ТОП 10:

ЗМ IІ. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ: ОНТОЛОГІЯ, ГНОСЕОЛОГІЯ, ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ, АКСІОЛОГІЯ, СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ.1. Буття як онтологічна категорія.

2. Онтологічний аспект основного питання філософії та основні напрямки розвитку філософської думки.

3. Проблема буття в філософії.

4. Матеріальне буття: його форми, атрибути та специфіка.

5. Духовне буття та його форми, атрибути та специфіка.

6. Простір і час як категорії філософії.

7. Пізнання як вид духовно-практичної діяльності.

8. Специфіка почуттєвого та раціонального рівнів пізнання в загальному контексті пізнавальної діяльності.

9. Специфіка інтуїтивного пізнання в контексті пізнавальної діяльності.

10. Система методів пізнання.

11. Істина як філософська проблема.

12. Гносеологічний аспект основного питання філософії і проблема пізнання в історії філософської думки.

13. Поняття суспільства і соціального у філософській традиції.

14. Економічна сфера суспільного буття та її специфіка.

15. Соціальна сфера суспільного буття та її специфіка.

16. Політична сфера суспільного буття та її специфіка.

17. Структура буття людини.

18. Природа людини і її сутність. Проблема інтерпретації сутності людини.

19. Потреби, інтереси та ціннісні орієнтири людини.

20. Характеристика понять: людина, індивід, індивідуальність, особистість.

21. Взаємовідношення особистості і суспільства та її історичний характер.

22. Місце людини у Всесвіті як філософсько-антропологічна проблема.

 

ЗМ ІІІ. ГАЛУЗЕВА ФІЛОСОФІЯ. ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІННЯ.

1.Духовна сфера суспільного буття та її специфіка.

2. Суспільна свідомість як феномен та її основні форми.

3. Суспільно-історичний прогрес та його рушійні сили.

4. Марксистська концепція суспільно-економічних формацій.

5. Теорія індустріального суспільства.

6. Теорія постіндустріального суспільства.

7. Поняття інформаційного суспільства.

8. Концепція ноосфери.

9. Глобальний характер проблеми взаємовідношення суспільства і природи і сучасна екологічна криза.

10. Соціальна екологія в контексті глобальних проблем сучасності.

11. Феномен людини як магістральна філософська тема.

12. Людська свідомість і її властивості.

13. Проблема антропогенезу в філософському контексті.

14. Співвідношення біологічного і соціального в розвитку людині.

15. Сенс людського буття та його основні версії.

16. Проблема життя та смерті в контексті духовного опиту людства.

17. Творчість як категорія буття людини і культура як сфера творчої самореалізації особистості.

18. Філософський зміст поняття культури та основі підходи щодо трактування її сутності.

19. Філософський зміст поняття цивілізація та основі підходи щодо трактування її сутності.

20. Проблема співвідношення культури і цивілізації на сучасному етапі НТП.

21. Походження, сутність класифікація глобальних проблем сучасності.

22. Перспектива оновленого гуманізму й нової системи цінностей в епоху НТП і глобальних проблем сучасності.

23. Стратегія “людських якостей” в контексті філософсько-антропологічного тлумачення глобальних проблем сучасності.

 

Методи навчання

Методи навчання: за джерелом інформації – вербальні, герменевтичний та феноменологічний методи, історичний метод, наочні, логічні, практичні; за рівнем включення у пізнавальну самостійну діяльність – пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький; за компонентами навчальної діяльності – організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності, стимулювання, мотивації навчальної діяльності, контролю, аналізу, оцінювання навчальної діяльності.

Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, методичні рекомендації до семінарських занять, самостійної роботи, виконання індивідуально-дослідницьких завдань, ілюстративні матеріали.

Методи контролю: усна, письмова і практична перевірка знань.

Форми контролю:

Поточний контроль:

опитування під час семінарських занять, оцінка якості доповідей, співдоповідей та рефератів, індивідуально-контрольні співбесіди, тестування, оцінка виконання модульних та проектних завдань.

Модульний контроль:

Модульна контрольна робота,тестування

Виконання і захист ІНДЗ

Надання опублікованої статті, тез доповіді тощо.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.132.132 (0.006 с.)