ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Индексы объемов инвестиций в основной капиталалдыңғы жылға пайызбен в процентах к предыдущему году

 
           
Оңтүстік Қазақстан облысы 97,5 110,2 124,7 102,8 90,4
           
Шымкент қ. 143,1 101,2 97,4 134,1 113,4
Арыс қ.ә. 57,1 134,7 2,2 есе 75,0 68,0
Кентау қ.ә. 156,5 129,8 110,9 169,2 127,2
Түркістан қ.ә. 137,4 2,4 есе 65,1 91,8 90,9
Бәйдібек ауданы 132,5 3,3 есе 49,2 55,0 96,1
Қазығұрт 61,2 182,6 2,8 есе 68,9 86,5
Мақтаарал 97,4 87,0 76,6 97,4 117,8
Ордабасы 105,9 3,8 есе 87,2 78,3 107,4
Отырар 79,0 50,5 2,2 есе 51,3 104,1
Сайрам 50,0 98,2 2,7 есе 99,5 32,8
Сарыағаш 67,6 97,0 91,1 120,2 54,3
Созақ 70,9 93,0 123,9 90,4 108,1
Төлеби 131,2 83,1 2,9 есе 135,1 53,2
Түлкібас 2,5 есе 88,9 104,0 116,9 51,1
Шардара 81,2 106,3 2,6 есе 55,1 114,0
           

Ғылым және инновация

Наука и инновация

6.14 Зерттеулер мен әзірлемелерді орындаған ұйымдар саны және ғылыми-техникалық жұмыстардың көлемі

Число организаций, выполнявших исследования и разработки и объем научно-технических работ по области

   
             
Зерттеулер мен әзірлемелерді орындаған ұйымлдар саны, бірлік Число организаций, выполнявших исследования и разработки, единиц
Ғылыми-техникалық жұмыс-тардың көлемі, млн. теңге 450,7 933,5 1 178,9 1 235,1 1 360,4 Объем научно-технических работ, млн. тенге
             

6.15 Зерттеулер мен әзірлемелерге жұмсалған жалпы шығындар

Валовые затраты на научные исследования и разработки

млн. теңге млн. тенге

 
           
Оңтүстік Қазақстан облысы 440,5 930,6 1 178,9 1 235,1 1 360,4
           
Шымкент қ. 293,1 724,1 924,8 950,5 1 047,4
Түркістан қ.ә. 46,3 97,8 114,1 107,2 185,7
Мақтаарал ауданы 67,8 69,4 96,2 134,6 101,8
Отырар - - - 1,4 4,2
Сарыағаш 33,3 39,3 43,8 40,9 21,3
Түлкібас - - - 0,5 -
           

6.16 Жұмыс түрлері бойынша зерттеулер мен әзірлемелерге жұмсалған ағымдағы ішкі шығындар

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки по видам работ

млн. теңге млн. тенге

 
           
Оңтүстік Қазақстан облысы 440,5 925,4 1 168,5 1 233, 8 1 360,4
           
Шымкент қ. 293,1 718,9 921,2 949,6 1 047,4
Түркістан қ.ә. 46,3 97,8 114,1 107,2 185,7
Мақтаарал ауданы 67,8 69,4 96,2 134,6 101,8
Отырар - - - 1,4 4,2
Сарыағаш 33,3 39,3 37,0 40,5 21,3
Түлкібас - - - 0,5 -
           

6.17 Қаржыландыру көздері бойынша зерттеулер мен әзірлемелерге жұмсалған ішкі шығындар

Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам финансирования

млн. теңге млн. тенге

  Зерттеулер мен әзірлемелерге жұмсалған ішкі шығындар, барлығы Внутренние затраты на исследова-ния и разработки, всего соның ішінде в том числе
бюджет қаражат-тары бюджетные средства меншікті қаражаты собственные средства жергілікті бюджет қаражаты местный бюджет шетелдік инвести-циялар иностранные инвести-ции өзге де қаражаттар (шетелдік инвестиц-иялардан басқа) прочие средства (кроме иност-ранных инвести-ций) даму институт-тарының қаражаты средства институ-тов разви-тия қарыз қаражат заемные средства
                 
 
Оңтүстік Қазақстан облысы 440,5 387,9 52,6 - - - -  
                 
Шымкент қ. 293,1 279,9 13,2 - - - -  
Түркістан қ.ә. 46,3 6,9 39,4 - - - -  
Мақтаарал 67,8 67,8 - - - - -  
Сарыағаш 33,3 33,3 - - - - -  
                 
Оңтүстік Қазақстан облысы 930,6 744,0 - - - - 100,5 86,1
                 
Шымкент қ. 724,1 580,5 - - - - 100,5 43,1
Түркістан қ.ә. 97,8 54,8 - - - - - 43,0
Мақтаарал 69,4 69,4 - - - - - -
Сарыағаш 39,3 39,3 - - - - - -
                 
                 
Оңтүстік Қазақстан облысы 1 168,5 1 056,1 68,2 24,0 - 20,2 - -
                 
Шымкент қ. 921,2 850,8 26,2 24,0 - 20,2 - -
Түркістан қ.ә. 114,1 72,1 42,0 - - - - -
Мақтаарал 96,2 96,2 - - - - - -
Сарыағаш 37,0 37,0 - - - - - -
                 
                 
Оңтүстік Қазақстан облысы 1 233, 8 980,9 197,5 27,1 10,1 18,2 - -
                 
Шымкент қ. 949,6 757,3 147,0 27,1 - 18,2 - -
Түркістан қ.ә. 107,2 48,5 48,6 - 10,1 - - -
Мақтаарал 134,6 134,6 - - - - - -
Отырар 1,4 - 1,4 - - - - -
Сарыағаш 40,5 40,5 - - - - - -
Түлкібас 0,5 - 0,5 - - - - -
                 
                 
Оңтүстік Қазақстан облысы 1 360,4 1 025,0 706,7 273,9 33,9 7,1 20,5 -
                 
Шымкент қ. 1 047,4 792,8 597,5 200,2 33,9 - 20,5 -
Түркістан қ.ә. 185,7 х х х - х - -
                               

Жалғасы Продолжение

  Зерттеулер мен әзірлемелерге жұмсалған ішкі шығындар, барлығы Внутренние затраты на исследова-ния и разработки, всего соның ішінде в том числе
бюджет қаражат-тары бюджет-ные средства меншікті қаражаты собствен-ные средства жергілікті бюджет қаража-ты местный бюджет шетелдік инвести-циялар иностранные инвести-ции өзге де қаражаттар (шетелдік инвестиц-иялардан басқа) прочие средства (кроме иностранных инвестиций) даму институт-тарының қаражаты средства институ-тов разви-тия қарыз қара-жат заем-ные средства
                 
Мақтаарал ауданы 101,8 101,8 - - - - - -
Отырар 4,2 4,2 - - - - - -
Сарыағаш 21,3 х х х - х - -
Түлкібас - - - - - - - -
                 

6.18 Зерттеулер және әзірлемелермен айналысатын қызметкерлер саны

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками

адам человек

 
           
Оңтүстік Қазақстан облысы 1 466 1 359 1 356
           
Шымкент қ. 1 345 1 245 1 215
Түркістан қ.ә.
Мақтаарал ауданы
Отырар - - -
Сарыағаш х
Түлкібас - - - -
           

6.19 Кәсіпорындардың инновациялық белсенділігі

Инновационная активность предприятий

 
           
Респонденттер саны, барлығы 2 081 2 009 2 025 2 315
одан:          
инновациялық белсенді кәсіпорындардың саны
инновация саласындағы белсенділік деңгейі, % 7,0 5,0 6,4 7,0 6,9
           

6.20 Инновациялық өнім көлемі

Объем инновационной продукции

млн. теңге млн. тенге

 
           
Оңтүстік Қазақстан облысы 15 374,0 22 588,7 33 177,3 45 153,7 61 465,6
           
Шымкент қ. 5 268,8 8 570,5 13 307,0 35 540,8 50 930,6
Арыс қ.ә. 362,1 150,6 - - -
Кентау қ.ә. 577,9 913,5 1 780,1 1 200,6 Х
Түркістан қ.ә. - 39,4 1 174,4 691,6 1 010,1
Бәйдібек - - - - -
Қазығұрт 143,0 121,5 - 60,5 Х
Мақтаарал - 25,0 96,2 134,6 883,1
Ордабасы 994,0 3 185,7 2 218,0 2 790,7 Х
Отырар 5,2 149,2 408,5 1,1 1 367,5
Сайрам 5 447,3 6 218,2 9 873,4 394,1 Х
Сарыағаш - - 14,0 1 579,2 83,0
Созақ - - - 344,5 Х
Төлеби 19,9 183,7 440,9 1 760,7 879,2
Түлкібас 2 555,8 3 031,4 3 558,9 - -
Шардара - - 305,9 655,3 614,8
           

6.21 Кәсіпорындардың технологиялық инновацияға жұмсаған шығындары

Затраты на технологические инновации предприятий

млн. теңге млн. тенге

 
           
Оңтүстік Қазақстан облысы 18 648,9 11 208,2 26 382,2 41 320,3 33 554,0
           
Шымкент қ. 3 402,0 8 750,7 18 986,5 33 864,9 30 770,5
Арыс қ.ә. - - - - 1 119,5
Кентау қ.ә. 82,3 144,4 291,6 574,9 482,8
Түркістан қ.ә. 655,3 97,8 2 683,1 219,8 122,1
Бәйдібек - - 245,9 - Х
Қазығұрт 900,0 16,9 - 732,8 326,2
Мақтаарал 67,8 94,4 96,2 1 116,7 106,0
Ордабасы 287,7 287,8 64,2 184,5 30,8
Отырар 27,0 - 41,6 20,3 358,9
Сайрам 12 146,2 1 270,8 2 187,2 1 442,3 198,7
Сарыағаш 33,4 39,2 62,0 1 140,7 2,5
Созақ - - 50,0 367,8 33 554,0
Төлеби 235,0 506,2 927,0 1 655,5 30 770,5
Түлкібас 812,2 - 439,5 - 1 119,5
Шардара - - 307,4 - 482,8
           

6.22 Докторанттар саны, олардың қабылданғандары және бітіргендері

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.006 с.)