ТОП 10:

Організація перевезень автомобільним транспортом 
 

 


Основними документами, які оформляються на перевезення вантажів автотран­спортом, є товарно-транспортні накладні та подорожні листи вантажного автомобі­ля. Залежно від виду вантажу та його специфічних властивостей до основних доку­ментів додаються інші (ветеринарні, санітарні та якісні сертифікати, свідоцтва, довідки, паспорти тощо), що визначається правилами перевезень зазначених ван­тажів.

Безпосередньо перевезення вантажу покладається на водія автомобіля, а його супровід та охорона вантажу в дорозі — на експедитора, з яким укладається договір про особисту матеріальну відповідальність. Проте досить часто в господарській практиці мають місце випадки, коли функції експедитора за додаткову оплату ви­конує водій автомобіля, а в деяких випадках експедирування вантажів можуть здій­снювати інші посадові особи вантажовідправника або вантажоодержувача, напри­клад товарознавці.

Оформлення перевезень вантажів товарно-транспортними накладними здійсню­ється незалежно від умов оплати за роботу автомобіля. Вантажовідправник повинен виписати товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів у кількості, не меншій ніж 4 примірники, засвідчити їх підписом і за необхідності печаткою (штампом). Після прийняття вантажу згідно з товарно-транспортною накладною експедитор (водій) підписує всі її примірники. Перший примірник товарно-транспортної накладної залишається у вантажовідправника, другий — передається експедитором (водієм) вантажоодержувачу, третій і четвертий примірники, засвід­чені підписом вантажоодержувача (у разі потреби — печаткою або штампом), пе­редаються перевізнику.

У тих випадках, коли в товарно-транспортній накладній немає можливості пере­лічувати всі найменування вантажу, підготовленого для перевезення, до такої на­кладної замовник додає документ довільної форми з обов'язковим зазначенням ві­домостей про вантаж. У цих випадках в товарно-транспортній накладній зазначається, що до неї додається як товарний розділ документ, без якого товарно-транспортна накладна вважається недійсною і не може використовуватись для роз­рахунків із замовником.

Основними етапами технологічного процесу перевезеннявантажів автомобі­льним транспортом є:

• приймання вантажу до перевезення;

• маркування і плом­бування вантажу;

• завантаження автомобіля;

• оформлення документації;

•здійс­нення процесу перевезення і доставки вантажу одержувачеві;

• розвантаження ав­томобіля;

• приймання вантажу одержувачем;

• проведення розрахунків за пере­везення вантажу.

 
 

 


Для забезпечення збереження вантажу та раціонального використання вантажо­підйомності транспортного засобу і об'єму його кузова вантажовідправник зо­бов'язаний до прибуття автомобіля під завантаження підготувати вантаж до пере­везення. З цією метою вантажі укладаються в справну транспортну тару, визначену стандартами, ТУ, договором тощо, а на кожне вантажне місце наноситься марку­вання. У разі неправильного укладання та упакування товарів або ж при викорис­танні тари, яка не відповідає фізико-хімічним властивостям товарів, майнова відпо­відальність за пошкодження чи втрату товару покладається на вантажовідправника. У разі, коли передбачається перевезення одним автомобілем товарів для кількох вантажоодержувачів, вантажі мають бути відповідно згруповані.

Час прибуття автомобіля під завантаження відраховується з моменту подання водієм подорожнього листа в пункті завантаження, а час прибуття автомобіля під розвантаження— з моменту подання ним же товарно-транспортної накладної в пункті розвантаження. На виконання завантажувальних і розвантажувальних робіт виділяється час, який визначається за основними нормами часу простою автомобіля під завантаженням і розвантаженням, установленими залежно від маси вантажу і типу кузова автомобіля. При виконанні цих операцій традиційно додержуються практики, відповідно до якої завантаження вантажів у кузов автомобіля, їх закріп­лення, накривання та ув'язування виконуються вантажовідправником, а виванта­ження вантажів з кузова автомобіля, знімання кріплень та покриттів — вантажо­одержувачем; до обов'язків водія входить перевірка відповідності укладання і закріплення вантажу в кузові автомобіля вимогам безпеки руху і забезпечення збе­реження транспортного засобу. У разі виявлення недоліків щодо укладання чи за­кріплення вантажу, які загрожують збереженню вантажу, водій повинен повідоми­ти вантажовідправника з метою ліквідації виявлених відхилень (порушень).

Завантаження автомобіля має здійснюватися до повного використання об'єму його кузова, але при цьому забороняється перевищувати вантажопідйомність авто­мобіля. У разі перевезень легковагових вантажів вантажовідправник повинен використовувати можливості для підвищення рівня використання автомобіля (наприклад, за рахунок нарощування його бортів).

Важливою умовою підготовки вантажів до перевезення є визначення їх кілько­сті, насамперед маси. Визначення маси вантажу проводиться засобами вантажові­дправника спільно з представником автотранспортного підприємства. У разі пе­ревезень вантажів у критих автомобілях (з кузовом типу «фургон») і причепах, контейнерах, цистернах, опломбованих вантажовідправником, масу вантажу ви­значає він сам.

Завантаження (а також розвантаження) вважається закінченим після вручення водієві оформлених товарно-транспортних накладних.

У пункті призначення вантажі повинні здаватися вантажоодержувачеві за масою і кількістю місць у тому самому порядку, в якому вони приймалися від вантажо­одержувача. Вантаж у пункті призначення має видаватися тільки тому представни­кові вантажоодержувача, який указаний у товарно-транспортній накладній. У разі прибуття вантажів у справних автомобілях, причепах, контейнерах, цистернах з непошкодженими пломбами відправника, вони видаються без перевірки маси, якісно­го стану вантажу і кількості вантажних місць. Також можуть здаватися без перевір­ки маси навальні або насипні вантажі, які прибули в пункт призначення без ознак нестачі, але це можливе лише в разі відсутності у вантажоодержувача автомобіль­ної ваги. У разі перевезення тарно упакованих і поштучних вантажів їх видають на основі перевірки за участі представника автотранспортного підприємства маси і стану вантажу тільки кожного пошкодженого місця. Для цього пошкоджені місця розкривають і перевіряють вантаж за товарно-транспортними накладними.

Перевірку маси, кількості місць і якісного стану вантажу за участі представ­ника вантажовідправника обов'язково потрібно проводити в разі:

- прибуття вантажу в несправному кузові транспортного засобу або в спра­вному кузові, але з пошкодженими пломбами чи з пломбами іншої вантажної станції;

- прибуття вантажів з обмеженими термінами зберігання з порушенням те­рмінів доставки цього вантажу або встановленого транспортного режиму під час транспортування;

- прибуття вантажу, який завантажувався автотранспортним підприємством;

- видавання вантажу зі складу транспортного підприємства.

 

За підсумками приймання вантажів у разі виявлення нестачі, псування або по­шкодження вантажу оформляється відповідний акт, про що ро­биться запис у товарно-транспортній накладній. Якщо ж відхилень від товарно-супровідних документів не виявлено, то факт отримання вантажу підтверджується підписом матеріально відповідальної особи і печаткою (штампом) вантажоодержу­вача в 3 примірниках товарно-транспортної накладної, два з яких повертаються во­дієві (експедиторові).

Розвантаження автомобіля, як правило, проводиться силами і засобами вантажо­одержувача. Після вивантаження товару вантажоодержувач повинен очистити кузов автомобіля, а після перевезення вантажів з обмеженими термінами зберігання, сирих тваринних продуктів, тварин, птиці — промити (пропарити, продезинфікувати) кузов або ж оплатити ці роботи в разі здійснення їх підприємством транспорту.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.83 (0.004 с.)