ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заболеваемость населения области по отдельным видам заболеванийжыл соңына, адам на конец года, человек

   
             
Өмірінде алғаш рет түбіркүлез ауруының диагнозы қойылған аурулар саны 1 300 1 261 1 268 1 212 1 017 Число больных с впервые в жизни установленным диагно-зом активного туберкулеза
Өмірінде алғаш рет мерез ауруының диагнозы қойылған аурулар саны Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом сифилиса
Асқынған ішек инфекциясымен ауырғандар саны 4 445 3 607 3 023 2 717 2 345 Число случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями
Бактериалды дизентериямен ауырғандар саны Число случаев заболеваний бактериальной дизентерией
Вирусты гепатитпен ауырғандар саны Число случаев заболеваний вирусным гепатитом
Тұмаумен ауырғандар саны - Число случаев заболеваний гриппом
Жоғарғы тыныс алу жолының асқынған инфекциясымен ауырғандар саны 44 269 29 485 20 166 17 203 17 080 Число случаев заболеваний острыми инфекциями верхних дыхательных путей
             

2.12 Облыс халқының аурудың жеке түрлері бойынша ауруға шалдығуы

Заболеваемость населения области по отдельным видам заболеваний

жыл соңына, 100 мың халыққа шаққанда на конец года, на 100 тыс. человек

   
             
Өмірінде алғаш рет туберку-лез ауруының диагнозы қойылған аурулар саны Число больных с впервые в жизни установленным диагно-зом активного туберкулеза
Өмірінде алғаш рет мерез ауруының диагнозы қойылған аурулар саны Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом сифилиса
Асқынған ішек инфекциясымен ауырғандар саны Число случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями
Бактериалды дизентериямен ауырғандар саны Число случаев заболеваний бактериальной дизентерией
Вирусты гепатитпен ауырғандар саны Число случаев заболеваний вирусным гепатитом

 

Жалғасы Продолжение

   
             
Тұмаумен ауырғандар саны - - - Число случаев заболеваний гриппом
Жоғарғы тыныс алу жолының асқынған инфекциясымен ауырғандар саны 1 744 1 136 Число случаев заболеваний острыми инфекциями верхних дыхательных путей
                 
                         

 

2.13 Өндірістік жарақат

Производственный травматизм

   
             
Жұмыс істейтіндердің орташа тізімдік саны, мың адам 404,4 405,4 404,1 407,7 432,7 Среднесписочная численность работающих, тыс. чел.
Өндірісте зақымданып бір жұмыс қүніне және одан көбірек күнге еңбек қабілеттілігін жоғалтқан адамдар саны, адам Число пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, человек
оның ішінде:           в том числе:
өлімге ұшырағандары со смертельным исходом
Өндірісте зақымданғандардың еңбекке қабілетсіздігінің күн саны 7 453 8 075 5 009 5 841 3 768 Число человеко-дней нетрудо-способности, пострадавших на производстве
             

 

Жалғасы Продолжение

  Еңбек жағдайына байланысты жазатайым жағдайдан, жарақаттанғандар саны, адам Численность пострадавших при несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью, чел.
           
Оңтүстік Қазақстан облысы
           
Шымкент қ.
Арыс қ.ә. - - - -
Кентау қ.ә.
Түркістан қ.ә. -
Бәйдібек ауданы - - -
Қазығұрт - -
Мақтаарал
Ордабасы -
Отырар - - -
Сайрам
Сарыағаш
Созақ
Төлеби
Түлкібас
Шардара
           

Білім беру

Образование

2.14 Күндізгі жалпы білім беретін мектептердің саны

Число дневных общеобразовательных школ

бірлік единиц

  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*
           
Оңтүстік Қазақстан облысы 1 038 1 041 1 046 1 045 -
Шымкент қ. -
Арыс қ.ә. -
Кентау қ.ә. -
Түркістан қ.ә. -
Бәйдібек ауданы -
Қазығұрт -
Мақтаарал -

Жалғасы Окончание

  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*
           
Ордабасы -
Отырар -
Сайрам -
Сарыағаш -
Созақ -
Төлеби -
Түлкібас -
Шардара -
           

* Статистикалық есептілік алынып тасталынған.

Статистическая отчетность отменена.

 

 

2.15 Күндізгі жалпы білім беретін мектептегі оқушылардың саны

Численность учащихся дневных общеобразовательных школ

адам человек

  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16*
           
Оңтүстік Қазақстан облысы 534 474 538 770 549 389 568 860 -
Шымкент қ. 107 988 111 456 117 056 157 194 -
Арыс қ.ә. 14 947 14 853 14 913 15 911 -
Кентау қ.ә. 14 744 14 791 14 922 15 291 -
Түркістан қ.ә. 48 351 48 697 49 995 52 202 -
Бәйдібек ауданы 10 725 10 681 10 804 11 153 -
Қазығұрт 25 775 25 580 25 431 25 707 -
Мақтаарал 68 708 67 658 67 040 67 326 -
Ордабасы 24 054 24 437 25 240 25 605 -
Отырар 10 943 10 688 10 626 10 061 -
Сайрам 67 625 68 961 71 078 45 965 -
Сарыағаш 67 167 67 805 68 441 70 082 -
Созақ 11 240 11 476 11 736 12 286 -
Төлеби 25 103 25 002 25 510 23 013 -
Түлкібас 19 673 19 350 19 320 19 575 -
Шардара 17 431 17 335 17 277 17 489 -
           

2.16 Колледждер*

Колледжи*

  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16  
             
Оңтүстік Қазақстан облысы           Южно-Казахстанская область
Колледждер саны, бірлік Число колледжей, единиц
Оқушылар саны, адам 73 830 75 645 77 094 75 598 70 956 Численность учащихся, человек
Қабылданғаны, адам 25 723 28 074 25 818 24 127 22 105 Принято, человек  
Бітіргені, адам 22 113 23 356 20 983 21 984 23 275 Выпуск, человек  
               
Мемлекеттік           Государственные  
Колледждер саны, бірлік Число колледжей, единиц  
Оқушылар саны, адам 42 159 41 632 39 417 38 177 34 753 Численность учащихся, человек  
Қабылданғаны, адам 14 406 14 792 13 066 12 726 11 366 Принято, человек  
Бітіргені, адам 12 572 14 054 12 518 12 867 13 499 Выпуск, человек  
               
Жеке           Частные  
Колледждер саны, бірлік Число колледжей, единиц  
Оқушылар саны, адам 31 671 34 013 37 677 37 421 36 203 Численность учащихся, человек  
Қабылданғаны, адам 11 317 13 279 12 752 11 401 10 739 Принято, человек  
Бітіргені, адам 9 541 9 302 8 465 9 117 9 776 Выпуск, человек  
               
Педагогтар саны, адам 5 252 5 428 5 101 5 408 5 381 Численность педогогических работников, человек  
               
                           

* Кәсіптік техникалық лицейлер мен колледждер бойынша деректер.

Данные по профессионально-техническим лицеям и колледжам.

 

 

2.17 Жоғары оқу орындары

Высшие учебные заведения

  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16  
             
Оңтүстік Қазақстан облысы           Южно-Казахстанская область
Жоғыры оқу орындарының саны, бірлік Число вузов, единиц
Олардағы студенттер, адам 79 412 77 774 74 564 70 121 70 827 Численность учащихся, человек
Қабылданғаны, адам 23 302 15 483 15 191 16 309 15 680 Принято, человек
Бітіргені, адам 20 955 21 586 23 356 25 186 25 756 Выпуск, человек
             
Мемлекеттік           Государственные
Жоғыры оқу орындарының саны, бірлік Число вузов, единиц
Олардағы студенттер, адам 32 612 30 186 21 822 21 041 20 315 Численность учащихся, человек
Қабылданғаны, адам 8 987 6 768 5 755 5 653 5 075 Принято, человек
Бітіргені, адам 9 654 8 380 4 811 5 653 5 183 Выпуск, человек
             
Жеке           Частные
Жоғыры оқу орындарының саны, бірлік Число вузов, единиц
Олардағы студенттер, адам 46 800 47 588 52 742 49 080 50 512 Численность учащихся, человек
Қабылданғаны, адам 14 315 8 715 9 436 10 656 10 605 Принято, человек
Бітіргені, адам 11 301 13 206 18 545 19 533 20 573 Выпуск, человек
             
Профессор-оқытушылар құрамы, адам 4 914 5 175 5 153 5 174 4 615 Профессорско-преподователь-ский персонал, человек
             

Мәдениет

Культура

2.18 Театрлар*

Театры*

  Театрлар саны, бірлік Количество театров, единиц Көрермендер саны, мың адам Число зрителей, тыс. человек
                     
Оңтүстік Қазақстан облысы 294,4 311,7 310,5 258,8 276,5
                 
                                 

Жалғасы Продолжение

  Көрермендер залындағы орындар саны, бірлік Число мест в зрительных залах, единиц Көрсетілген қызметтен түскен табыстар млн. теңге Доходы от оказанных услуг, млн. тенге
2015*
                     
Оңтүстік Қазақстан облысы 2 570 2 936 2 936 2 936 2 892 59,4 67,3 73,7 68,2 -
                     

* Оңтүстік Қазақстан облысы мәдениет басқармасының деректері бойынша.

По данным Управления культуры Южно-Казахстанской области.

2.19 Мұражайлар*

Музеи*

  Мұражайлар саны, бірлік Количество музеев, единиц Негізгі қордағы экспонаттар саны, бірлік Число экспонатов основного фонда, единиц Келушілер саны, мың адам Число посещений, тыс. человек Экскурсия жетекшісімен өткізілген экскурсиялар, бірлік Число экскурсий с экскурсово- дом, единиц
барлығы всего оның ішінде из них
көрсетуге қойылғандары экспонировалось жаңғыртуды қажет етеді требуют реставрации
             
133 128 38 078 4 772 1 009,2 19 656
137 386 38 962 5 379 1 023,1 18 837
138 612 42 382 5 442 1 107,7 24 121
141 515 23 545 5 183 1 348,5 27 895
146 988 24 671 4 935 1 433,8 31 034
             

* Оңтүстік Қазақстан облысы мәдениет басқармасының деректері бойынша.

По данным Управления культуры Южно-Казахстанской области.

2.20 Кітапханалар*

Библиотеки*

    Кітапханалардың саны, бірлік Наличие библиотек, единиц Оқу залдарындағы орындар саны, бірлік Число мест в читальных залах, единиц Келушілер саны, адам Число посещений, человек Оқырмандар саны, адам Число читателей, человек Кітапхана қоры, бірлік Фонд библиотеки, единиц
   
 
   
  Оңтүстік Қазақстан облысы 2 670 5 075 501 542 432 8 478 724
             
  Шымкент қ. 1 027 1 531 635 172 439 3 689 352
  Арыс қ.ә. - 157 441 13 321 117 428
  Кентау қ.ә. 215 503 18 862 271 391
  Түркістан қ.ә. 518 303 50 696 600 803
  Бәйдібек ауданы 154 000 17 266 168 910
  Қазығұрт 142 062 18 899 216 817
  Мақтаарал 331 457 36 890 549 580
  Ордабасы 187 312 23 548 176 740
  Отырар 224 835 24 419 243 412
  Сайрам 215 153 22 916 379 058
  Сарыағаш 555 058 61 746 598 678
  Созақ 172 048 19 119 352 325
  Төлеби 299 021 28 897 402 825
  Түлкібас 214 062 16 995 385 743
  Шардара 157 611 16 419 325 662
             
 
   
  Оңтүстік Қазақстан облысы 2 699 5 205 551 552 783 8 549 688
             
  Шымкент қ. 1 550 647 175 439 3 720 190
  Арыс қ.ә. - 153 826 13 602 119 670
  Кентау қ.ә. 218 895 19 103 273 340
  Түркістан қ.ә. 517 673 50 702 617 711
  Бәйдібек ауданы 154 563 17 434 178 924
  Қазығұрт 147 005 20 000 218 487
  Мақтаарал 333 517 37 033 530 842
  Ордабасы 192 383 23 929 188 850
  Отырар 224 841 24 419 251 699
  Сайрам 217 312 23 347 381 158
  Сарыағаш 620 602 62 448 587 021
  Созақ 178 079 19 509 356 613
  Төлеби 297 931 29 060 409 685
Түлкібас 240 447 20 732 384 052
Шардара 157 830 16 442 331 446
 
Оңтүстік Қазақстан облысы 2 728 5 144 114 555 213 8 676 552
           
Шымкент қ. 1 003 1 560 876 179 809 3 746 548
Арыс қ.ә. - 163 308 14 494 131 388
Кентау қ.ә. 215 918 18 693 273 504
Түркістан қ.ә. 517 803 50 720 629 003
Бәйдібек ауданы 158 691 17 725 184 421
Қазығұрт 153 103 19 504 220 012
Мақтаарал 337 545 37 170 537 981
Ордабасы 202 634 24 737 204 842
Отырар 215 788 23 353 250 252
Сайрам 217 575 23 430 387 736
Сарыағаш 523 767 59 061 602 190
Созақ 181 060 19 876 360 845
Төлеби 291 897 28 524 414 536
Түлкібас 246 225 21 594 393 524
Шардара 157 924 16 523 339 770
           
         
Оңтүстік Қазақстан облысы 3 008 5 397 559 570 246 8 837 110
           
                     

Жалғасы Продолжение

  Кітапханалардың саны, бірлік Наличие библиотек, единиц Оқу залдарындағы орындар саны, бірлік Число мест в читальных залах, единиц Келушілер саны, адам Число посещений, человек Оқырмандар саны, адам Число читателей, человек Кітапхана қоры, бірлік Фонд библиотеки, единиц
   
Шымкент қ. 1 251 1 811 094 200 120 3 882 549
Арыс қ.ә. - 167 754 15 242 139 658
Кентау қ.ә. 213 657 18 577 274 900
Түркістан қ.ә. 518 545 50 751 637 318
Бәйдібек ауданы 159 105 17 730 191 491
Қазығұрт 215 733 20 457 222 847
Мақтаарал 339 351 37 299 549 752
Ордабасы 197 294 24 315 210 980
Отырар 215 793 23 353 257 707
Сайрам 186 157 20 330 344 689
Сарыағаш 514 796 58 095 620 259
Созақ 181 246 19 957 371 500
Төлеби 267 974 25 825 391 970
Түлкібас 246 550 21 587 397 939
Шардара 162 510 16 608 343 551
           
           
Оңтүстік Қазақстан облысы 3 130 5 198 092 573 061 8 965 735
           
Шымкент қ. 1 251 1 682 657 195 968 3 920 988
Арыс қ.ә. 171 497 16 453 146 062
Кентау қ.ә. 215 676 19 185 277 426
Түркістан қ.ә. 518 566 52 332 656 514
Бәйдібек ауданы 116 339 14 756 197 882
Қазығұрт 171 848 19 990 224 377
Мақтаарал 339 801 39 056 548 414
Ордабасы 210 276 25 940 225 417
Отырар 215 771 24 291 267 669
Сайрам 186 242 20 965 348 726
Сарыағаш 515 156 56 846 625 340
Созақ 179 002 20 567 381 572
Төлеби 266 802 26 448 397 546
Түлкібас 246 215 22 706 396 929
Шардара 162 244 17 558 350 873
           
                                   

2.21 Клубтық типтегі мекемелер*

Учреждения клубного типа*

  Клуб типтес мәдениет мекемелерінің саны, бірлік Число учреждений клубного типа, единиц Көркемөнерпаз-дар шығарма-шылығы ұжымдары, бірлік Число коллективо в самодеятель-ного творчес-тва, единиц Көрермендер залдарындағы орындар саны, бірлік Число мест в зрительных залах, единиц Өткізілген мәдени шаралар саны, бірлік Число проведенных культурных мероприятий, единиц Қолданбалы шығармашылық пен білім үйірмелері, курстар саны, бірлік Число кружков, курсов прикладно- го творчества Қатысушылар саны, адам Число участников, человек
             
 
Оңтүстік Қазақстан облысы 50 768 13 246
    - -      
Шымкент қ. - - - - - -
Арыс қ.ә. 1 250 - -
Кентау қ.ә. 1 490
Түркістан қ.ә. 3 441 1 010
Бәйдібек ауданы 3 690 2 170
Қазығұрт 4 070 - -
Мақтаарал 8 090 1 105
Ордабасы 2 280
Отырар 3 128
Сайрам 4 500
Сарыағаш 5 521 1 274
                       

Жалғасы Продолжение

  Клуб типтес мәдениет мекемелерінің саны, бірлік Число учреждений клубного типа, единиц Көркемөнер-паздар шығарма-шылығы ұжымдары, бірлік Число коллективов самодеятель-ного творчес-тва, единиц Көрермендер залдарындағы орындар саны, бірлік Число мест в зрительных залах, единиц Өткізілген мәдени шаралар саны, бірлік Число проведенных культурных мероприятий, единиц Қолданбалы шығармашылық пен білім үйірмелері, курстар саны, бірлік Число кружков, курсов прикладно- го творчества Қатысушылар саны, адам Число участников, человек
 
Созақ 2 300 1 260 - -
Төлеби 3 836
Түлкібас 4 500 1 080 - -
Шардара 2 672 - -
 
 
Оңтүстік Қазақстан облысы 51 028 13 668
             
Шымкент қ. - - - - - -
Арыс қ.ә. 1 250 - -
Кентау қ.ә. 1 490
Түркістан қ.ә. 3 441 1 091
Бәйдібек ауданы 3 690 2 195
Қазығұрт 4 070 - -
Мақтаарал 8 090 1 230
Ордабасы 2 350
Отырар 3 128
Сайрам 4 500
Сарыағаш 5 521 1 297
Созақ 2 300 1 269 - -
Төлеби 3 836 1 106
Түлкібас 4 800 1 285 - -
Шардара 2 562 - -
 
 
Оңтүстік Қазақстан облысы 50 628 13 697
             
Шымкент қ. - - - - - -
Арыс қ.ә. 1 450 - -
Кентау қ.ә. 1 490
Түркістан қ.ә. 2 991 1 102
Бәйдібек ауданы 3 690 1 920
Қазығұрт 4 070 - -
Мақтаарал 8 090 1 245
Ордабасы 2 350
Отырар 2 978
Сайрам 4 500
Сарыағаш 5 521 1 367
Созақ 2 300 1 277 - -
Төлеби 3 836 1 280
Түлкібас 4 800 1 325 - -
Шардара 2 562 - -
             
             
Оңтүстік Қазақстан облысы 50 470 12 329
             
Шымкент қ. 2 021 - -
Арыс қ.ә. 1 700 - -
Кентау қ.ә. 1 411 - -
Түркістан қ.ә. 2 967 1 232
Бәйдібек ауданы 3 690 1 588
Қазығұрт 3 970 - -
Мақтаарал 8 090 1 355
Ордабасы 2 010
Отырар 2 163
Сайрам 3 130
Сарыағаш 5 521 1 404
Созақ 2 465 - -
                                       

Жалғасы Продолжение

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.012 с.)