Перелік навчальних дисциплін нормативної частини ОПП за циклами підготовки 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік навчальних дисциплін нормативної частини ОПП за циклами підготовкиНавчальні цикли та назви навчальних дисциплін Загальний обсяг Форма контролю
годин кредитів ECTC
Нормативна частина
1.3. . Цикл дисциплін професійно-практичної підготовки (ППП)
ППП 1.3.19. Складання кримінальних процесуальних документів   7,5 Залік
Разом за циклом 1.2.  
Всього по нормативній частині  

Анотація: Навчально-методичний комплекс містить навчальну і робочу програми навчальної дисципліни «Складання кримінальних процесуальних документів», структурно-логічну схему викладання цієї навчальної дисципліни, тематичний план, методичні вказівки, плани лекційних, семінарських, практичних і індивідуальних занять, завдання для самостійної підготовки, методичні рекомендації, перелік контрольних завдань, рекомендовану літературу. Розрахований на викладачів і студентів ННІПП НАВС.

Структурно-логічна схема викладання дисципліни:

Тема 1.Загальні вимоги щодо кримінальних процесуальних актів.

 

 

Тема 2.Процесуальні акти під час проведення слідчих (розшукових)дій на стадії досудового розслідування.  

 

 

Тема 3. Кримінальні процесуальні рішення під час проведення слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування Тема 4.Процесуальні акти що складаються прокурором на стадії досудового розслідування.  

 

 

Тема 5.Кримінальні процесуальні акти суду першої інстанції Тема 6.Кримінальні процесуальні акти суду апеляційної інстанції

 

 

Тема 7.Кримінальні процесуальні акти суду апеляційної інстанції   Тема 8.Кримінальні процесуальні акти Верховного суду України  

 

Пояснювальна записка

1. Навчальна дисципліна «Складання кримінальних процесуальних документів»

- спеціальна юридична дисципліна, передбачена навчальним планом для вивчення студентами 3 курсу навально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ. Курс вивчається протягом двох семестрів та відноситься до числа дисциплін, засвоєння яких становить фундамент професійної підготовки юриста.

Основною метою дисципліни є поглиблене вивчення студентами кримінальних процесуальних актів, їх сутності, видів, змісту та вимог, що пред'являються до них, а також набуття практичних навичок щодо оформлення кримінально-процесуальних документів.

Студенти коли вивчали курс "Кримінальний процес України" засвоїли лише основні положення кримінального процесуального права, які регламентують порядок кримінальної процесуальної діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, а також службовців, фізичних, юридичних та посадових осіб, залучених до сфери цієї діяльності, порядок вчинення й оформлення окремих процесуальних дій, прийняття, оформлення та звернення до виконання процесуальних рішень.

Завдання курсу "Складання кримінальних процесульних документів" - значно розширити і поглибити знання про кримінально-процесуальні акти, навчити студентів правильно складати їх.

Вивчаючи цей курс студенти повинні набути практичних навичок щодо оформлення кримінальних процесуальних документів за результатами проведених органами досудового розслідування, прокуратури і суду дій і прийнятих ними рішень. Цьому буде сприяти самостійна робота студентів із складання кримінальних процесуальних документів під керівництвом викладача.

Головним показником культури та професійної грамотності юриста є якість підготовлених ним кримінальних процесуальних документів.

Предмет курсу «Складання кримінальних процесуальних документів» пов'язаний з предметом кримінального процесу, оскільки процесуальні акти є одним із кримінальних процесуальних інститутів. Це дозволяє до предмету курсу віднести:

- норми кримінального процесуального права, які регулюють умови і порядок прийняття кримінальних процесуальних актів, визначають їх зміст, форми;

- діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду, пов'язану з кримінальними процесуальними актами, з прийняттям рішень у кримінальній справі;

- кримінальні процесуальні відносини, які виникають між учасниками кримінального процесу у зв'язку з прийняттям кримінальних процесуальних актів.

Предмет курсу конкретизується в його системі, яка включає теми як з загальних проблем кримінальних процесуальних актів (поняття і значення кримінальних процесуальних актів;основні вимоги, які пред'являються до них; класифікація процесуальних актів, їх зміст і форми; механізм прийняття рішення по кримінальній справі; порядок складання і культура оформлення процесуальних актів), так і з питань, які пов'язані з характеристикою, змістом конкретних процесуальних актів у кримінальному провадженні. Це - види процесуальних актів на цих стадіях процесу, їх структура, зміст, підстави і порядок прийняття, процесуальні гарантії їх законності та обґрунтованості.

Кримінально-процесуальні акти характеризують рівень стану роботи органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, тому їх аналіз дає можливість судити про ефективність як окремих етапів, так і всієї системи кримінального провадження.

Узагальнення практики складання процесуальних актів дозволяє використовувати позитивний досвід в роботі з процесуальними актами, а також побачити недоліки, помилки в їх складанні.

Вивчення курсу повинно сприяти вихованню у студентів поважного ставлення до кримінальної юстиції України як важливого засобу захисту проголошених в Конституції України і міжнародних документах прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави.

"Складання кримінальних процесуальних документів" знаходиться у тісному зв`язку з іншими навчальними юридичними дисциплінами. Перш за все, з юридичним документознавством, що забезпечує курс категоріальним апаратом; з конституційним, кримінальним, кримінальним процесуальним правом, оскільки в діяльності органів кримінальної юстиції постійно виникають питання, які пов`язані із кваліфікацією злочину, забезпеченням конституційних прав і свобод людини тощо.

Для опанування дисципліни студентам, крім підручників і навчальних посібників, не обійтися без таких нормативних актів, як Конституція України, Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України», Закони України “Про судоустрій України”, “Про прокуратуру”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”, “Про статус суддів”, “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та ін.

На сучасному етапі судово-правової реформи відбувається становлення нового кримінального процесуального законодавства України, що вимагає від тих хто вивчає кримінальні процесуальні документи постійної уваги за періодичними виданнями, в яких публікуються Закони України та інші нормативно-правові акти, рішення Конституційного Суду України (“Голос України”, “Урядовий кур`єр”, “Відомості Верховної Ради України”, “Офіційний вісник України”), аналізуються правові проблеми, що пов`язані з їх документальним забезпеченням діяльності органів кримінальної юстиції (“Право України”, “Юридичний вісник України”, “Вісник Конституційного Суду України”, “Вісник Верховного Суду України”, “Міліція України” тощо).

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 179; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.171.156 (0.006 с.)