ТОП 10:

Мова і стиль дослідницької роботи.Тип викладу матеріалу в дослідницькій роботі

 

Мова дослідження дозволяє судити про загальну культуру його автора. Науковий стиль, як частина письмової мови, історично склався під впливом академічного етикету. Суть його – в інтерпретації власної та запозиченої точок зору з метою обґрунтування наукової істини.

Основним способом викладення матеріалу є формально-логічний. Виклад складається з міркувань автора з метою доказу істин, виявлених в результаті дослідження фактів дійсності.

Стиль письмової наукової мови – це безособовий монолог, тому виклад слід вести від третьої особи («автор вважає», «на думку автора цієї роботи»).

Бажано вживання конструкцій, які виключають займенники (особливо «ми» і «я»), – рекомендується використовувати невизначено-особисті речення. Все це додає роботі більшого об'єктивізму.

Необхідно використовувати той вид викладу, який відповідає цілям і завданням дослідницької роботи, сприяє розкриттю теми дослідження. Таких видів можна виділити три: описовий, оповідний і пояснювальний.

- при описовому типі викладу предмет або явище розкриваються шляхом перерахування його ознак і властивостей. Спочатку дається загальна характеристика факту, що описується, узятого в цілому, а потім – окремих його частин. В цьому випадку можна найточніше відобразити характеристику предмету або явища. Описовий тип викладення носить констатуючий характер, стверджує наявність або відсутність предметів, ознак.

- при оповідному типі порядок викладення фактів найчастіше визначається хронологічною послідовністю і смисловим зв'язком фактів один з одним. Надаються лише вузлові події, при цьому враховується тривалість їх в часі і смислова значущість. Такий вид викладу найбільш динамічний і сприятливий для віддзеркалення тимчасових зв'язків предметів і явищ об'єктивної дійсності. При конкретному викладі передаються повідомлення про хронологічно-послідовні, розчленовані події. При узагальненому - виділяються лише типові зміни, інформаційний виклад містить констатацію будь-яких подій без їх конкретизації.

- пояснювальний тип викладу будується на виведенні нових положень з початкових посилів, причинно-наслідкові взаємозв'язки формують тут цілісну, логічно впорядковану картину проведеного дослідження. Дозволяє адекватно відобразити причинно-наслідкові взаємозв'язки предметів і явищ. Відтворює авторську логіку дослідження, всесторонньо аналізує істинність тверджень, їх відповідність сучасним уявленням, вимагає розкриття понять.

Для дослідницьких робіт склалися певні правила поєднання багатьох слів. Нижче в таблиці наведені визначення оцінного характеру, які сполучаються з основними науковими поняттями дослідницької роботи.

 

Таблиця 2.1

 

Основні наукові поняття дослідницької роботи Визначення оцінного характеру
Проблема наукова, фундаментальна, актуальна, насущна, важлива, ключова, гостра, глобальна, нерозв'язана
Мета важлива, головна, основна, наукова, практична, конкретна, реальна, поставлена, зазначена
Завдання першочергове, найближче, кінцеве, поставлене, намічене, вузлове, особливе, конкретне, визначене
Дослідження наукове, об'єктивне, теоретичне, експериментальне, загальне, конкретне, фундаментальне, всебічне, систематичне, обширне, поглиблене, глибоке, детальне, докладне, актуальне, складне
Спостереження наукові, об'єктивні, спеціальні, візуальні, точні, численні, багатократні, постійні, регулярні, важливі, глибокі, подальші, безпосередні, прості, складні, дані, зазначені, проведені
Експеримент аналогічний, подібний, перевірочний, новий, важливий, цікавий, переконливий, унікальний, успішний, намічений, задуманий, проведений
Аналіз науковий, об'єктивний, конкретний, проведений, всебічний, ґрунтовний, повний, вичерпний, детальний, порівняльний, ретельний, точний, глибокий
Факт реальний, конкретний, загальновідомий, достовірний, неспростовний, безперечний, очевидний, переконливий
Інформація точна, вичерпна, повна, докладна, накопичена, суттєва, важлива, цінна, необхідна, отримана, оперативна, достатня, нова, поточна

 

2.1.3. Обсяг та вимоги до оформлення дослідницької роботи

У будь-якому вищому навчальному закладі всі види носіїв навчально-наукової інформації: курсові і випускні роботи, звіти, статті, тези, реферати, дисертації, тощо відносять до наукових документів. Випускна робота відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" і "спеціаліст" представляє собою текстовий паперовий документ із включенням до нього при необхідності таблиць та ілюстративного матеріалу: схем, фотографій, діаграм, графіків, таблиць, тощо. Створені документи мають відповідати вимогам стандартів – нормативним документам, що встановлюють комплекс норм, правил, вимог до об’єкта стандартизації на підставі досягнень науки, техніки і передового досвіду та затверджених компетентним органом відповідно до чинного законодавства.Випускну дослідницьку роботу друкують за допомогою комп'ютерної техніки на одній стороні аркуша білого паперу формату А 4 (210 х 297 мм) з книжковою орієнтацією до 2830 рядків на сторінці та 6065 знаків у кожному рядку, причому кожний пробіл між словами рахується за один знак. У разі необхідності можна використовувати також папір формату А3 (297 х 420 мм) для виконання таблиць та ілюстративного матеріалу. Закінчена робота повинна мати тверду палітурку.

Оформлення випускної роботи за допомогою комп’ютерної техніки виконується з використанням шрифтів текстового редактора Word for Windows' 98 та більш нових версій з полуторним міжрядковим інтервалом, шрифтом Times New Roman і кеглем 14 пунктів. Береги сторінки паперу наведені у таблиці 2.

Таблиця 2.2 - Береги сторінки паперу

Тип шрифту Кегль пунктів Беріг сторінки, мм Кількість
лівий правий верхній нижній рядків знаків у рядку
Times New Roman –1,5 інт. 45(40) 10(15) 60-65

 

Кількість знаків у роботі визначає її обсяг. За одиницю обсягу авторського твору прийнято авторський аркуш, який дорівнює 40 тис. друкованих знаків разом з літерами, розділовими знаками, цифрами, а також прогалинами між словами. Якщо на сторінці 30 рядків, а в кожному рядку – біля 60 знаків, кількість знаків на сторінці 1800. Тоді один авторський аркуш складатимуть 40000 : 1800 @ 22 сторінки.

Усі сторінки випускної роботи нумерують від титульного аркуша до останньої сторінки. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють арабськими цифрами у правому верхньому куті сторінки без будь-яких додаткових знаків (тире, крапки).

Відстань між назвою розділу і наступним текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам, тобто текст повинен починатися після одного пропущеного рядка. Такої ж відстані дотримуються між кінцем тексту і заголовком підрозділу, заголовком розділу і підрозділу.

Міжрядковий інтервал у заголовку розділу або підрозділу повинен бути таким же, як і в тексті роботи.

Абзацний відступ повинен дорівнювати 8 – 12 мм.

Не дозволяється розміщувати назву підрозділу, пункту й підпункту в нижній частини сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

Обсяг основного тексту випускної дослідницької роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» має складати 40-45% кандидатської дисертації, тобто 60 сторінок. До зазначеного обсягу не входять сторінки зі списком використаних джерел та додатків. Але всі сторінки цих структурних частин роботи підлягають наскрізній нумерації всієї роботи на загальних засадах. 2.1.4. Структура випускної роботиВипускна робота повинна містити такі структурні частини: · титульний аркуш, · зміст, · перелік умовних позначень (якщо є така необхідність), · вступ, · основну частину, · висновки, · список використаних джерел, · додатки (якщо є така необхідність); 2.1.4.1. Титульний аркушТитульний аркуш повинен виконуватися відповідно до наведеного зразка.

 
 
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРАЛЬНОГО, КІНО- ТА ТЕЛЕМИСТЕЦТВА
    ЗАТВЕРДЖУЮ до захисту перед ДЕК завідуючий кафедрою телерепортерськї майстерності __________З.Г. Аласанія 21.05.08 р.

 

Петрова Ганна Іванівна

(місце підпису)

НАЗВА РОБОТИПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.194.161 (0.006 с.)