ТОП 10:

Спеціальність 7.020203 «Кінотелемистецтво»Спеціалізація: «Телерепортерство»

Випускна робота освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"

 

  ПОГОДЖЕНО
Науковий керівник викладач кафедри _______ О.Б. Баранік 17.04.08 р.
Рецензент _________ П.О. Іванов 21.04.08 р.

Харків – 2008

 


Рисунок 1 - Зразок титульного аркуша випускної роботи.

Зміст

Зміст є другою сторінкою випускної роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема: переліку умовних позначень, вступу, розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків, як показано нижче на зразку.

Заголовок структурної частини Зміст друкують без лапок великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

 

З М І С Т

Перелік умовних позначень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вступ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Розділ 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Розділ 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.1.; 2.2.; 2.3.  
Розділ 3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.1.; 3.2.; 3.3  
Висновки.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Список використаних джерел.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Додатки  
Додаток А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Додаток Б. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Перелік умовних позначень

Перелік умовних позначень символів, одиниць, скорочень і термінів (якщо в цьому є необхідність) подається у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Заголовок структурної частини ПЕРЕЛІВК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ друкують без лапок великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

Перелік друкують двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, справа – їх детальну розшифровку.

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

 

Вступ

Заголовок структурної частини ВСТУП друкують без лапок великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Орієнтовний обсяг вступу 2 – 4 сторінки.

У вступі обґрунтовується актуальність вибраної теми дипломної дослідницької роботи. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне - суть проблеми або завдання.Виходячи з актуальності, логічно формулюється мета дипломної дослідницької роботиі задачідослідження, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Обґрунтовується об'єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження - це процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране студентом для ретельного дослідження та вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. У вступі наводиться коротка характеристика складу і змісту роботи, що дає загальне уявлення про дипломну дослідницьку роботу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».Остаточний текст введення краще писати після створення основної частини і висновку. Про написання цієї важливої частини роботи скажемо нижче окремо.2.1.4.5. Основна частинаОсновна частина випускної роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Як приклад, в узагальненому вигляді основна частина може складатися з наступних розділів: теоретичного, аналітичного, дослідницького, спеціального. Залежно від спеціальності та теми дослідницької дипломної роботи розділи основної частини випускної роботи можуть мати й інші заголовки. Кожний розділ повинен складатися не менш, як із двох підрозділів, і починатись з нової сторінки зі слова РОЗДІЛ (без лапок), яке друкують великими літерами симетрично до тексту. Далі записують його порядковий номер арабськими цифрами, після чого крапку не ставлять. Потім з нового рядка великими літерами друкують заголовок розділу симетрично до тексту без крапки в кінці заголовка. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Назву кожного заголовку розділу треба сформулювати таким чином, щоб вона не виявилась ширшою за тему за її змістом, бо розділ являє собою тільки один з аспектів теми, і назва повинна віддзеркалювати цю підпорядкованість. Теоретичний розділмістить вибір теоретичної бази дослідницької роботи, огляд сучасного стану питання з теми та відповідних документальних джерел з висновками і посиланнями на вивчені першоджерела і другорядні джерела, формулювання суті питання дослідження.В аналітичному розділів результаті аналізу мають бути виявлені проблеми, недоліки, резерви щодо удосконалення стану питання, яке вивчається та досліджується

Часто, складаючи план роботи, студент не утрудняє себе розбиттям основної частини на розділи і підрозділи, що може привести до недостатньої логічності викладення матеріалу, численних відступів від заданої теми, повторам. Найбільш доцільною є структура твору, яка припускає ділення основної частини на два-три розділи, кожна з яких може бути розбита на підрозділи.

Назви розділів і підрозділів не повинні повторювати назви твору, але повинні відповідати формулюванням завдань, вирішених в ході написання твору.2.1.4.6. ВисновкиЦю структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовок ВИСНОВКИ друкують великими літерами без лапок симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять. У висновку викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, які одержані в дослідницькій роботі. Результати повинні містити формулювання розв'язаної проблеми (задачі), її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання отриманих результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. У наступних - розкривають методи вирішення поставленої в роботі проблеми (задачі), їх практичний аналіз, порівняння з відомими рішеннями.У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання. 2.1.4.7. Список використаних джерелЦю структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовок СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ друкують без лапок великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять.До обсягу дипломної роботи ця структурна частина не входить. Список використаних джерел можна розміщувати в однин із наступних способів: у порядку появи посилань у тексті (ДСТУ 3008-95, ВАК України віддає перевагу цьому способу як найбільш зручному для користування), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.До переліку, зазвичай, включаються ті джерела, на які були зроблені посилання в роботі, або ті джерела, які висвітлюють дану тему і знайомі авторові роботи.Кількість наведених бібліографічних джерел у переліку повинна бути в межах: 50 .

Нижче наведені найпоширеніші зразки бібліографічного опису різноманітних творів, які можуть бути використані випускником під час підготовки дипломної роботи.

1. Книги одного, двох або трьох авторів:

Романюк, М. Українська преса Північної Буковини (1870-1918 рр.) [Текст] / М. М. Романюк. – К. : Львів, 1998. – 200 с.

Молодожонова, Н. Приемы стилизации разговорной речи в многокомпонентных сложных предложениях, используемых в языке драматургических произведений [Текст] / Молодожонова Н. // Девятые международные чтения молодых учених памяти Л.Я. Лифшица : материалы научн.-практ. конф. Харьков, 23-24 февр. 2004 г. / Министерство образования и наук Украины, Харьк. гос. пед. ун-т им. Г. С. Сковороды. – Х., 2004. – С. 35-36.

Кузнецов, В. Л. Телевизионная журналистика [Текст] : учеб. / Г. В. Кузнецов, В. Л. Цвик, А. Я. Юровский. – 4-е изд. – М. : Изд-во МГУ : Высш. шк., 2002.- 304 с.

Кузнецов, М. Практическая психология PR и журналистики. Как позволить другим делать по-вашему [Текст] : учеб.-практ. пособие / Максим Кузнецов, Игорь Цыкунов.

– М. : РИП-холдинг, 2003.– 148 с.

2. Книги чотирьох та більше авторів:

Права дитини [Текст] : посiбник для журналiста / З. О'Доннелл [та ін.] ; Дитячий Фонд Об'єднаних Нацiй "UNICEF" – К.: Compass Club, 2002. – 116 с.

Масова комунікація [Текст] : підручник / А. Москаленко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т – К. : Либідь, 1997. – 216 с.

Введение в теорию журналистики [Текст] : уч. пособие / Е. П. Прохоров [и др.] – М. : Высшая школа, 1989. – 287 с.

Стратегія і тактика комунікацій з громадськістю [Текст] : метод. посібник

/ док. філософ. наук В. Г. Королько [та ін.] ; Дитячий Фонд Об'єднаних Нацiй "UNICEF" – К.: Фонд інтелектуальна перспектива, 2003. – 216 с.

3. Книги під редакцією:

Журналистское расследование : История метода и современная практика [Текст] / под ред. А.Д. Константинова. – М. : Олма-Пресс, 2003.– 480 с.

Медиа, тероризм и евроатлантическая интеграция [Текст] / под. ред. Ю.Л. Гребенчука. – К. : ЦСЭИ «Диаматик», 2007. – 71 с.

Массовая информация в промышленном городе : опыт комплексного социологического исследования [Текст] / под. общ. ред. Б.А. Грушина. – М., 1980.

– 446 с.

Довідник безпеки журналістів [Текст] / під ред. Ж. Клемпуш та С. Штурхецького.

– Рівне, 2007. – 64 с.

4. Укладачі:

Проблемы медиапсихологии [Текст] : сб. док. и материалов / сост. канд. психол. наук Е.Е. Пронина. – М. : РИП-холдинг, 2002. – 158 с.

Жанри телевізійної художньої публіцистики [Текст] : курс лекцій для студ. спец. «Телевіз. Режисура» / Харк. держ. акад. культури ; уклад. О. Кучеренко. – Х. : ХДАК, 2008. – 40 с.

Методичні поради щодо виконання творчих завдань зі спеціалізації «Журналістська робота на телебаченні» [Текст] / Львівськ. держ. ун-т ; [уклад.: В. М. Гой, З. Є. Дмитровський, В. В. Лизанчук ]. – Львів : ЛДУ, 1995. – 8 с.

Українське журналiстикознавство [Текст] : дисертацiйнi дослiдження, 1982-2000 рр. : бiблiогр. покажчик / Київ. нац. ун-т iм. Т. Шевченка. Iн-т журналiстики ; уклад. Б. I. Черняков. – К.. : 2000.– 63 с.

5. Багатотомні видання:

Горпенко, В. Архітектоніка фільму [Текст] : у 5 т. / Володимир Горпенко. – К. : ДІТМ, 2000. – 5 т.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.215.231 (0.006 с.)