ТОП 10:

НЕОЗНАЧЕНИЙ ЧАС В АКТИВНОМУ І ПАСИВНОМУ СТАНІ(The INDEFINITE (Simple) TENSE, ACTIVE AND PASSIVE VOICE)

ТЕПЕРІШНІЙ НЕОЗНАЧЕНИЙ ЧАС В АКТИВНОМУ

І ПАСИВНОМУ СТАНІ

(THE PRESENT INDEFINITE (Simple) TENSE, ACTIVE

AND PASSIVE VOICE)

 

УТВОРЕННЯ

Стверджувальна форма дієслова в Present Indefinite в усіх особах однини і множини, крім третьої особи однини, збігається з інфінітивом (неозначеною формою дієслова) без часткиto:

Таблиця 19.

І study. Я навчаюся.
We study. Ми навчаємося.
You study. Ви навчаєтеся.
They study. Вони навчаються.

У третій особі однини до інфінітива без часткиto додається закінчення -s або -es:

to invite — he invites

to teach — she teaches

Питальна форма Present Indefinite утворюється за допомогою допоміжного дієсловаdo абоdoes, яке ставиться перед підметом:

Таблиця 20.

Do I study? Я навчаюся?
Do we study? Ми навчаємося?
Does he read? Він навчається?
Does she write? Вона навчається?

Примітка. Якщо питальне слово виконує роль підмета або означення до підмета, допоміжне дієслово do або does у цьому випадку не вживається:

Who lives there? Хто живе там?

Whose father lives there? Чий батько живе там?

Заперечна форма Present Indefinite утворюється за допомогою допоміжного дієсловаdo абоdoes, заперечної часткиnot та інфінітива основного дієслова:

Таблиця 21.

І do not study. Я не навчаюсь.
Не does not study. Він не навчається.

У розмовній мові замість do notіdoes not вживаються скорочені форми don'tіdoesn't:

І don't see you. Я тебе не бачу.

He doesn't see me. Він мене не бачить.

Дієсловоto be в Present Indefinite має форми:

Таблиця 22.

I am a student. We are students.
You are a student. You are students.
He is a student. They are students.
She is a student.  
It is a student.  

Питальна та заперечна форми дієсловаto be утворюються без допоміжного дієсловаto do:

Are you a student? Ти студент?

I am not a student. Я не студент.

 

ВЖИВАННЯ

Present Indefinite вживається для вираження:

1) звичайної, повторюваної дії в теперішньому часі:

Не goes to see her every day. Він приходить побачити її кожного дня.

2) дії, яка характеризує підмет постійно:

Не speaks both French and English fluently. Він вільно розмовляє як французькою, так і англійською мовою.

3) загальновідомих істин:

Copper conducts electricity better than other metals. Мідь проводить електрику краще ніж інші метали.

4) запланованої майбутньої дії в підрядних реченнях часу та умови:

І’ll be there till he comes. Я буду тут, поки він прийде.

5) запланованої майбутньої дії з дієсловами, що оз­начають рух:

І leave London tomorrow. Завтра я виїжджаю з Лондону.

 

ПАСИВНИЙ СТАН

Пасивний стан Present Indefinite утворюється за допо­могою дієсловаto be та дієприкметника минулого часу (Past Participle) основного дієслова:

Не is interrogated. Його допитують.

І am asked about it. В мене це запитують.

МИНУЛИЙ НЕОЗНАЧЕНИЙ ЧАС

В АКТИВНОМУ І ПАСИВНОМУ СТАНІ

(THE PAST INDEFINITE TENSE, ACTIVE

AND PASSIVE VOICE)

УТВОРЕННЯ

Стверджувальна форма дієслова в Past Indefinite в усіх особах однини та множини збігається з другою формою дієслова:

Таблиця 23.

І worked. Я працював.
We worked. Ми працювали.
You worked. Ви працювали.
They worked. Вони працювали.

В англійській мові дієслова поділяються на правильні та неправильні. Past Indefinite правильних дієслів утворюється додаванням до інфінітива без часткиto закінчення– ed.

Past Indefinite неправильних дієслів утворюється по-різному.(Дивиться таблицю неправильних дієслів).

Питальна форма Past Indefinite правильних і неправильних дієслів утворюється за допомогою допоміжного дієсловаdid та інфінітива основного дієслова без частки to. Допоміжне дієслово ставиться перед підметом:

Did you go to the Institute yesterday? Ви ходили вчора до інституту?
What did he say? Що він сказав?

Заперечна форма Past Indefinite утворюється за допомогою допоміжного дієсловаdid, заперечної часткиnotта інфінітива основного дієслова без частки to. Допоміжне дієслово ставиться між підметом і присудком:

І did not know this. Я не знав цього.
They did not work at this factory. Вони не працювали на цій фабриці.

У розмовній мові замість did not вживається скорочена форма didn’t:

І didn’t understand you. Я не розумів тебе.

Дієсловоto be в Past Indefinite має форми:

Таблиця 24.

I was a student. We were students.
You were a student. You were students.
He was a student. They were students.
She was a student.  
It was a student.  

Питальна та заперечна форми дієсловаto be утворюються без допоміжного дієсловаdid:

Were you at home yesterday? Ви були вчора вдома?

У розмовній мові замістьwas not, were notвживаються формиwasn't, weren't:

They weren't afraid of him. Вони не боялися його.

Вживання

Past Indefinite вживається для вираження:

1) одноразової або повторюваної дії в минулому часі. Час минулої дії часто уточнюється обставинамиyesterday, last week, the other day, ago, тощо:

I saw you in the street yesterday. Я бачив вас на вулиці вчора.
They lived in London before the war. До війни вони жили в Лондоні.

2) ряду послідовних дій у минулому:

І dressed, went downstairs, had some coffee in the kitchen and went out to the garage. Я одягнувся, зійшов униз, випив у кухні кави і пішов у гараж.

3) повторюваної дії в минулому:

І saw her every day. Я бачив її щодня.

ПАСИВНИЙ СТАН

Пасивний стан Past Indefinite утворюється за допомогою допоміжного дієсловаto be в Past Indefinite і Past Participle основного дієслова:

Таблиця 25.

І was examined. We were examined.
You were examined. You were examined.
He was examined. They were examined.
She was examined.  
It was examined.  

 

 

МАЙБУТНІЙ НЕОЗНАЧЕНИЙ ЧАС

В АКТИВНОМУ I ПАСИВНОМУ СТАНІ

(THE FUTURE INDEFINITE (Simple) TENSE ACTIVE

AND PASSIVE VOICE)

УТВОРЕННЯ

Future Indefinite утворюється за допомогою допоміжного дієслова will та інфінітива основного дієслова без часткиto.

У розмовній мові замістьwill звичайно вживається скорочена форма'll, яка на письмі приєднується до підмета:

I'll tell it to you after dinner. Я розкажу Вам про це після обіду.
He'll be back in an hour. Він повернеться за годину.

У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом:

When will he be at home? Коли він буде вдома?

У заперечній формі після допоміжного дієслова вживається заперечна частка not:

Не will not stay here. Він не залишиться тут.

У розмовній мовізамістьwill not вживаються скорочені формиwon't:

She won't go to the theatre. Вона не піде до театру.

Вживання

Future Indefinite вживається для вираження одноразової, постійної або повторюваної дії в майбутньому:

I'll go there with you. Я поїду туди з тобою.
I'll always come back. Я завжди повертатимусь.
He'll work at the factory next year. Наступного року він працюватиме на фабриці.

В англійській мові Future Indefinite не вживається в підрядних реченнях часу та умови. Для вираження майбутньої дії в таких реченнях вживається Present Indefinite:

I'll be here till you come. Я буду тут, поки ти прийдеш.
I'll give it to him when he comes back. Я дам це йому, коли він noвернеться.

 

ПАСИВНИЙ СТАН

Пасивний стан Future Indefinite утворюється за допомогою допоміжного дієслова tobe у Future Indefinite і Past Participle основного дієслова:

The text will be translated into English. Текст буде перекладено на англійську мову.

ТРИВАЛИЙ ЧАС В АКТИВНОМУ

І ПАСИВНОМУ СТАНІ

(the CONTINUOUS TENSE, ACTIVE

AND PASSIVE VOICE)

 

ТЕПЕРІШНІЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС В АКТИВНОМУ

І ПАСИВНОМУ СТАНІ

(THE PRESENT CONTINUOUS TENSE, ACTIVE

AND PASSIVE VOICE)

 

УТВОРЕННЯ

Present Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова tobe в Present Indefinite і дієприкметника теперішнього часу (Present Participle) основного дієслова.

Present Participle утворюється додаванням закінчення -ing до інфінітива основного дієслова без часткиto:

read + ing – reading

speak + ing –speaking

Стверджувальна форма Present Continuous:

Таблиця 26.

I am speaking now. (I'm speaking). We are speaking now.(We're speaking).
You are speaking. (You're speaking). You are speaking. (You're speaking).
He is speaking. (He's speaking). They are speaking. (They're speaking).
She is speaking. (She's speaking).  
It is speaking. (It's speaking).  

У дужках подано скорочені форми, що вживаються в розмовній мові.

У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом:

Are the boys playing chess now? Хлопці грають у шахи зараз?
Is she working in the garden now? Вона зараз працює в саду?
What are you doing? Що ви робите?

У заперечній формі після допоміжного дієслова вживається заперечна часткаnot:

The girls are not singing now. Дівчата зараз не співають.

У розмовній мові замістьis notiare not вживаються скорочені форми isn'tіaren't:

She isn't listening. Вона (зараз) не слухає.
Why aren't you working? Чому ви (зараз) не працюєте?

ВЖИВАННЯ

Present Continuous вживається для вираження:

1) дії, що відбувається в момент мовлення:

You are not listening to me. Ти не слухаєш мене.

2) тривалої дії, що відбувається в певний період теперішнього часу, хоч і не обов'язково в момент мовлення:

What are you doing here in London? Що ви робите тут, у Лондоні?
I'm studying at the University. Я навчаюсь в університеті.

3) тривалої дії, що відбувається одночасно з іншою дією, яка відноситься до теперішнього часу:

І am only happy when I am working. Я щасливий лише тоді, коли працюю.

4) запланованої майбутньої дії, особливо з дієсловами, що означають рух. У цьому разі обов'язково вживаються обставини часу:

We are flying to Paris in the morning. Ми відлітаємо до Парижу уранці.
When are you coming back? Коли ви повернетесь?
Is he coming tonight? Він прийде сьогодні ввечері?

Дієсловоtogo у Present Continuous з інфінітивом іншого дієслова означає намір виконати дію в найближчому майбутньому або надає їй відтінку обов'язковості, неминучості виконання дії, позначеної інфінітивом:

І am going to speak. Я буду говорити.
It's going to rain. Складається на дощ.
He is going to be an economist. Він збирається бути економістом.

ПАСИВНИЙ СТАН

Пасивний стан Present Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієсловаtobe в Present Continuous і Past Participle основного дієслова:

Таблиця 27.

+ ? -
І am being examined now. Am I being examined now? I am not being examined now.
Не (she, it) is being examined now. Is he (she, it) being examined now? He (she, it) is not being examined now.
We (you, they) are being examined now. Are we (you, they) being examined now? We (you, they) are not being examined now.

 

 

МИНУЛИЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС В АКТИВНОМУ

І ПАСИВНОМУ СТАНІ

(THE PAST CONTINUOUS TENSE, ACTIVE

AND PASSIVE VOICE)

 

УТВОРЕННЯ

Стверджувальна форма дієслова в Past Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова tobe в Past Indefinite і дієприкметника теперішнього часу основного дієслова:

Таблиця 28.

I was making coffee at 3 o’clock. We were making coffee at 3 o’clock.
You were making coffee at 3 o’clock. You were making coffee at 3 o’clock.
He was making coffee at 3 o’clock. They were making coffee at 3 o’clock.
She was making coffee at 3 o’clock.  
It was making coffee at 3 o’clock.  

У питальній формі допоміжне дієслово ставиться перед підметом:

What were you telling him about? Про що ви йому розповідали?

У заперечній формі після допоміжного дієслова вживається заперечна часткаnot:

І was not watching TV in the evening. Я не дивився телевізор увечері.

У розмовній мові в заперечній і питально-заперечній формах замість was notіwere not вживаються переважно скорочені формиwasn'tіweren't:

Таблиця 29.

Не wasn't coming. Wasn't he coming?
They weren't coming. Weren't they coming?

 

ВЖИВАННЯ

Past Continuous вживається для вираження:

1) дії, що відбулася, тривала в певний момент у минулому. На час дії звичайно вказують обставинні слова типу at two o'clock, at midnight, at that moment або підрядні речення з дієсловом-присудком у Past Indefinite:

Не was working at his English at that time. Він працював над англійською мовою в той час.
She was sitting by the window when he came in. Вона сиділа біля вікна коли він увійшов.

2) дії, що тривала протягом якогось часу в минулому:

In spring he was visiting his old school-fellow. На весні він гостював у свого старого шкільного товарища.

Пасивний стан

Пасивний стан Past Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова tobe в Past Continuous і Past Participle основного дієслова:

Таблиця 30.

+ ? -
І (he, she, it) was being taught at that moment. Was he being taught at that moment? He was not being taught at that moment.
We (you, they) were being taught at that moment. Were they being taught at that moment? They were not being taught at that moment.

МАЙБУТНІЙ ТРИВАЛИЙ ЧАС

(THE FUTURE CONTINUOUS TENSE)

 

УТВОРЕННЯ

Стверджувальна форма Future Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієсловаto be у Future Indefinite та дієприкметника теперішнього часу основного дієслова:

Таблиця 31.

I will be translating the text at 2 o’clock. We will be translating the text at 2 o’clock.
You will be translating the text at 2 o’clock. You will be translating the text at 2 o’clock.
He will be translating the text at 2 o’clock. They will be translating the text at 2 o’clock.
She will be translating the text at 2 o’clock.  
It will be translating the text at 2 o’clock.  

У питальній формі допоміжне дієсловоwillставиться перед підметом:

Will they be studying? Вони будуть навчатися?

У заперечній формі після допоміжного дієсловаwill вживається заперечна часткаnot:

They will not be leaving for Kiev. Вони не поїдуть до Києва.

У розмовній мові замістьwill вживається скорочення 'll, а замість will notwon't.

ВЖИВАННЯ

Future Continuous вживається для вираження тривалої дії, що відбуватиметься в якийсь момент або період часу в майбутньому:

I'll be looking out for you. Я чекатиму на тебе.
We'll be playing all morning. Ми будемо гратися весь ранок.

У сучасній англійській мові Future Continuous часто вживається в тому самому значенні, що й Future Indefinite, тобто виражає майбутню дію:

He'll be going to school soon. Він скоро пійде до школи.
You won't be coming back here any more. Ви більше сюди не повернетесь.

Примітка. Пасивний стан у Future Continuous не використується.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.215.196 (0.015 с.)