ІНДИВІДУАЛЬНА ТА САМОСТІЙНА РОБОТАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІНДИВІДУАЛЬНА ТА САМОСТІЙНА РОБОТАВимоги до організації індивідуальної та самостійної роботи курсантів, слухачів і студентів та структура навчальних завдань визначаються за навчально-методичними матеріалами кафедри до дисципліни.

Основними завданнями індивідуальної та самостійної роботи курсантів, слухачів і студентів є підготовка і виконання поточних навчальних практичних завдань, а також самостійне вивчення окремих тем і питань навчальної дисципліни та виконання індивідуальних завдань під безпосереднім керівництвом викладача, який проводить заняття у навчальній групі.

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Оцінка якості засвоєння навчальної програми з дисципліни “Складання кримінальних процесуальних документів”, включає виконання модульних контрольних робіт, проведення заліку.

Для атестації курсантів, слухачів і студентів на відповідність їхніх знань вимогам, викладеним в цій навчальній програмі, на кафедрі створюється фонд засобів педагогічної діагностики, який включає типові завдання, тести з навчальної дисципліни “Складання кримінальних процесуальних документів”, які повинні забезпечувати об’єктивність оцінки знань, умінь та рівнів, набутих компетенцій з кримінального процесу.

Підсумкову оцінку якості засвоєння навчальної програми визначають за результатами заліку.

Навчальна програма обговорена і схвалена на засіданні кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ від

року, протокол № .


Тематичний план дисципліни

Номер змістовного модулю, номер і назва тем Кількість годин за видами занять
  Всього годин годин з викла-дачем Лек- ція Семі- нар Прак- тичне Самост. работа Інд. раб Модул. контр.
Змістовний модуль 1.                
Тема 1. Загальні вимоги щодо кримінальних процесуальних актів -      
Тема 2. Процесуальні акти під час проведення слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування -       +
Разом за змістовний модуль 1:   +
Змістовний модуль 2.  
Тема 3.Процесуальні рішення під час проведення слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування       -   -            
Тема 4. Кримінальні процесуальні акти що складаються прокурором на стадії досудового розслідування - -         +
Разом за змістовний модуль 2: - -   +
Разом за семестр:   ++
Вид контролю: залік  
Змістовний модуль 3.                
Тема 5. Кримінальні процесуальні акти суду першої інстанції      
Тема 6. Кримінальні процесуальні акти суду апеляційної інстанції -         +
Разом за змістовний модуль 3:   +
Змістовний модуль 4.  
Тема 7.Кримінальні процесуальні акти суду касаційної інстанції       -   -            
Тема 8. Кримінальні процесуальні акти Верховного суду України - -         +
Разом за змістовний модуль 2: - -   +
Разом за семестр:   ++
Вид контролю: залік  
Разом за 2 семестра:   ++++

 


Робоча навчальна програма

 

1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів – 4   Галузь знань 0304 Право (шифр і назва) Нормативна  
Напрям підготовки 6.030401 “Правознавство” (шифр і назва)
Модулів – 4 Спеціальність (професійне спрямування): - Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 2014/2015 н.р.
Індивідуальне науково-дослідне завдання - (назва) Семестр
Загальна кількість годин - 144 5(6)-й
Тижневих годин для денної форми навчання: згідно розкладу Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр» Практичні заняття
Лекції
Семінари
Самостійна робота
Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 50 відсотків загальної кількості годин –аудиторні години; 50 відсотків загальної кількості годин - самостійна робота та індивідуальна робота.

 

 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни

Складання кримінальних процесуальних документів - спеціальна юридична дисципліна, передбачена навчальним планом для вивчення студентами 4 курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ. Курс вивчається протягом одного семестру та відноситься до числа дисциплін, засвоєння яких становить фундамент професійної підготовки юриста.

Основною метою дисципліни є поглиблене вивчення студентами кримінальних процесуальних актів, їх сутності, видів, змісту та вимог, що пред'являються до них, а також набуття практичних навичок щодо оформлення кримінально-процесуальних документів.

Студенти коли вивчали курс "Кримінальний процес України" засвоїли лише основні положення кримінального процесуального права, які регламентують порядок кримінальної процесуальної діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, а також службовців, фізичних, юридичних та посадових осіб, залучених до сфери цієї діяльності, порядок вчинення й оформлення окремих процесуальних дій, прийняття, оформлення та звернення до виконання процесуальних рішень.

Завдання курсу "Складання кримінальних процесульних документів" - значно розширити і поглибити знання про кримінально-процесуальні акти, навчити студентів правильно складати їх.

Вивчаючи цей курс студенти повинні набути практичних навичок щодо оформлення кримінальних процесуальних документів за результатами проведених органами досудового розслідування, прокуратури і суду дій і прийнятих ними рішень. Цьому буде сприяти самостійна робота студентів із складання кримінальних процесуальних документів під керівництвом викладача.

Головним показником культури та професійної грамотності юриста є якість підготовлених ним кримінальних процесуальних документів.

Предмет курсу «Складання кримінальних процесуальних документів» пов'язаний з предметом кримінального процесу, оскільки процесуальні акти є одним із кримінальних процесуальних інститутів. Це дозволяє до предмету курсу віднести:

- норми кримінального процесуального права, які регулюють умови і порядок прийняття кримінальних процесуальних актів, визначають їх зміст, форми;

- діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду, пов'язану з кримінальними процесуальними актами, з прийняттям рішень у кримінальній справі;

- кримінальні процесуальні відносини, які виникають між учасниками кримінального процесу у зв'язку з прийняттям кримінальних процесуальних актів.

Предмет курсу конкретизується в його системі, яка включає теми як з загальних проблем кримінальних процесуальних актів (поняття і значення кримінальних процесуальних актів;основні вимоги, які пред'являються до них; класифікація процесуальних актів, їх зміст і форми; механізм прийняття рішення по кримінальній справі; порядок складання і культура оформлення процесуальних актів), так і з питань, які пов'язані з характеристикою, змістом конкретних процесуальних актів у кримінальному провадженні. Це - види процесуальних актів на цих стадіях процесу, їх структура, зміст, підстави і порядок прийняття, процесуальні гарантії їх законності та обґрунтованості.

Кримінально-процесуальні акти характеризують рівень стану роботи органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, тому їх аналіз дає можливість судити про ефективність як окремих етапів, так і всієї системи кримінального провадження.

Узагальнення практики складання процесуальних актів дозволяє використовувати позитивний досвід в роботі з процесуальними актами, а також побачити недоліки, помилки в їх складанні.

Вивчення курсу повинно сприяти вихованню у студентів поважного ставлення до кримінальної юстиції України як важливого засобу захисту проголошених в Конституції України і міжнародних документах прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави.

"Складання кримінальних процесуальних документів" знаходиться у тісному зв`язку з іншими навчальними юридичними дисциплінами. Перш за все, з юридичним документознавством, що забезпечує курс категоріальним апаратом; з конституційним, кримінальним, кримінальним процесуальним правом, оскільки в діяльності органів кримінальної юстиції постійно виникають питання, які пов`язані із кваліфікацією злочину, забезпеченням конституційних прав і свобод людини тощо.

Для опанування дисципліни студентам, крім підручників і навчальних посібників, не обійтися без таких нормативних актів, як Конституція України, Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України», Закони України “Про судоустрій України”, “Про прокуратуру”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”, “Про статус суддів”, “Про адвокатуру” та ін.

На сучасному етапі судово-правової реформи відбувається становлення нового кримінального процесуального законодавства України, що вимагає від тих хто вивчає кримінальні процесуальні документи постійної уваги за періодичними виданнями, в яких публікуються Закони України та інші нормативно-правові акти, рішення Конституційного Суду України (“Голос України”, “Урядовий кур`єр”, “Відомості Верховної Ради України”, “Офіційний вісник України”), аналізуються правові проблеми, що пов`язані з їх документальним забезпеченням діяльності органів кримінальної юстиції (“Право України”, “Юридичний вісник України”, “Вісник Конституційного Суду України”, “Вісник Верховного Суду України”, “Міліція України” тощо).

У процесі вивчення цієї навчальної дисципліни студенти мають знати:
– кримінально процесуальне право України;

– норми Конституції та Кримінального процесуального кодексу України;

– основні напрями нормотворчої (законопроектної) роботи у сфері кримінального судочинства;

– законодавство України у сфері охорони правопорядку, а також відповідних галузей права, у випадках опрацювання міжгалузевих правових питань, які передбачених навчальною програмою;

– нормативно-правові акти (постанови, ухвали, рішення, узагальнення) судової гілки влади у сфері кримінального судочинства;

– нормативно-правові акти (накази, розпорядження, інструкції, рекомендації), які стосуються кримінальної процесуальної діяльності правоохоронних органів України;

– основну навчально-методичну, навчальну та наукову літературу, яка стосується вивчення навчальної дисципліни;

– напрями та форми реалізації норм кримінального процесуального законодавства у діяльності органів системи МВС України;

– загальні засади наукової роботи у сфері кримінального судочинства.

У процесі вивчення цієї навчальної дисципліни студенти мають уміти:
– показувати рівнобічні, системні і глибокі знання навчально-програмового матеріалу, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно правильно його подавати;

– пов'язувати теорію з практикою, вільно виконувати задачі, завдання та правильно відстоювати прийняті рішення;

– самостійно узагальнювати і викладати навчальний матеріал, не допускаючи помилок та проявляти творчі здібності у розумінні, поданні і використанні навчально-програмового матеріалу;

– опрацьовувати навчальну літературу та нормативно-правові акти у сфері кримінального судочинства;

– аналізувати наукову та статистичну інформацію, отриману під час навчальних занять і самостійної підготовки, а також роботи власні висновки та висувати відповідні пропозиції щодо вдосконалення діяльності правоохоронних органів; самостійно тлумачити нормативно-правові акти кримінального процесуального характеру;

– проводити наукові дослідження у формах доповідей, рефератів та інших видів робіт передбачених навчальною програмою;

– розв’язувати ситуаційні завдання передбачені навчальною програмою та додатковою літературою за вказівкою викладача.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.33.139 (0.013 с.)