ТОП 10:

ТЕМА 1.7. РОЛЬ ТАРИ ТА УПАКОВКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
 


1. Роль і функції тари.

2. Основи класифікації тари.

3. Вимоги та якість тари.

4. Організація тарних операцій.

5. Технологія операцій з тарою.

 

Роль і функції тари та упаковки

 
 


Перевезення більшості торговельних вантажів від виробників до оптових торго­вельних підприємств і далі — до роздрібної торгівлі — є можливими лише за умови забезпечення якісного пакуваннятоварів, тобто процесу підготовки виробу (това­ру) до транспортування, зберігання і продажу. Пакування є складовою частиною

процесу виробництва, необхідною для того, щоб виріб (товар) був доставлений споживачу в належному вигляді. Пакування товарів здійснюється за допомогою упаковки і/або тари.

Упаковка— це засіб або комплекс засобів, які забезпечують захист товарів від пошкоджень та втрат, а довкілля — від забруднень, і полегшують процес обі­гу товарів.

Тара— це промисловий виріб, призначений для упакування, зберігання, транспортування і реалізації товарів у сфері обігу, який запобігає їх пошкоджен­ням та псуванню під час перевезення, виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, складування та зберігання.

Тара є елементом або різновидом упаковки. Упакування деяких видів това­рів може здійснюватись як у тару, так і без неї, за допомогою використання до­поміжних пакувальних засобів або пакувальних матеріалів, які виконують функ­ції упаковки.

У процесі товарообігу основними функціями тари й упаковкитоварів є:

· охорона товару від шкідливого впливу зовнішнього середовища і забезпечення умов для збереження кількості і якості товарів на всьому шляху їх руху від вироб­ника до споживача;

· охорона зовнішнього середовища від впливу упакованої про­дукції (товару);

· надання товарам (вантажам) необхідної мобільності і створення умов для раціональної організації торгово-технологічних процесів та застосування засобів механізації;

· створення необхідних умов для полегшення кількісного об­ліку товарів завдяки формуванню товарних одиниць за габаритами і масою;

· виконання ролі носія реклами та комерційної інформації, призначеної для спеці­алістів торгівлі, працівників транспорту, безпосередніх споживачів товарів;

· створення зручностей споживачам щодо придбання та використання придбаних упакованих товарів;

· забезпечення зручностей для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, пакетування, маркування, складування, зберігання і транспортування товарів (вантажів);

· виконання ролі транспортного і немеханічного обладнання оптових і роздрібних торговельних підприємств;

· запобігання крадіжкам товарів.

 

 

Основи класифікації тари

Різноманіття властивостей та особливостей товарів, різні умови їх транспорту­вання, зберігання і відпускання викликають необхідність виробництва великої кі­лькості видів тари, до якої належать ящики, бочки, барабани, фляги, банки, мішки та ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Вимоги та якість тари

 
 


Однією з основних ознак класифікації тари є її якість.

Висока витратність виробництва тари обумовлює необхідність раціональної ор­ганізації тарного господарства, що пов'язано з необхідністю економного витрачан­ня тари та пакувальних засобів і матеріалів, виробництва і застосування нових, менш матеріаломістких та економічніших видів тари і правильною організацією тарообігу. При цьому тара має вироблятися з урахуванням фізико-хімічних, біологіч­них та мікробіологічних властивостей упаковуваних у неї товарів, а також відпові­дати технічним, економічним, санітарно-гігієнічним та естетичним вимогам.

Технічні (або експлуатаційні) вимоги до тарипередбачають, що конструкція і матеріал тари мають відповідати габаритам, агрегатному стану і властивостям то­варів, розміщених у ній; вона повинна бути міцною, надійною, забезпечувати захист товарів від пошкоджень під час перевезення і зберігання, характеризуватися прос­тотою розкривання та закривання. Конкретні технічні вимоги до тари передбача­ються в стандартах.

Економічні вимоги до тарипов'язані з тим, що тара повинна бути недорогою у виготовленні та експлуатації, компактною, зручною для транспортування як з това­ром, так і в порожньому вигляді; вона повинна виготовлятися з уніфікованих дета­лей, дозволяти багаторазове використання, мати низький коефіцієнт власної маси.

Санітарно-гігієнічні вимоги до тарипередбачають простоту і надійність сані­тарної обробки тари.

Естетичні вимоги до таривизначають необхідність виразного художнього оформлення тари, яка повинна сприяти відображенню властивостей товару і доповнювати інтер'єр торговельного підприємства. Тому застосовувана тара повинна ма­ти привабливий зовнішній вигляд, а її форма, кольорова гама, тексти і рисунки на ній повинні відповідати естетичним смакам споживачів.

Загалом вимоги до тари залежать від таких чинників,як вид товару, його маса та розміри, форма, конструкція, а також умови поводження з даним вантажем під час його транспортування, зберігання, навантажувально-розвантажувальних робіт. Види тари і упаковки, які повинні використовуватися для упакування конкретних товарів, визначаються в стандартах, технічних умовах, іншій нормативно-технічній документації на дані товари.

Особливо жорсткими є вимоги щодо тари та упаковки для перевезення та зберігання небезпечних вантажів.

Різноманітні фізико-хімічні властивості товарів, розмір і умови транспортування затарених товарів обумовлюють різноманіття використовуваної тари, упорядкуван­ня якої забезпечується її стандартизацією.

Усі стандарти на тару поділяються на нормативні і предметні.

Нормативністандарти формулюють загальні технічні вимоги до тари, визна­чають її типи та основні параметри, методи випробування.

Предметністандарти на тару розробляються на основі нормативних стандартів для тари, призначеної для упакування конкретних видів товарів і передбачають:

· найменування і призна­чення даного виду тари;

· типи тари та її конструктивні особливості;

· кількість виготовлюваних номерів тари (номенклатура) залежно від зовнішніх і внутрішніх розмірів (довжина, ширина, висота);

· технічні вимоги, що висуваються до тари;

· маркування і зовнішній вигляд тари.

Якість тари, яка перебуває в обігу, визначається на основі вимог чинних Правил застосування, обігу і повернення засобів упаковки багаторазового використання в Україні та Правил повторного використання дерев'яної, картонної тари та паперо­вих мішків в Україні.

 

 

Організація тарних операцій

 
 


Підприємства торгівлі в процесі своєї основної діяльності виконують значні обся­ги робіт з тарою, що охоплюють операції, пов'язані з прийманням тари за кількістю та якістю, її розкриванням та звільненням з-під товарів у міру їх реалізації, тимчасо­вим зберіганням та нагромадженням до обсягів транспортної партії для повернення постачальникам, вивезенням і здаванням на тарозбиральні підприємства або повер­ненням постачальникам товарів, документальним оформленням цих операцій тощо. Комплекс операцій, пов'язаних із прийманням тари в торговельному підприємстві, її розкриванням і вивільненням з-під товару, приведенням тари в порядок, організацією правильного зберігання і вчасного повернення, називають тарообігом.

Основні положення щодо обігу тари визначаються за згодою сторін у положен­нях конкретного договору між продавцем і покупцем. У цьому документі ви­значається вид тари, в якій повинен постачатися товар, ціна одиниці тари, порядок повернення, робиться посилання на стандарти чи ТУ, яким повинна відповідати та­ра, додаткові вимоги щодо якості тари тощо.

Поряд з цим порядок обігу окремих видів тари регламентується низкою нормативних документів, зокрема, Правилами застосування, обігу і повернення засобів упаковки багаторазового використання (ЗУБВ) в Україні, Правилами повторного використання дерев'яної, картонної тари та паперових мішків в Україні, Інструкціями про порядок приймання продукції ма­теріально-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю та про порядок приймання продукції матеріально-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, Правилами скупки у населення скляної тари з-під харчових продуктів тощо.

Під час приймання тари за якістю повинні перевірятися: відповід­ність тари вимогам стандартів, ТУ чи умовам договору; відповідність фактичної якості тари якості, вказаній в супровідних документах; правильність маркування; правильність цін, їх відповідність цінам, передбаченим у договорі на постачання товару.

У разі виникнення розбіжностей у кількості тари або виявлення тари неналежної якості одержувач товару зобов'язаний скласти відповідний акт, який служить під­ставою для висунення претензії постачальникові і стягнення з нього штрафних сан­кцій.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.77 (0.008 с.)