ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Психологічна думка Росії XVIII ст.Найбільш яскравою рисою наукової думки Росії була орієнтація на природознавство. З природно-науковою орієнтацією була пов'язана істотна зміна у визначенні предмета і методів наукового пізнання, його можливостей і меж. Основним предметом наукових пошуків у XVIII ст. є реальні явища. Розвиток психологічних ідей у російській культурі і науці спирався на творчість російських мислителів попередніх епох і носив оригінальний і передовий характер стосовно ідей закордонних учених. Саме в період XVIII ст. з'являються в Росії вчені і мислителі, психологічна творчість яких стала знаменною віхою в історії психології.

Однією з найбільш яскравих постатей у науці в цей період був Михайло Васильович Ломоносов(1711-1765). Йому належить формулювання загального закону збереження речовини і руху, розробка базових принципів атомно-молекулярної теорії, створення основ російської граматики і безліч інших наукових ідей і наукових концепцій. Психологічні погляди Ломоносова є необхідною складовою частиною його природно-наукової і філософської спадщини. Саме Ломоносов заклав матеріалістичні основи російської психології. Опираючись на відкритий ним закон збереження речовини і руху, у відчуттях і сприйманні людини він бачив результат особливого виду механічного впливу предметів і явищ природи на органи чуття, тобто продовження у людському організмі того механічного руху, що подіяв на людину ззовні. У його працях послідовно проповідуються ідеї про те, що психічні явища виступають відображенням зовнішнього світу, що психіка залежить від діяльності органічного субстрату, мозку. Йому належить теорія колірного зору (трикомпонентна теорія світла).

Значний внесок Ломоносова в обґрунтування і доказ важливої ролі мови і мовного спілкування в процесі формування особистості. Розглядає Ломоносов у своїх працях і безліч окремих питань психології: дає характеристику різних відчуттів (слухових, смакових, температурних); обґрунтовує ряд положень процесу чуттєвого пізнання; аналізує механізм виникнення і протікання пристрастей як феноменів емоційного життя людини. У цілому психологічні погляди Ломоносова, безсумнівно, є передовими системі поглядів мислителів по багатьох питаннях у світовій психологічній думці.

Психологічні ідеї містить творчість Олександра Миколайовича Радіщева(1749-1802). У роботі “Житіє Федора Ушакова” він розглядає процес формування і розвитку особистісних особливостей людини. У роботі “Подорож з Петербурга до Москви” дає точні і глибокі спостереження психологічних особливостей російського народу як етносу. У трактаті “Про людину, про її смертність і безсмертя”. Радіщев переконливо обґрунтовує ідею смертності душі і заперечує її існування як самостійної і незалежної від тіла субстанції. Розглядаючи проблеми розвитку психіки, російський мислитель підкреслює, що людина не пасивна істота, яка лише пристосовується до навколишньої дійсності. Для нього людина - активна й у пізнанні, і в діяльності. Торкається Радіщев і питань зіставлення психіки людини і тварин, пов'язуючи безсумнівну перевагу людини над тваринами за рахунок наявності в неї мови і можливості людини “озброїти” свої органи чуттів, доповнити їх, у тому числі і за рахунок компенсування недостатньої чутливості одних органів чуття більш сильним розвитком інших. У працях Радіщева зустрічаємо цікаві й оригінальні ідеї щодо взаємозв'язку мови і мислення; ролі пам'яті в життєдіяльності людини; про свободу волі; взаємозв'язок суспільного й індивідуального у формуванні характеру людини і суспільної сутності людини; про індивідуально-психологічні розходження людей, особливості їх схильностей, потреб і почуттів. Ним дана переконлива критика фізіономічного вчення, що було дуже популярним в цей час у Європі.

 

Питання для самоперевірки

1. Охарактеризуйте основний ідеал епохи Просвітництва.

2. Філософсько-психологічні погляди Гартлі.

3. Філософсько-психологічні погляди Берклі.

4. Філософсько-психологічні погляди Аламбера, Дідро, Ламетрі.

5. Філософсько-психологічні погляди Гельвеція, Гольбаха, Руссо.

6. Філософсько-психологічні погляди Канта.

7. Філософсько-психологічні погляди Ломоносова.

8. Філософсько-психологічні погляди Радіщева.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.10 (0.007 с.)