ТОП 10:

Міністерство культури та туризму УкраїниМіністерство культури та туризму України

Харківська державна академія культури

МЕТОДІЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПІДГОТОВКИ, НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ТА ТВОРЧИХ РОБІТ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ ЗДОБУВАЧЕМ СТУПЕНЯ БАКАЛАВР ТА СПЕЦІАЛІСТ НА ЗАХИСТ ПЕРЕД ДЕРЖАВНОЮ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЮ КОМІСІЄЮ

для студентів кафедри телерепортерської майстерності факультету театрального, кіно- та телемистецтва

 

спеціальність 7.020203 «Кінотелемистецтво»

спеціалізації: «Телерепортерство», «Диктори та ведучі телевізійних програм»

Харків

Рекомендовані до друку кафедрою телерепортерської майстерності

Протокол № ___ від «___» ____ 2008 р.

 

 

Уклав Д.В. Брук, викладач кафедри телерепортерської майстерності


Вступ

 

Важливими вимогами, які пред'являються до дипломованого бакалавра і спеціаліста – телерепортера, журналіста, ведучого телепрограм, - є вимоги самостійного оволодіння новими професійними знаннями, використання сучасних освітніх технологій, розуміння суті, соціального значення своєї майбутньої професії в цілому і конкретного виду діяльності – зокрема.

Майбутній телевізійний репортер, ведучий телепрограм має бути компетентним в постановці мети і формулюванні завдань, в застосуванні методів вивчених наук для їх вирішення .

Вкрай істотною вимогою є готовність майбутнього телерепортера, журналіста, ведучого телепрограм не лише до творчості, але й до дослідницької діяльності в професійній галузі із застосуванням методів програмування, моделювання, системного аналізу. Ці вимоги до освіченості і компетентності бакалавра і спеціаліста реалізуються і формуються в процесі здійснення самостійної роботи під час навчання студента на кафедрі телерепортерської майстерності.

Одним з досить складних видів самостійних робіт є дослідницькі і творчі. Ці види праці вимагають від студента прояву загального кругозору, знань і навичок роботи з документальними джерелами, творчості, як в процесі підготовки робіт та їх оформленні, так і в процесі захисту студентами своїх творів перед членами державної екзаменаційної комісії.

В ході праці над дослідницькими і творчими дипломними роботами студент повинен використовувати всі знання, отримані в процесі вивчення того або іншого спеціального і загальнопрофесійного курсу, самостійно робити висновки, узагальнення, оформлювати текстовий, табличний, графічний, аудіо- і відеоматеріал відповідно до ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти в області науки і техніки».

Дані методичні рекомендації спрямовані на надання допомоги випускникам кафедри під час підготовки ними творчих і дослідницьких дипломних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та творчих робіт – на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Види кваліфікаційних робіт

Випускні дослідницькі та творчі кваліфікаційні роботи виконуються на завершальному етапі навчання студентів:

- на здобуття освітнього рівня «бакалавр» (IV курс) - творча кваліфікаційна робота;

- на здобуття освітнього рівня «спеціаліст» (V курс) - дослідницька та творча кваліфікаційні дипломні роботи.

Основною метою творчої та дослідницької кваліфікаційних робіт є підготовка студентами випускних науково-творчих праць, які б дали змогу оцінити:

· готовність випускників до подальшої самостійної професійної діяльності;

· ступінь їх навичок до самостійної роботи з урахуванням сучасних інформаційних технологій;

· ступінь відбиття сучасного стану журналістики як науки, передових тенденцій психології, дидактики, теорії та методики навчання та виховання;

· спроможність застосовувати знання, вміння і навички до наукового, дослідницького та творчого дослідження;

· наукова новація або практична значність;

· актуальність тематики та використання передового професійного досвіду;

· узагальнення й аналіз матеріалів літературних джерел, монографій, наукових і методичних журналів, періодичних видань, архівних документів, телевізійних програм, інших аудіовізуальних творів тощо.

Кваліфікаційна робота – індивідуальне завдання науково-дослідного, творчого характеру, яке виконує студент на завершальному етапі фахової підготовки і яке є однією з форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння застосовувати їх при розв’язанні конкретних наукових, творчих, соціальних і виробничих завдань та містить елементи наукової новизни в даній галузі знань або напрямку практичної діяльності.

Випускні кваліфікаційні роботи виконуються усіма випускниками денної та заочної форм навчання. На здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» випускником виконується дипломна робота, яка складається з двох частин: дослідницька та творча роботи.

Наукові та творчі керівники випускних робіт призначаються з числа викладачів кафедри телерепортерської майстерності. За одним викладачем закріплюється керівництво над не більш ніж трьома випускними дослідницькими роботами та не більш ніж п’ятьма випускними творчими роботами освітньо-кваліфікаційного рівнів «бакалавр» та «спеціаліст».

Науковий керівник:

- допомагає студентові у виборі і уточненні теми, визначенні спрямованості, структури, характеру, мети і завдань роботи;

- дає рекомендації щодо підбору наукової літератури, яку необхідно вивчити за темою роботи;

- дає поради стосовно відбору та розташування матеріалу, якості аргументації і узагальнень, оцінює логічність висновків;

- знайомиться з остаточним варіантом роботи, робить зауваження, які студент повинен врахувати;

- візує готову роботу і пише коротку рецензію до неї. Без підпису наукового керівника дипломна робота на захист не виноситься.

Творчий керівник:

- допомагає студентові у виборі і уточненні теми, визначенні концепції та розробці конструкції роботи, виборі відповідного жанру;

- дає поради по відбору джерел інформації, особливостей роботи з ними;

- консультує випускника щодо якості аргументації і узагальнень, оцінює логічність висновків у роботі;

- консультує студента стосовно дотримання етичних норм у процесі створення та у фінальній версії творчої роботи;

- дає поради щодо відповідності теми та тексту роботи обраному жанру;

- знайомиться з остаточним варіантом роботи та робить зауваження, які студент повинен врахувати;

- візує готову роботу і пише короткий відгук на неї. Без підпису наукового керівника творча кваліфікаційна робота на захист не виноситься.

На своєму засіданні у вересні-жовтні поточного року навчання кафедра телерепортерської майстерності затверджує план роботи із студентами-випускниками з урахуванням особливостей спеціальностей «Телерепортер» та «Диктор-ведучий телевізійних програм» та тем дослідницьких та творчих робіт, які обрали студенти .

Тема дослідницької та творчої роботи може бути уточнена або скоректована студентом під її час виконання, але кардинально не змінюється. Якщо виникає необхідность відкорегувати тему дослідницької або творчої роботи, такі зміни вносяться на засіданні кафедри за поданням наукового або творчого керівника.

Заміна наукового або творчого керівника також допускається виключно за рішенням кафедри.

Випускна дослідницька робота виконується українською мовою. Написання дослідницької випускної роботи російською мовою дозволяється - за рішенням кафедри – лише у випадку, якщо існує недостатня кількість наукової та методичної літератури за обраною студентом темою, виданої українською мовою.

Щодо випускної творчої роботи, вона може бути виконана за вибором студента українською або російською мовою.

Обидвы випускні роботи повинні бути виконані не пізніше третього тижня квітня місяця поточного навчального року, а для студентів заочної форми навчання – не пізніше як за місяць до її захисту.

Науковий керівник дослідницької роботи, творчий керівник творчої роботи перевіряють виконані студентом роботи і передають їх завідуючому кафедрою - разом із коротким друкованим відгуком, рецензіями двох практиків та одного науковця на кожну роботу випускника, що надає сам студент.

У разі, якщо науковий керівник дослідницької роботи не погоджується з її висновками, він передає роботу завідуючому кафедрою разом із відгуком (розгорнутим та мотивованим) щодо причин незгоди із результатами, які випускник отримав у процесі дослідницької роботи.

У висновках керівника та рецензентів дослідницької та творчої праць зазначається ступінь самостійності студента під час виконання ним зазначених робіт, позитивні факти та недоліки, наявність елементів дослідження й узагальнення передового досвіду, розкриття теми, а також містяться висновки про можливість допуску роботи здобувача до її захисту. У випадку, коли дві з трьох представлених рецензій є негативними, питання допуску студента до державних екзаменаційних іспитів та захисту дослідницької або творчої роботи розглядається - за поданням завідуючого кафедрою - керівництвом факультету .

Наприкінці квітня поточного навчального року на засіданні кафедри телерепортерської майстерності роботи обговорюються під час попереднього захисту . Перевіряється наявність роботи, відповідність спеціальності, навчальній дисципліні, темі, вимогам ДСТУ щодо оформлення наукової (творчої) роботи, а також наявність рецензій.

Для студентів заочного відділення попередній захист проводиться опосередковано – під час засідання кафедри науковий керівник доповідає про готовність дослідницької та творчої робіт. #

Кафедра своїм рішенням дає дозвіл на захист дослідницької та творчої робіт, або, навпаки, не рекомендує роботи до захисту. У разі неналежного виконання випускником творчої або дослідницької робіт, він не допускається до складання державних іспитів на здобуття відповідного освітнього рівня.

За 7 днів до початку роботи державної екзаменаційної комісії всі роботи мають бути акумульовані на кафедрі і у разі позитивного рішення щодо допуску до захисту повинні мати на титульній сторінці всі необхідні візи.

Всі випускні дослідницькі та творчі роботи, рецензії до них надаються випускником на кафедру в двох примірниках.

Після захисту один примірник дослідницької та творчої роботи передається кафедрою по акту в бібліотеку Харківської державної академії культури. У бібліотеці вони протягом 2 років зберігаються в спеціальному фонді і видаються читачам тільки в головній читацькій залі. Другий примірник творчої та дослідницької роботи разом з відгуком керівника та рецензіями зберігається на кафедрі телерепортерської майстерності мінімум протягом 2 років.

Ідеально, якщо з основними висновками дослідницької роботи студент виступить на одній з щорічних наукових конференцій в Харківській державній академії культури, Добре, якщо тези цієї доповіді будуть опубліковані у відповідній науковій збірці. Такий підхід свідчить про серйозність і ґрунтовність дослідження автора.

 

Таблиця 2.1

 

Основні наукові поняття дослідницької роботи Визначення оцінного характеру
Проблема наукова, фундаментальна, актуальна, насущна, важлива, ключова, гостра, глобальна, нерозв'язана
Мета важлива, головна, основна, наукова, практична, конкретна, реальна, поставлена, зазначена
Завдання першочергове, найближче, кінцеве, поставлене, намічене, вузлове, особливе, конкретне, визначене
Дослідження наукове, об'єктивне, теоретичне, експериментальне, загальне, конкретне, фундаментальне, всебічне, систематичне, обширне, поглиблене, глибоке, детальне, докладне, актуальне, складне
Спостереження наукові, об'єктивні, спеціальні, візуальні, точні, численні, багатократні, постійні, регулярні, важливі, глибокі, подальші, безпосередні, прості, складні, дані, зазначені, проведені
Експеримент аналогічний, подібний, перевірочний, новий, важливий, цікавий, переконливий, унікальний, успішний, намічений, задуманий, проведений
Аналіз науковий, об'єктивний, конкретний, проведений, всебічний, ґрунтовний, повний, вичерпний, детальний, порівняльний, ретельний, точний, глибокий
Факт реальний, конкретний, загальновідомий, достовірний, неспростовний, безперечний, очевидний, переконливий
Інформація точна, вичерпна, повна, докладна, накопичена, суттєва, важлива, цінна, необхідна, отримана, оперативна, достатня, нова, поточна

 

2.1.3. Обсяг та вимоги до оформлення дослідницької роботи

У будь-якому вищому навчальному закладі всі види носіїв навчально-наукової інформації: курсові і випускні роботи, звіти, статті, тези, реферати, дисертації, тощо відносять до наукових документів. Випускна робота відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" і "спеціаліст" представляє собою текстовий паперовий документ із включенням до нього при необхідності таблиць та ілюстративного матеріалу: схем, фотографій, діаграм, графіків, таблиць, тощо. Створені документи мають відповідати вимогам стандартів – нормативним документам, що встановлюють комплекс норм, правил, вимог до об’єкта стандартизації на підставі досягнень науки, техніки і передового досвіду та затверджених компетентним органом відповідно до чинного законодавства.Випускну дослідницьку роботу друкують за допомогою комп'ютерної техніки на одній стороні аркуша білого паперу формату А 4 (210 х 297 мм) з книжковою орієнтацією до 2830 рядків на сторінці та 6065 знаків у кожному рядку, причому кожний пробіл між словами рахується за один знак. У разі необхідності можна використовувати також папір формату А3 (297 х 420 мм) для виконання таблиць та ілюстративного матеріалу. Закінчена робота повинна мати тверду палітурку.

Оформлення випускної роботи за допомогою комп’ютерної техніки виконується з використанням шрифтів текстового редактора Word for Windows' 98 та більш нових версій з полуторним міжрядковим інтервалом, шрифтом Times New Roman і кеглем 14 пунктів. Береги сторінки паперу наведені у таблиці 2.

Таблиця 2.2 - Береги сторінки паперу

Тип шрифту Кегль пунктів Беріг сторінки, мм Кількість
лівий правий верхній нижній рядків знаків у рядку
Times New Roman –1,5 інт. 45(40) 10(15) 60-65

 

Кількість знаків у роботі визначає її обсяг. За одиницю обсягу авторського твору прийнято авторський аркуш, який дорівнює 40 тис. друкованих знаків разом з літерами, розділовими знаками, цифрами, а також прогалинами між словами. Якщо на сторінці 30 рядків, а в кожному рядку – біля 60 знаків, кількість знаків на сторінці 1800. Тоді один авторський аркуш складатимуть 40000 : 1800 @ 22 сторінки.

Усі сторінки випускної роботи нумерують від титульного аркуша до останньої сторінки. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють арабськими цифрами у правому верхньому куті сторінки без будь-яких додаткових знаків (тире, крапки).

Відстань між назвою розділу і наступним текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам, тобто текст повинен починатися після одного пропущеного рядка. Такої ж відстані дотримуються між кінцем тексту і заголовком підрозділу, заголовком розділу і підрозділу.

Міжрядковий інтервал у заголовку розділу або підрозділу повинен бути таким же, як і в тексті роботи.

Абзацний відступ повинен дорівнювати 8 – 12 мм.

Не дозволяється розміщувати назву підрозділу, пункту й підпункту в нижній частини сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

Обсяг основного тексту випускної дослідницької роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» має складати 40-45% кандидатської дисертації, тобто 60 сторінок. До зазначеного обсягу не входять сторінки зі списком використаних джерел та додатків. Але всі сторінки цих структурних частин роботи підлягають наскрізній нумерації всієї роботи на загальних засадах. 2.1.4. Структура випускної роботиВипускна робота повинна містити такі структурні частини: · титульний аркуш, · зміст, · перелік умовних позначень (якщо є така необхідність), · вступ, · основну частину, · висновки, · список використаних джерел, · додатки (якщо є така необхідність); 2.1.4.1. Титульний аркушТитульний аркуш повинен виконуватися відповідно до наведеного зразка.

 
 
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО, КІНО- ТА ТЕЛЕМИСТЕЦТВА
    ЗАТВЕРДЖУЮ до захисту перед ДЕК завідуючий кафедрою телерепортерськї майстерності __________З.Г. Аласанія 21.05.08 р.

 

Петрова Ганна Іванівна

(місце підпису)

НАЗВА РОБОТИ

Харків – 2008

 


Рисунок 1 - Зразок титульного аркуша випускної роботи.

Зміст

Зміст є другою сторінкою випускної роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема: переліку умовних позначень, вступу, розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків, як показано нижче на зразку.

Заголовок структурної частини Зміст друкують без лапок великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

 

З М І С Т

Перелік умовних позначень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вступ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Розділ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Розділ 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.1.; 2.2.; 2.3.  
Розділ 3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.1.; 3.2.; 3.3  
Висновки.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Список використаних джерел.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Додатки  
Додаток А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Додаток Б. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Перелік умовних позначень

Перелік умовних позначень символів, одиниць, скорочень і термінів (якщо в цьому є необхідність) подається у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Заголовок структурної частини ПЕРЕЛІВК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ друкують без лапок великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Перелік друкують двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, справа – їх детальну розшифровку.

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

 

Вступ

Заголовок структурної частини ВСТУП друкують без лапок великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Орієнтовний обсяг вступу 2 – 4 сторінки.

У вступі обґрунтовується актуальність вибраної теми дипломної дослідницької роботи. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне - суть проблеми або завдання.Виходячи з актуальності, логічно формулюється мета дипломної дослідницької роботиі задачідослідження, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Обґрунтовується об'єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження - це процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране студентом для ретельного дослідження та вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. У вступі наводиться коротка характеристика складу і змісту роботи, що дає загальне уявлення про дипломну дослідницьку роботу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».Остаточний текст введення краще писати після створення основної частини і висновку. Про написання цієї важливої частини роботи скажемо нижче окремо.2.1.4.5. Основна частинаОсновна частина випускної роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Як приклад, в узагальненому вигляді основна частина може складатися з наступних розділів: теоретичного, аналітичного, дослідницького, спеціального. Залежно від спеціальності та теми дослідницької дипломної роботи розділи основної частини випускної роботи можуть мати й інші заголовки. Кожний розділ повинен складатися не менш, як із двох підрозділів, і починатись з нової сторінки зі слова РОЗДІЛ (без лапок), яке друкують великими літерами симетрично до тексту. Далі записують його порядковий номер арабськими цифрами, після чого крапку не ставлять. Потім з нового рядка великими літерами друкують заголовок розділу симетрично до тексту без крапки в кінці заголовка. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Назву кожного заголовку розділу треба сформулювати таким чином, щоб вона не виявилась ширшою за тему за її змістом, бо розділ являє собою тільки один з аспектів теми, і назва повинна віддзеркалювати цю підпорядкованість. Теоретичний розділмістить вибір теоретичної бази дослідницької роботи, огляд сучасного стану питання з теми та відповідних документальних джерел з висновками і посиланнями на вивчені першоджерела і другорядні джерела, формулювання суті питання дослідження.В аналітичному розділів результаті аналізу мають бути виявлені проблеми, недоліки, резерви щодо удосконалення стану питання, яке вивчається та досліджується

Часто, складаючи план роботи, студент не утрудняє себе розбиттям основної частини на розділи і підрозділи, що може привести до недостатньої логічності викладення матеріалу, численних відступів від заданої теми, повторам. Найбільш доцільною є структура твору, яка припускає ділення основної частини на два-три розділи, кожна з яких може бути розбита на підрозділи.

Назви розділів і підрозділів не повинні повторювати назви твору, але повинні відповідати формулюванням завдань, вирішених в ході написання твору.2.1.4.6. ВисновкиЦю структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовок ВИСНОВКИ друкують великими літерами без лапок симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять. У висновку викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, які одержані в дослідницькій роботі. Результати повинні містити формулювання розв'язаної проблеми (задачі), її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання отриманих результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. У наступних - розкривають методи вирішення поставленої в роботі проблеми (задачі), їх практичний аналіз, порівняння з відомими рішеннями.У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання. 2.1.4.7. Список використаних джерелЦю структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовок СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ друкують без лапок великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять.До обсягу дипломної роботи ця структурна частина не входить. Список використаних джерел можна розміщувати в однин із наступних способів: у порядку появи посилань у тексті (ДСТУ 3008-95, ВАК України віддає перевагу цьому способу як найбільш зручному для користування), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.До переліку, зазвичай, включаються ті джерела, на які були зроблені посилання в роботі, або ті джерела, які висвітлюють дану тему і знайомі авторові роботи.Кількість наведених бібліографічних джерел у переліку повинна бути в межах: 50 .

Нижче наведені найпоширеніші зразки бібліографічного опису різноманітних творів, які можуть бути використані випускником під час підготовки дипломної роботи.

1. Книги одного, двох або трьох авторів:

Романюк, М. Українська преса Північної Буковини (1870-1918 рр.) [Текст] / М. М. Романюк. – К. : Львів, 1998. – 200 с.

Молодожонова, Н. Приемы стилизации разговорной речи в многокомпонентных сложных предложениях, используемых в языке драматургических произведений [Текст] / Молодожонова Н. // Девятые международные чтения молодых учених памяти Л.Я. Лифшица : материалы научн.-практ. конф. Харьков, 23-24 февр. 2004 г. / Министерство образования и наук Украины, Харьк. гос. пед. ун-т им. Г. С. Сковороды. – Х., 2004. – С. 35-36.

Кузнецов, В. Л. Телевизионная журналистика [Текст] : учеб. / Г. В. Кузнецов, В. Л. Цвик, А. Я. Юровский. – 4-е изд. – М. : Изд-во МГУ : Высш. шк., 2002.- 304 с.

Кузнецов, М. Практическая психология PR и журналистики. Как позволить другим делать по-вашему [Текст] : учеб.-практ. пособие / Максим Кузнецов, Игорь Цыкунов.

– М. : РИП-холдинг, 2003.– 148 с.

2. Книги чотирьох та більше авторів:

Права дитини [Текст] : посiбник для журналiста / З. О'Доннелл [та ін.] ; Дитячий Фонд Об'єднаних Нацiй "UNICEF" – К.: Compass Club, 2002. – 116 с.

Масова комунікація [Текст] : підручник / А. Москаленко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т – К. : Либідь, 1997. – 216 с.

Введение в теорию журналистики [Текст] : уч. пособие / Е. П. Прохоров [и др.] – М. : Высшая школа, 1989. – 287 с.

Стратегія і тактика комунікацій з громадськістю [Текст] : метод. посібник

/ док. філософ. наук В. Г. Королько [та ін.] ; Дитячий Фонд Об'єднаних Нацiй "UNICEF" – К.: Фонд інтелектуальна перспектива, 2003. – 216 с.

3. Книги під редакцією:

Журналистское расследование : История метода и современная практика [Текст] / под ред. А.Д. Константинова. – М. : Олма-Пресс, 2003.– 480 с.

Медиа, тероризм и евроатлантическая интеграция [Текст] / под. ред. Ю.Л. Гребенчука. – К. : ЦСЭИ «Диаматик», 2007. – 71 с.

Массовая информация в промышленном городе : опыт комплексного социологического исследования [Текст] / под. общ. ред. Б.А. Грушина. – М., 1980.

– 446 с.

Довідник безпеки журналістів [Текст] / під ред. Ж. Клемпуш та С. Штурхецького.

– Рівне, 2007. – 64 с.

4. Укладачі:

Проблемы медиапсихологии [Текст] : сб. док. и материалов / сост. канд. психол. наук Е.Е. Пронина. – М. : РИП-холдинг, 2002. – 158 с.

Жанри телевізійної художньої публіцистики [Текст] : курс лекцій для студ. спец. «Телевіз. Режисура» / Харк. держ. акад. культури ; уклад. О. Кучеренко. – Х. : ХДАК, 2008. – 40 с.

Методичні поради щодо виконання творчих завдань зі спеціалізації «Журналістська робота на телебаченні» [Текст] / Львівськ. держ. ун-т ; [уклад.: В. М. Гой, З. Є. Дмитровський, В. В. Лизанчук ]. – Львів : ЛДУ, 1995. – 8 с.

Українське журналiстикознавство [Текст] : дисертацiйнi дослiдження, 1982-2000 рр. : бiблiогр. покажчик / Київ. нац. ун-т iм. Т. Шевченка. Iн-т журналiстики ; уклад. Б. I. Черняков. – К.. : 2000.– 63 с.

5. Багатотомні видання:

Горпенко, В. Архітектоніка фільму [Текст] : у 5 т. / Володимир Горпенко. – К. : ДІТМ, 2000. – 5 т.

ДСТУ

Телевізійні системи. Системи доставляння телевізійних програм до домашнього середовища. Загальні технічні вимоги. [Текст] : терміни та визначення : ДСТУ ETSI EN 300 231:2007. – Вид. офіц. ; чинний від 2007 -10-16. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 27 с.

Документація. Звіти у сфері науки і техніки [Текст] : структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95 – Вид. офіц. ; чинний від 1996-01-01. – К. : Держспоживстандарт України, 1996. – 47 с.

Офіційні матеріали

Про телебачення і радіомовлення[Текст] : закон України : станом на 18 березня 2008 р. / Верхов. Рада України. – Офіц. Вид. – К. : Парлам. вид-во, 2008, – 44 с.

Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади : наказ Держ. ком-ту інформ. політики, телебачення і радіомовлення України, Держ. ком-ту зв’язку та інформатизації України від 25.11.2002 р. № 327/225 // Офіц. вісн. України. – 2002. – №47. – С. 400-405

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди [Текст] : Пост. Пленуму Верх. Суду України від 31.03.95 р. №4 // Вісн. Верх. Суду України. – 2005. – №9(61). – С. 175-185

Положення про представництва Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення в областях (регіонах) [Текст] : Ріш. Нац. ради України з питань телебачення і радіомовлення від 23.11.2000 р. N 29 // Офіц. вісн. України. – 2000. – №45. – С. 97-99

Журнали

Профиль [Текст] : укр. еженедельник / учредитель ООО «Главред-медиа». – 2008, декабрь – . – К. : Новый Друк, 2008 – . – еженед.

Статті з журналів

Довженко, О. Що нам робити з ворогами преси? [Текст] / Отар Довженко // Телекритика. – 2008. – №5(51). – С.20-22.

Газети

Объективно [Текст] : еженедельник / учредитель медиа-группа «Объектив». – 2008, август – . – Х. : Фактор-Друк, 2008. – . – 16 полос. – еженед.

Статті з газет

Чистилин, В. «Не думай о секундах свысока!» [Текст] : размышления читателей на финише високосного года / Владимир Чистилин // Главное. – 2008. – 20 декабря (№51). – С.3.

Диски

А) під автором

Даль В.И. Толковый словар живого великоруського язика Владимира Даля [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : АСТ [и др.], 1998, – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см + рук. пользователя (8 с.). – (Электронная книга). – систем требования: IBM PC с процессором 486 ; ОЗУ 8 Мб ; операц. cистема Windows (3 х, 95, NT) ; CD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с экрана.

Б) під назвою

Український контекст [Электронный ресурс] : збірка фільмів-учасників IV Міжнародного фестивалю «Дні кіно про права людини» / МаГіКа-філм. – Электрон. дан. – Х. : ЦСІТВМ, 2007. – 1 електрон. опт. диск (DVD-PAL)

Відеокасети

89 до Європи [Відеозапис] / реж. Марцель Лозинський ; 11 хв. ; Studio Filmowe Kalejdoskop/TVR. – Х. : МаГіКа-філм, 2007. – 1 вк. – фільм вийшов на екрани у 1993 р.

Собака на сене [Видеозапись] / реж. Ян Фрид ; в ролях М. Терехова, М. Боярский, А. Джигарханян, Е. Проклова, И. Дмитриев, Н. Караченцев ; Гостелерадио СССР. – М. : Мастер Тэйп, 1999. – 1 вк. – Фильм вышел на экраны в 1977 г.

Матеріали веб-ресурсів

Відділ кадрів [Електронний ресурс] : Бесіда з М. Бабаєвим / Харк. обласна держ. телерадіокомпанія. – Електрон. дан. – Х. : ХОДТРК, 2007. – . – Режим доступу: http://www.otb.com.ua, вільний.

Фесенко, В. Соціологічні рейтинги: політичний дрючок або інструмент вимірювання? [Електронний ресурс] / Володимир Фесенко. – Електрон. дан. – К. : Інтернет-агенція «Українська правда», 2007. – . – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/archive/2003/january/27/4.shtml, вільний

Додатки

 

Вони не є обов’язковою частиною дипломної дослідницької роботи, але деякі з досліджень можуть передбачати чи навіть потребувати спеціальних додатків, які виконують різні функції:

1) ілюстративних матеріалів до тих логічних конструкцій, які були викладені в основних розділах дослідження;

2) додаткових чи супровідних аналітичних та емпіричних розробок, представлення яких при викладі змісту дослідження в основній частині праці було неможливим чи через перевищення обсягу роботи, чи через певні особливості тих міркувань, які студент, як автор, має намір запропонувати.

За своєю формою такі додатки також можуть бути найрізноманітнішими:

· різноманітні статистично-цифрові матеріали, згруповані або у вигляді таблиць, або в якийсь інший прийнятний спосіб;

· зразки матеріалів, які є предметом дослідження у конкретній науковій праці (наприклад, журналістські матеріали, які студент аналізував у своїй дослідницькій роботі, анкети опитування, тощо);

· важливі запозичення в інших авторів, які студент вважає за необхідне запропонувати для глибшого ознайомлення, не включаючи їх у повному обсязі у текст основної частини;

· картографічні матеріали, без яких неможливе географічне чи навіть загальнопросторове представлення якоїсь проблеми та явища, наприклад, регіону транслювання програм телеканалу.

· розширені авторські коментарі з окремих проблем, над якими студент хоче зупинитися детальніше, не шкодячи при цьому стрункості логічної побудови роботи;

· авторські чи запозичені схеми та інші графічні зображення, які унаочнюють та формалізують виклад в основній частині роботи;

· додаткові розробки студента, які мають лише опосередковане відношення до теми конкретної праці, але які автор також хоче запропонувати для ознайомлення у контексті своєї дослідницької дипломної роботи.

· Фотоматеріали, тощо.

Тобто, варіантів авторського самовираження у дослідницькій роботі із застосуванням додатків може бути дуже багато. У кожному конкретному випадку треба пам’ятати, що запропоновані додатки мають логічно пов’язуватись із змістом та структурою основної частини дослідження.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.183.113 (0.029 с.)