ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ РІЗНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ РІЗНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ  Найменування елемента мережі Відрахування, %
на аморти- зацію на обслу-говування сумарні щорічні
Повітряні лінії на металевих опорах Те ж саме на дерев’яних опорах з просоченої деревини Те ж саме на дерев’яних опорах з залізобетонними пасинками Те ж саме на залізобетонних опорах Кабельні лінії Підстанційне устаткування Обертові машини Конденсатори силові Пристрої автоматики та телемеханіки         7,5 2,5   4,5   2,5   0,5   1,5 2–4 2,5 20,5   24,5   21,5   18,5   19,5 23–25

 

 


 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1. Лыкин А.В. Электрические системы и сети. – М.: Логос, 2006. – 253 с.

2. Караев Р.И., Волобринский С.Д., Ковалёв И.Н. Электрические сети и энергосистемы. – М.:Транспорт, 1988. – 326 с.

3. Глазунов А.А., Глазунов А.А. Электрические сети и системы. – М.: Госэнергоиздат, 1960. – 368 с.

4. Электрические системы. Т.2. Электрические сети / Под ред. В.А. Веникова. – М.: Высшая школа, 1971. – 440 с.

5. Электрические системы. Режимы работы электрических систем и сетей / Под ред. В.А. Веникова. – М.: Высшая школа, 1975. – 344 с.

6. Электрические системы и сети / Н.В. Буслова, В.Н. Винославский, Г.И. Денисенко, В.С. Перхач. Под ред. Г.И. Денисенко. – К.: Вища школа, 1986. – 584 с.

7. Мельников Н.А. Электрические сети и системы. – М.: Энергия, 1969. – 456 с.

8. Боровиков В.А., Косарев В.К., Ходот Г.А. Электрические сети энергетических систем. – Л.: Энергия, 1977. – 392 с.

9. Блок В.М. Электрические сети и системы. – М.: Высшая школа, 1986. –

430 с.

10. Поспелов Г.Е., Федин В.Т. Энергетические системы. – Минск: Вышейшая школа, 1974. – 272 с.

11. Веников В.А., Путятин Е.В. Введение в специальность: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1978. – 294 с.

12. Карпов Ф.Ф. Компенсация реактивной мощности в распределительных сетях. – М.: Энергия, 1975. – 184 с.

13. Правила устройства электроустановок. 6-е изд. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 648 с.

14. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей: Учеб. пособие / В.М. Блок, Г.К. Обушев, Л.Б. Паперно и др. Под ред. В.М. Блок. – М.: Высшая школа, 1981. – 304 с.

15. Управление качеством электроэнергии / И.И. Карташев, В.Н. Тульский,

Р.Г. Шамонов и др. Под ред. Ю.В. Шарова. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 320 с.

16. Железко Ю.С. Выбор мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях: Руководство для практических расчётов. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 176 с.

17. Холмский В.Г. Расчёт и оптимизация режимов электрических сетей (специальные вопросы). Учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 1975. – 280 с.

18. Электротехнический справочник: В 3 т. Т. 3. Кн. 1. Производство и распределение электрической энергии / Под ред. И.Н. Орлова и др. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 880 с.

19. Шапиро И.М. Принципы унификации элементов электрической сети 110 – 330 кВ. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 176 с.

20. Бородулин Б.М., Герман Л.А., Николаев Г.А. Конденсаторные установки электрифицированных железных дорог. – М.: Транспорт, 1983. – 183 с.

21. Розрахунки електричних мереж систем електропостачання: Навч.посібник/ Г.Г. Півняк, Н.С. Волотковська, Г.А. Кігель, А.В. Коротун. За ред. Г.Г. Півняка. – К.: ІЗМН, 1998. – 135 с.


ПРЕДМЕТНИЙ

Автотрансформатор 32

Аналіз техніко-економічний 14

Арматура ЛЕП 19

 

Баланс тепловий 53

 

Ввід глибокий 61

Витрати капітальні 45

- - експлуатаційні 45

Відрахування амортизаційні 45

Відхилення напруги 12, 63, 111, 112

- частоти 111, 119

Вставка топка 55

Втрата:

- енергії 5, 39

- напруги 63, 65

- потужності 30, 35

 

Генератор синхронний 116, 121

Гістограма розподілення відхилень

напруги 112

Границя потужності ідеальна 149

- внутрішня 149

Граф спрямований (орієнтований) 90

Густина струму 50

Двигун асинхронний 5, 110

- синхронний 124

Дерево графа (схеми) 102

Джерело живлення 9, 10

- - незалежне 9, 10

Доза флікера 111, 115

Досліди:

- короткого замикання (к.з.) 29

- неробочого (холостого) ходу 29

 

Електродвигун 4

Електромагнітна сумісність 154

Електропередача 8

Електростанція 4, 6

- атомна 4, 6

- гідравлічна 4, 6

- теплова 4, 6

Електроустановка 7

- освітлювальна 14

ПОКАЖЧИК

Ємність кабелю 27, 64

- лінії 25, 27, 63

 

 

Живлення електроенергією 23

- навантажень 61

Жила кабелю 22

 

 

Завада електромагнітна 155

Заземлення високовольтне 163, 164

- нейтралі 136

- установок 136

Закон Ома в матричній формі 92, 103

Занулення 136

Запобіжник топкий 55

Затрати повні 49

- приведені 46

Знос моральний 45

- фізичний 45

Зона захисна 161

 

 

Ізолятор 5, 19

Ізоляція кабелю 22

Імпульс напруги 120

 

 

Категорії електроприймачів 9, 10

Коефіцієнт екранування 164

- ефективності капіталовкладень 46

- псофометричний 160

- реактивної потужності 78

- теплопередачі 78

Коливання напруги 63, 114

Компенсатор синхронний 124

Компенсація реактивної потужності 122

Критерій стійкості 150, 152

 

 

Ланцюг ЛЕП 15

Лінія електропередачі (ЛЕП) 5, 9

- електрична 9

- кабельна 6, 21

- повітряна 6, 16

Матриця 88

- інциденцій (з’єднань) 90

- опорів 90

- провідностей 89

Меандр 115

Мережа електрична 4, 5

- живляча 10

- магістральна 10, 23, 62

- радіальна 10, 23, 62

- розподільна 10

- трипровідна 10

- трифазна 10

- чотирипровідна 10

 

Навантаження 4

Напруга генераторна 8

- дотику 140

- електрична 5

- номінальна 12

- робоча 15

Несиметрія навантажень 117

- напруги 117

Норми якості енергії 111

 

Опір активн ий 25

- ємнісний 124

- індуктивний 26, 32

- комплексний 26

Опора лінії 16

 

Параметри активні 106

- зосереджені 25

- номінальні 12

- пасивні 106

- узагальнені 106

Перевищення температури 53

Перенапруга 5, 120, 161

Перетворення енергії 4

Перетворювач 12

Підстанція випрямна 9

- електрична 7, 9

- знижувальна 6

- інверторна 9

- підвищувальна 6

- трансформаторна 8

Площа поперечного перерізу проводів 25

Показники якості електроенергії 110

Послідовність зворотна 118

- нульова 118

- пряма 118

Потужність активна 30

- зарядна 28

- номінальна 33

- реактивна 29, 63, 122

- типова 33

Правило площ 152

Приймач електроенергії 8

Принцип рівності питомих витрат 146

Пристрій компенсуючий 121, 129

- фільтросиметруючий 129

Провал напруги 119

Провідність лінії 25

- - активна 25

- - ємнісна 27

- - реактивна 28, 29

 

Район ожеледності 20

Регулювання напруги 63, 125, 127

Режим електроустановки 12

- енергосистеми 143

- лінії 25

- номінальний 12

- усталений 25

Ремонт капітальний 45

- поточний 45

Рівень ізоляції 13

- напруги 15

Рівняння матричне 92

- - Кірхгофа 92, 99

- стану 86

 

Система енергетична 6, 142

Спад напруги 64

Споживач електроенергії 8

Спотворення синусоїди 116

Стала нагріву 54

Стійкість динамічна 147, 151

- статична 147, 149

Ступінь напруги 15

 

Температура нагріву 53

Теорія графів 88

Теплоелектроцентраль 6

Термін окупності 46

Траверза 17

Транспорт електрифікований 12

Трансформатор 29

 

Улаштування розподільне 9

Умова початкова 54

Фаза лінії струмопровідна 5, 26, 64

Формула моментів 86

 

Характеристика енергетична 145

- кутова 149

- показників якості електроенергії 112

Хорда (з’єднання) графа 103

 

Центр живлення 9

 

Частота відхилень напруги 112

- електричних коливань 11, 111

- повторення змін напруги 114

Чотириполюсник 76

 

Шинопровід магістральний 23

- радіальний 23

 

Якість електроенергії 110

 

 ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА...................................................................................................3

ВСТУП..............................................................................................................4

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ......6

1.1 Структура електромереж. Визначення....................................................6

1.2. Класифікація електричних мереж. Категорії електроприймачів.........9

1.3. Напруги електричних мереж.................................................................11

2. УЛАШТУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ ТА КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ.......................16

2.1. Загальні відомості...................................................................................16

2.2. Опори.......................................................................................................16

2.3. Проводи повітряних ліній......................................................................18

2.4. Ізолятори та арматура.............................................................................19

2.5. Розташування проводів на опорах........................................................21

2.6. Улаштування ліній поздовжнього електропостачання.......................21

2.7. Конструкції кабелів та влаштування кабельних ліній........................21

2.8. Внутрішні силові та освітлювальні мережі..........................................23

3. ПАРАМЕТРИ ЛІНІЙ ПЕРЕДАЧІ ТА ТРАНСФОРМАТОРІВ.....................25

3.1. Активний опір повітряних і кабельних ліній.......................................25

3.2. Опір фази трифазної лінії.......................................................................26

3.3. Ємнісна провідність лінії.......................................................................27

3.4. Двообмоткові трансформатори.............................................................28

3.5. Триобмоткові трансформатори............................................................30

3.6. Автотрансформатори..............................................................................32

4. ВТРАТИ ПОТУЖНОСТІ ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ...................................................................................................................35

4.1. Загальні відомості про втрати...............................................................35

4.2. Втрати потужності в лініях і трансформаторах..................................35

4.3. Втрати електроенергії в лініях..............................................................39

4.4. Спрощені методи розрахунку річних втрат електроенергії...............40

4.5. Втрати електроенергії в трансформаторах..........................................42

4.6. Заходи по зниженню втрат потужності та електроенергії.................44

5. ОСНОВИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ...................................................................................................................45

5.1. Методика техніко-економічних розрахунків.......................................45

5.2. Методика розрахунку та вибір економічно доцільного варіанту.........46

5.3. Економічна площа перерізу проводів і струмопровідних жил кабелів. Економічна густина струму..................................................................................50

5.4 Економічна густина струму для магістралей з кількома навантаженнями........................................................................................................................51

6. РОЗРАХУНОК ТА ВИБІР ПРОВІДНИКІВ ЗА НАГРІВОМ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ...................................................................................................53

6.1. Умови нагрівання провідників та кабелів............................................53

6.2. Рівняння теплового стану неізольованого проводу.............................53

6.3. Застосування топких запобіжників у мережах до 1000 В...................55

7. ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРАХУНОК РОЗІМКНЕНИХ РОЗПОДІЛЬНИХ

МЕРЕЖ...................................................................................................................61

7.1. Номінальні напруги та схеми розімкнених розподільних мереж......61

7.2. Допустимі втрати напруги в мережах...................................................63

7.3. Втрата напруги в 3-фазній лінії з симетричним навантаженням.......63

7.4. Трифазна мережа, що живить кілька симетричних навантажень......66

7.5. Визначення площ перерізів проводів за допустимою втратою напруги.............................................................................................................................71

7.6. Вибір оптимальних площ перерізів проводів ділянок розподільних мереж......................................................................................................................73

8. ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРАХУНОК РОЗІМКНЕНИХ ЖИВЛЯЧИХ

МЕРЕЖ...................................................................................................................76

8.1. Напруги ліній передачі живлячих мереж і передавані потужності...76

8.2. Розрахунок ЛЕП за П-подібною заступною схемою..........................77

8.3. Методика електричних розрахунків розімкнених живлячих мереж.79

9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ЗАМКНЕНИХ МЕРЕЖ...........................84

9.1. Особливості розімкнених та замкнених електричних мереж............84

9.2. Розрахунок кільцевих та магістральних ліній.....................................85

9.3. Рівняння стану електричного кола.......................................................86

9.4. Матричний метод розрахунку складно-замкнених мереж.................88

9.5. Застосування методу контурних струмів.............................................94

9.6. Рівняння вузлових напруг......................................................................96

9.7. Узагальнене зображення схем та рівнянь електричних мереж..........98

9.8. Узагальнені параметри електричних схем.........................................106

10. ЯКІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ, КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ ТА РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ................................................110

10.1. Вплив якості електричної енергії на роботу електроприймачів....110

10.2. Показники якості електроенергії та їх стандартизація...................110

10.3. Характеристика показників якості електроенергії..........................112

10.4. Етапи та способи забезпечення якості електроенергії....................121

10.5. Техніко-економічна ефективність компенсації реактивної потужності..........................................................................................................................122

10.6. Засоби компенсації реактивної потужності.....................................124

10.7. Розташування компенсаційних пристроїв в електричних мережах та системах. Регулювання напруги........................................................................125

10.8. Регулювання напруги при симетричних режимах..........................127

 

11. ЛІНІЇ ПЕРЕДАЧІ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ НЕТЯГОВИХ СПОЖИВАЧІВ ЗАЛІЗНИЦЬ......................................................................................130

11.1. Навантаження нетягових споживачів...............................................130

11.2. Параметри системи ДПР....................................................................130

11.3. Електричний розрахунок лінії ДПР..................................................131

11.4. Лінії передачі, що живлять пристрої автоблокування....................133

 

12. РЕЖИМИ РОБОТИ НЕЙТРАЛІ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ...........136

12.1. Заземлення та ізоляція нейтралі........................................................136

12.2. Мережі напругою 6, 10 та 35 кВ........................................................136

12.3. Мережі напругою понад 110 кВ........................................................138

12.4. Мережі напругою до 1000 В..............................................................139

13. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ЇХНІ РЕЖИМИ.....................142

13.1. Класифікація енергетичних систем..................................................142

13.2. Режими енергосистеми......................................................................143

13.3. Суміщений графік навантаження енергосистеми та розподіл навантаження між електростанціями..........................................................................143

13.4. Економічний розподіл активного навантаження між окремими агрегатами та станціями системи..........................................................................145

14. СТІЙКІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ..................................................147

14.1. Загальні відомості...............................................................................147

14.2. Характеристика передаваної потужності.........................................147

14.3. Статична стійкість електричної станції, пов’язаної електро-передачею з системою великої потужності......................................................149

14.4. Динамічна стійкість електростанції, що працює через електропередачу на систему великої потужності.................................................................151

14.5. Способи та засоби підвищення стійкості паралельної роботи електричних станцій та систем...................................................................................152

15. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ ТА ЗАХИСТ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ...................................................................................................154

15.1. Загальні положення............................................................................154

15.2. Електромагнітна сумісність живлячих ліній..................................158

15.3. Нормування завадних впливів..........................................................159

15.4. Класифікація електричних впливів та принципи захисту систем електропостачання...............................................................................................160

15.5. Захист від імпульсних завад високовольтних ліній електропостачання. Високовольтні заземлення..........................................................163

ДОДАТОК 1.ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТРИФАЗНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ...........................................................................................................166

ДОДАТОК 2.КОЕФІЦІЄНТИ ВІДРАХУВАННЯ НА АМОРТИЗАЦІЮ, ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ РІЗНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ..................................................................................173

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК.........................................................................174

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК...........................................................................175Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.025 с.)