ТОП 10:

ТЕМА 12. СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ 

1. Євро­пейська хартія місцевого самоврядування була підписана у:

а)1975;

б)1985;

в)1995.

 

2. Європейська хартія місцевого самоврядуван­ня визначає:

а) місцева влада має право вільно розпоряджатися власними фінан­совими ресурсами;

б) повний обсяг фінансових ресурсів повинен формуватися за рахунок міс­цевих податків та зборів;

в) органи місцевої влади не мають повноваження встановлювати розмі­ри місцевих податків та зборів у межах закону.

 

3. Україна підписала Європейську хартію місцевого самоврядуван­ня у:

а) 1994;

б) 1995;

в) 1996.

 

4. Законодавчо закріплена стратегія роз­поділу функціональних повноважень та відповідальності державної, ре­гіональної, місцевої влади з компромісним розмежуванням на цій осно­ві доходів і видатків між ланками бюджетної системи на засадах полі­тичної доцільності, соціальної етики, міжрегіональної й міжнаціональ­ної солідарності – це:

а) бюджетний механізм;

б) Євро­пейська хартія місцевого самоврядування;

в) бюджетний федералізм.

 

5. Головною метою сучасного бюджетного федералізму є:

а) активне прагнення до самодостатності територіальних формувань;

б) нарощування еконо­мічного потенціалу;

в) а і б.

 

6. Доходи місцевих бюджетів переважно форму­ються за рахунок:

а) державні субсидії;

б) прямі та непрямі податки;

в) інвестиції.

7. Неподаткові доходи включають:

а) штрафи та збори;

б) бюджетні трансферти;

в) доходи від підпри­ємницької діяльності.

 

8. Місцеві податки на доходи становлять:

а) від 20 до 76 % податкових над­ходжень;

б) від 80 до 100 % податкових надходжень;

в) від 5 до 10 % податкових надходжень.

 

9. Самостійність міс­цевої влади обмежується з боку держави:

а) встановлення обов’язкових місцевих податків та зборів;

б) визначення ставок місцевих податків і зборів;

в) а і б.

 

10. Зменшення вертикаль­них і горизонтальних дисбалансів у фінансовому забезпеченні ор­ганів регіональної та місцевої влади – це:

а) принцип фінансового вирівнювання;

б) мета фінансового вирівнювання;

в) функція фінансового вирівнювання.

 

11. Принцип об’єктивності фінансового вирівнювання забезпечує:

а) розрахунки обсягів видатків, відповідно до яких визначаються суми трансфертів, не повинні враховувати ступеня ефек­тивності використання ресурсів;

б) має враховуватися якнайширший спектр видів діяльності та послуг, що надаються на місцевому рівні;

в) в основі розрахунку видаткових потреб органів місцевої влади має бути не суб’єктивна оцінка, а система об’єктивних показників.

 

12. Методи оцінки потреб і розрахунку трансфертів по­винні застосовуватися без істотних змін протягом тривалого періоду часу – це принцип:

а) стабільності;

б) пріоритетності загальних трансфертів;

в) демократичності.

 

13. Позабюджетні фонди, створювані місцевими органами влади за кордоном не включають:

а) страхові;

б) інноваційні;

в) резервні.

 

14. Необхідніс­тю вирішення проблем конверсії та реструктуризації економічного гос­подарства регіонів, які спеціалізуються на видобутку сировинних ре­сурсів, після вичерпання їх запасів забезпечують:

а) регіональні цільові фонди;

б) гарантійних фон­дів;

в) страхових фондів.

 

15. Використання ресурсів місцевої влади, як і формування їх дохідної бази, загалом визначається такими факторами:

а) ступенем децентралізації влади в країні;

б) рівнем розвитку місцевого самоврядування;

в) а і б.

 

 

Ключ до тестів:

 
Тема 1 а в а в в а в б а а б в б а а
Тема 2 а б а б а б в а а в а б в а а
Тема 3 а б б в в а а а б в а а б в а
Тема 4 а а а б б б а б в в б а а а в
Тема 5 а в б б а в а б в б а б б а б
Тема 6 б б б в а в б б а а б а в а б
Тема 7 в в б в б б б в в б в в а б в
Тема 8 б б в б а б в а б а в б а б а
Тема 9 а а в в б в б в а б б а в а б
Тема 10 б а в а б а в б а а б в б а а
Тема 11 а б в в а а б а в в в а б а б
Тема 12 б а в в в б а б в б в а б а в

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.159.25 (0.006 с.)