ТЕМАТИКА І ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМАТИКА І ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ№ ЗМ   Теми та план лекцій, практичних, семінарських або лабораторних занять Кількість годин Форма контролю поточної успішності
Семестр 5. Статистичне спостереження, зведення, групування та обробка статистичних даних. Визначення динаміки суспільних явищ, тенденції і закономірності їх розвитку, виявлення дії впливу окремих факторів їх розвитку.   Модульний контроль
ЗМ 1 Предмет і метод статистики. Статистичне спостереження План лекцій: 1. Джерела статистики. 2. Предмет статистики. 3. Основні поняття статистиці. 4. Метод статистики 5. Суть і організаційні форми статистичного спостереження. 6. План статистичного спостереження. 7. Види і способи спостереження. 8. Помилки спостереження і контроль вірогідності даних. Зміст практичних занять: Статистичні закономірності. Статистичні показники. Абсолютні і відносні статистичні величини, їх види. Метод статистики. Форми, види і способи статистичних спостережень. Розробка плану статистичного спостереження. Визначення помилок спостереження і їх контроль.   1 год  
 
ЗМ 2 Абсолютні та відносні величини, графічний спосіб зображення їх. Зведення та групування статистичних даних. План лекцій: 1. Суть статистичного зведення та групування. 2. Основні завдання і види групування. 3. Основні питання методології статистичних групувань. 4. Ряди розподілу. 5. Статистичні таблиці. 6. Кількісна характеристика суспільних явищ 7. Види абсолютних величин 8. Види відносних величин і форми їх вираження 9. Поняття статистичного графіка. 10. Основні елементи статистичних графіків. 11. Класифікація графіків. Зміст практичних занять: Статистичне зведення. Статистичне групування. Побудова типологічних групувань Побудова структурних групувань. Побудова аналітичних групувань. Виявлення взаємозв'язку між факторною і результативною ознакою. Графічне відображення статистичних групувань. Розрахунок відносних величин в динаміки виконання плану, структури, координації, інтенсивності, рівня економічного розвитку і порівняння.      
ЗМ 3 Середні величини і показники варіації. План лекцій: 1. Суть і умови використання середніх величин. 2. Види середніх величин. 3. Середнє арифметичне. 4.Середня гармонійна. Середня геометрична. Середня квадратична. 5. Деякі особливості середніх величин. 6. Суть і характеристики варіації. 7. Методи обчислення дисперсії. 8.Характеристики форми розподілу. 9.Криві розподілу.   2год  
  Зміст практичних занять: Способи графічного зображення статистичних величин. Діаграми лінійні, стовпчикові, кругові. Побудова картограми та картодіаграми. Види середніх величин. Середнє арифметичне. Середнє гармонійне. Визначення середнього рівня признаку. Обчислення середньої арифметичної простої і середньозваженої. Обчислення дисперсії альтернативної ознаки. Структурні середні. Мода і медіана. Розмах варіації. Середнє лінійне відхилення. Дисперсія. Середнє квадратичне відхилення. Коефіцієнт варіації. Визначення кривих розподілу. 2 год Перевірка проведених розрахунків
ЗМ 4 Проведення вибіркового спостереження і техніка перенесення його результатів на генеральну сукупність. План лекцій: 1. Суть і переваги вибіркового спостереження. 2. Обчислення помилок вибірки і визначення меж інтервалу для середньої величини і частки. 3. Різновиди вибірок. 4. Багатоступеневі і багатофазні вибірки. 5. Визначення обсягу вибірки і способи поширення вибіркових даних. Зміст практичних занять: Різновиди вибірок. Обчислення помилок вибірки і визначення меж інтервалу для середньої величини і частки. Визначення обсягу вибірки і поширення вибіркових даних на генеральну сукупність. Обчислення помилок вибірки для альтернативної ознаки. Визначення помилок и обсягу вибірки для різних способів відбору.Динамічний ряд –– основи аналізу і прогнозування соціально – економічного розвитку. Види рядів динаміки. Визначення показників ряду динаміки.      
   
ЗМ 5 Вивчення динаміки суспільних явищ, тенденцій і закономірностей їх розвитку. План лекцій: 1. Динамічний ряд –– основа аналізу і прогнозування соціально – економічного розвитку. 2. Характеристики динамічних рядів. 3. Аналіз структурних зрушень. 4. Визначення тенденції розвитку. 5. Аналіз коливань і сталості динамічних рядів. 6.Особливості вимірювання взаємозв'язків за даними динамічних рядів. 7. Суть індексів і їх роль у статистико – економічному аналізі. 8. Методологічні принципи побудови індексів 9 Середньозважені індекси. 10 Індекси із змінними і постійними вагами. 11. Системи співзалежних індексів і визначення впливу окремих факторів. 12. Територіальні індекси. 13. Аналіз динаміки середнього рівня інтенсивного показника. Зміст практичних занять: Обчислення середніх показників ряду динаміки. Методи вирівнювання рядів динаміки. Визначення тенденції розвитку. Методологічні принципи побудови індексів. Визначення середньозважених індексів. Індекси із змінними і постійними вагами. Системи співзалежних індексів і визначення впливу окремих факторів. Розрахунок середньоарифметичного гармонійного індексу. Обчислення агрегатного індексу. 2год   2год   Перевірка самостійної роботи
ЗМ 6 Вимірювання взаемозв`язку, аналіз складних суспільних явищ і виявлення дії окремих факторів на їх розвиток. План лекцій: 1. Суть індексів і їх роль у статистико – економічному аналізі. 2. Методологічні принципи побудови індексів 3. Середньозважені індекси. 4. Індекси із змінними і постійними вагами. 5. Системи співзалежних індексів і визначення впливу окремих факторів. 6. Територіальні індекси. 7. Аналіз динаміки середнього рівня інтенсивного показника. Зміст практичних занять: Види взаємозв'язків між явищами. Виявлення взаємозв'язку основними методами.Проведення кореляційно – регресивного аналізу. Рангова кореляція. Множинна регресія.       1год  
   

Тема 1. Предмет і метод статистики

Література: 1(розділ1)

Предмет статистики. Статистична сукупність. Ознаки одиниці сукупності та їх варіація. Закон великих чисел і їх статистична закономірність.

Теоретичні основи статистики. Облік і статистика в сучасному суспільстві. Стислі відомості про історію вітчизняної статистики. Сучасна організація статистики.

Тема 2. Статистичне спостереження

Література:1(розділ 3), 2(розділ 1)

Етапи статистичного спостереження. Статистичне спостереження — перший етап статистичного дослідження, форми, види та способи статистичного спостереження. Вибір об'єкта спостереження і визначення одиниці спостереження. Програма спостереження. Статистичний формуляр і його види. Помилки спостереження і контроль статистичних даних.

Тема 3. Зведення та групування статистичних даних

Література: 1(розділ 4), 2(розділ 2)

Зведення — другий етап статистичного дослідження. Задачі зведення, їх основний зміст.

Групування — основа наукової обробки даних статистики. Задачі групування та їх значення у статистичному дослідженні. Види групувань. Вибір групових ознак, комбінація ознак, вибір інтервалів. Використання методу групувань в аналізі процесів виконання планів. Роль групувань у вивченні передового досвіду і виявлення резервів.

Статистичні таблиці, їх основні елементи. Види таблиць. Прості, групові та комбінаційні таблиці. Розробка макета таблиці.

Статистичні таблиці і ряди, як спосіб послідовного викладу результатів зведення. Ряди розподілу, принципи їх побудови і використання.

Організація та техніка зведення первинного статистичного матеріалу.

 

Тема 4. Абсолютні та відносні величини

Література: 1(розділ 2), 2(розділ 3)

Види абсолютних величин, їх значення і способи одержання. Суть і роль статистичних величин. Види відносних величин і форми їх вираження.

Відносні величини динаміки, планового завдання, виконання плану, структури, інтенсивності, координації, порівняння та рівня економічного розвитку.

Загальні принципи будови відносних величин.

 

Тема 5. Графічний спосіб зображення величин

Література: 1(розділ 11),

Роль і значення графічного способу зображення статистичних даних. Основні елементи графіка. Види графічних зображень і способи їх побудови. Діаграми лінійні та стовпчикові. Діаграми квадратні, кругові та секторні. Метод фігур - знаків. Картограма та картодіаграма. Спосіб графічного зображення динаміки, структури і рядів розподілу двох взаємопов'язаних явищ. Спосіб графічного зображення явищ з метою їх порівняння.

Графічний метод виконання плану. Контрольно - планові графікиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.210.12.229 (0.005 с.)