ТОП 10:

ПРИЙМЕННИКОВИЙ ІНФІНІТИВНИЙ КОМПЛЕКС(THE PREPOSITIONAL INFINITIVE COMPLEX)

 

Інфінітивний комплекс може мати прийменник for. Такий комплекс називається прийменниковим інфінітивним комплексом, який складається з іменника в загальному відмінку чи особового займенника в об'єктному відмінку та інфінітива. Перша частина комплексу (іменник чи займенник) позначає особу чи предмет, що є суб'єктом чи об'єктом дії, вираженої інфінітивом:

It's time for us to go. Нам пора йти.

For me to see you is not easy. Бачити тебе нелегко.

 

 

§ 10. МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

(MODAL VERBS)

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 

В англійській мові є група дієслів (can, may, must, should, ought тощо), які називаються модальними. Ці дієслова не мають усіх основних форм, властивих іншим дієсловам, і тому вони називаються недостатніми (Defective Verbs).

Модальні дієслова вживаються не самостійно, а лише в сполученні з інфінітивом іншого дієслова:

І can help you. Я можу допомогти вам.

Не must go there. Він мусить йти туди.

Без інфінітива іншого дієслова модальні дієслова вживаються лише тоді, коли інфінітив зрозумілий з контексту:

Can you do it? Yes, I can. Ви можете зробити це? Так.
І wanted to open the window but I couldn't. Я хотіла відчинити вікно, але не змогла.

Модальні дієслова не виражають дії чи стану, а лише можливість, необхідність, бажання, ймовірність, сумнів, дозвіл, заборону, здатність виконання дії, позначеної інфінітивом.

У модальному значенні вживаються також дієслова to beіto have.

Модальні дієслова мають ряд особливостей:

а) вони не мають форм інфінітива, дієприкметника і герундія, а тому не мають складних часових форм – майбутнього, тривалого і перфектного часів;

б) після модальних дієслів інфінітив вживається без часткиto. Виняток становлять дієсловаto beіto haveу модальному значенні та дієсловоought, після яких інфіні­тив вживається з часткоюto, а також дієсловаneed, dare,після яких інфінітив може вживатися з часткоюtoі без неї:

We are to meet at half past six. Ми маємо зустрітися о пів на сьому.
As the manager was out they had to wait. Оскільки управляючого не було на місці, вони мали почекати.
You ought to help your friends. Вам слід допомогти своїм друзям.
І needn't tell you how important that is. Мені не треба говорити вам як це важливо.
Не daren't do it. У нього не вистачить духу зробити це.

в) у третій особі однини теперішнього часу модальні дієслова не мають закінчення-(e)s:

Не may come tomorrow. Можливо, він прийде завтра.

Питальна та заперечна форми теперішнього та минулого часів модальних дієслів утворюються без допоміжного дієсловаto do.

У питальній формі модальні дієслова ставляться перед підметом:

May I come in? Можна ввійти?

У заперечній формі після модальних дієслів вживається заперечна часткаnot:

You should not do it. Вам не слід цього робити.

Модальне дієсловоcan у Present Indefinite пишеться разом з часткоюnot:

Не cannot dance. Він не вміє танцювати.

У розмовній мові в заперечних реченнях вживаються переважно скорочені форми модальних дієслів:

cannot — can't must not — mustn't
could not — couldn't should not — shouldn't
may not — mayn't ought not — oughtn't
might not — mightn't  

 

 

МОДАЛЬНЕ ДІЄСЛОВО CAN

 

Дієсловоcan має дві форми: теперішнього часуcanі минулого часуcould:

І can swim. Я вмію плавати.
Не could read when he was five. Він умів читати, коли йому було п'ять років.

Дієсловоcan виражає фізичну чи розумову здатність, уміння чи можливість виконати дію в теперішньому або минулому часі:

Не can lift this weight. Він може підняти цю вагу.
Can you see anything? Ви що-небудь бачите?
І couldn't solve the problem. Я не зміг розв'язати задачу.

Після формиcould у цих значеннях може вживатися перфектний інфінітив, який вказує на те, що дія, яка мала відбутися, не відбулася:

Не could have guessed it. Він міг здогадатися про це (але не здогадався).

Дієсловоcan не має майбутнього часу. В майбутньому часі замістьcan вживається сполученняto be able– бути спроможним. Інфінітив після нього вживається з часткою to. Виразto be able іноді вживається також у теперішньому і минулому часах:

Не is able to help you. Він може допомогти вам.
She was not able to answer. Вона не могла відповідати.

 

 

Дієслово may

 

Дієслово may має дві форми: теперішній час may і минулий час might.

Але в значенні минулого часу дійсного способу форма might вживається дуже рідко, головним чином у підрядних реченнях за правилом послідовності часів:

Не asked the doctor if he might use his telephone. Він запитав лікаря, чи можна йому скористуватися його телефоном.

Дієслово may найчастіше виражає припущення з відтінком сумніву, невпевненості. У цьому значенні may вживається у стверджувальних і заперечних реченнях з усіма формами інфінітива.

Indefinite Infinitive з дієсловом may звичайно виражає дію, що відноситься до майбутнього часу:

She may come back. Може, вона повернеться.

Сполучення may з Continuous Infinitive виражає припущення, що дія відбувається в момент мовлення:

Не may be waiting for you. Можливо, він чекає на вас.

Якщо дієслово не вживається в формі Continuous, то дія, що відноситься до теперішнього часу, позначається формою Indefinite Infinitive:

She may know about it. Можливо, вона знає про це.

They may be at school now. Можливо, вони зараз у школі.

Perfect Infinitive вказує на те, що припущення відноситься до минулого часу:

І may have put it on the table. Може, я поклав його на стіл.

Дієслово may, як і саn, вживається для вираження можливості, що залежить від певних обставин. У цьому значенні may вживається лише у стверджувальних реченнях з неозначеним інфінітивом:

You may go there by train. Ви можете поїхати туди поїздом.

Форма might у цьому значенні вживається як Subjunctive II.

You might find him in between eleven and twelve. Ви могли б застати його між одинадцятою і дванадцятою годиною.

Перфектний інфінітив після might вказує на те, що дія, яка могла б відбутися, не відбулася:

І might have stayed at home. Я міг би залишитися удома.

Дієслово may з неозначеним інфінітивом вживається для вираження дозволу:

You may go with who(m) you will. Можеш іти з ким хочеш.
May I use your phone? Можна скористуватися вашим телефоном?

Форма might вживається в питальних реченнях для вираження ввічливого прохання:

Might I have a word with you? Дозвольте звернутися до вас.

Заперечна форма may not означає заборону, але вона рідко вживається. У таких випадках звичайно вживається заперечна форма дієслова must (іноді саn):

May we use dictionaries? Можна користуватися словниками?
No, you must not. Hi, не можна.

Дозвіл або заборону можна виразити також за допомогою виразів to be allowedіto be permitted, які вживаються замість may стосовно дії у минулому або майбутньому часі:

We were allowed to use dictionaries. Нам дозволили користуватися словниками.
We’ll be allowed to use dictionaries. Нам дозволять користуватися словниками.

Для вираження докору, несхвалення, осуду звичайно вживається лише форма might:

You might be more attentive. Ти міг би бути уважнішим(зараз).

Perfect Infinitive після форми might виражає докір відносно того, що дія не відбулася в минулому.

You might have written me a little something, anyhow. У всякому разі ти могла б написати мені хоч кілька слів (але не написала).

Дієслово must

Дієслово must має лише одну форму. Дія виражена інфінітивом у сполученні з must, може відноситись до теперішнього і майбутнього часу:

Не must be at school now. Зараз він мусить бути в школі.
She must come tomorrow. Вона має прийти завтра.

Must може відноситись до минулого часу в додаткових підрядних реченнях, якщо дієслово-присудок головного речення стоїть у минулому часі:

Не said that she must consult a doctor. Він сказав, що вона повинна порадитись з лікарем.

Дієслово must виражає обов'язок, необхідність. У цьому значенні must вживається у стверджувальних і питальних реченнях лише з неозначеним інфінітивом:

То catch the train I must get up at six. Щоб потрапити на поїзд, я мушу встати о 6 годині.
Must we come to school tomorrow? Нам треба приходити в школу завтра?

Для вираження необхідності стосовно минулого і майбутнього часу вживається дієслово to have у відповідних часових формах:

He had to wait a quarter of an hour. Він мусив чекати чверть години.
I’ll have to pay him something. Мені доведеться щось заплатити йому.

У заперечних реченнях must виражає заборону. У цьому значенні must вживається лише з неозначеним інфінітивом:

You must not talk aloud in the reading-hall. У читальному залі не дозволяється голосно розмовляти.

Коли йдеться про те, що нема потреби, необхідності виконати дію, вживають заперечну форму дієслова need – need not (needn’t) або заперечну форму модального дієслова to have:

Must we come to school tomorrow? No, you needn't. Треба нам приходити в школу завтра? – Hi, не треба.
You don't have to learn the poem by heart. He обов'язково вчити цей вірш напам'ять.

Дієслово must вживається для вираження наказу і поради. У цих значеннях воно вживається у стверджувальних і заперечних реченнях з неозначеним інфінітивом:

Tomorrow you must come to school at eight. Завтра ви повинні прийти до школи о восьмій годині.
You must not read this book. He треба читати цієї книжки.
It is not interesting. Вона нецікава.

Дієслово must вживається для вираження припущення, що межує з упевненістю. У цьому значенні must вживається лише в стверджувальних реченнях, але з усіма формами інфінітива.

Сполучення must з Continuous Infinitive виражає припущення, що дія відбувається в момент мовлення або протягом теперішнього періоду часу:

They must be surrounding the house. Вони, напевно, оточують будинок.

Якщо дієслово не вживається у формах Continuous, то припущення стосовно теперішнього часу виражається сполученням must і з неозначеним інфінітивом:

Не must be eighty years old. Йому, напевно, вісімдесят років.

Сполучення must з Perfect Infinitive виражає припущення, що дія відбулася в минулому:

She must have caught cold. Вона, напевно, застудилася.

Дієслово must не вживається для вираження припущення стосовно майбутнього часу. Припущення щодо майбутніх дій можна висловити за допомогою слів evidently,probably або виразів to be sure, to be likely, to be unlikely та ін.:

He is not likely to return soon. Він навряд чи скоро повернеться.
Evidently she'll be late. Напевно, вона запізниться.

 

 

МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА SHOULD, OUGHT

 

Дієсловаshould, ought майже не різняться за значенням. Вони виражають моральний обов'язок, пораду, рекомендацію.Should вживається з інфінітивом без часткиto.Післяought інфінітив вживається з часткоюto:

You should visit her. Вам слід відвідати її.
Не ought to go in for sport. Йому слід займатися спортом.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.01 с.)