ТОП 10:

Технологія розвантажування транспортних засобів, транспортування до місць зберіганняРоботи з розвантаження товарів із транспорту (вагона або автомобіля) прово­дяться одночасно з попереднім прийманням їх за загальною кількістю чи масою. При цьому зміст і порядок виконання окремих технологічних операцій залежить від виду транспортного засобу, в якому прибув вантаж.

При надходженні товарів залізницею операціям розвантажування товарів передує т. зв. розкредитування ва­гона. Воно здійснюється експедитором, якому видається доручення на одержання товарно-матеріальних цінностей, і включає остаточний розрахунок за доставку ван­тажу, одержання від касира товарної станції відвантажувальних і супровідних до­кументів, перевірку змісту накладної та наявності супровідних документів, оформ­лення видавання вагона. У ці документи пізніше вносять відповідні дані відносно вантажу, заявлених одержувачем вантажу претензій, умов видачі та відвантаження вантажу, часу оформлення видачі вантажу.

Транспортними документами, які оформляються на вантаж, можуть бути:

то­варно-транспортна накладна,

накладна (залізнична),

дорожна відомість,

коно­самент тощо

Час оформлення видачі вантажу завіряється календарним штампом на накладній (слід розрізняти дату оформлення видачі вантажу і дату фактичного вивезення ван­тажу з вантажного двору станції або подачі вагона для розвантажування).

Після розкредитування вантажу вагони подаються засобами залізниці на за­лізничну рампу складу.

Розвантажування вагонів розпочинається після огляду вагона і пломб, який включає:

• звіряння номера вагона за залізничною наклад­ною з фактичним номером;

• зовнішній огляд вагона (стан дверей, люків, наяв­ність відкритих пошкоджень вагона),

• перевірку цілісності пломб (запірно-пломбувального пристрою) і їх відповідності відбиткам, указаним у супровідних документах.

Якщо при такому огляді не виявлено порушень цілісності вагона або невідпові­дності пломб, то далі виконуються операції:

© оформлення дозволу на розвантажу­вання, розкривання вагону;

© внутрішній огляд вагона і огляд стану вантажу (стан укладання, дотримання вимог спеціального маркування щодо укладання, відсут­ність зміщень та завалів, зовнішній вигляд тари);

© вивантажування товарів з укла­данням на піддони або на вантажні візки;

© первинне приймання товарів за кількіс­тю (перевірка відповідності кількості вантажних місць супровідним документам);

© переміщування сформованих вантажних пакетів авто- (електро-) навантажувача­ми або на вантажних візках на дільницю приймання, в експедиційний склад або в зону зберігання.

Необхідною умовою застосування засобів механізації розвантажувальних робіт (електронавантажувачі, конвеєри, транспортери, засоби малої механізації) є попе­реднє укладання тарноупакованих і поштучних вантажів на піддони з формуванням вантажних пакетів. Непакетовані вантажі можуть укладатися на піддони безпосере­дньо у вагоні (контейнері) або на рампі біля вагона.

У разі надходження вантажу в несправному вагоні (контейнері) або вагоні (кон­тейнері) з пошкодженою (невідповідною) пломбою (запірно-пломбувальним при­строєм) одночасно з проведенням розвантажувальних робіт потрібно провести су­цільне приймання товарів за кількістю та якістю і обов'язково оформити комерційний акт, який служитиме підставою для пред'явлення претензії до транспортних органів або постачальника. При виявленні несправності вагона (контейнера) або встановленні факта псування вантажу внаслідок несправності ва­гона (контейнера), додатково до комерційного акта має бути оформлений акт про технічний стан вагона (контейнера).

При надходженні вантажів у великотоннажних контейнерах виконуються такі операції:

• зовнішній огляд стану контейнера (брак пошкоджень і поломок) і пе­ревірка цілісності пломб;

• переміщування контейнера на місце розвантажування;

• розкривання контейнера;

• вивантажування товарів з укла­данням на піддони або на вантажні візки;

• первинне приймання товарів за кіль­кістю (перевірка відповідності кількості вантажних місць супровідним доку­ментам);

• переміщування сформованих вантажних пакетів авто- (електро-) на­вантажувачами або на вантажних візках на дільницю приймання, в експеди­ційний склад або в зону зберігання.

Після перевірки стану контейнера і цілісності (відповідності) пломб велико­тоннажні контейнери знімають з транспортного засобу з допомогою автона­вантажувача або мостового крана і встановлюють на спеціальний контейнерний майданчик або виносні опори рампи, а дальше розвантажування проводять за схемою розвантажування вагона. Малогабаритні універсальні контейнери після знімання з транспортного засобу за допомогою крана, тельфера чи автона­вантажувача переміщують безпосередньо в зону приймання товарів.

Вантажі, котрі надійшли на автомобілях, вивантажуються в такому порядку:

© перевірка цілісності кузова, пломб, наявності належних відбитків на них (у випадку застосування автомобіля з кузовом типу «фургон» та його пломбування постачаль­ником);

© перевірка стану укладання, додержання вимог спеціального маркування щодо укладання, цілісності тари та упаковки вантажів;

© первинне приймання това­рів за кількістю (перевірка відповідності кількості завезених вантажних (тарних) місць даним, указаним у супровідних документах);

© вивантажування товарів з ку­зова автомобіля з укладанням на піддони або вантажні візки;

© переміщування сфо­рмованих вантажних пакетів авто- (електро-) навантажувачами або на вантажних візках на дільницю приймання, в експедиційний склад або в зону зберігання.

Доставлені автотранспортом пакетовані вантажі вивантажуються, як правило, авто- (електро-) навантажувачами; непакетовані вантажі можуть укладатися на під­дони або розвантажуватись ручним способом.

Напіввагони та платформи з великогабаритними вантажами мають подаватися до відкритих складських майданчиків, на яких проводиться одночасне розвантажу­вання та укладання цих товарів на зберігання. Для механізації цих робіт рекоменду­ється використовувати спеціальні козлові крани.

Виконання операцій складського технологічного процесу здійснюється в різних функціональних зонах, тому виникає потреба у внутрішньоскладських перевезеннях товарів. Для їх здійснення у закритих складських приміщеннях торговельних підприємств рекомендуються електричні та ручні вантажні візки, електротягачі, транспортери, конвеєри, електронавантажувачі та електроштабелери, різноманітні крани, крани-штабелери, лебідки, тельфери, підйомники, вантажні ліфти, а на від­критих складах — автонавантажувачі, мостові і козлові крани, вантажні ручні візки тощо.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.220.225 (0.004 с.)