 119 с.

46. Прокофьев Ю.Н. Использование документов как доказательств в советском уголовном процессе: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – М.: Всесоюз. ин-т по изуч. причин и разработке мер предупр. преступности, 1976. – 19 с.

47. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування.- К.: НАВСУ, 2005.- 272 с.

Підручники

48. Кримінально-процесуальне право України: [підруч.] / за ред.. Ю.П. Леніна. – Х.: Одіссей, 2009. – 816 с.

49. Кримінальний процес України: Підручник / За ред. Ю.М. Грошевого, В.М. Хотенця. — Харків: Право, 2000. — 496 с.

50. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: Підручник.- Київ: Либідь, 1999.- 536 с.

51. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник.- К.: А.С.К., 2007.

52. Удалова Л.Д . Кримінальний процес України. Особлива частина: Підручник.- К.: Кондор, 2005.- 280 с.

Навчальні посібники

53. Баев О.Я. Правовые и тактические основы усмотрения в уголовном преследовании: учеб. Пособие. – М.: Юрлитинфрпм, 2012. – 232 с.

54. Баулін О.В., Поповченко О.І. Процесуальний порядок оформлення протокольної форми досудової підготовки матеріалів міліцією: Навч. посібник. – К.: НАВС України, 2002.– 74 с.

55. Біленчук П., Крегул Ю., Курко М., Стахівський С. Кримінальний кодекс України: зразки процесуальних документів: Навч.-практ. посібник — К. : Основа, 1996. — 352 с.

56. Досудове розслідування кримінальних справ: [навч.-практ. посіб.] / Ю.І. Грошевий, В.В. Вапнярчук, О.В. Капліна, О.Г. Шило; за заг.ред. Ю.М. Горошевого. – Х.: ФІНН, 2009. – 328 с.

57. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств.- М., 2001.

58. Джига М.В., Баулін О.В., Лук`янець С.І., Стахівський С.М. Провадження дізнання в Україні: Навч.-практ. посібник. – К.: Тип. МВС України, 1999. – 156 с.

59. Дубинский А.Я., Сербулов В.А. Привлечение лица в качестве обвиняемого: Уч. пособие.- К.: КВШ МВД СССР, 1989. – 56 с.

60. Експертизи в судовій практиці.- К.: Либідь, 1993. – 197 с.

61. Ефимичев С.П. Систематизация материалов уголовного дела. –Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976. – 30 с.

62. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Наук.- практ. посіб. — К.: Вища шк., 2002. — 271 с.

63. Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела.- Х.: КримАрт, 1998.

64. Зеленецкий В. С, Куркин Н. В. Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса: Монография. — Харьков, 2000.

65. Зразки бланків процесуальних та інших документів у кримінальній справі: Практичний посібник / В.Ф. Шевченко, А.А. Осауленко, О.А. Романець та ін.; Під ред.. П.В. Коляди, В.І. Захарова. – К.: Друк. МВС України, 2002. – 180 с.

66. Зразки кримінально-процесуальних документів / М.П. Стрельбицький (ред.). — К. : Істина, 2006. — 176 с.

67. Каткова Т.В. Каткова А.Г. Закінчення досудового слідства та складання обвинувального висновку у кримінальній справі: Навч. посібник.– Х.: Рубікон, 2002.

68. Красницька А.В. Юридичні документи: Техніка складання, оформлення та редагування: Посібник. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 528 с.

69. Кривуша В.І., Синьов В.М., Удалова Л.Д. Російсько-український словник психолого-педагогічних та юридичних термінів, фразеології професійної лексики, жаргонних слів і виразів засуджених, а також зразків процесуальних документів. — К. : Леся, 1996. — 80 с.

70. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка.- К.: Форум, 2003.- 944 с.

71. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій. Навч. посібник.- К.: Істина, 2005.- 456 с.

72. Ляш А.О., Стахівський С.М. Докази і доказування в кримінальному судочинстві: Навч. посібник.- К.: Ун-т «Україна», 2006.- 185 с.

73. Манаев Ю.В. Законность и обоснованность процесуальных решений следователя в советском уголовному судопроизводстве. - Волгоград, 1977.– 88 с.

74. Манаев Ю.В., Репкин Л.М. Составление процессуальных актов предварительного следствия: Уч. пособие. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1981. – 102 с.

75. Мариупольский Л.А. Обвинительное заключение в советском уголовном процессе: Учеб. пособие / Под ред. Б.В.Ворогушина. – М. Высш. школа МВД СССР, 1969. – 56 с.

76. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актiв у кримiнальних справах. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 256 с.

77. Михеєнко М.М., Шибіко В.П., Дубинський А.Я. Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України / Під ред.В.Ф. Бойка, В.Г.Гончаренка.- К., 1999.

78. Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України: Навч. посібник / За ред. Ю.М. Грошевого.- Харків: “Право”, 2002.

79. Олійник О.Б. Судова документація: Навч. посібник. – К.: Алерта, 2007. – 282 с.

80. Питерцев С.К. Составление обвинительного заключения. – Л., 1988. – 72 с.

81. Поповченко О.І. Захист і реалізація процесуальних прав нотаріуса (процесуальні, криміналістичні та психологічні аспекти).- Харків: ЛЛС, 2007.- 184 с.

82. Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів (досудове провадження): Навч. практ. посіб. з метод. рек. / В.В. Рожнова, О.Ф. Штанько, Ю.І. Азаров. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 308 с.

83. Проверка законности и обоснованности приговоров / Отв. ред. А.Я.Светлов, Г.И.Чангули. – К.: Наук. думка, 1991. – 238 с.

84. Реабілітація репресованих: законодавство та судова практика: Офіційне видання / Укладачі В. Т. Маляренко, Є. І. Овчинніков. — К., 1997.

85. Руководство по расследованию преступлений: Научно-практ. пособие / А.В.Гриненко, Т.В.Каткова, Г.К.Кожевников и др.- Харьков: Консум, 2001.

86. Савицкий В.М. Язык процессуального закона. Вопросы терминологии.- М., 1987.

87. Сердюк В.П. Практикум по складанню процесуальних документів (з застосуванням відеозапису під час проведення слідчих дій).— К. : Атіка, 2000. — 78 с.

88. Статкус В.Ф., Веселый В.З. Обвинительное заключение: Пособие для практич. работников. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1970. – 72 с.

89. Тертишник В. М., Козаченко І.П., Антонов К. В. Використання в кримінальному процесі матеріалів оперативно-розшукової діяльності та гарантії захисту прав і свобод людини. — Дніпропетровськ, 2004.

90. Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств.- Харьков, 1998.

91. Тухватуллина Л.А., Мирзаева И. Р. Обучение языку процессуальных документов: Учеб. Пособие.– Ташкент: ТВШ МВД СССР, 1979.- 69 с.

92. Уголовно-процессуальные акты / Под ред. Д. Кокорева. – Воронеж, 1991.

93. Хазін М.А., Бойко М.Д., Співак В.М. Зразки кримінально-процесуальних документів: Дізнання та досудове слідство. — К. : Атіка, 2006. — 235 с.

94. Цимбал П.В., Баулін О.В., Мигрин Г.П. Податкова міліція як орган дізнання.- Ірпінь: Академія ДПС України, 2001.- 179 с.

95. Черечукина Л.В. Обеспечение всесторонности, полноты и объективности процессуальных действий и итоговых решений, принимаемых органом дознания и следователем при возбуждении уголовного дела и его прекращении: Учеб.–метод. пособие. – Луганск: РИО ЛИВД, 1997. – 73 с.

96. Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве.-М.: Юрид. лит., 1981.

Статті

97. Алейніков Г.І. Процесуальне оформлення дій адвоката-захисника щодо збирання та представлення доказів у ході досудового слідства // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 2003. – № 2. – С.31–41.

98. Баулін О.В., Федотова Г.В. Оскарження процесуальних дій і рішень міліції як органу дізнання // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.- 2004.- № 1.- С.116-120.

99. Бацько І.М. Учасники процесуальних відносин під час протоколювання слідчих дій // Науковий вісник -2001. - Вип.2(5). - С.112-124.

100. Выдря М.М., Михайлов В.А. Представление следователя // Труды Омской высшей школы милиции. – Вып. 14. – Омск, 1973. – С.38-56.

101. Гевко В. Удосконалення процесуальної форми як основа реформування кримінального судочинства України / В. Гевко // Право України. – 2012. - № 2. – С. 150-157.

102. Гольдман А. Ознакомление с протоколом судебного заседания // Сов. юстиция. – 1990. – № 22. – С.12–13.

103. Губаева Т. Стиль постановления следователя // Соц. законность. – 1990. –№5.– С.77–78.

104. Губаева Т. Протокол судебного заседания // Сов. юстиция. – 1991. – № 9. – С.26–27.

105. Гулкевич З.Т. О функциях протоколов следственных действий в уголовном процессе // Вопросы совершенствования правового регулирования. – Вып. 11. – Львов, 1988. – С.89–96.

106. Дмитриев Г., Жуков А. Установление надлежащего адресата представления и частного определения // Сов. юстиция. – 1979. – № С.15.

107. Загороднюк В.В. Юридическая природа постановления следователя о прекращении уголовного дела // Проблемы правоведения. – Вып.39. – К., 1979. – С.115–121.

108. Здриковский В.А. Постановление как разновидность следственных документов в советском уголовном процессе // Труды Омской высшей школы милиции. – Вып. 14. – Омск, 1973. – С.26–37.

109. Красницька А.В. Класифікація процесуальних актів кримінального судочинства // Науковий вісник НАВСУ. – 2003. – № 3. – С.164–175.

110. Красницька А.В. Кримінально-процесуальні акти: практика складання, вимоги закону, судова і слідча практика // Науковий вісник НАВСУ. – 2001. – № 5. – С.248–256.

111. Красницька А.В. Поняття «документ», «акт» у кримінальному судочинстві // Науковий вісник НАВСУ. – 2002. – № 4. – С.143–149.

112. Красницька А.В. Юридична техніка процесуальних актів кримінального судочинства // Науковий вісник НАВСУ. – 2003. – № 2. – С.120–128.

113. Мазур О. Законодавче забезпечення в Україні прав та законних інтересів особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину // Юридична Україна.- 2007.- № 8.- С.83-86.

114. Мамонт Г.Н., Никандров В.И. О протоколе судебного заседания // Правоведение. – 1990. – № 1.– С. 69–71.

115. Матвиенко А.К., Якубович И.М. Презумпция невиновности и представление следователя // Демократизм предварительного расследования. – Минск, 1990. – С. 122–124.

116. Михайленко А.Р. Система правовых свойств уголовно процессуальных актов // Проблемы правоведения. - Вып.50. – К, 1989. – С.103–107.

117. Мухин В. Применение технических средств при изготовлении протокола судебного заседания // Сов. юстиция. – 1987. – № 7. – С. 14–16.

118. Новиков Е.В. Функции правоприменительных актов // Проблемы социалистической законности. – Харьков. – Вып. 22. – 1988. – С. 71–76.

119. Погорецький М. Докази у кримінальному процесі. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для отримання доказів // Вісник прокуратури. – 2003. – № 2. – С. 59-65.

120. Поповченко О.І. Термінологічні питання співвідношення охорони та захисту нотаріальної таємниці під час здійснення кримінально-процесуальних дій // Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: тези доп. III Міжвуз. наук.-практ. конф. / Вступ О.М. Джужі; відп. ред. І.І. Марунич. – К.: КНУВС, 2007. – С.45–49.

121. Похмелкин В.А. Законность и обоснованность процессуальных актов предварительного следствия // Ученые записки Пермского государственного университета. – № 33. – Пермь, 1975. — С.3–22.

122. Рубежов Г.С., Абушахин Б.Ф., Баранбайм П.Д. Протокол судебных заседаний и реализация процессуальных гарантий // Сов. гос. и право. – 1986.– № 2. – С.116–120.

123. Рожнова В.В. Про передумови визначення завдань кримінального судочинства / В.В. Рожнова // Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової діяльності. – К., 2011. – С.34-36.

124. Савонюк Р. Заявник у кримінальному процесі // Право України. — 2004. - № 9.

125. Совченко В. Рассмотрение замечаний на протокол судебных заседаний по уголовным делам // Сов. юстиция. – 1979. – № 12. – С. 28.

126. Столмаков А. Культура процессуального документа // Сов. милиция. – 1978. – № 6. – С. 56–58.

127. Шимановский В.В. Рассмотрение ходатайств при расследовании преступлений // Законность. – 1997. – № 4. – С. 15-17.

128. Шимановский В.В. Ходатайствам участников процесса – максимум внимания // Рос. юстиция. – 1995. – № 10. – С.49.

129. Шумило М.Є. Поняття, сутність і критерії незаконних процесуальних дій і рішень //Науковий вісник НАВСУ. – 2001. – Вип.1. – С.39–49.

Інформаційні ресурси

1. Офіційний сайт Верховної Ради України адреса доступу http://zakon1.rada.gov.ua.

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.024 с.)