ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сведения по основным показателям безработицыжыл соңына, адам на конец года, человек

 
   
Жұмыссыздар саны1) Численность безработных1)
Оңтүстік Қазақстан облысы 4 732 5 622 6 338 7 754 5 539
Шымкент қ. 1 772 3 145 2 963 3 218
Арыс қ.ә.
Кентау қ.ә. 1 134
Түркістан қ.ә.
Бәйдібек ауданы
Қазығұрт
Мақтаарал
Ордабасы
Отырар
Сайрам
Сарыағаш
Созақ
Төлеби
Түлкібас
Шардара
 
Өтініш жасағандар1) Обратившиеся1)
Оңтүстік Қазақстан облысы 45 010 58 824 51 892 46 922 31 231
Шымкент қ. 16 035 22 346 17 489 16 282 11 072
Арыс қ.ә. 1 251 1 192
Кентау қ.ә. 3 257 3 296 2 104 3 195 2 042
Түркістан қ.ә. 2 317 3 846 4 428 3 892 2 768
Бәйдібек ауданы 1 099 1 170
Қазығұрт 1 872 2 811 1 876 1 908
Мақтаарал 2 860 4 530 4 714 3 842 2 910
Ордабасы 1 044 1 407 1 376 1 266
Отырар 1 066 1 068
Сайрам 3 693 4 279 4 048 3 158 1 925
Сарыағаш 4 039 5 357 6 333 4 061 1 885
Созақ 1 271 1 522 1 593 1 400 1 113
Төлеби 2 068 2 580 1 885 2 062 1 689
Түлкібас 1 431 1 688 1 667 1 695 1 105
Шардара 1 823 1 734 1 685 1 539
Жұмысқа орналастырылғандары1) Трудоустроенные1)
Оңтүстік Қазақстан облысы 37 201 33 986 31 252 23 883 17 013
Шымкент қ. 13 359 11 821 10 134 9 305 4 994
Арыс қ.ә. 1 168
Кентау қ.ә. 1 218
               

Жалғасы Продолжение

 
   
Түркістан қ.ә. 1 794 2 041 2 045 1 594 1 537
Бәйдібек ауданы 1 093
Қазығұрт 1 669 2 089 1 313 1 260
Мақтаарал 2 524 2 931 3 090 1 585 1 267
Ордабасы
Отырар
Сайрам 3 235 2 440 2 608 1 384 1 677
Сарыағаш 3 293 3 965 5 547 3 165
Созақ 1 222 1 245
Төлеби 2 044 1 865 1 216
Түлкібас 1 327 1 031 1 094 1 087 1 053
Шардара 1 393
Жұмыссыздық деңгейі, %-бен Уровень безработицы, в %  
Оңтүстік Қазақстан облысы 5,72) 5,62) 5,52) 5,4 5,2  
Шымкент қ. 5,4 5,2  
Арыс қ.ә. 5,5 5,3  
Кентау қ.ә. 6,0 5,5  
Түркістан қ.ә. 5,0 5,0  
Бәйдібек ауданы 5,5 5,4  
Қазығұрт 5,4 5,4  
Мақтаарал 5,8 5,3  
Ордабасы 5,4 5,4  
Отырар 5,4 5,4  
Сайрам 5,1 5,3  
Сарыағаш 5,5 5,2  
Созақ 5,1 5,2  
Төлеби 5,6 5,1  
Түлкібас 5,3 5,3  
Шардара 5,5 5,4  
           
                                   

1) Оңтүстік Қазақстан облысы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының деректері бойынша.

По данным Управления координации занятости и социальных программ Южно-Казахстанской области.

2) Облыстың аудандары мен қалалық әкімшіліктері кесіндісінде деректер есепте қамтылмаған.

Данные в разрезе городских администраций и районов области не распространяются.

Еңбекақы төлеу

Оплата труда

4.8 Жұмысшылар мен қызметкерлердің атаулы орташа айлық жалақысы*

Среднемесячная номинальная заработная плата работников *

теңге тенге

 
           
Оңтүстік Қазақстан облысы 67 721 75 467 78 705 84 550 85 693
           
Шымкент қ. 68 126 77 151 81 745 89 269 90 494
Арыс қ.ә. 71 708 85 184 83 704 87 175 86 914
Кентау қ.ә. 54 667 61 092 65 141 72 757 69 329
Түркістан қ.ә. 58 713 68 845 73 184 82 323 78 186
Бәйдібек ауданы 50 978 57 591 59 214 63 745 66 326
Қазығұрт 54 569 62 786 62 519 69 151 68 453
Мақтаарал 53 095 58 726 58 539 63 260 65 285
Ордабасы 51 997 59 600 61 122 64 989 70 720
Отырар 66 121 74 204 75 693 82 036 84 345
Сайрам 64 794 68 730 76 760 78 859 78 789
Сарыағаш 53 065 59 983 60 024 66 961 68 137
Созақ 152 812 158 563 159 670 164 444 176 455
Төлеби 66 821 70 041 72 708 63 050 64 872
Түлкібас 60 213 67 778 68 406 71 072 72 332
Шардара 61 665 72 654 73 832 77 285 81 528
           

* Кәсіпкерлік қызметімен айналысатын шағын кәсіпорындарды қоспағанда.

Без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

4.9 Атаулы және нақты жалақының индекстері

Индексы номинальной и реальной заработной платы

алдыңғы жылға пайызбен в процентах к предыдущему году

 
атаулы номи- наль-ная нақты реаль- ная атаулы номи- наль-ная нақты реаль- ная атаулы номи- наль-ная нақты реаль- ная атаулы номи- наль-ная нақты реаль- ная атаулы номи- наль-ная нақты реаль- ная
                     
Оңтүстік Қазақстан облысы 117,7 108,9 111,4 106,4 104,3 98,9 107,4 100,9 101,2 94,8
                   
Шымкент қ. 116,5 107,8 113,2 108,2 106,0 100,5 109,2 102,5 101,2 94,8
Арыс қ.ә. 123,3 114,1 118,8 113,5 98,3 93,2 104,1 97,8 99,4 93,2
Кентау қ.ә. 120,1 111,1 111,8 106,7 106,6 101,2 111,7 104,9 94,6 88,7
Түркістан қ.ә. 117,1 108,3 117,3 112,0 106,3 100,9 112,5 105,6 95,2 89,2
Бәйдібек ауданы 118,4 109,5 113,0 107,9 102,8 97,6 107,7 101,1 104,0 97,5
Қазығұрт 121,4 112,3 115,1 109,9 99,6 94,5 110,6 103,9 98,0 91,8
Мақтаарал 117,1 108,3 110,6 105,6 99,7 94,6 108,1 101,5 102,5 96,1
Ордабасы 119,1 110,2 114,6 109,5 102,6 97,3 106,3 99,8 108,0 101,2
Отырар 114,8 106,2 112,2 107,2 102,0 96,8 108,4 101,8 102,5 96,1
Сайрам 120,0 111,0 106,1 101,3 111,7 106,0 102,7 96,5 99,6 93,3
Сарыағаш 119,8 110,8 113,0 108,0 100,1 94,9 111,6 104,7 101,6 95,2
Созақ 116,5 107,8 103,8 99,1 100,7 95,5 103,0 96,7 106,9 100,2
Төлеби 117,7 108,9 104,8 100,1 103,8 98,5 86,7 81,4 102,3 95,9
Түлкібас 122,0 112,8 112,6 107,5 100,9 95,8 103,9 97,6 101,6 95,2
Шардара 116,3 107,6 117,8 112,5 101,6 96,4 104,7 98,3 103,8 97,3
                     

4.10 Экономиканың қызмет түрлері бойынша жұмысшылар мен қызметкерлердің атаулы орташа айлық жалақысы*

Среднемесячная номинальная заработная плата работников по видам экономической деятельности*

теңге тенге

  2012 2014  
             
Оңтүстік Қазақстан облысы 67 721 75 467 78 705 84 550 85 693 Южно-Казахстанская область
             
Ауыл, орман және балық шаруашылығы 39 042 48 731 55 487 65 000 72 183 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Өнеркәсіп 88 057 98 813 111 613 121 234 127 003 Промышленность
Құрылыс 83 738 85 155 95 854 100 077 100 001 Строительство
Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу 57 237 67 109 70 644 80 016 82 467 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
Көлік және қоймалау 96 790 116 737 116 502 136 419 138 989 Транспорт и складирование
Тұру және тамақтану бойынша қызметтер 54 424 56 349 70 892 83 926 110 504 Услуги по проживанию и питанию
Ақпарат және байланыс 89 604 96 927 98 924 112 380 114 196 Информация и связь
Қаржы және сақтандыру қызметі 105 477 114 967 120 625 134 007 141 412 Финансовая и страховая деятельность
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар 73 822 91 014 94 327 111 007 132 691 Операции с недвижимым имуществом
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет 124 475 127 896 123 117 123 657 138 523 Профессиональная, научная и техническая деятельность
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет 51 251 54 866 59 986 62 177 65 357 Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету 75 404 84 875 93 635 94 891 93 843 Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение
Білім беру 55 114 62 409 62 870 66 642 68 185 Образование
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер 60 971 70 181 70 885 77 805 80 848 Здравоохранение и социальные услуги
Өнер, ойын-сауық және демалыс 46 758 54 358 54 564 67 815 55 798 Искусство, развлечения и отдых
Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну 53 707 59 804 68 127 91 618 92 224 Предоставление прочих видов услуг
             

* Кәсіпкерлік қызметімен айналысатын шағын кәсіпорындарды қоспағанда.

Без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

4.11 Экономиканың қызмет түрлері бойынша атаулы және нақты жалақының индекстері*

Индексы номинальной и реальной заработной платы по видам экономической деятельности*

алдыңғы жылға пайызбен в процентах к предыдущему году

   
атаулы номи- наль-ная нақты реаль- ная атаулы номи- наль-ная нақты реаль- ная атаулы номи- наль-ная нақты реаль- ная атаулы номи- наль-ная нақты реаль- ная атаулы номи- наль-ная нақты реаль- ная
                       
Оңтүстік Қазақстан облысы 117,7 108,9 111,4 106,4 104,3 98,9 107,4 100,9 101,2 94,8 Южно-Казахстанская область
                       
Ауыл, орман және балық шаруашылығы 121,6 112,5 124,8 119,2 113,9 108,0 117,1 110,0 105,2 98,6 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Өнеркәсіп 114,2 105,7 112,2 107,2 113,0 107,2 108,6 102,0 100,1 93,9 Промышленность
Құрылыс 119,0 110,1 101,7 97,1 112,6 106,8 104,4 98,0 97,5 91,4 Строительство
Көтерме және бөл-шек сауда; автомо-бильдерді және мотоциклдерді жөндеу 113,2 104,7 117,2 112,0 105,3 99,9 113,3 106,4 103,2 96,7 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
Көлік және қоймалау 117,3 108,5 120,6 115,2 99,8 94,7 117,1 109,9 100,5 94,2 Транспорт и складирование
Тұру және тамақ-тану бойынша қызметтер 2,3 есе 2,2 есе 103,5 98,9 125,8 119,4 118,4 111,2 122,2 114,5 Услуги по проживанию и питанию
Ақпарат және байланыс 112,4 104,0 108,2 103,3 102,1 96,8 113,6 106,7 110,2 103,3 Информация и связь
Қаржы және сақтандыру қызметі 119,5 110,6 109,0 104,1 104,9 99,5 111,1 104,3 106,2 99,5 Финансовая и страховая деятельность
Жылжымайтын мүлікпен жасала-тын операциялар 123,0 113,8 123,3 117,8 103,6 98,3 117,7 110,5 95,8 89,8 Операции с недвижимым имуществом
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет 112,9 104,5 102,7 98,1 96,3 91,3 100,4 94,3 109,8 102,9 Профессиональная, научная и техни-ческая деятельность
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет 108,3 100,2 107,1 102,2 109,3 103,7 103,7 97,3 103,7 97,2 Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету 118,3 109,5 112,6 107,5 110,3 104,7 101,3 95,2 98,9 92,7 Государственное управление и оборо-на; обязательное социальное обеспечение
Білім беру 119,5 110,5 113,2 108,2 100,7 95,6 107,1 100,6 101,2 94,9 Образование
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер 122,7 113,5 115,1 109,9 101,0 95,8 109,8 103,1 103,9 97,4 Здравоохранение и социальные услуги
Өнер, ойын-сауық және демалыс 115,8 107,1 116,3 111,0 100,4 95,2 124,3 116,7 99,5 93,3 Искусство, развле-чения и отдых
Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну 107,0 99,0 111,4 106,4 113,9 108,1 124,0 116,4 110,5 103,5 Предоставление прочих видов услуг
                       

* Кәсіпкерлік қызметімен айналысатын шағын кәсіпорындарды қоспағанда.

Без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью.

 

5. БАҒАЛАР

ЦЕНЫ

 

5.1 Тұтыну тауарлары мен ақылы қызметтердің баға индексі

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.255.5 (0.013 с.)