Співвіднесіть авторів та їх концепції щодо визначення етносуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Співвіднесіть авторів та їх концепції щодо визначення етносуАвтор Його концепція
Ж. Денікер Етнос — це ранній ступінь історії людства
А.Бастіан Етнос — це окрема культурна одиниця
Ж. Ляпуж Етнос — це історико-культурна провінція
Л. Морган Етнос — це етнічна група
П. Топінер Етнос — це об’єкт етнографічних досліджень
М. Могилянський Етнос — це певний стан суспільства
С. Широкогоров Етнос — це спільнота об’єднана єдиними нормами, законами, мовою та культурою
М. Вебер Етнос — це група людей, з однією мовою, спільністю походження, комплексом звичаїв, устроєм життя, традиціями, які вирізняють її з-поміж інших народів
В. Мольман Етнос — це сукупність на основі фізичного типу, подібності звичаїв
Н. Глейзер Етнос — це етнічна група, в основі якої лежить самосвідомість, релігія, мова і національне походження

 

3. Записати до словника визначення наступних термінів:етнос, національність, народ, демос, популюс, структура етносу, раса, антропогенез, етнонаціогенез, етногенез.

ІІ рівень

1. На вашу думку, у чому полягає основна проблематика етногенезу та етнічної історії?

2. У чому полягає сутність конструктивістської концепції етносу та нації?

3. Що є найвищою точкою у розвитку етногенетичного процесу?

4. Виділіть основні антропологічні ознаки людини.

 

Тема 4. Природа етнічності та етнічні процеси

 

Зміст теми.

Етнічність та її складові: етнічна спільність, етнос, етнічна група, етнонація, нація. Етнічне середовище: родина, сусідство, громада, етнічна група, нація, суспільство. Примордіалістська та конструктивістська концепції етнічності. Природне середовище і господарсько-культурні типи. Історико-культурні та історико-етнографічні області.

Етнічні процеси. Різні позиції щодо розуміння етнічних процесів: процеси, що призводять до зміни етнічної приналежності людей, і процеси, що характеризують динаміку властивостей та якостей етносів. Типологія етнічних процесів щодо розуміння різної їх природи: етнотрансформаційні (зміни етнічної приналежності людей) і етноеволюційні (зміни характеристик етносів); власне етнічні й етносоціальні процеси. Поділ власне етнічних процесів на об’єднуючі та роз'єднуючі. Поділ етнооб'єднуючих процесів — на консолідашйні, асиміляційні. міжетнічно інтеграційні, міжетнічно міксаційні і, консолідаційні. Поділ останніх — на внутрішньоетнічну і міжетнічну консолідації.

Зміст етнооб'єднуючих процесів: міжетнічна консолідація — злиття споріднених щодо культури й мови народів у новий етнос; внутрішньоетнічна консолідація — внутрішнє субетнічне або етнографічне єднання етносу; асиміляція — розчинення колись самостійного етносу або його частини у середовищі іншого етносу; міксація — взаємодія не пов'язаних спорідненістю народів у новий етнос.

Етнороз'єднуючі процеси: парціація — поділ колись єдиного етносу на кілька частин, які не ототожнюють себе зі старим етносом (Ю.В.Бромлей); етнічна сепарація — відокремлення від етносу його частини, що формує новий етнос (П.І.Пучков); етнічна дисперсизація — відокремлення від етносу частини, що не формує новий етнос, а залишається етнічною групою.

Міжетнічні та міжнаціональні конфлікти, їх причини та шляхи запобігання

Традиційно-побутова культура — це компоненти культури народу, які мають традиційний, масовий характер і виявляються в повсякденному побуті. У сфері матеріальної культури такими є традиційні види житла, господарського начиння, одягу, їжі, традиційні знаряддя праці тощо. У духовній культурі традиційно-побутове коло охоплює звичай, обряди, народне мистецтво, релігію, народні знання, форми сімейного і громадського побуту, фольклор тощо.

Соціонормативна культура — спосіб регулювання стосунків між людьми, що історично склалися серед етносу. Основні форми стосунків: у сфері праці (порядок розподілу трудових обов'язків, форми взаємодопомоги і трудової благодійності); норми поведінки на зібраннях (молодіжних вечорницях і посиденьках, у хороводах, на вулицях, в ігрищах і забавах); етика взаємовідносин поколінь (авторитет старших, батьків, матері); норми сімейних стосунків. Традиційне звичаєве право.

Визначення категорій: етнічна свідомість (теоретичний зміст, усвідомлення етнічного як цінності), етнічна самосвідомість (самосвідомість особистості, відчуття Батьківщини як елементу самосвідомості), етнічна ментальність (ментально-архетипний зміст етнічного, етноси як етноментальні феномени).

 

Література:

Основна:

· Алексеев В. П. Этногенез. — М., 1986.

· Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. — М., 1983.

· Бромлей Ю. В. Современньїе проблеми этнографии: Очерки теории й истории. — М., 1981.

· Гумилев Л. Н. Этногенез й биосфера земли. — М., 1989.

· Гумилев Л. Н. Этносфера: история людей й история природьі. — М., 1993.

· История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. – М., 1983.

· История первобытного общества. — М., 1990.

· Итс Р. Ф. Введение в этнографию. — М., 1974.

· Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. — К., 1 999.

· Нельга О. В. Теорія етносу: Курс лекцій. — К., 1997.

· Природа і етнос. — К.,1994.

· Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. Этнология. — М., 2001.

· Свод этнографических понятий и терминов. — М., 1986-1988.

· Сегеда С. Антропологія: Навч. посібник. — К., 2001.

· Тиводар М. П. Етнологія: Навч. посібник. — Ужгород, 1998

 

Додаткова:

· Алексеев В. П. Становление человечества. — М., 1984.

· Арутюнов С.А. Билингвизм и бикультурализм// Сов. этнография,— №2. — 1978.

· Арутюнов С. А. Народы и культуры.— М., 1989

· Бромлей Ю. В. К вопросу о сущности этноса // Природа. -1970. —№ 2.

· Бромлей Ю. В. Этносоциальные процессы: теория, история, современность. — М., 1987.

· Гумилев Л. Н. Сущность этнической целостности // Вестн. Ленинград. ун-та. — 1971. — № 24. Вып.. 4.

· Гумилев Л. Н. Этногенез й этносфера // Природа. — 1970. -№ 1,2.

· Етнос і соціум. — К., 1993.

· Козлов В. И. Типы этнических процесов и особенности их исторического развития // Вопросы истории— 1968.— №9.

· Мала енциклопедія етнодержавознавства. — К., 1996.

· Народи мира: Историко-этнографический справочиик. — М., 1988.

· Народи мира: Этнографические очерки. — М., 1954-1966. Т. 1-13.

· Население мира: Демографический справочник. — М., 1989

· Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Т.I-II.— К., 1994

· Ричков Ю. Г. Антропология й генетика изолированых популяций: Древние изолянты Памира. — М., 1969.

· Сміт Е. Національна ідентичність. — К., 1994.

· Степико М. Буття етносу: Витоки, сучасність, перспективи. -К., 1998.

· Страны и народы: В 20-ти т. — М., 1978-1985.

· Тайлор Э.Б. Первобытная культура.— М., 1989

· Филипович Л. Етнологія релігії. Теоретичні проблеми, вітчизняна традиція осмислення. — К., 2000.

· Хомич Л.В. О содержании понятия "Этнические процессы"// Сов. этнография.— 1969.— №5.

· Чебоксаров Н. Н.,Чебоксарова Й. А. Народы, расы, культуры. —М., 1971.

· Широкогоров С. М. Этнос: Исследование основных шринципов изменения этнических й этнографических явлений // Изв. восточ. ф-та Дальневосточного ун-та. — Шанхай, 1923. —Т. 1.

· Этнические стереотипы поведений. — Л., 1983.

· Этнография. — М., 1982.

 

Види навчальної діяльності студентів:

А). Лекція — не передбачена робочим планом

 

Б). Семінарське заняття не передбачене робочим планом.

В). Завдання для самостійної роботи студентів:

І рівень

Як називаються етнічний процес, що сприяє етнорасовому змішанню?

А) Інтеграція

Б) Акомодація

В) Адаптація

Г) Амальгамація

Д) Акультурація

Е) Асиміляція

 

Як називаються етнічний процес, що сприяє зміні етнічної самосвідомості?

А) Інтеграція

Б) Акомодація

В) Адаптація

Г) Амальгамація

Д) Акультурація

Е) Асиміляція

 

Як називаються етнічний процес, що сприяє зміні окремих елементів культури?

А) Інтеграція

Б) Акомодація

В) Адаптація

Г) Амальгамація

Д) Акультурація

Е) Асиміляція

 

4. Згрупуйте у дві колонки названі підвиди етнооб’єднавчих і етнороз’єднавчих процесів:

етнічна парціація, етнічна сепарація, етнічна асиміляція, етнічна консолідація, етнічна дисперсизація, міжетнічна інтеграція, етногенетична міксація

5. Названі формовияви почуття Батьківщини розташуйте у правій колонці у відповідності з їх локалізацією:Батьківщина осілості, Мала Батьківщина, Мегабатьківщина, Етнічна Батьківщина, Національна Батьківщина, Батьківщина походження

Локалізація Батьківщини Формовияви почуття Батьківщини
1. Земля предків  
2.Країна народження і зростання  
3.Місцевість народження і зростання  
4.Держава вкоріненого проживання  
5.Місцевість вкоріненого проживання  
6.Територія понадетнічних масштабів (Європа, Америка і т. д.)  

ІІ рівнь

1. Розкрити сутність Примордіалістської концепції.

2. Визначте основні причини міжетнічних і міжнаціональних конфліктів.

3. Проаналізуйте зміст понять "етнічна мова" та "рідна мова".

4. Назвіть головні формовияви етнічного руху.

5. Розкрийте зміст етнічного архетипу.

6. Проаналізуйте відповідність між господарсько-культурним типом та історико-культурною областю.

 


2.2 Питання для самоконтролю студентів

Із змістового модуля № 1

.Загальні поняття етнології та етнографії. Теорія етносу

1. Дайте визначення етнології та етнографії як наук. У чому полягають спільності і відмінності між ними.

2. Розкрийте місце етнології в системі гуманітарних дисциплін та її зв’язок з суміжними науками.

3. Розгляньте процес нагромадження етнографічних знань від найдавніших часів до середини XVIII ст. та виділіть його особливості.

4. Розгляньте процес становлення етнографії і етнології як наук та з’ясуйте його причини.

5. Охарактеризуйте діяльність і значення основних етнологічних шкіл і напрямків XIX-XX ст.

6. Охарактеризуйте новітні напрямки етнологічної науки та перспективи їх розвитку.

7. Охарактеризуйте значення писемних джерел етнологічної науки.

8. Охарактеризуйте значення матеріальних джерел етнологічної науки.

9. Охарактеризуйте фольклор як джерело усної народної творчості для етнологічної науки.

10. Визначте методологію етнологічної науки та її специфіку.

11. Розгляньте структуру етнології та її особливості.

12. Дайте визначення категорії етносу та виділіть його ознаки.

13. Розгляньте історію формування поняття "етнос".

14. Розкрийте зміст і значення понять "етногенез" і "етнічна історія".

15. Розкрийте зміст і значення категорії "етнічність". Виділіть її елементи.

16. Проаналізуйте зміст біологічної та енергетичної концепцій етносу.

17. Розкрийте зміст конструктивістської теорії етнічності.

18. Розкрийте зміст примордіалістської теорії етнічності.

19. Проаналізуйте зміст соціальних теорій етносу в СРСР.

20. Проаналізуйте зміст інструменталістської теорії етносу.

21. Розгляньте класифікацію етносів: принципи, структуру і зміст.

22. Розкрийте зміст і значення етнічного середовища. Виділіть його компоненти

23. Визначте основні причини міжетнічних і міжнаціональних конфліктів.

24. Проаналізуйте зміст понять "етнічна мова" та "рідна мова".

25. Назвіть головні формовияви етнічного руху.

26. Розкрийте зміст етнічного архетипу.

27. Проаналізуйте відповідність між господарсько-культурним типом та історико-культурною областю.

28. Виділіть основні антропологічні ознаки людини.

29. Визначте поняття "раси", їх типологію і поширення на землі.

30. Проаналізуйте роль матеріальної і духовної культури етносу для етнологічних досліджень.

 

Змістовий модуль № 2

"Етногенез та характер етнічної історії слов’янських народів."

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.012 с.)