ТОП 10:

Индексы основных социально-экономических показателейалдыңғы жылға пайызбен в процентах к предыдущему году

   
             
Халықтың саны (жыл соңына) 102,1 102,2 102,0 102,0 101,9 Численность населения (на конец года)
Экономикадағы жұмыспен қамтылған халықтың жылдық орташа саны 103,5 103,9 101,0 98,1 99,1 Среднегодовая численность занятых в экономике
Жұмыссыздардың жалпы саны 100,0 101,9 99,7 95,8 95,9 Общая численность безработных
Орташа айлық жалақы 117,7 111,4 104,3 107,4 101,2 Среднемесячная заработная плата
Негізгі капиталға бағытталған инвестициялар 97,5 110,2 124,7 102,8 90,4 Инвестиции в основной капитал
Өнеркәсіп өнімі 101,9 106,5 102,3 104,6 103,1 Продукция промышленности
Ауыл шаруашылығы өнімде-рінің (қызметтерінің) жалпы шығарылымы – барлығы 111,0 108,5 104,1 101,5 103,3 Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства – всего
соның ішінде:           в том числе:
өсімдік шаруашылығы 117,2 115,1 104,3 99,5 103,1 продукция растениеводства

Жалғасы Продолжение

   
             
мал шаруашылығы 104,5 101,2 103,7 104,2 103,4 продукция животноводства
Тұрғын үйлерді іске қосу 99,9 154,2 114,3 100,6 109,9 Ввод в действие жилых домов
Сыртқы сауда айналымы 136,2 114,8 108,8 92,0 68,01) Внешнеторговый оборот
соның ішінде:           в том числе:
экспорт 138,7 118,7 97,8 79,2 70,6 экспорт
импорт 131,8 107,9 130,6 111,0 65,3 импорт
Темір жол көлігінен басқа барлық көлік түрлерімен тасылған жүк 137,4 116,2 107,4 109,3 106,6 Перевозки грузов всеми видами транспорта, кроме железнодорожного
Бөлшек сауда 111,2 117,2 120,9 109,3 92,2 Розничная торговля
Тұтыну бағаларының индексі²) 106,8 105,7 104,2 107,6 113,2 Индекс потребительских цен²)
Өндірістік өнімдер шығаратын кәсіпорындардың баға индекстері²) 115,3 105,2 101,4 105,4 101,8 Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции²)
             

1) Алдын ала деректер.

Предварительные данные.

²) Кезең соңына, алдыңғы жылдың желтоқсанына.

На конец периода, к декабрю предыдущего года.

 

 

 

2. ӘЛЕУМЕТТІК-ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

 

Халық

Население

2.1 Халықтың саны

Численность населения

жыл соңына, мың адам на конец года, тыс. человек

  2011 2012
           
Оңтүстік Қазақстан облысы 2 621,5 2 678,9 2 733,3 2 788,4 2 841,3
Шымкент қ. 642,6 662,3 682,6 858,1 886,3
Арыс қ.ә. 66,1 67,3 71,8 73,0 73,8
Кентау қ.ә. 87,2 89,4 90,7 92,5 94,2
Түркістан қ.ә. 239,5 244,1 248,8 253,2 257,0
Бәйдібек ауданы 54,0 54,1 54,5 54,8 55,3
Қазығұрт 105,5 106,8 107,8 108,8 109,0
Мақтаарал 294,3 296,3 299,4 303,0 305,7
Ордабасы 110,9 114,2 116,8 116,1 117,6
Отырар 55,6 56,2 53,4 54,0 54,3
Сайрам 302,7 311,2 319,6 195,5 199,0
Сарыағаш 296,0 303,0 309,1 315,7 321,8
Созақ 55,5 56,8 58,3 59,8 60,9
Төлеби 130,2 132,1 133,3 115,4 116,8
Түлкібас 103,9 106,6 108,0 109,1 110,3
Шардара 77,5 78,5 79,2 79,4 79,3
           

2.2 Туылғандар саны

Число родившихся

адам человек

 
           
Оңтүстік Қазақстан облысы 79 488 80 107 80 074 82 073 81 638
қалалық елді мекендер 30 941 31 913 31 289 37 453 37 809
ауылдық жер 48 547 48 194 48 785 44 620 43 829
Шымкент қ. 17 929 18 600 17 951 23 363 24 010
Арыс қ.ә. 2 229 2 289 2 323 2 193 2 253
Кентау қ.ә. 2 529 2 508 2 508 2 412 2 359
Түркістан қ.ә. 7 311 7 585 7 768 8 122 7 770
Бәйдібек ауданы 1 292 1 340 1 340 1 293 1 276
Қазығұрт 3 505 3 272 3 131 3 208 3 148
Мақтаарал 9 034 8 883 9 062 9 330 9 341
Ордабасы 3 726 3 741 3 966 3 764 3 863
Отырар 1 632 1 478 1 378 1 414 1 247
Сайрам 9 519 9 813 10 010 6 259 6 196
Сарыағаш 10 231 10 065 10 320 10 868 10 579
Созақ 1 853 1 782 1 677 1 739 1 681
Төлеби 3 669 3 612 3 683 3 276 3 265
Түлкібас 2 724 2 835 2 673 2 713 2 706
Шардара 2 305 2 304 2 284 2 119 1 944
           

 

 

2.3 Өлгендер саны

Число умерших

адам человек

 
           
Оңтүстік Қазақстан облысы 15 778 15 222 15 020 14 754 14 828
қалалық елді мекендер 6 917 6 504 6 508 6 972 7 026
ауылдық жер 8 861 8 718 8 512 7 782 7 802
Шымкент қ. 3 950 3 904 4 453 4 366
Арыс қ.ә.
Кентау қ.ә.
Түркістан қ.ә. 1 153 1 154 1 239 1 269 1 243
Бәйдібек ауданы
Қазығұрт
Мақтаарал 1 648 1 553 1 563 1 535 1 594
Ордабасы
Отырар
Сайрам 1 618 1 567 1 540 1 033
Сарыағаш 1 731 1 675 1 650 1 568 1 643
Созақ
Төлеби
Түлкібас
Шардара
           

2.4 Нәрестелер мен балалар өлімі

Младенческая и детская смертность

адам человек

  Нәрестелер өлімі (1 жасқа дейін) Младенческая смертность (до 1 года) Балалар өлімі (1 жастан 5 жасқа дейін) Детская смертность от (1 года до 5 лет)
                     
Оңтүстік Қазақстан облысы 1 328 1 201 1 063
қала халқы
ауыл халқы
Шымкент қ.
Арыс қ.ә.
Кентау қ.ә.
Түркістан қ.ә.
Бәйдібек ауданы
Қазығұрт
Мақтаарал
Ордабасы
Отырар
Сайрам
Сарыағаш
Созақ
Төлеби
Түлкібас
Шардара
                     
                       

2.5 Халықтың табиғи өсімі

Естественный прирост населения

адам человек

 
           
Оңтүстік Қазақстан облысы 63 710 64 885 65 054 67 319 66 810
қала халқы 24 024 25 409 24 781 30 481 30 783
ауыл халқы 39 686 39 476 40 273 36 838 36 027
Шымкент қ. 13 704 14 650 14 047 18 910 19 644
Арыс қ.ә. 1 801 1 910 1 916 1 792 1 845
Кентау қ.ә. 1 888 1 857 1 921 1 828 1 800
Түркістан қ.ә. 6 158 6 431 6 529 6 853 6 527
Бәйдібек ауданы 1 011 1 058
Қазығұрт 2 871 2 629 2 510 2 587 2 544
Мақтаарал 7 386 7 330 7 499 7 795 7 747

Жалғасы Продолжение

 
           
Ордабасы 3 006 3 041 3 283 3 143 3 192
Отырар 1 307 1 164 1 095 1 129
Сайрам 7 901 8 246 8 470 5 226 5 200
Сарыағаш 8 500 8 390 8 670 9 300 8 936
Созақ 1 567 1 447 1 340 1 437 1 383
Төлеби 2 788 2 683 2 839 2 562 2 515
Түлкібас 2 024 2 207 2 001 2 022 2 009
Шардара 1 885 1 889 1 876 1 742 1 548
           

2.6 Некелесу саны

Число браков

оқиға случаев

 
           
Оңтүстік Қазақстан облысы 24 087 23 896 26 252 23 737 21 826
қала халқы 9 669 9 904 10 885 10 931 9 950
ауыл халқы 14 418 13 992 15 367 12 806 11 876
Шымкент қ. 5 892 5 878 6 765 6 966 6 463
Арыс қ.ә.
Кентау қ.ә.
Түркістан қ.ә. 2 302 2 296 2 484 2 196 1 884
Бәйдібек ауданы
Қазығұрт 1 034 1 061 1 006
Мақтаарал 2 753 2 629 2 759 2 730 2 427
Ордабасы 1 002 1 104 1 006
Отырар
Сайрам 2 774 2 807 3 465 2 086 2 211
Сарыағаш 2 542 2 656 2 924 2 852 2 493
Созақ
Төлеби 1 221 1 101 1 081
Түлкібас
Шардара
           

2.7 Ажырасу саны

Число разводов

оқиға случаев

 
           
Оңтүстік Қазақстан облысы 3 162 3 670 4 167 4 420 4 958
           
қала халқы 1 986 2 229 2 545 2 867 3 303
ауыл халқы 1 176 1 441 1 622 1 553 1 655
           
Шымкент қ. 1 330 1 450 1 643 1 931 2 262
Арыс қ.ә.
Кентау қ.ә.
Түркістан қ.ә.
Бәйдібек ауданы
Қазығұрт
Мақтаарал
Ордабасы
Отырар
Сайрам
Сарыағаш
Созақ
Төлеби
Түлкібас
Шардара
           

Көші-қон

Миграция

2.8 Халықтың көші-қоны

Миграция населения

адам человек

  Келгендер Прибывшие Кеткендер Выбывшие
                     
Оңтүстік Қазақстан облысы 31 796 35 304 30 579 42 928 48 658 41 655 42 788 41 243 55 122 62 565
Шымкент қ. 10 312 14 298 15 408 26 321 32 056 10 478 9 266 9 220 15 988 23 498
Арыс қ.ә. 1 131 1 007 1 300 1 472 1 418 1 752 1 980
Кентау қ.ә. 1 864 1 730 1 627 1 664 1 545 1 446 1 489 1 620 1 798
Түркістан қ.ә. 2 850 2 649 2 473 2 996 3 242
Бәйдібек ауданы 1 042 1 157 1 191 1 375 1 500
Қазығұрт 1 880 1 886 1 990 2 272 2 852
Мақтаарал 1 377 1 123 1 363 1 677 1 547 6 125 6 449 5 681 5 947 6 531
Ордабасы 1 896 2 292 1 629 1 512 1 158 1 911 2 037 2 303 2 775 2 864
Отырар 1 125 1 034 1 194 1 343
Сайрам 1 467 3 656 2 986 1 316 1 172 2 516 3 446 3 049 5 627 2 886
Сарыағаш 4 047 2 697 1 395 2 243 2 485 3 837 4 009 4 001 4 884 5 321
Созақ 1 255 1 590 1 879 1 566 1 111 1 359 1 445 1 859 1 887
Төлеби 1 616 1 000 1 273 1 577 1 839 2 034 2 717 2 343
Түлкібас 4 135 3 446 1 793 1 307 1 743 2 840 3 002 2 330 2 284 2 578
Шардара 1 752 1 646 1 585 1 832 1 942
                     

2.9 Ішкі көші-қон

Внутренняя миграция

адам человек

  Келгендер Прибывшие Кеткендер Выбывшие
                     
Оңтүстік Қазақстан облысы 24 843 28 106 40 761 47 180 40 788 42 098 40 540 54 337 61 680
Шымкент қ. 7 784 12 841 14 716 25 753 31 356 9 870 8 777 8 772 15 441 22 835
Арыс қ.ә. 1 131 1 007 1 274 1 461 1 405 1 730 1 976
Кентау қ.ә. 1 787 1 661 1 583 1 649 1 484 1 373 1 426 1 584 1 772
Түркістан қ.ә. 2 846 2 629 2 446 2 976 3 207
Бәйдібек ауданы 1 033 1 157 1 191 1 375 1 500
Қазығұрт 1 880 1 886 1 990 2 272 2 852
Мақтаарал 1 361 1 113 1 355 1 670 1 545 6 125 6 449 5 681 5 947 6 531
Ордабасы 1 653 1 095 1 094 1 911 2 037 2 303 2 775 2 864
Отырар 1 125 1 034 1 194 1 343
Сайрам 1 182 3 554 2 882 1 299 1 167 2 508 3 422 3 000 5 579 2 833
Сарыағаш 2 182 1 696 1 692 2 400 3 837 4 009 4 001 4 884 5 321
Созақ 1 255 1 590 1 873 1 562 1 092 1 359 1 426 1 852 1 876
Төлеби 1 412 1 187 1 502 1 796 1 981 2 664 2 281
Түлкібас 3 339 2 974 1 505 1 065 1 538 2 780 2 972 2 299 2 232 2 550
Шардара 1 746 1 646 1 585 1 832 1 939
                     

2.10 Халықаралық көші-қон

Международная миграция

адам человек

  Келгендер Прибывшие Кеткендер Выбывшие
                     
Оңтүстік Қазақстан облысы 6 953 4 241 2 473 2 167 1 478
қалалық елді мекендер 3 295 2 036 1 011
ауылдық жер 3 658 2 205 1 462 1 318
                     
Шымкент қ. 2 528 1 457
Арыс қ.ә. - -

Жалғасы Продолжение

  Келгендер Прибывшие Кеткендер Выбывшие
                     
Кентау қ.ә.
Түркістан қ.ә.
Бәйдібек ауданы - - - - - - - - -
Қазығұрт - - - - - - - -
Мақтаарал - - - - -
Ордабасы - - - - -
Отырар - - - - - - - - - -
Сайрам
Сарыағаш 1 865 - - - - -
Созақ - - - -
Төлеби
Түлкібас
Шардара - - -
                     

Денсаулық сақтау

Здравоохранение

2.11 Облыс халқының аурудың жеке түрлері бойынша ауруға шалдығуыПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.202.194 (0.009 с.)