ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація перевезень залізничним транспортом 
 


Перевезення торговельних вантажів залізницею здійснюються на договірних засадах на основі місячного планування перевезень. Основою місячного планувань перевезень є поточні або довгострокові договори про організацію перевезення замовлення відправників або експедиторів.

Для цього в місцеве Управління залізниці замовник (вантажовідправник, експедитор) не пізніше ніж за 14 днів до початку місяця, в якому планується перевезення, повинен подати заявку (місячне замовлення) для отримання необхідної кількості вагонів або контейнерів.

Така заявка подається у трьох примірниках, кожний з яких підписується керівником підприємства і його підпис затверджується печаткою.

Обсяги перевезень розраховуються в тоннах і вагонах або тільки у вагонах. Вантажовідправники подають окремий розгорнутий план по кожній станції відправлення на кожну номенклатурну групу вантажів. Після розробки місцевою залізницею місячного плану перевезення вантажів та доведення його до відома вантажовідправника він повинен подати декадне замовлення ніж за 3 дні до початку декади). На основі отриманого (не пізніше ніж за 1 день до початку декади) повідомлення місцевої станції залізниці про кількість виділених вагонів у розрізі вантажів вантажовідправник повинен забезпечити підготовку вантажу до відправки, визначити спосіб його переміщення (тобто встановити для да­ного вантажу вид відправлення, швидкість доставки, вид сполучення), оформити від­повідні перевізні документи і передати вантажі транспортному підприємству.

Основним перевізним документом при залізничному перевезенні є транспортна залізнична накладна, яка супроводжує вантаж до станції призначення і передається вантажоодержувачеві разом з вантажем.

У накладній вказуються:

ü відомості про від­правника і одержувача,

ü швидкість перевезення,

ü найменування вантажу,

ü кількість місць і масу вантажу,

ü оголошена цінність вантажу,

ü час приймання його до переве­зення та ін.

Крім накладної заповнюються інші передбачені документи:

o дорожня відомість на перевезення вантажу,

o корінець дорожньої відомості на перевезення,

o квитанція про прийняття вантажу до перевезення;

o при перевезеннях вантажів з об­меженими термінами зберігання додатково повинні бути виписані сертифікати,

o по­свідчення якості товарів, ветеринарні посвідчення

У транспортній залізничній на­кладній залізниця зобов'язана проставити календарний штемпель, що підтверджує факт прийняття вантажу для перевезення. Квитанція про прийняття вантажу до пе­ревезення видається вантажоодержувачеві під розписку у відповідній графі корінця дорожньої відомості.

Технологічний процес перевезення вантажів залізницеювключає такі техно­логічні операції:

• подача вагонів під завантаження;

• пред'явлення вантажу до відправки;

• завантажування вантажу у вагон;

• безпосередньо перевезення і супровід вантажу в дорозі;

• операції з прибуття вантажів.

Виконання цих операцій проводиться після того, як вантажовідправник підготує вантаж до відвантаження. Перед подачею вантажів до перевезення вантажовідпра­вник зобов'язаний запакувати товари належної якості у стандартну транспортну та­ру .

Підготовлені до перевезення вантажі завозяться на станцію залізниці або ж від­правляються безпосередньо з під'їзних колій вантажовідправника (для цього на ко­лію незагального користування подаються порожні вагони).

Укладаючи вантажі у вагони, потрібно враховувати технічні вимоги розміщування вантажів у вагонах і контейнерах, закріплювати вантажі для запобігання їх переміщенню під час транспортування. Для скорочення тривалості виконання навантажувальних операцій рекомендується широко застосовувати від­повідні засоби механізації.

Завантажені вагони (контейнери) повинні бути опломбовані залізницею або від­правником.

Зміст відтисків пломб і їх кількість повинні вказуватись у супровідних докумен­тах і в накладній, котра залишається на станції.

Оплата перевезень вантажів здійснюється відповідно до договорів і встановлених тарифів

На підтвердження факту прийняття вантажу до перевезення відправнику виписується вантажна квитанція (квитанція про прийняття вантажу до перевезення), яка разом з рахунком на оплату товарів відправляється одержувачеві товару.

Вантажі вважаються доставленими вчасно, якщо на станції призначення вони вивантажені залізницею, про що повідомлено вантажоодержувача, або якщо вагони (контейнери) з вантажами подані для вивантаження вантажоодержувачем де закінчення встановленого терміну доставки.

За несвоєчасну доставку вантажів залізниця сплачує одержувачу штраф (якщо не доведе, що прострочення сталося не з її вини) у розмірі;

10 % проїзної плати — за прострочення на 2 доби;

20 % проїзної плати — за прострочення на 3 доби;

30 % проїзної плати — за прострочення на 4 і більше діб.

Зазначений штраф не сплачується, якщо вантаж не було вивезено одержу­вачем зі станції впродовж доби після одержання повідомлення про прибуття ва­нтажу або якщо в цей самий термін одержувач не розкредитує перевізні доку­менти на вантаж, що прибув.

Операції з прибуття вантажу включають:

ü повідомлення вантажоодержувача про прибуття вантажу на його адресу;

ü оформлення документів на право одержан­ня вантажів;

ü приймання вантажу від транспортного підприємства.

Залізнична станція повинна повідомити вантажоодержувача про прибуття ван­тажу на його адресу в той самий день, але не пізніше від 12 год. наступного дня.

Повідомлення про час подачі вагонів (контейнерів) з вантажами до місця виванта­жування їх вантажоодержувачем має бути зроблене станцією залізниці не пізніше ніж за 2 години до оголошеної подачі вагонів (контейнерів).

Вантажі, що прибули, зберігаються на станції безкоштовно протягом доби. Одержувач зобов'язаний за цей час прийняти й вивезти зі станції ван­таж, що надійшов на його адресу. За зберігання вантажу на станції понад зазначе­ний термін справляється плата.

Для отримання вантажу представник вантажоодержувача повинен звернутися в товарну контору станції і пред'явити відповідне доручення. У товарній конторі пе­ревіряється правильність і повнота нарахування плати за перевезення, оплачуються додаткові операції з вантажем та ін. Після остаточного розрахунку представникові одержувача видається накладна, на зворотному боці якої календарним штемпелем засвідчується час оформлення видачі вантажу. Вантаж видається вагарем після на­дання йому оформленої накладної.

Приймання вантажів від станції залізниці може проводитися на складах станції або безпосередньо з вагонів, а також безпосередньо на складах вантажоодержувача, які мають під'їзні колії.

Приймаючи вантаж, представник одержувача зобов'язаний перевірити, чи забезпечене його збереження під час перевезення.

При цьому він пе­ревіряє стан вагона, цілісність пломб і відтиски на них, справність тари й упаковки, відповідність даних у накладній та за маркуванням фактичній кількості місць, масі, якості товарів, проводить внутрішній огляд вагона та стану укладання в ньому вантажів тощо.

Вантажі, які надійшли дрібними відправленнями, приймаються за масою, кіль­кістю місць і їх станом з участю представника залізниці.

При виявленні порушень представник одержувача зобов'язаний вимагати офор­млення і видання йому комерційного акта.

Комерційні акти, оформлені на спеціальних бланках у 3 примірниках, підпису­ються начальником станції, завідувачем вантажного двору, особою, що проводила зважування вантажу, вантажоодержувачем. Перший примірник комерційного акта передається у відповідну службу залізниці, 2-й примірник видається вантажоодер­жувачу, 3-й примірник зберігається у справах станції. Комерційний акт є основним документом, на підставі якого можуть пред'являтись претензії на відшкодування залізницею матеріальних збитків. В окремих випадках заповнюються також акт за­гальної форми і технічний акт.

Крім претензій за нестачу чи пошкодження вантажів при перевезенні замовники можуть пред'являти до залізниці претензії за прострочення терміну доставки ван­тажів, за неподання вагонів або контейнерів, за перебір проїзних платежів тощо. Розміри відповідних штрафів передбачені Статутом залізниць України.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.10 (0.008 с.)