Критерії оцінювання практичних (лабораторних) занять 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінювання практичних (лабораторних) занять1. Активність на практичних (лабораторних) заняттях. Оцінка за виконання робіт.

робота виконана без помилок, охайно і в достатньому обсязі та вчасно – 3 бали

робота виконана з незначними помилками, але охайно і у достатньому обсязі – 2 бали

робота виконана з незначними помилками в недостатньому обсязі – 1 бал

робота виконана із значними помилками, у недостатньому обсязі і дуже неохайно – 0,5 бала.

2. Самостійна робота студента

самостійна робота виконана в достатньому обсязі, охайно, без помилок – 2 бали

робота виконана на 2/3 – 1 бал

виконана на 1/3 – 0,5 бала

робота не виконана – 0 балів.

 


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1.

Тема: РИЗИК ЯК ФАКТОР ОЦІНКИ НЕБЕЗПЕКИ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Мета роботи:

· поглибити й закріпити теоретичні знання з оцінки ризику як фактору небезпеки життєдіяльності людини;

· виконати аналітичні розрахунки щодо визначення величини загального ризику;

· виконати аналітичні розрахунки щодо визначення величини групового ризику;

· розробити заходи по запобіганню ризиків, особливо техногенного походження, згідно варіанту роботи;

· набути навичок практичного використання знань щодо мінімізації втрат майна та здоров’я і життя людей у зоні лиха.

 

Завдання. Після вивчення теми студент повинен:

знати:

Ø види ризику:

Ø методи визначення ризику;

Ø прийнятний ризик

вміти:

1. оцінити величину загального ризику аналітичним методом за умовою завдання (варіанту);

2. виконати аналітичні розрахунки щодо визначення величини групового ризику за умовою завдання (варіанту);

3. визначати:

- коефіцієнт нещасних випадків Нв,

- коефіцієнт частоти ризику Кч,

- коефіцієнт травматизму Кт,

4. розробити заходи по запобіганню виникнення ризиків техногенного походження, згідно варіанту роботи;


Завдання 1.

Розрахувати розміри (масштаби) загального ризику згідно даних варіанту та зробити висновок.

Варіанти ситуаційних задач

 

№ п.п Всього осіб проживає Загинуло у побуті № п.п Всього осіб проживає Загинуло у побуті
1. 48 100 000 62 271   48 100 000 62 291
2. 48 100 000 62 231   48 100 000 62 269
3. 48 100 000 62 252   48 100 000 62 281
4. 48 100 000 62 280   48 100 000 62 263
5. 48 100 000 62 269   48 100 000 62 267
6. 48 100 000 62 261   48 100 000 62 274
7. 48 100 000 62 273   48 100 000 62 282
8. 48 100 000 62 272   48 100 000 62 283
9. 48 100 000 62 275   48 100 000 62 293
10. 48 100 000 62 276   48 100 000 62 294
11. 48 100 000 62 277   48 100 000 62 296
12. 48 100 000 62 279   48 100 000 62 295
13. 48 100 000 62 270   48 100 000 62 297
14. 48 100 000 62 269   48 100 000 62 298
15. 48 100 000 62 278   48 100 000 62 253

Завдання 2.

Розрахувати розміри (масштаби) групового ризику згідно даних варіанту та зробити висновок. (щодо регіону, галузі)

Варіанти ситуаційних задач

 

№ п.п Всього осіб проживає Загинуло у побуті № п.п Всього осіб проживає Загинуло у побуті
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          

 

Завдання 3.

Зробити аналіз запропонованої ситуаційної задачі: "За рік у регіоні N (загальна кількість населення 3,5млн., у т.ч. працюючих 1,3 млн.)сталося понад 3,7тис. ДТП у яких поранено 3163 (2654 людино-дні непрацездатності) та загинуло 787 чоловік",

та визначати:

- коефіцієнт нещасних випадків Нв, (формула 2)

- коефіцієнт частоти ризику Кч, (формула 3)

- коефіцієнт травматизму Кт, (формула 4)

 

НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

Нині існує значна невизначеність щодо поняття терміну "ризик". Широко вживається набір спеціалізованих термінів, із яких два використовуються значно частіше решти - " загроза " (hazard) і " ризик " (risk) [1]. Різні автори розглядають ці терміни як синоніми або надають їм певного взаємо неузгодженого змісту. Таке ставлення до цих термінів зустрічається і в інших виданнях. Ризик – це усвідомлена можливість (імовірність) небезпеки, яка визначається як відношення кількості подій з небажаними наслідками до максимально можливої їх кількості за певний період часу. Р изик -цеiмовiрнiсть заподіяння шкоди з урахуванням її тяжкості.

Ризик (R) можна визначити як відношення кількості подій з небажаними наслідками (n) до максимально можливої їх кількості (N) за конкретний період часу (t):

(1)

Це дозволяє розрахувати розміри (масштаби) загального та групового ризику. При оцінці загального ризику величина N визначає максимальну кількість усіх подій, а при оцінці групового ризику – максимальну кількість подій у конкретній групі, що вибрана із загальної кількості за певною ознакою. Зокрема, в групу можуть входити люди, що належать до однієї професії, віку, статі; групу можуть складати також транспортні засоби одного типу; один клас суб’єктів господарської діяльності тощо.

Конкретний період часу (t) при разових та безсистемних випадках приймається рівним одиниці, тобто t = 1.

Є відомим, що будь-яка система, яка надає деякий рівень особистих, соціальних, технологічних, наукових або промислових переваг, містить необхідний, навіть обов’язковий елемент ризику. Майже весь спектр різнобічної діяльності людини пов’язаний з вірогідністю виникнення ризику.

Характерним прикладом визначення загального ризику може служити розрахунок числового значення загального ризику побутового травматизму зі смертельними наслідками. Відповідно до статистичних даних.

Ризик як психологічна властивість людини - це дія у певних обставинах, коли очікуваний результат не завжди може бути пози­тивним і вимагає сміливості, відваги, сукупності знань, компетентності. У системі «людина-машина-довкілля» перша ланка є найслабшою, із-за своєї склад­ності, а, отже, саме тут можливе зростання вірогідності помилок, які сприяють проявленню ризику з негативними наслідками. Статистичні дані свідчать, 90% усіх травм є наслідком прямої вини потерпілих.

Теорія ризику має важливе значення, оскільки вона здатна віддзеркалювати взаємовідносини та протиріччя між суспільством, новітніми технологіями і довкіллям, тобто взаємовідносини в системі “людина – машина - середовище”. Суспільство, техніка і навколишнє середовище разом або, кожна складова системи окремо, можуть бути джерелом загрози природного, соціального чи антропогенного походження.

Недопустимий ризик. це ризик, якого сучасний рiвень розвитку науки, технiки й технологiї дозволяє уникнути

Більш глибокий аналіз та оцінку ступеню ризику можна визначити, враховуючі наступні параметри:

ü коефіцієнт нещасних випадків Нв

ü коефіцієнт частоти ризику Кч,

ü коефіцієнт травматизму, Кт

ü коефіцієнт технічної безпеки Ктб

ü критерій безпечної роботи Р,

За допомогою формули коефіцієнта нещасних випадків (Нв) можна визначити його значення на тисячу чи іншу кількість працюючих:

(2)

де: А – кількість нещасних випадків, У – кількість відпрацьованих людино-годин у році всіма співробітниками.

Ступінь ризику має дуже багато форм, видів і різновидів. Можна визначати ризик як коефіцієнт його частоти. В залежності від характеру нещасних випадків та їх тяжкості, коефіцієнти частоти поділяють на коефіцієнт частоти важкого травматизму, інвалідного травматизму та коефіцієнт частоти смертельного травматизму.

Важливим є питомий показник частоти ризику, (Кч), який визначається відношенням кількості нещасних випадків (n) до загального числа працюючих (Р)

(3)

Цей коефіцієнт дозволяє порівняти небезпеку різноманітних видів робіт у межах організації, об’єднання чи галузі.

Рівень травматизму визначається коефіцієнтом травматизму (Кт), який дорівнює відношенню числа людино-днів непрацездатності (Т) до загального числа нещасних випадків (Н):

(4)

Важливим є коефіцієнт технічної безпеки (Ктб), який визначаємо – відношенням кількості безпечних операцій (КБ) до загального числа всіх операцій (Ко):

(5)

Для запобігання небезпечних ситуацій важливі комплексні критерії оцінки умов праці - параметри: освітлення, загазованості, запиленості, шуму, вібрації, електромагнітних та іонізуючих випромінювань. Їх вплив визначаємо за формулою коефіцієнту безпеки:

(6)

де: СФ та Сс відповідно, значення, яке вимірюється (фактичне) і стандартне (гранично допустиме). Щоб запобігати травматизму бажано його передбачати і знати основні методи прогнозування. Одним із показників безпечної діяльності є критерій безпечної роботи (Р), або вірогідність безпечної роботи, яку можна визначити за формулою:

(7)

де: Т - проміжок часу, для якого обчислюють значення Р;

N - число бригад, ділянок, ланок;

n - число зафіксованих нещасних випадків, захворювань, травм за весь термін (період) обліку.

Отже, ризик як першооснову надзвичайної ситуації можна передбачити і запобігти. Для цього необхідно своєчасно ідентифікувати та знати причину ризику і тільки професіональні дії персоналу сприятимуть запобіганню факту його виникнення.

Щоб менше було помилок у людини вона повинна поступово формувати обережність, яка є набутою, вихованою психічною властивістю, наслідком свідомого й дисциплінованого ставлення її до праці при виконанні обов'язків. Протилежністю цьому є необережність. Це дії, що виходять за рамки вимог безпеки, правил та інструкцій, режиму праці й відпочинку, через недисциплінованість чи незнання технологічних процесів і пов'язаних із ними потенційних небезпек. Часто - це наслідок низького рівня навчання, не компетентності, анатомо-фізіологічних і психічних вад людини або наслідок звикання до небезпеки, менталітет. Надмірна обережність також робить людину незахищеною в екстремальних ситуаціях, які можуть виникнути в інших ланках. Для зменшення ризику як негативного явища важливою є така комплексна риса як компетентність та вихований менталітет людини. Це наявність певних знань, умінь, навичок, досвіду і повноважень, необхідних для вирішення справи. Компетентність - запорука успіху у досягненні хорошого кінцевого результату. Її протилежністю є некомпетентність, яка часто і стає причиною виникнення ризику. Цьому сприяють як зовнішні так і внутрішні фактори. Ними можуть бути біологічні ритмічні процеси, на які впливають зовнішні фактори - зміни дня та ночі, сонячна активність.

 

Контрольні питання

1. Ризик, дати визначення.

2. Недопустимий ризик?

3. Концепція прийнятного ризику.

4. Як визначити коефіцієнт нещасних випадків Кв.

5. Як визначається коефіцієнт частоти ризику Кч.

6. Як визначити коефіцієнт травматизму, Кт.

7. Як визначити коефіцієнт технічної безпеки Ктб.

8. Як визначити критерій безпечної роботи, Р.

 


Практична РОБОТА №2Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 376; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.244.181 (0.036 с.)