ТОП 10:

Порядок приймання товарно-матеріальних цінностей за кількістю 

 
 


Приймання товарів за кількістюполягає у визначенні кількості товарів, що надійшли покупцеві, і зіставленні фактичної їх кількості з даними транспортних і супровідних документів відправника (постачальника, виробника) та умовами дого­вору, угоди, контракту.

У разі відсутності супровідних документів (або їх частини) приймання товарів не припиняється, але додатково складається акт про фактичну наявність вантажу, в якому також перераховуються документи, яких бракує.

Перевірку кількості товарів проводять у тих одиницях виміру,які зазначені у супровідних документах. Якщо відправник (постачальник, виробник) вказав не тільки масу товарів, але й кількість вантажних місць, то під час приймання необ­хідно визначити як масу товарів, так і кількість місць.

Як правило, приймання товарів за кількістю здійснюють способом суцільного під­рахункукількості одиниць, визначення міри або маси товарів у даній партії (окрім то­варів у фабричній упаковці).

Проведення вибіркової перевіркикількості товарів з поширенням її результатів на всю партію товарів допускається лише у випадках, пе­редбачених державними стандартами, технічними умовами чи укладеними угодами.

Визначення маси вантажівможе здійснюватися різними способами, зокрема, зважуванням, обмірюванням, за трафаретом або за стандартом; при цьому найточ­нішим способом визначення маси товарів вважається їх зважування.

Масу насипних, навальних, наливних вантажів (товарів), які надходять без транспортної тари, визначають зважуванням транспортного засобу разом з на­явними в ньому товарами або розрахунком маси даного вантажу за його об'ємом і питомою вагою.

Основними елементами процесу приймання за кількістю товарів у транспортній та­рі є:

• підрахунок кількості тарних місць, визначення маси брутто;

• розкривання тари;

• підрахунок кількості одиниць або зважування товарів (визначення маси нетто);

• зві­ряння з транспортними та супровідними документами;

• укладання товарів на піддони.

 

У всіх випадках, коли кількість товарів, установлена при їх прийманні, відпові­дає даним, вказаним у транспортних і супровідних документах, приймання товарів оформляється накладенням на супроводжувальний документ постачальника штам­па підприємства-покупця (одержувача товарів) зі вказівкою дати, номера штампа, кількості й суми прийнятого товару, а також підписом матеріально відповідальної особи, яка приймала товар (інколи накладення штампа замінюється складанням прибуткової накладної).

Виявивши невідповідність кількості тарних одиниць вантажу, одержувач зо­бов'язаний призупинити приймання, забезпечити збереження отриманих товарів до прибуття постачальника, здійснити заходи з недопущення змішування даної партії з однорідним товаром, який уже зберігається на складі (для цього існують конфліктні камери). Про виявлену нестачу має бути складений односторонній акт про виявлення розбіжностей за підписами осіб, котрі проводили приймання товарів.

Одержувач товарів зобов'язаний одночасно із призупиненням приймання това­рів для участі у перевірці їх кількості і складання двостороннього акта викликати телеграмою або телефонограмою представника місцевого постачальника, а якщо товари отримані в оригінальній упаковці або в непошкодженій тарі виробника, кот­рий не є відправником, — представника місцевого виробника. Представник поста­чальника, який перебуває в іншому населеному пункті, викликається в тих випад­ках, коли це передбачено договором чи іншими документами.

У повідомленні про виклик представника постачальникамає бути за­значено:

— найменування товарів, дата і номер рахунка-фактури або номер транс­портного документа, якщо до моменту виклику рахунок не отриманий;

— кількість товарів, яких не вистачає, і характер нестачі (кількість окремих місць, внутрішньотарна нестача, нестача в пошкодженій тарі тощо);

— стан пломб;

— вартість товарів, яких не вистачає;

— час, на який призначено приймання товарів за кількістю, і місце (адреса), в якому має проводитись остаточне приймання партії товарів.

Представник місцевого постачальника зобов'язаний з'явитися не пізніше від наступного дня після отримання виклику (для товарів, що швидко псу­ються, — 4 год.); представник іногороднього постачальника — не пізніше ніж у 3-денний термін після отримання виклику, не враховуючи часу для проїзду, якщо інший строк не встановлений договором. До закінчення строків прибут­тя представника відправника повинні бути збережені товари, тара і всі паку­вальні матеріали.

Особи, котрі здійснюють приймання товарів за кількістю, можуть своїм підпи­сом підтверджувати тільки ті факти, котрі були встановлені за їх участі.

Запис в ак­ті даних, не встановлених безпосередньо учасниками приймання, забороняється під загрозою карної відповідальності. Представники інших підприємств чи громадсь­кості не можуть отримувати від підприємства — одержувача винагороду за участь у прийманні товарів.

Приймання товарів, як правило, проводиться без перерви. Якщо у зв'язку із тривалістю перевірки або з інших поважних причин робота переривалася, одер­жувач зобов'язаний забезпечити збереження продукції і можливості якнайскорі­шого закінчення її приймання. Про перерву в роботі, її причини та умови збері­гання товарів під час перерви робиться запис в акті приймання.

Якщо під час приймання товарів виявлена нестача або надлишок товарів проти даних, вказаних у транспортних і супровідних документах, то за результатами дво­стороннього приймання (приймання з участю представника незацікавленої органі­зації чи громадськості) в день його закінчення складається Акт про виявлення роз­біжностей за кількістю товарів під час приймання (Акт приймання).

В акті про виявлення розбіжностей за кількістю товарів під час при­йманнязазначаються:

Ø найменування товару (вантажу), адреси відправника і одержувача;

Ø дата і номер: акта про нестачу (одностороннього акта), телеграми (теле­фонограми про виклик представника постачальника (відправника, виробника), рахунка-фактури і транспортної накладної, комерційного акта (якщо він був складений);

Ø місце і час приймання товарів;

Ø дані про осіб, котрі брали участь у прийманні товарів, їх посвідчення;

Ø дата відправлення і прибуття товарів, час видачі вантажу, розкривання вагона чи контейнера, його доставки на склад одержувача;

Ø стан тари і упаковки в момент огляду товару, а також маркування тари;

Ø умови зберігання товарів на складі одержувача до приймання, відомості про способи визначення кількості продукції, якої не вистачає, і підтвердження про користування справними вагами та іншими вимірювальними приладами, повіреними у встановленому порядку;

Ø ким зважені, опломбовані та відвантажені товари, справність пломб, фак­тична маса товарів згідно з даними документів та за трафаретом;

Ø точна кількість товарів, якої не вистачає, і їх ціна;

Ø детальний висновок про причини і місце виникнення нестачі (надлишку) товарів.

Акт повинні підписувати всі особи, які брали участь у прийманні товарів за кі­лькістю. У разі коли особа, яка брала участь у прийманні товару, не згодна зі зміс­том акта, вона зобов'язана підписати його з зазначенням своїх зауважень.

До акта приймання товарів за кількістю (акт про виявлення розбіжнос­тей за кількістю товарів під час приймання) додаютьсякопії супровідних до­ку ментів, транспортний документ або його копія, акт про не­стачу (надлишок) товарів (вантажу), посвідчення представника постачальника, документ із даними вимірювань чи зважувань фактичної кількості товару, інші документи про причини виникнення нестачі (аналізи вологості продукції, комерційні акти та ін.).

Акти приймання товарів за кількістю реєструються в спеціальному журналі і зберігаються в порядку, встановленому підприємством-одержувачем.

Акт приймання товарів за кількістю (акт про виявлення розбіжностей за кількіс­тю товарів під час приймання) затверджується керівником підпри­ємства не пізніше від наступного дня після його оформлення. Претензія про вияв­лення нестачі (повідомлення про надлишки виявленої продукції) пересилається відправнику (постачальнику) у 10— денний термін після складання акта про не­стачу.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.77 (0.007 с.)