Тема:Поняття і сутність менеджменту. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Тема:Поняття і сутність менеджменту.Тема:Поняття і сутність менеджменту.

Еволюція управлінської думки

1.Визначення організації:

а) група людей, які діють спільно для досягнення своїх цілей

б) сукупність підрозділів, що виконують управлінські функції

в) група людей, які свідомо координують діяльність для досягнення спільної мети

 

2. Загальні характеристики організацій:

а) будь-яка організація використовує чотири основних види ресурсів

б) діяльність будь-якої організації є успішною

в) будь-яка організація є відкритою системою

г) будь-яка організація є ефективною і результативною

3.Визначення горизонтального поділу праці:

а) процес поділу загальної роботи на її складові частини

б) процес завчасного визначення того, що і як повинно бути виконано

в) діяльність з координації робіт підрозділів та окремих виконавців

 

4.Визначення вертикального поділу праці:

а) процес поділу загальної роботи на її складові частини

б) процес завчасного визначення того, що і як повинно бути виконано

в) діяльність з координації робіт підрозділів та окремих виконавців

 

5. Ознаки діяльності успішної організації:

а) активна зовнішньо-економічна діяльність

б) залучення додаткових інвестицій

в) ефективність

г) результативність

д) стабільність кадрового складу

е) намагання існувати якомога довше

6. Визначення менеджменту у широкому розумінні:

а) система інструментів ефективного управління організацією за будь-яких умов зовнішнього середовища

б) процес ефективного використання всіх видів ресурсів для досягнення цілей організації

в) уміння досягати поставленої мети, використовуючи працю, інтелект та мотиви поведінки інших людей

7. Визначення менеджменту у вузькому розумінні:

а) система інструментів ефективного управління організацією за будь-яких умов зовнішнього середовища

б) процес ефективного використання всіх видів ресурсів для досягнення цілей організації

в) процес планування, організації, керування та контролю організаційних ресурсів для результативного та ефективного досягнення цілей організації

8. Послідовність виконання функцій управління в циклі менеджменту:

а) планування - організація - керування - контроль

б) планування - керування - організація - контроль

в) планування - керування - контроль – організація

9. Ознаки діяльності менеджера:

а) наявність у нього підлеглих

б) наявність концептуальних здібностей

в) здатність приймати управлінські рішення

г) робота в апараті управління організації

д) наявність повноважень для прийняття рішень

е) управління частиною або всією організацією

10. Сфера компетенції менеджерів вищого рівня:

а) формулювання виробничої політики організації

б) здійснення зв'язків з громадськістю

в) прийняття рішень щодо емісії акцій

г) замовлення рекламних заходів

д) перевірка якості виконання завдань операційними виконавцями

е) визначення загальної мети діяльності організації та її коригування

ж) визначення обсягу партії продукції, що виготовляється одночасно

11. Сфера компетенції менеджерів середнього рівня:

а) формулювання виробничої політики організації

б) здійснення зв'язків з громадськістю

в) прийняття рішень щодо емісії акцій

г) замовлення рекламних заходів

д) перевірка якості виконання завдань операційними виконавцями

е) визначення загальної мети діяльності організації та її коригування

ж) визначення обсягу партії продукції, що виготовляється одночасно


12. Сфера компетенції менеджерів нижчого рівня:

а) формулювання виробничої політики організації

б) здійснення зв'язків з громадськістю

в) прийняття рішень щодо емісії акцій

г) замовлення рекламних заходів

д) перевірка якості виконання завдань операційними виконавцями

е) визначення загальної мети діяльності організації та її коригування

ж) визначення обсягу партії продукції, що виготовляється одночасно

 

13. Міжособові ролі керівників:

а) представник

б) лідер

в) підприємець

г) головний керівник

д) пов'язуюча ланка

е) той, хто веде переговори

ж) той, хто ліквідує порушення

з) той, хто приймає інформацію

і) той, хто розподіляє ресурси

к) той, хто розповсюджує інформацію

14.Інформаційні ролі керівників:

а) представник

б) лідер

в) підприємець

г) головний керівник

д) пов'язуюча ланка

е) той, хто веде переговори

ж) той, хто ліквідує порушення

з) той, хто приймає інформацію

і) той, хто розподіляє ресурси

к) той, хто розповсюджує інформацію

15. Ролі керівників, що пов'язані з прийняттям рішень:

а) представник

б) лідер

в) підприємець

г) головний керівник

д) пов'язуюча ланка

е) той, хто веде переговори

ж) той, хто ліквідує порушення

з) той, хто приймає інформацію

і) той, хто розподіляє ресурси

к) той, хто розповсюджує інформацію

 

16. Рівень управління, що найбільше потребує концептуальних здібностей:

а) вищий

б) середній

в) нижчий

17.Рівень управління, що найбільше потребує технічних здібностей:

а) вищий

б) середній

в) нижчий

18. Рівень управління, що найбільше потребує комунікативних здібностей:

а) вищий

б) середній

в) нижчий

19. Ранні теорії (підходи) менеджменту:

а) процесний підхід

б) кількісний підхід

в) класична теорія

г) ситуаційний підхід

д) системний підхід

е) поведінкові теорії

 

20.Класичні теорії менеджменту:

а) школа наукового управління

б) школа людських відносин

в) школа науки управління

г) школа організаційної поведінки

д) адміністративна школа управління

21.Школи управління, що вирізняють в межах поведінкової теорії менеджменту:

а) школа наукового управління

б) школа людських відносин

в) школа науки управління

г) школа організаційної поведінки

д) адміністративна школа управління

22.Теорії менеджменту, що вперше сформулювали універсальні принципи управління:

а) школа наукового управління

б) процесний підхід до управління

в) адміністративна школа управління

г) поведінкова теорія менеджменту

д) системний підхід до управління

23. Школи, що концентруються на вивченні сутності та змісту управлінської діяльності:

а) школа наукового управління

б) школа людських відносин

в) школа організаційної поведінки

г) школа науки управління

д) адміністративна школа

24. Школи, що концентруються на побудові ефективних організаційних структур управління:

а) школа наукового управління

б) школа людських відносин

в) школа організаційної поведінки

г) школа науки управління

д) адміністративна школа


25.Здобутки школи наукового управління:

а) обгрунтоване нормування праці

б) вивчення групової поведінки

в) необхідність стимулювання праці

г) дослідження проблем індивідуальної психології

д) опрацювання принципів побудови організації

е) оптимізація методів виконання робіт

ж) необхідність відбору та навчання робітників

з) дослідження основних функцій управління

Визначення місії

організації:

а) уявлення про суспільне призначення організації

б) уявлення самої організації про своє призначення

в) компоненти, що опосередковано впливають на організацію

г) процес контролю зовнішніх чинників

 

108. Визначення глобальної мети:

а) спільна мета всіх підрозділів організації

б) уявлення про суспільне призначення організації

в) результат діяльності організації за найкращих умов

г) уявлення організації про своє призначення

 

109. Сутність методу управління за цілями (МВО):

а) нав'язати підлеглому опрацьовану мету

б) спільно з підлеглим опрацювати цілі його діяльності

в) забазпечити мотивацію діяльності підлеглого

г) винагороджувати результат, а не процес діяльності

110. Етапи процесу управління за цілями (МВО):

а) самоконтроль

б) планування дій

в) періодична звітність

д) постановка цілей

г) встановлення ієрархії цілей

е) корегуючі заходи

 

111. Послідовність виконання етапів процесу управління за цілями (МВО):

а) самоконтроль (3)

б) планування дій (2)

в) періодична звітність (4)

г) встановлення ієрархії цілей

д) постановка цілей (1)

е) корегуючі заходи

 

112. Визначення стратегії:

а) генеральна довгострокова програма дій та порядок розподілу пріоритетів та ресурсів організації для досягнення її цілей

б) процес контролю зовнішніх чинників для визначення майбутніх можливостей та загроз

в) загальне керівництво для дій та прийняття рішень - "кодекс законів організації"

 


113. Елементи стратегії:

а) персонал організації

б) керівники вищого рівня

в) сфери стратегії

г) розподіл ресурсів

д) цілі

е) синергія

ж) внутрішні можливості організації

з) конкурентні переваги

114. Визначення синергії:

а) ефект цілісності

в) засоби адаптації до зовнішнього середовища

б) ієрархія системи управління

г) сукупність зв'язків між підрозділами

д) вплив зовнішнього середовища

е) переваги організації щодо її конкурентів

 

115. Визначення сфери стратегії:

а) ефект цілісності

б) ієрархія системи управління

в) засоби адаптації до зовнішнього середовища

г) сукупність зв'язків між підрозділами

д) вплив зовнішнього середовища

е) переваги організації щодо її конкурентів

 

116. Рівні стратегій:

а) стратегія бізнесу

б) стратегія диференціації

в) стратегія фокусування

г) загально-корпоративна стратегія

д) функціональна стратегія

е) стратегія контролю за витратами

 

117. Рівень організації, на який спрямована загально-корпоративна стратегія:

а) функціональні служби організації

б) конкретний структурний підрозділ

в) вся організація

118. Рівень організації, на який спрямована стратегія бізнесу:

а) функціональні служби організації

б) конкретний структурний підрозділ

в) вся організація

 

119. Рівень організації, на який спрямована функціональна стратегія:

а) функціональні служби організації

б) конкретний структурний підрозділ

в) вся організація

 

120. Компоненти, які визначає стратегія бізнесу:

а) бізнес, яким передбачає займатись організація

б) шляхи забезпечення конкурентних переваг

в) шляхи оптимального використання ресурсів

 

121. Компоненти, які визначає загально-корпоративна стратегія:

а) бізнес, яким передбачає займатись організація

б) шляхи забезпечення конкурентних переваг

в) шляхи оптимального використання ресурсів

 

122. Компоненти, які визначає функціональна стратегія:

а) бізнес, яким передбачає займатись організація

б) шляхи забезпечення конкурентних переваг

в) шляхи оптимального використання ресурсів

123. Послідовність виконання етапів процесу формулювання стратегії:

а) визначення цілей діяльності

б) внутрішній аналіз

в) зовнішній аналіз

г) визначення місії

д) аналіз стратегічних альтернатив та вибір стратегії

г-в(б)-б(в)-а-д

124. Зміст правильно сформульованої місіі організації:

а) види діяльності організації

б) задачі організації

в) конкурентні переваги організації

г) ринки, на яких діє організація

д) стратегії бізнесу

е) головні цілі організації

ж) основні споживачі

з) товари, що виробляються

125. Галузеві чинники, що оцінюються в рамках зовнішнього аналізу:

а) споживачі

б) банківські установи

в) постачальники

г) технології

д) бюджетні організації

е) конкуренти

126. Види загально- корпоративних стратегій:

а) стратегія зростання

б) стратегія контролю за витратами

в) стратегія стабілізації

г) реструктивна стратегія

д) стратегія диференціації

е) комбінована стратегія

ж) стратегія фокусування

з) функціональна стратегія

 

127. Варіанти стратегії зростання:

а) експансія

б) диверсифікація

в) інтеграція

г) переорієнтація

д) стратегія контролю за витратами

е) стратегія диференціації


128. Варіанти реструктивної стратегії:

а) експансія

б) відсікання зайвого

в) переорієнтація

г) диверсифікація

д) ліквідація

е) стратегія контролю за витратами

 

129. Рівні стратегій, що обираються методами пакетного менеджменту:

а) загально-корпоративні стратегії

б) функціональні стратегії

в) стратегії бізнесу

 

130. Рівні стратегій, що обираються методом "життєвого циклу":

а) загально-корпоративні стратегії

б) функціональні стратегії

в) стратегії бізнесу

 

131. Оптимальна стратегія щодо продукції групи "А" за методом пакетного менеджменту:

а) стратегія зростання

б) стратегія стабільності

в) стратегія диференціації

г) реструктивна стратегія

д) стратегія контролю за витратами

е) стратегія фокусування

ж) комбінована стратегія

 

132. Оптимальна стратегія щодо продукції групи "В" за методом пакетного менеджменту:

а) стратегія зростання

б) стратегія стабільності

в) стратегія диференціації

г) реструктивна стратегія

д) стратегія контролю за витратами

е) стратегія фокусування

ж) комбінована стратегія

а (г)

 

133. Оптимальна стратегія щодо продукції групи "С" за методом пакетного менеджменту:

а) стратегія зростання

б) стратегія стабільності

в) стратегія диференціації

г) реструктивна стратегія

д) стратегія контролю за витратами

е) стратегія фокусування

ж) комбінована стратегія

 

134. Оптимальна стратегія щодо продукції групи "D" за методом пакетного менеджменту:

а) стратегія зростання

б) стратегія стабільності

в) стратегія диференціації

г) реструктивна стратегія

д) стратегія контролю за витратами

е) стратегія фокусування

ж) комбінована стратегія

 

135. Найбільш прибуткова група продукції за методом пакетного менеджменту:

а) група А

б) група В

в) група С

г) група D

136. Група продукції, найбільш доцільна для значних інвестицій за методом пакетного менеджменту:

а) група А

б) група В

в) група С

г) група D

 

137. Найменш прибуткова група продукції за методом пакетного менеджменту:

а) група А

б) група В

в) група С

г) група D

 

138. Група продукції, найменш доцільна для значних інвестицій за методом пакетного менеджменту:

а) група А

б) група В

в) група С

г) група D

а (г)

 

139. Види стратегій бізнесу за М. Портером:

а) стратегія зростання

б) стратегія контролю за витратами

в) стратегія стабільності

г) стратегія фокусування

д) комбінована стратегія

е) стратегія диференціації

ж) стратегія диверсифікації

з) функціональна стратегія

 

140. Базові поняття, на яких грунтуються стратегії диференціації:

а) ідея сегментації ринку

б) орієнтація на певну групу споживачів

в) орієнтація на обмежену частину асортименту продукції

г) орієнтація на продукцію з унікальними властивостями


141. Базові поняття, на яких грунтуються стратегії фокусування:

а) ідея сегментації ринку

б) орієнтація на певну групу споживачів

в) орієнтація на обмежену частину асортим прод

г) орієнтація на продукцію з унікальними властивостями

 

142. Засоби реалізації стратегії контролю за витратами:

а) впровадження нового устаткування

б) прискорене оновлення асортименту продукції

в) підвищення якості продукції (послуг)

г) збільшення обсягів виробництва

д) зменшення накладних витрат

е) застосування нових технологій

ж) кращий рівень обслуговування

 

143. Засоби реалізації стратегії диференціації:

а) збільшення обсягів виробництва

б) зменшення накладних витрат

в) кращий рівень обслуговування

г) підвищення якості продукції

д) прискорене оновлення продукції

е) застосування нових технологій

ж) впровадження нового устаткування

 

144. Засоби реалізації стратегії фокусування:

а) зменшення витрат на виготовлення одиниці продукції

б) збільшення витрат для надання продукту унікальних властивостей

145. Умови ефективного застосування стратегії контролю за витратами:

а) наявність унікальних властивостей продукту

б) наявність товарів-замінників

в) еластичність попиту на продукт

г) наявність можливостей регулювання обсягів виробництва і продажу

146. Вид стратегії щодо поставки на ринок продукції з унікальними властивостями:

а) стратегія диференціації

б) стратегія диверсифікації

в) стратегія контролю за витратами

г) стратегія фокусування

д) стратегія зростання

е) реструктивна стратегія

а (г)

147. Вид стратегії, якому відповідають методи цінової конкуренції на ринку:

а) стратегія диференціації

б) стратегія диверсифікації

в) стратегія контролю за витратами

г) реструктивна стратегія

д) стратегія зростання

 

148. Вид стратегії, якому відповідає орієнтація на певний географічний ринок:

а) стратегія диференціації

б) стратегія диверсифікації

в) стратегія контролю за витратами

г) стратегія фокусування

д) стратегія зростання

е) реструктивна стратегія

 

149. Вид стратегії, якому відповідає орієнтація на певну групу споживачів:

а) стратегія диференціації

б) стратегія диверсифікації

в) стратегія контролю за витратами

г) стратегія фокусування

д) стратегія зростання

е) реструктивна стратегія

 

150. Вид стратегії, якому відповідає зменшення накладних витрат:

а) стратегія диференціації

б) стратегія диверсифікації

в) стратегія контролю за витратами

г) стратегія фокусування

д) стратегія зростання

е) реструктивна стратегія

в (г)

151 Вид стратегії, якому відповідає закриття частини виробництва:

а) стратегія диференціації

д) стратегія зростання

б) стратегія диверсифікації

в) стратегія контролю за витратами

е) реструктивна стратегія

г) стратегія фокусування

д) стратегія зростання

 

152. Вид стратегії, якому відповідає рішення "Colgate Corp." щодо продажу виробництвтенісного інвентарю та ювелірних виробів:

а) стратегія диференціації

б) стратегія диверсифікації

в) стратегія контролю за витратами

г) стратегія фокусування

е) реструктивна стратегія

153 Вид стратегії, якому відповідає діяльність "Daewoo Corp." в широкому колі галузей:

а) стратегія диференціації

б) стратегія диверсифікації

в) стратегія контролю за витратами

г) стратегія фокусування

д) стратегія зростання

е) реструктивна стратегія

б (д)


154. Вид стратегії, якому відповідає просування "Coca-Cola Corp." на ринки інших країн:

а) стратегія диференціації

в) стратегія контролю за витратами

б) стратегія диверсифікації

е) реструктивна стратегія

д) стратегія зростання

155 Характеристики ефективної стратегії:

а) орієнтація на конкретних споживачів

б) використання сильних сторін організації

в) фінансова забезпеченість заходів

г) матеріальне стимулювання виконавців

д) конкретність задач з реалізації конкурентних переваг

е) опрацювання заходів з подолання слабкостей та загроз

156 Одноразові плани, що надають стратегії конкретного змісту:

а) бюджети

б) політика

в) правила

г) проекти

д) стандартні операційні процедури

е) програми

157 Плани, що повторюються в процесі впровадження стратегій:

а) бюджети

б) політика

в) правила

г) проекти

д) стандартні операційні процедури

е) програми

 

158 Визначення бюджету:

а) загальний орієнтир для дій та прийняття рішень

б) загальний всебічний план досягнення цілей

в) формальна сукупність і послідовність дій для здійснення за певних обставин

г) план з розподілу ресурсів між видами діяльності і підрозділами організації

159 Визначення політики:

а) загальний орієнтир для дій та прийняття рішень

б) загальний всебічний план досягнення цілей

в) формальна сукупність і послідовність дій для здійснення за певних обставин

г) план з розподілу ресурсів між видами діяльності і підрозділами організації

г) план з розподілу ресурсів між видами діяльності і підрозділами організації

 

160 Визначення стандартних операційних процедур:

а) загальний орієнтир для дій та прийняття рішень

б) загальний всебічний план досягнення цілей

в) формальна сукупність і послідовність дій для здійснення за певних обставин

Тема:Поняття і сутність менеджменту.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 1568; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.46.172 (0.256 с.)