Ухвалення економічного рішення в умовах невизначеності і ризику 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ухвалення економічного рішення в умовах невизначеності і ризикуНайбільша увага в полеміці економістів і психологів щодо раціональності економічної діяльності та поведінки людини (груп людей) сконцентрована на проблемі ухвалення економічного рішення. Вкладення грошей у виробництво, вибір ділового партнера, вибір професії або учбового закладу, зміна районів, міст і країн мешкання пов'язаний з ухваленням рішення в умовах невизначеності, тобто неможливості зі 100 відсотковою вірогідністю передбачити остаточний результат. Ситуація вибору часто ускладнюється відсутністю повної і об'єктивної інформації, обмеженістю часу, досвіду, знань для ухвалення оптимального рішення та іншими неекономічними чинниками. Невизначеність і обмеженість залишаються постійними, іноді домінуючими особливостями умов існування людини.

Погляд економістів на ухвалення рішення в умовах невизначеності зводиться до двох питань: «Яка цінність цього?» і «Що я повинен за це віддати?» Звідси вибір: «зараз» або «потім». Коли робиться вибір між певними альтернативами, то достатньо описати варіанти для самих себе словами «краще, ніж», «гірше, ніж» або «так само». Для економістів суб'єкт, який не максимізував власну вигоду, поводиться нераціонально, і повинен бути виключений з аналізу як певна аномалія.

Психологи в цьому випадку звертають увагу на два моменти: по-перше, під раціональним слід розуміти не тільки спрямованість дії, але і сам механізм ухвалення рішення. Інакше кажучи, якщо для економістів суб'єкт завжди розраховує варіанти вибору, то для психологів раціональне міркування є лише одним з варіантів ухвалення рішення, яке може бути прийняте також на основі звички, емоцій.

Основа вивчення економічної поведінки вірогідності була закладена економістом Оскаром Монгерштейном і математиком Джоном фон Нейманом в книзі «Теорія ігор і економічної поведінки» (1944), в якій автори проявляють властиву економістам тенденцію перебільшення, абсолютизації когнітивних компонентів. Вони розглядають людину, яка ухвалює рішення, як раціонального, послідовного суб'єкта, головною метою якого є вигода, а основним принципом діяльності - її максимізація. Звернемося для прикладу до двох аксіом, запропонованих авторами.

Аксіома транзитивності (постійності): «Якщо ви віддаєте перевагу А над Б, а Б вважаєте кращим в порівнянні з В, то ви повинні А вважати кращим в порівнянні з В (наприклад, якщо мигдаль ви вважаєте кращим, ніж волоські горіхи, а горіхи - ніж шоколад, то ви повинні віддати перевагу мигдалю в порівнянні з шоколадом)».

Стикаючись з протилежними випадками, економісти відштовхувалися в своїх роздумах від того, що теорія вимагає постійності, але люди є недосконалими, вони роблять помилки. Психологи ж вважають, що люди постійно-непостійні, їх смаки мають тенденцію до нетранзитивності, але відхиляються від постійності систематично, і це можливо вивчити, пояснити, зміряти.

Експерименти показали, що навіть наступна, більш слабка версія транзитивності не має місця: «Якщо ви більше часу віддавали перевагу А, а Б віддавали перевагу над В, то ви в більшості випадків віддаватимете перевагу А над В». Насправді ж, з різних причин (вплив інших людей, мода, прагнення до новизни, економія) людина може різко змінити свої смаки.

Аксіома заміщення: «Якщо одній події ви віддасте перевагу над іншою, коли вони обидві мають 100 % вірогідність, то цій же події повинна бути віддана перевага в умовах невизначеності, коли обидві події однаково невизначені (або співвідношення їх вірогідності однакове)». Таким чином, якщо ви віддаєте перевагу певному результату А над певним результатом Б, то ви повинні віддати перевагу шансу виграти А над шансом виграти Б.

Визначимо наскільки правильною є ця аксіома на прикладі двох простих задач:

1. Чому б ви віддали перевагу: 100 % вірогідність провести тиждень відпустки в Англії або 50 % шансу виграти тритижневий тур по Англії, Франції і Італії?

2. Ви швидше віддали б перевагу 10 % шансу виграти один тиждень відпустки в Англії або 5 % шансу виграти тритижневий тур по Англії, Франції і Італії?

Порівняйте ваш вибір в задачах 1 і 2. Чи збереглася аксіома заміщення? Чому 8 з 10 чоловік вибирають першу альтернативу в задачі 1 і, навпаки, 7 з 9 вибирають другу альтернативу в задачі 2?

Підтвердженням аксіоми був би однаковий вибір. Проте, більшість вибирає Англію в першому випадку, і привабливіший варіант з відвідуванням трьох країн в грі з низькими шансами, запропонованої в другому випадку.

І з цих задач, і з практичних життєвих ситуацій, які особливо яскраво виявилися в період стихійного реформування нашої економіки в українському соціумі, можна затверджувати, що визначеність має особливу силу. Дійсно, багато хто вважає надійний виграш більш цінним, ніж ненадійний, хоча і привабливіший. А якщо обидва ризиковані, то слід вибрати привабливіший (цікавий) або великий [39, 57].

Критичні аргументи щодо раціональності як норми повсякденної поведінки пов'язані з експериментами, націленими на емпіричну перевірку моделі раціонального вибору в рамках розвитку нової галузі знання – експериментальної економіки. Раціональний вибір в умовах ризику припускає, що індивід оцінить всі варіанти з погляду їх корисності і вибере варіант з максимальною очікуваною корисністю. Максимізація очікуваної корисності вимагає від індивіда здатності достатньо достовірно оцінювати вірогідність настання тієї або іншої події, у тому числі вірогідність сумісного настання подій. Проте, лабораторні досліди показали, що більшість людей не любить розрахунки і використовують приблизні припущення, що дуже небагато людей уміють і хочуть об'єднувати вірогідність незалежних подій шляхом множення.

В умовах невизначеності людина може поводитися як інтелектуальна каліка. Відомі наступні основні види систематичних помилок, які допускаються при оцінці вірогідності:

- ефект репрезентативності (вірогідність і правдоподібність майбутньої події оцінюється за мірою схожості з іншими подіями, які спостерігаються в даний момент, також переоцінюється надійність малих вибірок);

- ефект наочності, ефект злиття (переоцінка вірогідності яскравих подій, які запам'ятовуються);

- ефект егоцентризму (недостатнє урахування апріорної інформації і використання переважно власного досвіду; ухвалення рішення на основі суб'єктивних чинників – мимовільного оптимізму або песимізму і пов'язана з ним «ілюзія контролю», коли індивіди оцінюють не залежні від них дії і події, неначе вони можуть вплинути на розвиток і, отже, змінити вірогідність їх настання);

- ефект консерватизму (сприйняття подій і оцінка їх вірогідності залежать багато в чому від вже накопиченого досвіду. Чим більше новизна події, тим вища вірогідність помилки. Крім того, помічено, що частіше всього індивіди не переглядають свої оцінки вірогідності після настання подій. Наприклад, вони продовжують з впевненістю чекати настання події А вже після того, як практика показала, що воно наступає лише в 80% випадків);

- ефект Ірвіна (переоцінюється вірогідність бажаної події і недооцінюється вірогідність небажаної);

- ефект якоря (вплив точки відліку, з чим порівнюється подія чи певний об’єкт);

- ефект краю (недооцінюється можливість вірогідних подій і переоцінюється - маловірогідних);

- ефект Монте-Карло (при оцінці вірогідності двох послідовних незалежних подій люди прагнуть встановлювати між ними зв'язок);

- ефект Стоунера (позитивний зсув ризику в групових рішеннях по відношенню до індивідуальних) [39, 57].

Розглянемо ефект репрезентативності на прикладі експерименту, проведеного фахівцями в області когнітивної психології А. Тверські і Д. Канеманом. Випробовуваним запропонували декілька абзаців, кожний з яких описував поведінку вчителя практиканта в ході пробного уроку. Одну частину випробовуваних попросили оцінити якість уроку. Іншу – передбачити якість роботи вчителя-практиканта через п'ять років після цього пробного уроку. В обох випадках оцінки опинилися ідентичними. Цей приклад наочно демонструє перебільшену увагу до поточної інформації і тенденцію до недооцінки майбутніх змін через їх невизначеність, яке є вельми характерним для фондових і ф'ючерсних ринків. Невизначеність в експерименті з уроком, очевидно, виникає через низку обставин, які не дозволяють екстраполювати якість одного уроку на п'ятирічний прогноз професійних досягнень вчителя.

На правилі репрезентативності заснована підвищена увага ділового світу до складання річної звітності: менеджери переконані, що власники акцій поводяться відповідно до цього правила. Тому менеджерам часто доводитися вибирати в якій формі і особливо коли оголошувати про прибутки і збитки корпорації.

Зрозуміло, що будь-яке ухвалене рішення (щодо форми і часу представлення інформації) не впливає на дійсну вартість фірми і, отже, не повинне позначатися на ціні її акцій. Проте, всі можливі альтернативи серйозно аналізуються з погляду того, як публікація звітності вплине на сприйняття інформації, а значить і на ціни.

Інший приклад приводиться К. Ерроу, він пов'язаний з лібералізацією норм амортизаційних відрахувань в США. Реформа поставила деякі фірми перед дилемою: для отримання податкових пільг було необхідно показати високі норми амортизації і, отже, скоротити оголошений прибуток або, в деяких випадках, навіть вивести збитки. І хоча за всіма формальними показниками це принесло б фірмам явну чисту вигоду, деякі з них були зовсім не раді такому повороту подій [96].

Очевидна нездатність людей усвідомити важливість розмірів вибірки також вступає в суперечність з таким елементом гіпотези ефективності ринків і теорії раціональних очікувань, що економічні агенти завжди в змозі самі знайти будь-які прибуткові перспективи. В ненадійності прогнозів, складених на основі невеликих вибірок, кожен може переконатися на власному досвіді.

Таким чином, логічні висновки, що визначають поведінку людей, залежать від уявлень, що склалися наперед і можуть бути істинними або помилковими. Психологи-когнітивісти в зв'язку з цим звертають увагу на те, як подано певну інформацію, наприклад на форму питання (відповіді), його формулювання.

З погляду економічної теорії результат залежить від змісту, але не від форми. Як звичний приклад розглянемо безліч споживацького вибору (тобто всі можливі набори споживацьких благ в рамках бюджетного обмеження, яке, природно, визначається цінами і доходом). Припустимо, що і дохід, і ціни всіх товарів подвоїлися - очевидно, що безліч доступних наборів товарів залишилася при цьому незмінною. Економісти впевнено використовують цей факт для обгрунтовування твердження, що і обраний набір благ залишився тим же, тобто що функції споживацького попиту є однорідними нульовому рівню за ціною і доходом. Але опис бюджетної множини в термінах ціни і доходу змінився. Тому економісти фактично постулювали незмінність вибору споживача при зміні опису альтернатив.

Психологи-когнітівісти заперечують, що процедури вибору можна описати однозначно, бо на відповідь впливає формулювання питання. Приведемо одну яскраву ілюстрацію з роботи, що аналізує вибір методу лікування [96]. Макнейл і декілька її колег розробили програму обліку думок пацієнта при ухваленні медичних рішень, здатну привести в захоплення будь-якого економіста. В своїй роботі автори провели порівняння двох методів лікування деяких форм раку - хірургію і опромінювання. З кожним методом пов'язана безліч вірогідності виживання через різні проміжки часу після закінчення курсу. В загальному випадку хірургічне втручання характеризується значним ризиком летального результату в ході операції, але великими шансами вижити надалі.

Різним групам людей, у тому числі групам лікарів, було повідомлено вірогідність виживання в результаті лікування протягом першого року і протягом п'яти років після завершення курсу для обох методів. На основі цих даних, 84% лікарів обрали хірургічне втручання і 16% - опромінення. Ті ж дані були запропоновані ще одній групі лікарів, але в іншому формулюванні: замість вірогідності виживання на кожній стадії була дана вірогідність смертельного результату. Зрозуміло, вірогідність смерті на кожній стадії рівна одиниці мінус вірогідність виживання, так що ці два формулювання не просто логічно еквівалентні, але і можуть бути перетворені один в одного за допомогою тривіальних обчислень. Проте, частка лікарів, які віддали перевагу хірургічному втручанню перед опроміненням, впала з 84% до 50%.

Цей експеримент доводить, що значення інформації на ринку може мінятися залежно від формулювань, які можуть бути різними через багато зовнішніх і сторонніх причин. В епоху науково-технічного прогресу "прорив в невідоме", здійснюваний якою-небудь фірмою, може підвищити оцінки її перспектив навіть у найвимогливіших інвесторів, так, що очікування зашкалюватимуть за межі будь-кого об'єктивно можливого рівня прибутку. Неймовірні ціни акцій нових фірм, що збираються використовувати технологію рекомбінації ДНК, поза сумнівом пов'язані з формулюванням перспектив в термінах технологічних можливостей, а не в термінах очікуваного прибутку [96].

Чимале значення на остаточний вибір може надати додавання яскравих, елементів, які легко запам’ятаються. А. Тверски і Д. Канеманом був проведений наступний експеримент: особам з якими проводили інтерв'ю представляли короткий портрет якоїсь людини, а потім їх просили оцінити ступінь відповідності цьому портрету ряду окремих тверджень (А,Б,В), нібито доповнюючих портрет. Іншими словами, ті, що інтерв'юються повинні були оцінити вірогідність того, що обговорювана людина володіє додатковими якостями А, Б, В і т.д.

Наприклад, задано наступний портрет: «Олені 20 років. Вона старанна, інтелігентна, але зовсім не сильна в точних науках. Цілеспрямована. Прагне досягти свого в житті, і в цьому їй поки супроводжує успіх». А зараз пропонується список з 8 додаткових тверджень, оцінити достовірність кожного з яких потрібно за допомогою шкали від 1 (найбільш ймовірно) до 8 (якнайменше ймовірно):

1) Олена працює касиром в банку;

2) Олена є студенткою юридичного факультету в університеті;

3) Олена любить часто проводити вечори на дискотеках;

4) Олена — добра домогосподарка, уміє добре готувати і робить це часто та з задоволенням;

5) Олена вчиться на вечірньому відділенні геологічного факультету;

6) Олена є студенткою юридичного факультету і в той же час вона — добра домогосподарка;

7) Олена працює касиром в банку і вчиться на вечірньому відділенні геологічного факультету;

8) Олена любить носити міні-спідниці.

Очевидно, що, враховуючи портрет Олени, найбільш репрезентативним буде твердження (2), найменш — (4). За правилом складання вірогідності, вірогідність (6), яка поєднує в собі два твердження 6 = 2+4, повинна бути менше вірогідності того, що Олена — студентка юридичного факультету, і того, що вона - добра домогосподарка p(2)> p(4 )> p( 2+4), p( 2+4)= p(2) p(4 ). Однак, 85—90% учасників, серед яких були і студенти, що вивчають статистику, вважали, що твердження (6) більш ймовірно, ніж твердження (4): р (2) > р (2 + 4) > р (4). Автори назвали цей результат «ефектом злиття», що відображає збільшення репрезентативності думки через додавання деталей, яскравих елементів.

На основі інших досліджень Д. Канеман і А. Тверски встановили, що людям властиво повторювати не успішні стратегії, а ті стратегії, в яких успіх, був неначебто близький, а невдача відбулася, як здається, через якусь незначну помилку або невдалий збіг обставин. Народна мудрість оцінює цю помилку дуже жорстко: Не «за те батько сина бив, що грав, а за те, що відігравався». Ірраціональне бажання відігратися створює прекрасний грунт для розвитку шахрайського грального бізнесу.

В економіці часто констатується той факт, що в багатьох економічних ситуаціях люди, більш здібні до раціональних обчислень, мають перевагу над людьми неспостережливими, повільними або схильними ухвалювати рішення під впливом імпульсу. В той же час інтуїтивний підхід при оцінці вірогідності може бути проявом дефіциту часу або економії енергії.

В різних ситуаціях невизначеність, ризик, вірогідність подій сприймається по-різному. У пошуках психологічних причин непостійності економічних рішень виявився вплив на ризиковану вибору його умов, контексту. В реальному житті готовність ризикувати залежить від того, чи ризикуємо ми для досягнення якого-небудь виграшу, придбання або уникнення яких-небудь втрат.

Зупинимося докладніше на роботі Канемана, виконаної ним в співавторстві з Ловеллом «Боязкі вибори і сміливі надії: когнітивні перспективи готовності до ризику». Уявимо собі, що людині належить зробити вибір між двома проектами: проект з деяким гарантованим прибутком, наприклад, в 5 тис.$, і ризикованим проектом, при якому він з деякою вірогідністю р може отримати прибуток в 10 тис. $, але з вірогідністю 1-р взагалі залишитися без прибутку.

За умов, що р<0,5 прибуток проекту з гарантованим прибутком більше очікуваного прибутку ризикованого проекту, а при р>0,5 - менше.

При р = 0,1 більшість людей вибере проект з гарантованим прибутком, а при р = 0,9 — ризикований.

Проте, при р = 0,6 більшість людей вибере не ризикований проект, а проект з гарантованим прибутком, оскільки суб'єктивно різниця між 5 тис.$ і 10 тис.$ здається більшою, ніж різниця між 0$ і 5 тис. $, або згідно теорії корисності Неймана і Моргенштейна, корисність 5 тис.$ залежить від того, до якої суми вона додається: чим вище ця сума, тим корисність суми, що додається, менше, що представляється цілком раціональним.

Теорія корисності була створена задовго до робіт Канемана, але Канеман і Ловелл провели аналіз того, до яких результатів така раціональна поведінка приводить, якщо розглядати не один проект, а сукупність проектів, здійснюваних протягом якогось періоду часу або одночасно в різних філіалах або відділах однієї фірми. Виявилося, що стратегія «максимальної корисності» кожного окремого проекту, вживана на рівні відділів і філіалів приводить до значного зниження прибутку всієї фірми.

З роботи Канемана і Ловелла виходить цілком конкретна рекомендація керівникам фірм - необхідно заохочувати у менеджерів розумний ризик в сприятливих умовах і попереджати безрозсудний ризик відчаю, коли ситуація несприятлива.

Виникає питання - «Чому люди чинять саме так?». У разі менеджерів, що підкоряються топ-менеджеру або власникам фірми, мотиви описаної поведінки можна зрозуміти - боязнь викликати у разі невдачі ризикованого проекту незадоволеність керівництва переважує бажання заслужити його схвалення у разі успіху. А в тому випадку, коли збиток без ризику гарантований, і керівництво буде все одно незадоволене при виборі ризикованого проекту з'являється шанс цієї незадоволеності уникнути.

Будь-який аргумент, що доводить існування нераціональної економічної поведінки, завжди натрапляє на стандартний контраргумент: якщо більшість людей ірраціональна, тоді раціональний індивід може опинитися у виграші; раціональні індивіди, заволодіють всім багатством і, отже, раціональна поведінка стане просто діючою нормою. На цей контраргумент є два заперечення. (1) Можливості арбітражу обмежені. Наприклад, прибутки корпорацій після всіх необхідних вирахувань, включаючи податки, навіть при деякому їх зниженні, в реальному виразі залишаються явно позитивними. Проте, середній інвестор, видно, не має нагоди отримати позитивний реальний дохід від інвестицій в цінні папери корпорацій. (2) Більш істотно те, що, якщо всі інші «ірраціональні», з цього жодним чином не витікає, що можна «робити гроші», просто, будучи раціональними – принаймні, в короткостроковому періоді, адже з урахуванням дисконтування навіть кінцевий успіх може виявитися неістотним.

Розглянемо для прикладу фірму, яка починає наукові дослідження і розробки, що знижують поточні прибутки в звітності. Ірраціональні інвестори використовують тільки цю останню інформацію, і, отже, якщо дослідження і розробки виявляться прибутковими, поточна ціна акцій буде занижена, тобто не відображатиме очікуваного рівня майбутніх дивідендів.

На досконалому ринку з раціональними учасниками ціни таких акцій повинні були б рости у міру того, як наближається дата реалізації проекту, але на реальному ринку ціни залишаться незмінними. І хоча раціональний інвестор правильно оцінить майбутню вартість акцій протягом періоду їх дозрівання, він не зможе навіть частково скористатися плодами своєї переваги. Раціональний інвестор може фактично отримати винагороду лише за умови достатньо тривалого тримання акцій, але це значить, що протягом всього цього періоду, який може бути довгим, він втрачає в ліквідності. Отже, навіть з боку раціональних покупців попит на ці акції буде зниженим. Як вже давно затверджував Кейнс, цінність цінного паперу в значній мірі залежить від думки інших людей.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 170; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.023 с.)