ТОП 10:

Окремий том багатотомного виданняГорпенко, В. Архітектоніка фільму [Текст]. У 5 т. Т. 4. Архітектоніка кольору / Володимир Горпенко. – К. : ДІТМ, 2000. – 180 с.

ДСТУ

Телевізійні системи. Системи доставляння телевізійних програм до домашнього середовища. Загальні технічні вимоги. [Текст] : терміни та визначення : ДСТУ ETSI EN 300 231:2007. – Вид. офіц. ; чинний від 2007 -10-16. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 27 с.

Документація. Звіти у сфері науки і техніки [Текст] : структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95 – Вид. офіц. ; чинний від 1996-01-01. – К. : Держспоживстандарт України, 1996. – 47 с.

Офіційні матеріали

Про телебачення і радіомовлення[Текст] : закон України : станом на 18 березня 2008 р. / Верхов. Рада України. – Офіц. Вид. – К. : Парлам. вид-во, 2008, – 44 с.

Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади : наказ Держ. ком-ту інформ. політики, телебачення і радіомовлення України, Держ. ком-ту зв’язку та інформатизації України від 25.11.2002 р. № 327/225 // Офіц. вісн. України. – 2002. – №47. – С. 400-405

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди [Текст] : Пост. Пленуму Верх. Суду України від 31.03.95 р. №4 // Вісн. Верх. Суду України. – 2005. – №9(61). – С. 175-185

Положення про представництва Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення в областях (регіонах) [Текст] : Ріш. Нац. ради України з питань телебачення і радіомовлення від 23.11.2000 р. N 29 // Офіц. вісн. України. – 2000. – №45. – С. 97-99

Журнали

Профиль [Текст] : укр. еженедельник / учредитель ООО «Главред-медиа». – 2008, декабрь – . – К. : Новый Друк, 2008 – . – еженед.

Статті з журналів

Довженко, О. Що нам робити з ворогами преси? [Текст] / Отар Довженко // Телекритика. – 2008. – №5(51). – С.20-22.

Газети

Объективно [Текст] : еженедельник / учредитель медиа-группа «Объектив». – 2008, август – . – Х. : Фактор-Друк, 2008. – . – 16 полос. – еженед.

Статті з газет

Чистилин, В. «Не думай о секундах свысока!» [Текст] : размышления читателей на финише високосного года / Владимир Чистилин // Главное. – 2008. – 20 декабря (№51). – С.3.

Диски

А) під автором

Даль В.И. Толковый словар живого великоруського язика Владимира Даля [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : АСТ [и др.], 1998, – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см + рук. пользователя (8 с.). – (Электронная книга). – систем требования: IBM PC с процессором 486 ; ОЗУ 8 Мб ; операц. cистема Windows (3 х, 95, NT) ; CD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с экрана.

Б) під назвою

Український контекст [Электронный ресурс] : збірка фільмів-учасників IV Міжнародного фестивалю «Дні кіно про права людини» / МаГіКа-філм. – Электрон. дан. – Х. : ЦСІТВМ, 2007. – 1 електрон. опт. диск (DVD-PAL)

Відеокасети

89 до Європи [Відеозапис] / реж. Марцель Лозинський ; 11 хв. ; Studio Filmowe Kalejdoskop/TVR. – Х. : МаГіКа-філм, 2007. – 1 вк. – фільм вийшов на екрани у 1993 р.

Собака на сене [Видеозапись] / реж. Ян Фрид ; в ролях М. Терехова, М. Боярский, А. Джигарханян, Е. Проклова, И. Дмитриев, Н. Караченцев ; Гостелерадио СССР. – М. : Мастер Тэйп, 1999. – 1 вк. – Фильм вышел на экраны в 1977 г.

Матеріали веб-ресурсів

Відділ кадрів [Електронний ресурс] : Бесіда з М. Бабаєвим / Харк. обласна держ. телерадіокомпанія. – Електрон. дан. – Х. : ХОДТРК, 2007. – . – Режим доступу: http://www.otb.com.ua, вільний.

Фесенко, В. Соціологічні рейтинги: політичний дрючок або інструмент вимірювання? [Електронний ресурс] / Володимир Фесенко. – Електрон. дан. – К. : Інтернет-агенція «Українська правда», 2007. – . – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/archive/2003/january/27/4.shtml, вільний

Додатки

 

Вони не є обов’язковою частиною дипломної дослідницької роботи, але деякі з досліджень можуть передбачати чи навіть потребувати спеціальних додатків, які виконують різні функції:

1) ілюстративних матеріалів до тих логічних конструкцій, які були викладені в основних розділах дослідження;

2) додаткових чи супровідних аналітичних та емпіричних розробок, представлення яких при викладі змісту дослідження в основній частині праці було неможливим чи через перевищення обсягу роботи, чи через певні особливості тих міркувань, які студент, як автор, має намір запропонувати.

За своєю формою такі додатки також можуть бути найрізноманітнішими:

· різноманітні статистично-цифрові матеріали, згруповані або у вигляді таблиць, або в якийсь інший прийнятний спосіб;

· зразки матеріалів, які є предметом дослідження у конкретній науковій праці (наприклад, журналістські матеріали, які студент аналізував у своїй дослідницькій роботі, анкети опитування, тощо);

· важливі запозичення в інших авторів, які студент вважає за необхідне запропонувати для глибшого ознайомлення, не включаючи їх у повному обсязі у текст основної частини;

· картографічні матеріали, без яких неможливе географічне чи навіть загальнопросторове представлення якоїсь проблеми та явища, наприклад, регіону транслювання програм телеканалу.

· розширені авторські коментарі з окремих проблем, над якими студент хоче зупинитися детальніше, не шкодячи при цьому стрункості логічної побудови роботи;

· авторські чи запозичені схеми та інші графічні зображення, які унаочнюють та формалізують виклад в основній частині роботи;

· додаткові розробки студента, які мають лише опосередковане відношення до теми конкретної праці, але які автор також хоче запропонувати для ознайомлення у контексті своєї дослідницької дипломної роботи.

· Фотоматеріали, тощо.

Тобто, варіантів авторського самовираження у дослідницькій роботі із застосуванням додатків може бути дуже багато. У кожному конкретному випадку треба пам’ятати, що запропоновані додатки мають логічно пов’язуватись із змістом та структурою основної частини дослідження.

2.1.4.9. Ілюстрації Фотографії, креслення, схеми, графіки, карти, тощо необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті роботи. Ілюстрації, які розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрацію, розміри яких більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення. Ілюстрації виконують за допомогою відповідних комп’ютерних програм або чорнилом, тушшю, пастою чорного кольору на білому непрозорому папері. Фотознімки розміром, меншим за формат А4, наклеюють на стандартні аркуші білого паперу формату А4. Приклад оформлення ілюстративного матеріалу наведений у додатку 4.2.1.5.0. ТаблиціТаблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті або на наступній сторінці, а при необхідності – у додатку таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи. Слово Таблиця вказують без лапок ліворуч над таблицею, потім йде її номер і через дефіс з першої великої літери – тематичний заголовок таблиці без крапки у кінці. Скорочення тематичного заголовку таблиці не допускається. Таблиці нумерують послідовно в межах розділу, а ті, що розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка. Номер таблиці без знака "№" повинен складатися з номера розділу або додатка і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Якщо в роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами, наприклад, Таблиця 2.1. Посилання на таблицю розміщують у вигляді виразу у круглих дужках: (таблиця 2.1) або виразу на кшталт: "... як це видно з таблиці 2.1", або "... як це показано у таблиці 2.1".Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, її можна продовжити на наступній. При переносі частини таблиці на іншу сторінку слово "Таблиця __", номер і тематичний заголовок її вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть тільки слова "Продовження таблиці __" і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження таблиці 1.2". Приклад оформлення таблиці наведено у додатку 5. 2.1.5.1. ФормулиНе виключно, що тема та методологія дослідження, яке проводитиме випускник, можуть потребувати використання певних формул. Якщо в дослідницькій роботі їх більше одної, то таку формулу нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: формула (А.1) - перша формула додатка А. Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші - нумерувати не рекомендується. 2.1.5.2. Посилання в тексті роботи на джерела Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, "у роботах [1 – 7] ... ".При написанні дослідницької роботи випускникповинен давати посилання на всі джерела, які наведені в "Списку використаних джерел". Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.Якщо використовують відомості з джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі, наприклад, посилання на джерело 73, сторінку 35: [73, с.35]; для джерел англійською мовою – [73, р.35], де р – "page" – сторінка англійською мовою. 2.1.5.3. Захист дослідницької дипломної роботи під час засідання державної екзаменаційної комісії

Окремо слід зупинитися на процедурі захисту дослідницьких дипломних робіт під час засідання державної екзаменаційної комісії.

Захист проводиться на засіданні державної екзаменаційної комісії. Студент протягом 10-15 хвилин знайомить членів комісії з основними положеннями роботи, з висновками і рекомендаціями. Потім йдуть запитання членів комісії і відповіді на них автора дослідницької дипломної роботи.

В ході обговорення часто виникає дискусія. Виступати можуть всі бажаючі. Претендентові важливо зберігати при цьому самоконтроль. В кінці обговорення авторові роботи надається завершальне слово.

Остаточну оцінку дослідницькій дипломній роботі члени державної екзаменаційної комісії виставляють на закритому засіданні комісії. При цьому враховується якість дипломної роботи і рівень захисту. По підсумках заповнюється протокол.

Важливе значення в процедурі власне захисту кваліфікаційної роботи мають психологічна стійкість і володіння студентом навиками публічного виступу. Часто доводиться спостерігати, як автори досконалих робіт не вміють ефектно подати роботу і гідно відповідати на каверзні запитання членів екзаменаційної комісії. Вони розгублюються і від хвилювання не можуть сформулювати правильну і чітку відповідь. В результаті оцінка нерідко виявляється неадекватною формі і змісту роботи.

Щоб цього не відбулося, слід мати на увазі деякі загальні рекомендації.

• Промову для захисту потрібно обов'язково написати заздалегідь, не розраховувати в усьому лише на пам'ять.

• Текст виступу необхідно 2-3 рази повільно перечитати, розставивши в ньому смислові наголоси.

• Усно відрепетируйте майбутню промову, відзначивши, скільки на це було витрачено часу. Необхідно пам'ятати, що під час презентації роботи студентові потрібно укластися в строго відведений для цього час. Будьте лаконічні!

• Свій виступ необхідно починати із звернення: «Шановні члени державної екзаменаційної комісії! Шановні колеги! Дозвольте представити вам…»

• Наперед спробуйте визначити які запитання члени екзаменаційної комісії можуть вам задати. Слід заготовити на них зразкові відповіді.

• Під час захисту у претендента завжди є можливість подумати, попросивши комісію відстрочити відповідь. Як це ні банально, відповідаючи – думайте!

• Під час захисту будьте гранично ввічливі. Навіть на критику слід відповідати подякою.

• Перед днем захисту необхідно відсунути сторонні справи, відпочити і виспатися.

• Не варто напередодні захисту приймати заспокійливі або збудливі засоби, зокрема пити багато кави. Це може призвести до зворотного результату. Не забувайте - після захисту життя продовжується!

А ось витяги з правил ораторського мистецтва. Нижче наведені основні недоліки виступаючого перед публікою.

1. Я скутий.

2. Я погано моделюю свою мову, не користуюся зміною швидкості і гучності мови для виділення основних моментів.

3. Мені не подобається мій вираз обличчя під час виступу – воно рідко буває відкритим.

4. Я рідко дивлюся в очі своїм слухачам – мій погляд розсіяний і блукає.

5. Мої виступи дуже абстрактні, я не користуюся конкретними прикладами.

6. Мої виступи дуже сухі, я не допускаю жартів.

7. Я не можу говорити «без папірця» і завжди читаю текст свого виступу.

8. Я не можу виступати, не вивчивши текст свого виступу напам'ять.

9. Якщо щось виходить не так під час мого виступу, то відчуваю себе ніяково і починаю вибачатися.

10. Я часто говорю з своїми слухачами звисока.

11 Я не роблю пауз, тараторю без зупинки.

12. Я погано готуюся до своїх виступів.

13. Я не використовую наочні допоміжні матеріали навіть там, де для цього є можливість.

Починайте виступ з основної тези – головної думки вашої промови - тема дослідницької дипломної роботи, ув’язаної в одне речення. Якщо ви сформулюєте його правильно, слухачі з легкістю зможуть стежити за виступом. Якщо ж ви формулюєте його недостатньо чітко, слухачі не знайдуть нитку вашого виступу і не зрозуміють його сенс.

Редагуйте свою основну тезу до тих пір, поки вона не стане короткою та змістовною. Основна теза повинна відповідати трьом нижчевикладеним вимогам:

• бути позначеною в тексті виступу (використовуйте вирази: «моє основне завдання..., основний упор мого виступу..., моя головна думка...»);

• містити дієслово, що точно визначає мету вашого виступу («проінформувати вас..., розповісти вам про..., показати вам..., переконати вас в тому, що..., завірити вас..., продемонструвати вам, що...»);

• бути короткою і виразною – кожне слово повинне бути вагомим.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.194.161 (0.011 с.)