Розглянемо поезію «О панно інно» як своєрідний фьюжен різних засобів, мистецтв, прийомів, що надає їй особливого звучання 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розглянемо поезію «О панно інно» як своєрідний фьюжен різних засобів, мистецтв, прийомів, що надає їй особливого звучанняМузика Живопис Література
  Знову звучить музика: тиха, ніжна, спочатку мажорна з тихими дзвіночками, а потім ніжна, мінорна з далеким шерхотінням снігу. Як цього досягає автор? Прослідкуємо:   - перегук чоловічої і жіночої рими (любив – луги, Інно – злотоцінно) (мелодійність межує з ніжніс-тю);     - використання різностопного ямба – чотирьохстопного, трьохстопного, п’ятистопного (створюється музичність і мелодійність);   - поєднання широких, розлогих рядків і чітких, коротких;   - різноскладові рядки (1р. і 6р. – 9 складів; 2р. і 8р. – 6 складів, 3р.і 5р. – 8 складів, 4р. – 7 складів, 7р. – 11 складів);   - графічно та ритмомелодійно дві строфи дзеркально відображають одна одну;   - використання повторів (для створення мелодійності, ритмічності) – о панно Інно, сніги;   - асонанс літер о, і (створюють широту, розложистість; асоцію-ються зі спокоєм, ніжністю, болем);   - алітерація н, в, (в першій строфі створює ніжність, повільність; а шиплячих та р у другій строфі – сум, швидкість, трагізм);   - використання м’яких звуків (21) увиразнює ніжність, м’якість; - використання інверсії (що створює мелодійність) – цвіли луги, сестру я вашу так любив;   - різні способи римування (перехресного з паралельним);   - обірвані й номінативні фрази (створюють музичність) – небо…шепіт гаю…;   - непряме звуконаслідування зл, цв, кв в першій строфі нага-дує звучання дзвіночка, а шип-лячих у другій – шелест снігу;   - використання рефрену (о панно Інно) нагадує пісню     Перед нашими очима постає картина: біля вікна самотня постать юнака, який дивиться на білий сніг, що перемітає з місця на місце вітерець. І раптом сніг малює постать дівчини, потім спалахує на сонці різно-кольоровими барвами, що нагадує квітучий луг. А потім з’являється ще одна     постать дівчини, яка то віддаляється, то наближа-ється. Тичина використовує для цього різні художні засоби:   - епітети (зимовий вечір, шепіт гаю);   - метафори (любові усміх квітне раз, шепіт гаю);   - порівняння (я ваші очі пам’ятаю, як музику, як спів)   - використання різних кольо-рів (сніги – білий, квітучий луг – кольори райдуги, небо - блакитний, гай – зелений, і, головне, - золотий);   - парцеляція дає можливість спостерігати не просто картину, а фільм, створює напруженість, спонукає до образного мислення (Я – сам. Вікно. Сніги. Давно. Зимовий вечір. Тиша. Ми.)     Яскраво постає у творі й література: - синхронність різних відчуттів: зорових, слухових, які постійно переходять одне в одне (Я ваші очі пам’ятаю, як музику, як спів – зорові в слухові; І раптом небо… шепіт гаю… О ні! То очі Ваші – слухові в зорові);   - використання авторських неологізмів (дитинно, злото-цінно);   - використання риторичних звертань, запитань, ствер-джень для емоційності, піднесеності, місцями невпе-вненості (О панно Інно, панно Інно!; Любив? Ти рідну стрів!);   - використання оксиморону (любові усміх квітне раз – ще й тлінно) для підкреслення неповторності й скоромину-чості почуттів;   - персоніфікований образ гаю, який шепоче;   - багатство символіки твору (вікно – розлука, вічність; сніги – холод душі, смерть надії, самотність, безнадія; квітучі луги – розквіт кохання; небо – безмежжя, потяг до високого; блакит-ний колір – легкість, дале-чінь; золотий – багатство почуттів, радість, життя; білий – чистота і, в той же час, фатальність);   - використання слів-барво-звуків (любив злотоцінно);   - поєднання ознак різних стилів: o експресіонізму (посилена увага до природи, все в ній є нерозривною цілістю), o імпресіонізму (увага до кольорів, звуків), символізму (використання символів), o неоромантизму (ліричний герой прагне розібратися у своїх почуттях – увага до внутрішнього світу людини);   - назва твору постає інтригуючим образом загадкової панни.  

 

-42-

 

Тестові завдання за творчістю Павла Тичини

 

1. Батько П.Тичини був за професією:

а) священиком б) дяком в) оперним співаком г) гармоністом

 

2. Освіту П.Тичина отримав:

а) у Чернігівській духовній семінарії та Київському комерційному інституті

б) у Чернігівській духовній семінарії та Київському університеті ім. Т.Шевченка

в) у Київському університеті та Харківському інституті народної освіти

г) у Львівському університеті

 

3. До яких літературних організацій та угрупувань належав П.Тичина у 20-ті роки:

а) «Аспанфут», «Плуг», «Нова генерація»

б) «Бу-ба-бу», «Пропала грамота», «Нова дегенерація»

в) «Біла студія», «Музгазет», «Гарт», «Вапліте»

г) не належав до жодних

 

4. П.Тичина багато років поспіль очолював:

а) Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР

б) Інститут літератури ім. Т.Шевченка АН УРСР

в) Інститут мовознавства ім. О.Потебні АН УРСР

г) Інститут філософії АН УРСР

 

5. Поява вірша «Партія веде» збіглася у часі з:

а) революцією 1917 р. в) початком Другої світової війни

б) голодомором 1933 р. г) святкуванням 50-літнього ювілею поета

 

6. Перший друкований твір П.Тичини – це поезія:

а) «Блакить мою душу обвіяла…» в) «Арфами, арфами…»

б) «Ви знаєте, як липа шелестить…» г) «Сонячні кларнети»

 

7. Поетичний вислів: «Я одкрив кохання книгу…» – «родом» із твору:

а) «Ви знаєте, як липа шелестить…»

б) «Коли в твої очі дивлюся…»

в) «Я сказав тобі лиш слово…»

г) «Золотий гомін»

 

8. Перша збірка П.Тичини називалася:

а) «Сонячні кларнети» б) «Плуг»

в) «В серці у моїм» г) «З журбою радість обнялась»

 

9. Джерелом натхнення до написання поеми «Золотий гомін» стали історичні події:

а) Жовтневої соціалістичної революції 1917 р.

б) українського національного відродження 1917 р.

в) голодомору 1933 р.

г) Великої вітчизняної війни 1941 – 1945 рр.

 

10. Поема-цикл «Скорбна мати» за структурою – це:

а) диптих б) триптих в) тетраптих г) пенталогія

 

11. «Недописаною поемою життя» П.Тичини можна назвати твір:

а) «Золотий гомін» б) «Похорон друга» в) «Фауст» г) «Сковорода. Симфонія»

 

12. До якого поета П.Тичина апелює у вірші «До кого говорить?»:

а) до Тараса Шевченка в) до Данте Аліг’єрі

б) до Івана Франка г) до Рабіндраната Тагора

 

-43-

 

 

Літературна вікторина «Пригадайте…»

1. На якому музичному інструменті грав Павло Тичина?

___________________________________________________________________________________

 

2. В якому місті Павло Тичина познайомився з Михайлом Коцюбинським?

___________________________________________________________________________________

 

3. Де і коли вийшла перша збірка Павла Тичини «Сонячні кларнети»?

___________________________________________________________________________________

4. Які вірші з книги Павла Тичини «Сонячні кларнети» стали народними романсами?

___________________________________________________________________________________

5. Хто з українських поетів ХХст. назвав свою книгу про Павла Тичину «Феномен доби, або сходження на Голгофу слави»?

___________________________________________________________________________________

6. У якій поемі Павла Тичини центральною темою є смерть?

___________________________________________________________________________________

7. У якому вірші Павло Тичина є справжнім Моцартом поезії?

___________________________________________________________________________________

8. В якому році постановою Ради Міністрів УРСР була заснована премія імені Павла Тичини?

___________________________________________________________________________________

 

Літературний квадрат (за творчістю Павла Тичини)

Питання

· Прізвище автора вірша «Я утверждаюсь» (6)

· Село, в якому народився Павло Тичина (5)

· Прізвище письменника, з яким Павло Тичина познайомився у Чернігові (12)

· Вечори, які проводив М.Коцюбинський, на яких влаштовувалися читання і обговорення творів (6)

· Ім’я діда Павла Тичини (7)

· Вірш, в якому Павло Тичина змальовує природу, зокрема, ранок (6)

· Посада, яку займав Павло Тичина у монастирському хорі (7)

· Збірка Павла Тичини, надрукована 1918 року, називається «Сонячні…» (8)

 

Примітка. У літературному квадраті слова можуть розміщуватися по горизонталі, по вертикалі та по діагоналі, також можуть читатись справа наліво та знизу вверх. Дайте відповіді на питання та знайдіть їх у літературному квадраті.

 

-44-

 

  К   Т   М   И   К   С   І   П   С   К   О   Ю
  С   О   Ф   Ч   Н   А   Г   О   Л   Т   С   Т
  Р   Д   Ц   И   Л   Ф   Й   А   И   С   В   Н
  Я   Е   Л   Ю   А   Н   Р   М   Ч   У   І   А
  С   Ц   О   К   Б   Н   Т   Н   М   Б   Т   К
  П   У   Р   Д   Е   И   Д   Е   Н   О   А   С
  І   С   Б   Т   М   К   Н   Ь   С   Т   Є   И
  С   В   И   О   Ц   Ю   Р   С   Я   К   Е   Д
  К   Т   Ф   Р   Т   С   О   П   Ь   О   К   П
  С   І   И   Ч   И   И   Ь   У   Ю   К   І   Р
  Й   А   Н   К   О   К   С   У   М   С   И   О
  Д   Я   Е   А   Н   И   Ч   И   Т   К   М   Й

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 1601; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.39.75 (0.029 с.)