ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Изменение показателей рынка труда Южно-Казахстанской областиалдыңғы жылға пайызбен в процентах к предыдущему году

   
             
Барлық халық Все население
Экономикалық тұрғыдан белсенді халық 103,3 103,7 101,0 98,0 98,9 Экономически активное население
Жұмыспен қамтылған халық 103,5 103,8 101,1 98,1 99,1 Занятое население
жалдамалы жұмысшылар 103,1 104,2 101,7 101,1 100,1 наемные работники
өздігінен жұмыспен қамтылғандар 103,9 103,5 100,3 94,7 97,9 самостоятельно занятые
Жұмыссыз халық 100,0 101,9 99,7 95,8 95,9 Безработное население
Экономикалық тұрғыдан енжар халық 101,7 105,9 102,7 109,2 106,7 Экономически неактивное население
 
Қала халқы Городское население
Экономикалық тұрғыдан белсенді халық 103,4 102,7 101,6 94,4 113,2 Экономически активное население
Жұмыспен қамтылған халық 103,9 103,0 102,0 94,7 113,8 Занятое население
Жұмыссыз халық 96,9 98,7 95,8 88,1 104,6 Безработное население
Экономикалық тұрғыдан енжар халық 100,6 99,2 100,3 113,9 118,5 Экономически неактивное население
 
Ауыл халқы Сельское население
Экономикалық тұрғыдан белсенді халық 103,2 104,4 100,6 100,3 90,4 Экономически активное население
Жұмыспен қамтылған халық 103,3 104,4 100,5 100,2 90,4 Занятое население
Жұмыссыз халық 102,8 104,6 102,8 101,5 90,4 Безработное население
Экономикалық тұрғыдан енжар халық 102,8 112,3 104,7 105,4 96,5 Экономически неактивное население
             
                           

4.3 Экономикалық қызмет түрлері бойынша жұмысшылар мен қызметкерлердің орташа жылдық саны*

Среднегодовая численность рабочих и служащих по видам экономической деятельности*

мың адам тыс. человек

  2011  
             
Оңтүстік Қазақстан облысы 322,9 340,5 355,4 371,1 370,6 Южно-Казахстанская область
             
Ауыл, орман және балық шаруашылығы 5,4 5,4 4,0 3,4 2,5 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Өнеркәсіп 42,8 43,2 43,5 45,7 42,4 Промышленность
Құрылыс 16,9 17,9 19,4 18,3 15,0 Строительство
Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу 9,2 10,4 11,2 12,4 11,3 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
Көлік және қоймалау 11,0 11,3 11,2 12,1 11,6 Транспорт и складирование
Тұру және тамақтану бойынша қызметтер 0,2 0,3 0,5 0,6 0,5 Услуги по проживанию и питанию
Ақпарат және байланыс 3,4 3,1 3,3 3,5 3,5 Информация и связь
Қаржы және сақтандыру қызметі 3,8 4,4 4,7 5,0 5,3 Финансовая и страховая деятельность
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар 0,7 0,6 0,6 0,6 0,4 Операции с недвижимым имуществом
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет 8,5 8,4 7,7 7,9 7,1 Профессиональная, научная и техническая деятельность
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет 6,9 8,7 9,6 10,3 9,1 Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету 29,4 30,1 32,5 32,8 35,8 Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение
Білім беру 128,6 138,1 146,9 155,7 163,6 Образование
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер 48,6 50,8 52,1 53,5 55,0 Здравоохранение и социальные услуги

Жалғасы Продолжение

  2011  
             
Өнер, ойын-сауық және демалыс 4,9 5,2 5,6 6,3 4,8 Искусство, развлечения и отдых
Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну 2,6 2,6 2,6 1,5 3,0 Предоставление прочих видов услуг
                 
                           

* Кәсіпкерлік қызметімен айналысатын шағын кәсіпорындарды қоспағанда.

Без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

4.4 Жұмысшылар мен қызметкерлердің орташа жылдық саны*

Среднегодовая численность рабочих и служащих*

мың адам тыс. человек

  2015
           
Оңтүстік Қазақстан облысы 322,9 340,5 355,4 371,1 370,6
           
Шымкент қ. 133,7 141,3 147,8 168,6 166,3
Арыс қ.ә. 10,6 11,0 11,4 12,1 12,3
Кентау қ.ә. 8,4 9,0 9,3 9,3 9,0
Түркістан қ.ә. 22,0 22,2 22,6 23,8 24,3
Бәйдібек ауданы 5,7 5,8 6,0 6,1 6,4
Қазығұрт 8,8 9,8 9,3 9,9 9,9
Мақтаарал 23,2 25,3 27,2 28,5 29,4
Ордабасы 8,7 9,2 9,4 9,5 9,6
Отырар 6,8 6,8 7,0 7,4 7,2
Сайрам 29,3 30,8 33,3 22,0 21,5
Сарыағаш 22,4 23,5 24,6 25,8 26,8
Созақ 16,1 16,9 17,7 17,8 17,2
Төлеби 10,9 11,7 12,1 11,0 11,5
Түлкібас 9,0 9,3 9,6 10,4 10,5
Шардара 7,3 7,9 8,1 8,9 8,7
           

* Кәсіпкерлік қызметімен айналысатын шағын кәсіпорындарды қоспағанда.

Без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

4.5 Санитарлық-гигиеналық талаптарға сай келмейтін жағдайларда жұмыс істейтін қызметкерлер саны

Численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям

жыл соңына, адам на конец года, человек

   
             
Санитарлық-гигиеналық талаптарға сай келмейтін жағдайларда жұмыс істейтін қызметкерлердің нақты саны 23 114 27 716 35 645 34 912 28 379 Фактическая численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (нормам)
одан, ықпалмен жұмыс істеушілер           из них, работающих под воздействием:
У-шудың көтеріңкі деңгейі 2 632 4 655 4 343 3 984 4 167 Повышенного уровня, шума
діріл-дүрсілдің жоғары деңгейі 1 247 2 139 2 305 2 103 1 227 Повышенного уровня вибрации
Жұмыс аймағында ПДК жоғары шектен тыс ауаның газдануы мен тозаңдануы 5 067 4 637 5 070 5 255 3 926 Повышенной загазованности и запыленности воздуха рабочей зоны, превышающий ПДК
Температуралық режимнің қолайсыздығы 1 937 3 974 4 463 3 510 2 553 Неблагоприятного температурного режима
Электірлік, магниттік толқындар-дың кернеулілігінің, радиотолқы-ны жиілігінің жоғары деңгейі 1 166 1 005 Повышенного уровня напряженности электрических, магнитных волн, радио частот
Лазерлік сәулеленудің жоғары деңгейі Повышенного уровня лазерного излучения
Ультра күлгіндік сәулеленудің жоғары деңгейі Повышенного уровня ультра-фиолетового излучения
Радиациялық факторлар 2 797 2 757 4 045 4 312 4 266 Радиационного фактора
Биологиялық факторлар 7 765 6 316 11 626 10 097 7 160 Биологического фактора
             

 

4.6 Жұмыссыздар саны*

Численность безработных*

жыл соңына, адам на конец года, человек

   
             
Барлығы облыс бойынша 4 732 5 622 6 338 7 754 5 539 Всего безработных по области
одан:           из них:
қоғамдық жұмыстарға қатысқандар участвовали в общественных работах
Ауылдық жерде В сельской местности
Барлығы 1 918 1 661 2 354 3 363 3 434 Всего безработных по области
одан:           из них:
қоғамдық жұмыстарға қатысқандар участвовали в общественных работах
             

* Оңтүстік Қазақстан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының деректері бойынша.

По данным Управления координации занятости и социальных программ Южно-Казахстанской области.

 

4.7 Жұмыссыздықтың негізгі көрсеткіштері жөніндегі мәлімет

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.39.7 (0.005 с.)