Загальні вимоги до оформлення курсової роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальні вимоги до оформлення курсової роботи 

Перед виконанням роботи необхідно ознайомитися з відповідними розділами курсу, використовуючи рекомендовану літературу. Курсова робота повинна виявити, наскільки студент оволодів загальною теорієї статистики і як вміє застосовувати свої знання на практиці, для проведення свого статистичного дослідження. При виконанні курсової роботи необхідно враховувати таке:

1. Розрахунки показників мають наводитися в розгорнутому вигляді з усіма поясненнями і розрахунками. Необхідно вказати всі формули, за якими обчислюються показники, і пояснити числові значення величин, підставлені у формулу.

У процесі розрахунків рекомендується користуватися таблицями (розробленими, приватними і загальними). Величини потрібно розраховувати з точністю до 0,001, а у відсотках – 0,1%.

2. Результати розрахунків обов’язково подавати графічно. Студент самостійно вирішує, який тип діаграми найкраще відображає результати.

3. Розрахунки показників мають завершуватися висновками, в яких розкривається соціальний і економічний зміст одержаних характеристик досліджуваного процесу або явища.

4. Курсова робота має бути виконана на А4, написана чітко і акуратно, сторінки, таблиці і рисунки пронумеровані.

5. Наприкінці роботи треба навести перелік літературних джерел: підручників, навчальних посібників і нормативних матеріалів, використаних при її виконанні.

6. Завдання на курсову роботу є індивідуальним, видається викладачем (типова форма № У.6.01. додаток 1). В завданні вказується тема курсової роботи, що являється предметом дослідження. Вихідні дані задаються викладачем і являються індивідуальним варіантом курсової роботи студента. В вихідних даних вказується генеральна сукупність (N), вибіркова сукупність (n), яка буде досліджуватися, об’єктивний час спостереження та перелік ознак, які характеризують одиницю сукупності і по яким студент проведе статистичне спостереження і отримає числові значення, які будуть являтись вихідною інформацією для виконання всіх наступних розділів курсової роботи.

7. Під час розв’язування задач рекомендується широко використовувати ПК. Для розрахунку статистичних показників (середнє значення ознаки, дисперсія і т. п.) дозволяється використовувати стандартні програми. За консультацією з усіх питань, що виникають у процесі вивчення курсу і виконання контрольної роботи, треба звертатися на кафедру.

 

Мета теми та основні етапи курсової роботи

Мета курсової роботи ― перевірити уміння студента самостійно вивчити за допомогою статистичних методів реальні процеси і явища, що відбуваються на автомобільному транспорті, давати їм оцінку і виявляти резерви виробництва.

Курсова робота являє собою самостійне статистичне дослідження на задану тему. Тема вибирається по запропонованому списку (розділ 5).

За узгодженням із викладачем студент може виконувати курсовий проект на іншу запропоновану ним тему.

Вихідними даними для рішення задачі, поставленої в курсовому проекті, є матеріали того автотранспортного підприємства, на якому студент працює або на який він має доступ. Допускається використовувати умовну статистичну інформацію.

Як усяке статистичне дослідження курсовий проект повинний містити наступні етапи:

1. Збір вихідної статистичної інформації

На цьому етапі необхідно розробити план статистичного спостередження, визначити джерела первинної статистичної інформації, зробити збір необхідної статистичної інформації і перевірити зібрані статистичні матеріали. Закінчити перший розділ статистичними формулярами, у яких повинна бути приведена первинна статистична інформація, необхідна для досягнення поставленої задачі.

2. Зведення й угрупування статистичної інформації

Статистичні матеріали, приведені в першому розділі, повинні бути упорядковані. З цією ціллю необхідно зробити складне зведення зібраної статистичної інформації для виявлення тенденцій і закономірностей досліджуваного явища або процесу. Представити результати зведення графічно і у таблицях.

3. Обробка статистичної інформації

Необхідно розрахувати показники, що узагальнюють, (середні, відносні, індекси, що характеризують вивчені явища), а також визначити рівні тих ознак, що впливають на шуканий показник, використовуючи для цього відомі формули і статистичні методи.

4. Аналіз отриманих результатів і виводи

Порівняти отримані рівні статистичних показників з плановими значеннями для конкретного АТП. Пояснити знайдені закономірності і тенденції, дати конкретні рекомендації по досліджуваному явищу для впровадження їх у виробничий процес вашого АТП.

Закінчити курсовий проект описом найкращого варіанта організації системи збору й обробки статистичної інформації з досліджуваного явища конкретного АТП.

Наприкінці курсового проекту повинний бути приведений список використаних джерел і літератури.

Графічна частина в курсовому проекті обов'язкова. Студент за своїм розсудом може винести на листи окремі матеріали курсового проекту: схему інформаційних джерел, зразки запропонованих документів (макети таблиць, формуляри первинного обліку і звітності і т.п.), алгоритми, блок - схеми програм і т. і.

Під час аудиторної самостійної роботи під контролем викладача студент уточнює завдання курсового проекту, обговорює з викладачем повноту і достовірність зібраної статистичної інформації, вивчає рекомендовану навчальну літературу, обробляє методи і прийоми рішення поставленої задачі, вибирає найкращий варіант збору й опрацювання статистичної інформації для умов конкретного АТП.

ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Зразок титульного листа

МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту

 

Курсова робота

з статистики

на тему: «Збір та обробка статистичної інформації для оцінки ефективності використання основних виробничих фондів»

 

Виконав:

Студент____ курсу

групи ____________

________________________

Перевірив:

доц. _____________________

Київ – 2010

Реферат

Завданням курсового проекту є оцінка ефективності використання основних виробничих фондів. Об’єктом дослідження являються основні виробничі фонди АТП, що налічує 137 одиниць обладнання. Дослідження проводиться вибіркове, об’єм за вибіркою n = 21 одиниця обладнання.

Робота складається з таких розділів:

В першому розділі якому описуються організація та проведення статистичного спостереження.

В другому розділі проводиться зведення та групування зібраної інформації.

В третьому розділі визначені відносні величини, середні величини та показник варіації, побудова рядів динаміки та визначення їх характеристик, перенесення результатів вибіркового спостереження на генеральну сукупність. Також проводиться розрахунок показників та середніх показників ряду динаміки, визначений взаємозв’язок між факторною та результативною ознаками.

В розділі 4 аналіз отриманих результатів та висновки.


 

Зміст

Вступ.

Розділ 1. Організація та проведення статистичного спостереження

1.1 Розробка плану статистичного спостереження.

1.2 Збір статистичної інформації

Розділ 2. Зведення та групування статистичних даних

Розділ 3. Обробка статистичних даних.

3.1 Визначення відносних величин……………………………………………….

3.2 Середні величини та показники варіації………………………………………

3.3. Структурні середні

3.4. Характеристика рядів розподілу.

3.5. Перенесення результатів вибіркового спостереження на генеральну сукупність

3.6. Визначення показників та середніх показників ряду динаміки.

3.6.1. Визначення трендових рівнянь.

3.7. Вимірювання взаємозв’язку між факторною та результативною ознакою..

Розділ 4. Аналіз отриманих результатів та висновки.

Список використаної літератури.

 

 


Вступ

Актуальність теми дослідження. Ефективне використання основних виробничих фондів є важливим показником раціональної роботи підприємства. Розглянемо «статистику, як науку, яка вивчає різноманітні явища та процеси».

Слово "статистика" пішло від лат. status, що означає визначений стан, положення речей.

Слово «статистика» означає суму знань про державу. В сучасному розумінні статистика обіймає:

· статистичні дані, отримані шляхом масових спостережень;

· статистичну практику, тобто діяльність статистичних установ, які збирають і обробляють інформацію про соціально-економічні явища і процеси;

· статистичну науку.

Статистика, як і інші суспільні науки, вивчає найрізноманітніші явища і процеси суспільного життя. Предметом статистики є розміри і кількісні співвідношення масових суспільних явищ, закономірності формування і розвитку їх. Статистика вивчає кількісну сторону суспільних явищ (їх розміри), але не поодиноких, а масових явищ.

Вивчаючи кількісну сторону явищ, яка нерозривно пов’язана з їх кількісним змістом, статистика відображає її в своїх числах – показниках, і саме цим характеризує конкретну міру явищ, встановлює загальні властивості, виявляє схожість і відмінність окремих рис, об’єднує елементи в групи, виявляє певні типи явищ.

Отже, предметом статистики є масові явища соціально-економічного і політичного життя.

Задачі статистики:

· контроль заходів виконання плану.

· забезпечення органів управління інформацією

· прогнозування

· забезпечення інформацією про розвиток країн світу

З поняттям «статистика » тісно пов’язані поняття «статистична закономірність» і «статистична сукупність».

Статистична закономірність – це повторюваність, послідовність і порядок в явищах. Закономірності масових соціально-економічних явищ властиві лише сукупностям і за своєю природою статистичні. Вони відображають характер дії об’єктивних законів розвитку суспільства в конкретних умовах простору і часу.

Статистичним еквівалентом притаманним елементам сукупності властивостей є ознака. Кожний елемент сукупності характеризується низкою ознак, значення яких змінюються від елемента до елемента або від одного періоду до іншого. Ознака, яка приймає в межах сукупності різні значення, називається варіюючою, а відмінність, коливання значень ознаки – варіацією. Склад елементів і спосіб об'єднання їх визначання структуру сукупності.

Отже, поняття статистичної сукупності включає в себе співіснування елементів чи їх повторюваність у часі, коливання значень ознаки від елемента до елемента, наявність певної якісної спільності між елементами і ознаками.

Об'єктом дослідження курсової роботи є основні виробничі фонди АТП.

Предмет дослідження – кількісна сторона основних виробничих фондів.

Метою курсової роботи є дослідження структури сукупності узагальнюючих характеристик та оцінка впливу факторних ознак на результати.


 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.015 с.)