Кафедра екології та безпеки життєдіяльності 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ (ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ

З НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

 

для студентів університету

(в рамках проведення педагогічного експерименту

щодо впровадження кредитно-модульної системи)

 

 

Київ НТУ 2009МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра екології та безпеки життєдіяльності

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ (ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ

З НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

 

для студентів університету денної та заочної форм навчання

 

 

Затверджено

на засіданні навчально-методичної Ради

Національного транспортного університету

протокол № ___від__ _____ 2009р.

 

 

 

Київ – 2009


Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни безпека життєдіяльності / Укладачі С.Т. Сусло, Г.Ф. Гусєв. – К. НТУ, 2009. – 110.с

 

Методичні вказівки схвалені і рекомендовані до друку на засіданні кафедри "Екологія та безпека життєдіяльності" __________ 2009 року протокол № ___

 

 

Укладачі: Степан Тітович Сусло, доцент,

Геннадій Феліксович Гусєв, доцент,

 

Відповідальний за випуск В.П. Матейчик, професор, д.т.н.
ВСТУП

На зорі людства, небезпечними були тільки стихійні негативні явища, тобто явища природного характеру. З часом еволюції біосфери, суспільства стали виникати небезпечні катастрофічні явища, творцем яких стала людина. Демографічний вибух та бурхливий розвиток науково-технічного прогресу на сучасному етапі розвитку біосфери привів до того, що людина більше всього потерпає від небезпечних ситуацій, створених саморуч. Ризик небезпеки постійно супроводжує людину. Виникає гостра необхідність мінімізувати цей негативний вплив на життєдіяльність людини, суспільства. Є загальновідомим, що поряд з Істиною крокує наука БЖД, яка здатна визначати доцільні і найбільш правильні шляхи вирішення тих чи інших негараздів та проблем щодо їх запобігання виникненню та мінімізації негативного впливу на людину та довкілля.

Потрібні нові, підвищені індивідуальні і колективні якості та властивості, здібності і здатності, нові комплексні і цілісні мислення і розуміння її щодо досягнення БЖД в сучасних умовах повсякденного життя. Тобто, повинен бути, не обмежений (нормативними актами) і неупереджений, а науковій підхід до вирішення пробле­м БЖД.

Задамося питанням: - чи є більш важливі проблемні питання ніж безпеки життєдіяльності, для кожного із нас? Отримаємо відповідь: ні, мабуть немає.

Набуті в Університеті знання, уміння, навички, а згодом і досвід, будуть слугувати надійним захисним бар’єром у повсякденному бурхливому інколи буреломному житті.

Мета практичних занять:

забезпечити студентів відповідними до сучасних вимог знаннями про основи безпеки людини у оточуючому середовищі та особливості виникнення і розвиток небезпек – надзвичайних ситуацій, в першу чергу техногенного характеру, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людини, запобігання виникненню та особливості захисту і порятунку людей у зоні лиха.

Сформувати необхідні у майбутній практичній діяльності спеціаліста, уміння та практичні навички по запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, захисту людей та навколишнього середовища.


МІСЦЕ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ У СТРУКТУРІ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

№ ЗМ Назва змістового модулю (ЗМ) Кількість годин
Всього Лекції Практичні (лаб-торні) Самостійна робота
Семестр І. Модуль І. Безпека життєдіяльності людини в системі ″Людина – життєве середовище″
ЗМ 1 Теоретичні положення безпеки життєдіяльності.        
ЗМ 2 Людина як елемент системи ″Людина – життєве середовище″        
Семестр 1. Модуль ІІ. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних і екстремальних ситуацій
ЗМ 3 Надзвичайні і екстремальні ситуації мирного часу.        
ЗМ 4 Способи та засоби захисту і допомоги населенню в умовах надзвичайних і екстремальних ситуацій        
Всього        
Всього за семестр        
Форма модульного контролю – письмова робота
Форма підсумкового контролю – залік
               

Примітка. * Формування структури дисципліни здійснюється по всіх семестрах, в яких вивчається ця дисципліна, у відповідності до навчального плану.

** Кількість аудиторних годин визначається за семестрами:

І семестр – 36 годин: лекції 18, практика 18;

ІІ семестр – 34 години: лекції 18, практика 14 (знімається тема-15. Поведінка людини в екстремальних ситуаціях)

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

№ ЗМ Теми та план лекцій, практичних, семінарських або лабораторних занять Кількість годин Форма контролю поточної успішності
Усьго Лекцій Лаб/Пр Самост
Семестр 1. Модуль І. Безпека життєдіяльності людини в системі ″Людина – життєве середовище″
ЗМ 1. Теоретичні положення безпеки життєдіяльності.   Письмова контрольна робота
  Тема-1. Теоретичні основи та правове забезпечення безпеки життєдіяльності        
Тема-2. Ризик як фактор оцінки небезпеки середовища життєдіяльності людини        
Тема-3. Біоритми, їх значення для безпеки людини. Фізіологічні основи життєдіяльності людини.        
ЗМ 2 Людина як елемент системи ″Людина – життєве середовище″  
  Тема-4. Життєве середовище людини, його структура. Природне середовище, його небезпеки.        
Тема-5. Побутові небезпеки урбанізованого середовища        
Заняття 1. Дорожньо-транспортний травматизм, перша медична допомога потерпілим.        
Заняття 2. Опіки, ураження електричним струмом, утоплення, перша медична допомога потерпілим.        
Заняття 3. Гострі побутові отруєння, основні принципи першої медичної допомоги.        
Тема-6. Основи професійної діяльності, загальні вимоги безпеки до умов праці        
Тема-7. Соціально-політичні небезпеки, закономірності їх виникнення та алгоритм поведінки людини        
Семестр 2. Модуль ІІ. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних і екстремальних ситуацій
ЗМ 3 Надзвичайні і екстремальні ситуації мирного часу   Письмова контрольна робота
  Тема-8. Надзвичайні ситуації мирного часу, характеристика осередків масового ураження.        
Тема-9. Радіаційна безпека, принципи оцінки радіаційної обстановки.        
Тема-10. Оцінка радіаційної обстановки. Визначення розмірів зон радіоактивного забруднення        
Тема-11. Зараження навколишнього середовища хімічними речовинами, принципи оцінки хімічної обстановки        
Тема-12..Принципи оцінки хімічної обстановки. Способи знезаражування.        
ЗМ 4 Способи та засоби захисту і допомоги населенню в умовах надзвичайних і екстремальних ситуацій  
  Тема-13. Засоби індивідуального захисту, захисні споруди, евакуаційні заходи        
Тема-14. Екстремальні стани для життя людини в умовах надзвичайних ситуацій, перша медична допомога        
Тема-15. Поведінка людини в екстремальних ситуаціях        
Разом:        
Форма контролю: залік

 


ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ФОРМА КОНТРОЛЮПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 270; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.013 с.)