ТОП 10:

Загальні ідейно-теоретичні основи арабомовної перипатетикиПід впливом освоєння і творчого переосмислення Аристотеля в арабо-мовній культурі склалися два найбільш яскравих філософських вчення - Ібн Сіни (Авіценна) і Ібн Рушда (Аверроеса). У них були сконцентровані й одержали інтегроване вираження головні досягнення вчених арабського світу в різних областях знання, переважно в природничих науках.

Вчення Авіценни й Аверроеса здійснили величезний вплив на розвиток прогресивної європейської наукової думки. Знаменитий “Канон” Ібн Сіни панував протягом багатьох століть у всіх медичних школах Європи. Ібн Рушд стояв у джерел інтелектуального руху, що підточив європейську схоластику і створив нову картину світу і людини.

Узагальнивши праці астрономів, географів, хіміків, лікарів Сходу, накопичені наукою дані емпіричного пізнання, Ібн Сина і Ібн Рушд створили вчення, в основі яких лежали такі постулати:

- Природа вічна і її законам не міняються довільно.

- Душа обумовлена діяльністю тіла.

- Індивідуальна душа не має безсмертя.

- Психічні якості людини, детерміновані природними причинами, умовами життя, виховання.

 

4.4. Антропологічне і психологічне вчення Ібн Сіни (Авіценна)

Перші наукові праці Ібн Сіна створює у 1000-1001 р.: на прохання сусіда він підготував книгу, у якій були викладені головні розділи філософських наук “Ал-Хікмат ал-арудійя”.

Ібн Сіна – учений-енциклопедист. Він працював у різних областях знання і створив близько 450 робіт, з яких до нас дійшло близько 240. Надзвичайно широка сфера його наукових інтересів, що включає філософію, медицину, логіку, психологію, фізику, астрономію, математику, музикознавство, хімію, етику, філологію, мовознавство. Головні області його наукової діяльності - філософія і медицина. Основні філософські праці Ібн Сіни – “Книга зцілення”, “Вказівки і наставляння”, “Книга знання”. Філософія Ібн Сіни вважається вершиною теоретичної думки країн Сходу в ранньому Середньовіччі. Релігії він протиставив наукове пізнання, засноване на досвіді, логічних доказах.

Ібн Сіна – один з найвидатніших вчених-медиків в історії людства. Ним створено близько 50 праць у цій області. У його головному медичному трактаті “Канон лікарської науки” (1012-1024 р.) і інших працях дається анатомічний опис людини, міститься характеристика її тілесної структури, розглядаються проблеми нервових і психічних хвороб і їх лікування. Особливо важливим є розгляд ним взаємозв'язку між патологічними відхиленнями у функціонуванні організму і психічними станами хворого. Книга Ібн Сіни була надзвичайно популярна в Європі. У XII ст. вона була перекладена з арабської мови на латинь, у XV ст. надрукована.

Ібн Сіна - прихильник експериментального пізнання, натураліст, послідовний борець з астрологією і марновірствами, видатний арабський перипатетик. Він широко розгорнув дослідження психофізіологічних явищ, виходячи з ідей відсутності безсмертя індивідуальної душі, її матеріальності. У його вченні сполучаються природничо-наукова концепція психофізіологічних функцій і філософсько-метафізична теорія душі. Він розділяв ці частини свого навчання, говорячи про дві незбіжні точки зору на душу - медичну (природно-наукову) і філософську, кожна із який має власну логіку розвитку. Філософське вчення про душу визначалося ним як зона розмежування науки і релігії, де досягається їх узгодження, а за її межами - поле вільного дослідження. Тим самим робилася спроба відгородити природничо-наукове знання про душу від втручання релігії.

Ібн Сіна творчо осмислив і розвив психогуморальні ідеї Галена, філолофсько-психологічне вчення Аристотеля і Платона про душу. І якщо у своїй медичній концепції душі він був прихильником Галена й Аристотеля, то, даючи її філософське трактування, був близький до Платона і неоплатонізму.

З арабських мислителів своїм духовним наставником Ібн Сіна вважав Аль Фарабі. Важливою загальнонауковою підставою вчення Ібн Сіни були також досягнення східних натуралістів, насамперед, в області медицини.

Вихідним філософським постулатом Ібн Сіни було визнання вічності матерії, її ролі як першооснови речей. Ібн Сіна не був чистим матеріалістом, але його світогляд по своїй загальній спрямованості може бути охарактеризований як матеріалістичний.

В основу психологічної концепції Ібн Сіни покладене вчення Аристотеля про форму і матерію. Душа - форма тіла, її життєдайна сила, джерело розвитку. Але якщо Аристотель - прихильник сердцецентристської концепції, то Авіценна дотримувався думки Галена про зв'язок вищих психічних функцій з мозком. Серце в нього - центр емоційної сфери людини, а здатності рослинної душі розміщені їм у печінці.

Найбільш новаторською частиною вчення Ібн Сіни є психофізіологія. Він продовжує розвивати вчення про пневму як фізіологічну основу, субстрат усіх життєвих і психічних явищ. Пневма - матеріальна летуча субстанція, що зароджується з пароподібних частин 4-х головних соків організму (кров, слиз, жовч жовта і чорна). Ібн Сіна бачить у ній тілесний процес, позбавлений сам по собі ознак психічного, але такий, що є їх основою.

Ібн Сіна використовує поняття пневми для обґрунтування природи психіки. Хоча душевні сили (під впливом неоплатонізму) розглядаються ним як еманація божественної першооснови й оцінюються як довільні, але при цьому стверджується, що вони кореняться в станах тілесного субстрату, тобто пневми. Виділяються три види пневми: природна (натуральна), тваринна, душевна. Цьому відповідають три сили (здатності) душі: природна, тваринна і розумна. Натуральна (природна) пневма знаходиться в печінці і яйцеклітинах. Тваринна пневма локалізована в серці і займає проміжне положення між натуральною і душевною і є основою життєвих сил. Потрапляючи в мозок, тваринна пневма перетворюється і стає основою душевних сил.

Ібн Сіна затверджує анатомо-фізіологічну обумовленість усіх психічних процесів - відчуттів, сприймань, уявлень, пам'яті, афектів, образного мислення, їхню залежність від тілесних процесів в організмі, виводячи тим самим їх з під духовного впливу і включаючи в закономірності природного світу. Авіценна пішов далі Галена в описі зв'язку всіх психічних процесів, починаючи від відчуття і до образного мислення, з мозком, підтверджуючи цей свій висновок даними спостереження за психічними порушеннями, що виникають при поразці мозку. Тим самим ним було переконливо доведено, що тілесний субстрат душевних сил - мозок. У “Каноні” Ібн Сіна говорить про локалізацію різних душевних сил (здібностей душі) у різних частинах мозку: відчуття, сприйняття, уявлення, уява, пам'ять пов'язані з переднім шлуночком мозку, рухові здібності - із заднім, мислення - із середнім.

У роботах Ібн Сіни наведений детальний аналіз сфери чуттєвого пізнання людини. Матеріальним носієм відчуттів, відповідно до його вчення, є пневма, що знаходиться в органах чуттів. Як загальні властивості всіх відчутів, він називає: чуттєвий тон, інтенсивність і тривалість.

Поряд із зовнішньою чутливістю виділяються також “внутрішні відчуття”: уявлення, уява, пам'ять, образне мислення. Підкреслюється, що усі вони мають чуттєву основу, виростають з відчуттів. У цьому виявляється сенсуалістична позиція вченого.

Новаторство й оригінальність поглядів Ібн Сіни виявляються в підході до дослідження афектів, які розглядаються ним як сили, що оживляють внутрішнє життя людини, що виконують регулятивну функцію, що визначають дії і вчинки людини. Він вважав, що, впливаючи на афективну сферу, можна керувати вчинками і діяльністю людини. Залежачи від тіла, афективні явища одночасно впливають на організм, і викликають тілесні зміни.

Ібн Сина є одним з засновників експериментальної психофізіології.

До числа тілесних підструктур людини Ібн Сина відносив “натуру”, маючи на увазі під цим конституціональну будову організму. Він говорив про неповторність і унікальність натури кожної людини. Він реалістично відзначав, що абсолютно урівноважених натур не може бути.

Слід зазначити, що, крім тілесних процесів, включаючи й образне мислення, Ібн Сина визнає також наявність чистих розумних актів, незалежних від тіла. Як доказ у його роботах можна знайти ряд положень.

1. Почуття і понятійне мислення мають різні об'єкти і джерела пізнання: почуттям доступні окремі конкретні речі і явища, понятійне мислення має справу з пізнанням загальних універсалій.

2. Почуття і розум виступають як самостійні і незалежні один від одного процеси. Відчуття і сприйманя не спираються на розум, а міркування, у свою чергу, вимагають звільнення від почуттів, що порушують їхній хід і стають причиною перекручування істини.

3. Відрізняється динаміка розвитку почуттів і розуму. Психічні здібності, обумовлені діяльністю тіла, залежать від розвитку останнього, пов'язані зі змінами, що відбуваються в організмі, тому старіючи з віком, ослаблюються і руйнуюються. Розум же знаходиться поза темпоральних змін, навпаки, з роками усе більш зміцнюється, досягаючи свого розквіту до 40-літнього віку.

4. Вищою формою розуму є понятійне мислення, яке пов'язане з універсаліями як проявами розуму Бога і породжується ними, існує до людини, приходить у його свідомість ззовні, має божественну природу, тобто є безсмертним.

Слідом за Аристотелем Ібн Сіна виділяє в розумній душі практичну і теоретичну сили. Практична сила душі (“практичний розум”) відноситься до практики; вона виробляє моральні принципи, що не відносяться до істини і неправди, і орієнтує людину щодо тих дій, які вона повинна здійснити. Теоретичні сили (“умоглядний розум”) спрямовані на збагнення істини.

Людина, за Ібн Сіною, це істота, здатна ставити і досягати цілей. Цілі детермінують поведінку людини.

Людина - це суспільна істота. Людина не може обійтися без суспільства на всьому протязі свого існування. Тільки у взаємодії з подібними собі людьми, у процесі поділу праці і спілкування людина забезпечує можливість свого існування.

Людина - діяльна істота і характеризується здатністю здійснювати продуктивну активність. Вона не задовольняється тим, що дає їй природа в готовому вигляді, а виготовляє необхідні їй життєві блага “штучним шляхом”.

Однією з відмінних рис людини є потреба в пізнанні інших людей, а через них - і самого себе.

Особлива роль у розвитку людини належить “звуку” (слову, мові), за допомогою яких пізнаються речі, що не сприймаються безпосередньо. Таким чином ставиться питання про властиву людину здатність опосередкованого пізнання. Мова виступає не тільки джерелом пізнання, але і засобом спілкування людей.

Важлива відмінність людини складається в спрямованості її діяльності. У людини ж продукти її діянь призначені для індивідуальних потреб. На рівні тваринного світу панують потреби виду, у людському суспільстві - потреби індивіда.

Різні і регулятори поведінки людини і тварин. У людини з'являється специфічна, моральна регуляція, в основі якої лежить оцінка вчинків як гарних так і поганих.

Своєрідність людини - у наявності в неї душевних станів, викликаних передчуттям того, що повинно статися. Людина здатна міркувати про майбутнє, будувати плани і свідомо направляти свою поведінку на їх реалізацію. Тобто, по суті, Ібн Сіна порушує питання про властиву людині здатність антиципації.

Але головна відмінність людини – розум. Людина має здатність “до загального погляду і здатністю міркування” Це відбувається за допомогою міркування, зіставлення (істинного і помилкового, корисного і шкідливого, красивого і потворного) і вибору.

Критикуючи містичні ідеї, Ібн Сіна доводить неможливість тілесного відродження, переселення душ. Відродження може бути тільки духовним; йому не підлягають ні відчуття, ні емоції, ні уявлення. Вічні тільки ті розумові форми, що містяться в раціональній частині душі.

У роботах Ібн Сіни дається вікова періодизація розвитку людини, Виділяється 4 основних вікових періоди. Вік “росту” (“юність”), що включає дитинство, підлітковий вік, період отроцтва і статевого дозрівання, юнацтво. Він охоплює період від народження людини до 30 років. Вік “зупинки росту” (“молодість”) - від 30 до 40 років. Вік “зниження при збереженні частини сил” (“зрілості”) - від 40 до 60 років. Вік “упадка при ослабленні сил” (“старість”) - від 60 років до кінця життя.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.77 (0.008 с.)