Елементи організаційної діяльності 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Елементи організаційної діяльностіа) поділ праці

б) делегування повноважень

в) формалізація управління

г) департаменталізація

д) централізація управління

ж) механізм координації

з) стандартизація

е) діапазон контролю

165 Параметри організаційної структури:

а) ступінь адаптивності

б) ступінь складності

в) ступінь формалізації

г) ступінь централізації

д) ступінь динамічності

е) ступінь гнучкості


166 Характеристики ступеню формалізації організаційної структури:

а) кількість вертикальних рівнів управління

б) кількість структурних підрозділів

в) кількість правил і процедур, що регламентують діяльність

г) рівень управління, де зосереджене право прийняття рішень

 

167 Характеристики ступеню централізації організаційної структури:

а) кількість вертикальних рівнів управління

б) кількість структурних підрозділів

в) кількість правил і процедур, що регламентують діяльність

г) рівень управління, де зосереджене право прийняття рішень

168 Характеристики ступеню складності організаційної структури:

а) кількість вертикальних рівнів управління

б) кількість структурних підрозділів

в) кількість правил і процедур, що регламентують діяльність

г) рівень управління, де зосереджене право прийняття рішень

 

169 Сутність децентралізації:

а) підвищення рівня поділу праці

б) збільшення кількості структурних підрозділів

в) збільщення кількості регулюючих правид і норм

г) передача права прийняття рішень з вищих рівнів управління на нижчі

170 Основні характеристики бюрократії:

а) високий ступінь поділу праці

б) чітка управлінська ієрархія

в) ініціативність працівників

г) наявність числених правил і процедур

д) відбір кадрів виключно за діловими якостями

е) демократичний стиль керівництва

 

171 Сильні сторони ідеальної бюрократії:

а) високий ступінь поділу праці

б) ієрархія повноважень

в) жорсткість моделі управління

г) використання правил

д) відбір кадрів за діловими якостями

е) демократичний стиль керівництва

 

172 Чинники, що за ситуаційною теорією визначають тип орг.. структури:

а) зовнішнє середовище

б) технологія

в) стиль керівництва

г) стратегія

д) особливості збуту продукції

е) розміри організації

173 Характеристики орг. структур управління одиничним виробництвом за Дж. Вудворд:

а) низька вертикальна

б) середня вертикальна диференціація

в) висока вертикальна диференціація

г) низька горизонтальна диференціація

д) висока горизонтальна диференціація

е) низька формалізація

ж) висока формалізація

 

174 Характеристики організаційних структур управління масовим виробництвом за Дж. Вудворд:

а) низька вертикальна диференціація

б) середня вертикальна диференціація

в) висока вертикальна диференціація

г) низька горизонтальна диференціація

д) висока горизонтальна диференціаці

е) низька формалізація

ж) висока формалізація

175 Характеристики організаційних структур управління процес ним виробництвом за Дж. Вудворд:

а) низька вертикальна диференціація

б) середня вертикальна диференціація

в) висока вертикальна диференціація

г) низька горизонтальна диференціація

д) висока горизонтальна диференціація

е) низька формалізація

ж) висока формалізація

176 Результати досліджень впливу т ехнології та розмірів на її структуру

а) структура великих організацій залежить від їх розміру організації

б) технологія істотно впливає на структуру тільки малих організацій

в) технологія істотно впливає на структуру тільки великих організацій

г) технологія істотно впливає на структуру організацій будь-якого розміру

 

177 Типові характеристики організацій малого розміру:

а) менша спеціалізація робіт

б) більша спеціалізація робіт

в) менша стандартизація діяльності

г) більша стандартизація діяльності

д) менша централізація повноважень

е) більша централізація повноважень


178 Типові характеристики організацій великого розміру:

а) менша спеціалізація робіт

б) більша спеціалізація робіт

в) менша стандартизація діяльності

г) більша стандартизація діяльності

д) менша централізація повноважень

е) більша централізація повноважень

 

179 Базові положення досліджень Лоуренса-Лорша:

а) всі підрозділи організації мають однакове зовнішнє середовище

б) кожний підрозділ має своє унікальне зовнішнє середовище

в) кожний підрозділ пристосовує свою організаційну структуру до власного зовнішнього середовища

180 Визначення поняття "поділ праці":

а) процес поділу загальної роботи на окремі завдання, достатні для виконання окремим працівником

б) процес визначення обсягів та змісту кожного виду робіт в організації

 

181 Визначення поняття "проектування робіт":

а) процес поділу загальної роботи на окремі завдання, достатні для виконання окремим працівником

б) процес визначення обсягів та змісту кожного виду робіт в організації

182 Результати процесу проектування робіт:

а) організаційна структура управління

б) посадові оклади

в) посадові інструкції

г) специфікації робіт

183 Характеристики робіт, що виявляються в межах проектування робіт:

а) зміст роботи

б) рівень оплати за дану роботу

в) вимоги, що висуваються до роботи

г) середовище, в якому здійснюється робота

184 Методи перепроектування робіт:

а) збагачення робіт

б) формування робочих модулів

в) спеціалізація

д) розширення робіт

г) ротація робіт

е) упорядкування робіт

185 Шляхи збагачення робіт:

а) підвищення оплати праці

б) зменшення ступеню контролю

в) підвищення кваліфікації

г) збільшення кількості операцій

д) самостійне опрацювання графіків роботи

е) встановлення ефективного зворотнього зв'язку

186 Визначення поняття департаменталізації:

а) групування працівників в окремі підрозділи

б) групування робіт та видів діяльності у певніблоки

в) поділ загальної роботи на відносно спеціалізовані завдання

г) розподіл завдань та повноважень з їх виконання між менеджерами

 

187. Групувальні ознаки базових схем департаменталізації:

а) функції, які виконує керівник

б) види продукції, що випускаються

в) місцерозташування підрозділів організації

г) розміри підрозділів організаціz

 

188 Схема департаменталізації, якій відповідає маркетинговий підрозділ організації:

а) функціональна

б) продуктова

в) територіальна

г) за споживачами

 

189 Схема департаменталізації, якій відповідає відділ дитячих іграшок в супермаркеті:

а) функціональна

б) продуктова

в) територіальна

г) за споживачами

190 Схема департаменталізації, якій відповідає відділення банку по роботі з організаціями:

а) функціональна

б) продуктова

в) територіальна

г) за споживачами

191 Визначення поняття делегування повноважень:

а) групування робіт та видів діяльності у певні блоки

б) поділ робіт між окремими працівниками

в) передача частини роботи і повноважень з її виконання підлеглому

г) узгодження дій усіх підсистем організації

 

192 Елементи процесу делегування повноважень:

а) звітність про виконання завдань

б) прийняття відповідальності

в) переміщення працівників організації

г) зміна системи оплати праці

д) передача повноважень

е) наради між підрозділами

 


193 Види повноважень:

а) лінійні

б) дивізіональні

в) фахові

г) штабні

д) функціональні

е) комунікаційні

ж) географічні

з) продуктові

і) неформальні

 

194 Визначення функціональнихповноважень:

а) повноваження, що передаються від начальника безпосередньому підлеглому і далі іншим підлеглим

б) повноваження, що делегуються особам, які здійснюють консультативні та обслуговуючі функції щодо лінійних керівникі

в) повноваження, що делегуються особам, які в межах своєї компетенції пропонують або забороняють дії підлеглим лінійних керівників

195 Характеристика діяльності штабного керівника:

а) координація діяльності функціональних керівників

б) підготовка рекомендацій для лінійних керівників

в) керування діяльністю лінійних керівників

196 Визначення лінійних повноважень:

а) повноваження, що передаються від начальника безпосередньому підлеглому і далі іншим підлеглим

б) повноваження, що делегуються особам, які здійснюють консультативні та обслуговуючі функції щодо лінійних керівників

в) повноваження, що делегуються особам, які в межах своєї компетенції пропонують або забороняють дії підлеглим лінійних керівників

 

197 Визначення штабних повноважень:

а) повноваження, що передаються від начальника безпосередньому підлеглому і далі іншим підлеглим

б) повноваження, що делегуються особам, які здійснюють консультативні та обслуговуючі функції щодо лінійних керівників

в) повноваження, що делегуються особам, які в межах своєї компетенції пропонують або забороняють дії підлеглим лінійних керівників

 

198 Визначення поняття діапазону контролю:

а) кількість рівнів управління в організації

б) кількість зв'язків між працівниками підрозділу

в) кількість підлеглих конкретного керівника

г) чисельність менеджерів в організації

 

199 Наслідки зменшення діапазону контролю:

а) збільшення витрат на управління

б) зменшення витрат на управління

в) ускладнення зв'язків між підрозділами

г) спрощення зв'язків між підрозділами

д) ускладнення планування і контролю

е) спрощення планування і контролю

 

200 Наслідки збільшення діапазону контролю:

а) збільшення витрат на управління

б) зменшення витрат на управління

в) ускладнення зв'язків між підрозділами

г) спрощення зв'язків між підрозділами

д) ускладнення планування і контролю

е) спрощення планування і контролю

201. Чинники, що визначають діапазон контролю:

а) тип організаційної структури

б) ступінь мінливості середовища

в) частота посадових зв'язків "підлеглий-керівник"- "підлеглий

г) кількість посадових зв'язків "підлеглий-керівник" -керівник"

д) жорсткість посадових зв'язків

 

202. Фактори, що впливають на число, частоту і жорсткість посадових звязків:

а) ступінь складності завдань

б) ступінь мінливості завдань

в) тип делегованих повноважень

г) потреба у вказівках

д) рівень фахової підготовки підлеглого

203. Умови доцільності застосування пласкої організаційної структури:

а) робота підлеглих вимагає жорсткого контролю

б) робота ідентична для для багатьох виконавців

в) висока кваліфікація працівників

г) часті зміни завдань

д) комплексний характер роботи

е) задоволеність працівників роботою

 

204. Умови доцільності застосування високої організаційної структури:

а) робота підлеглих вимагає жорсткого контролю

б) робота ідентична для для багатьох виконавців

в) висока кваліфікація працівників

г) часті зміни завдань

д) комплексний характер роботи

е) задоволеність працівників роботою

 

205. Визначення поняття "координація робіт":

а) групування робіт та видів діяльності у певні блоки

б) поділ робіт між окремими працівниками

в) передача частини роботи і повноважень з її виконання підлеглому

г) узгодження дій усіх підсистем організації


206. Механізми координації процесу організаційного проектування:

а) взаємна комунікація

б) прямий контроль

в) делегування повноважень

г) стандартизація

д) спеціалізація

е) комісії

ж) департаменталізація

з) оперативні групи

207. Механізми горизонтальної координації:

а) прямий контроль

б) тимчасові робочі групи

в) стандартизація

г) наради між підрозділами

д) горизонтальний поділ праці

е) вертикальний поділ праці

ж) взаємодопомога

з) комісії

208. Механізми вертикальної координації:

а) прямий контроль

б) тимчасові робочі групи

в) стандартизація

г) наради між підрозділами

д) горизонтальний поділ праці

е) вертикальний поділ праці

ж) взаємодопомога

з) комісії

 

209. Мета створення механізмів координації:

а) групування працівників організації в окремі підрозділи

б) делегування повноважень на нижчі рівні управління

в) забезпечення взаємодії між підрозділами організації

г) досягнення єдності дій працівників організації

210. Зміст організаційної схеми управління:

а) склад та зміст функцій, права та обов'язки підрозділів

б) склад та зміст функцій, права та обов'язки посадових осіб

в) взаємозв'язки основних рівнів управління та підрозділів організації

г) перелік основних підрозділів організації

211. Переваги лінійної організаційної структури:

а) інформаційна оперативність

б) чіткість і простота взаємодії

в) надійний контроль та дисципліна

г) розвантаження вищого керівництва

д) оперативне прийняття і впровадження рішень

е) економічність за умов невеликого розміру організації

212. Переваги лінійно-штабної організаційної структури:

а) інформаційна оперативність

б) чіткість і простота взаємодії

в) надійний контроль та дисципліна

г) розвантаження вищого керівництва

д) оперативне реагування щодо вирішення проблем

е) економічність за умов невеликого розміру організації

 

213. Переваги функціональної організаційної структури:

а) інформаційна оперативність

б) чіткість і простота взаємодії

в) надійний контроль та дисципліна

г) розвантаження вищого керівництва

д) оперативне реагування щодо вирішення проблем

е) економічність за умов невеликого розміру організації

 

214. Переваги лінійно-функціональної орг. Стр.:

а) інформаційна оперативність

б) чіткість і простота взаємодії

в) надійний контроль та дисципліна

г) розвантаження вищого керівництва

д) оперативне прийняття і впровадження рішень

е) економічність за умов невеликого розміру організації

215. Переваги дивізіональної орг..структури:

а) оперативна самостійність підрозділів

б) висока адаптивність до змін середовища

в) внутрішньофірмова конкуренція

г) ефективні механізми координації

д) підвищення якості рішень

216. Переваги матричної орг.. структури:

а) оперативна самостійність підрозділів

б) висока адаптивність до змін середовища

в) внутрішньофірмова конкуренція

г) ефективні механізми координації

д) підвищення якості рішень

 

217. Недоліки лінійної організаційної структури:

а) потреба в керівниках універсальної кваліфікації

б) обмеження ініціативи працівників нижчих рівнів

в) перевантаження вищих керівників

г) порушення принципу єдиноначальності

д) недостатня гнучкість

е) складність контролю

 


218. Недоліки лінійно-штабної орг.. структури:

а) потреба в керівниках універсальної кваліфікації

б) обмеження ініціативи працівників нижчих рівнів

в) перевантаження вищих керівників

г) порушення принципу єдиноначальності

д) недостатня гнучкість

е) складність контролю

 

219. Недоліки функціональної орг.. структури:

а) потреба в керівниках універсальної кваліфікації

б) обмеження ініціативи працівників нижчих рівнів

в) перевантаження вищих керівників

г) порушення принципу єдиноначальності

д) недостатня гнучкість

е) складність контролю

220. Недоліки лінійно-функціонал. орг.структури:

а) високі управлінські витрати

б) опір змінам в організації

в) перевантаження за умов реорганізації

г) обмежена сфера застосування

д) складність взаємодії лінійних і функціональних керівників

е) дублювання функцій управління на рівні підрозділів

221. недоліки дивізіональної орг.. структури:

А) високі управлінські витрати

Б). опір змінам в організації

В). перевантаження за умов реорганізації

Г) обмежена сфера застосування

Д) складність взаємодії лінійних та функціональних керівників

Е) дублювання функцій управління на рівні підрозділів.

222. недоліки матричної орг.. структури:

А) високі управлінські витрати

Б). опір змінам в організації

В). перевантаження за умов реорганізації

Г) обмежена сфера застосування

Д) складність взаємодії лінійних та функціональних керівників

Е) дублювання функцій управління на рівні підрозділів.

 

Тема: Основи теорії мотивації. Система та процес контролю.

223. Визначення функції мотивації:

А) сукупність рушійних сил, що спонукають працівника до конкретних дій.

Б) процес спонукання працівників до діяльності для досягнення цілей організації

В) сукупність рушійних сил, що спонукають працівника до діяльності, визначають її межі та форми, спрямовують на конкретні дії.

 

224. Зміст процесу мотивації:

А). спонукання працівників до діяльності

Б). винагородження працівників

В). обєднання працівників у виробничому процесі

Г). задоволення потреб працівників.

 

225. Сутність процесу мотивації:

А) задоволення потреб працівників

Б) забезпечення узгоджених, ефективних дій працівників

В) створення умов, що дозволяють працівникам задовольняти свої потреб

Г) забезпечення справедливого винагородження працівників

 

226. Винагорода внутрішнього типу:

А) заробітна плата

Б) привілеї

В) просування за службою

Г) відчуття задоволення роботою.

 

227. Винагородження зовнішнього типу:

А) результативність праці

Б) значущість праці

В) Змістовність праці

Г) Пільги.

 

228. Обєкти дослідження процес них теорій мотивації:

А) Ідентифікація потреб працівників

Б) Сприйняття працівником конкретної ситуації

В) Сподівання (очікування) працівника щодо конкретної ситуації

Г) Оцінка працівником наслідків обраного типу поведінки.

 

229. Обєкти дослідження змістовних теорій мотивації:

А) Ідентифікація потреб працівників

Б) Сприйняття працівником конкретної ситуації

В) Сподівання (очікування) працівника щодо конкретної ситуації

Г) Оцінка працівником наслідків обраного типу поведінки.

 

230. Фактори, що спрямовують поведінку людей ієрархії потреб за Маслоу:

А) цінні орієнтири

Б) прагнення влади

В) психологічний стан

Г) найсильніша потреба

Д) розмір винагороди

Е) прагнення успіху

Ж) потреба в належності

З) сподівання винагороди.

 


231. Фактори, що спрямовують поведінку людей за теоріє ю потреб Д.МакКлелланда:

А) цінні орієнтири

Б) прагнення влади

В) психологічний стан

Г) найсильніша потреба

Д) розмір винагороди

Е) прагнення успіху

Ж) потреба в належності

З) сподівання винагороди.

 

232. Послідовність задоволення потреб людей за теорією потреб А.Маслоу:

А) потреба в безпеці(2)

Б) потреба в повазі (4)

В) потреба в належності (3)

Г) потреба в самореалізації (5)

Д) потреба в успіху

Е) фізіологічні потреби (1)

Ж) потреба в владі

З) потреба в справедливості

 

233. Шляхи задоволення потреб вищих рівнів:

А) делегування додаткових повноважень

Б) заохочення створення неформальних груп

В) підвищення кваліфікації

Г) заохочення сумісництва

Д) підвищення зарплати

Е) розвиток між особових контактів

 

234. Первинні потреби людини:

А) потреба в безпеці

Б) потреба в повазі

В) потреба в належності

Г) потреба в житлі

Д) потреба в успіху

Е) потреба в одязі

Ж) потреба в владі

З) потреба в їжі.

235. Вторинні потреби людини:

А) потреба в безпеці

Б) потреба в повазі

В) потреба в належності

Г) потреба в житлі

Д) потреба в успіху

Е) потреба в одязі

Ж) потреба в владі

З) потреба в їжі.

 

236. Характеристики роботи, що за теорією Д. МакКлелланда найбільше мотивує працівників з потребою у владі:

А) високий ступінь конкуренції

Б) відповідальність виконавця

В) високий статус посади

Г) помірний ступінь ризику

Д) швидкий зворотній зв'язок

Е) дружні стосунки.

 

237. Характеристики роботи, що за теорією Д. МакКлелланда найбільше мотивує працівників з потребою в успіху:

А) високий ступінь конкуренції

Б) відповідальність виконавця

В) високий статус посади

Г) помірний ступінь ризику

Д) швидкий зворотній зв'язок

Е) дружні стосунки.

 

238. Характеристики роботи, що за теорією Д. МакКлелланда найбільше мотивує працівників з потребою належності:

А) високий ступінь конкуренції

Б) відповідальність виконавця

В) високий статус посади

Г) помірний ступінь ризику

Д) швидкий зворотній зв'язок

Е) дружні стосунки.

 

239. Мотиваційні фактори за теорією Герцберга:

А) змістовність праці

Б) досягнення в роботі

В) умови праці

Г) заробітна плата

Д) відношення керівництва

Е) висока відповідальність

Ж) просування по службі

З) визнання результатів праці

 

240. Гігієнічні фактори за теорією Герцберга:

А) змістовність праці

Б) досягнення в роботі

В) умови праці

Г) заробітна плата

Д) відношення керівництва

Е) висока відповідальність

Ж) просування по службі

З) визнання результатів праці.

 

241. Фактори, необхідні для забезпечення мотивації за теорії Ф.Герцберга:

А) гігієнічні

Б) мотиваційні

 

242. Вимоги до робіт, що підвищують зацікавленість працівників згідно методу «збагаченя праці» Герцберга:

А) висока оплата

Б) висока значущість

В) певна завершеність

Г) помірна інтенсивність

Д) певна відповідальність

Е) самостійність планування.


243. Фактори, що мотивують працівників за теорією «очікувань» В.Врума:

А) тотожність співвідношень «винагорода/зусилля»

Б) наявність зв’язку «витрати/результати»

В) наявність зв’язку «результати/винагорода»

Г) наявність зв’язку «винагорода/цінність»

 

244. Фактори, що мотивують працівників за теорією «справедливості» С.Адамса:

А) тотожність співвідношень «винагорода/зусилля»

Б) наявність зв’язку «витрати/результати»

В) наявність зв’язку «результати/винагорода»

Г) наявність зв’язку «винагорода/цінність»

 

245. Висновки, що випливають з моделі Портера-Лоулер:

А) результативна праця призводить до задоволення

Б) задоволення призводить д результативної праці

В) наслідком результативної праці є внутрішня винагорода

Г) наслідком результативної праці є зовнішня винагорода.

 

Тема:Контроль

246. Визначення контролю:

А) реакція порівняння реальних результатів діяльності зі стандартними

Б) порівняння результатів реального виконання із заздалегідь встановленими стандартами

В) процес забезпечення досягнення цілей шляхом постійного спостереження та усунення відхилень.

 

247. Основні етапи контролю:

А) вимірювання реальних процесів

Б) порівняння реальних результатів зі стандартними

В) попередній контроль

Г) поточний контроль

Д) реакція на порівняння

Е) заключний контроль

 

248. Загальні сфери контролю:

А) матеріальні ресурси

Б) фінансові ресурси

В) виконання параметрів бюджетів

Г) задоволеність працівників діяльністю

Д) напрями діяльності підлеглих.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 1957; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.222.169 (0.29 с.)