ТОП 10:

Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання за видами діяльностіДенна форма навчання:

Сума балів залікового модуля Модуль 1 Модуль ІІ Модуль ІІІ ІНДЗ Сума
ЗМ 1 ЗМ 2 МКР ЗМ 3-4 ЗМ 5-6 ЗМ 7-9 МКР ЗМ 10-11 ЗМ 12-13 МКР    
Лекції,семінари            
СРС
Індивідуальні завдання
Разом

 

Заочна форма навчання:

Сума балів залікового модуля Модуль 1 Модуль ІІ Модуль ІІІ ІНДЗ Сума
ЗМ 1 ЗМ 2 МКР ЗМ 3-4 ЗМ 5-6 ЗМ 7-9 МКР ЗМ 10-11 ЗМ 12-13 МКР    
Лекції,семінари                        
СРС
Індивідуальні завдання
Разом

 

Плани проведення семінарських занять з кожної теми

Змістовий модуль 1. Вступ до філософії

Тема 1. Філософія як універсальний тип знань.

Семінарське заняття 1. Філософія як універсальний тип знань

(2 год)

Ключові терміни: філософія, світогляд, матеріалізм, ідеалізм, деїзм, рефлексія, категорії.

План

1. Світогляд: сутність, структура, історичні типи.

2. Філософія як теоретичне ядро світогляду. Предмет філософії та його структура.

3. Ідеалізм і матеріалізм як основні напрями філософії.

4. Метафізика і діалектика як основні філософськи методи.

5. Основні функції філософії.

Контрольні запитання для самоперевірки

 

1. Які джерела та особливості філософського знання?

2. Що є предметом філософії?

3. Які основні структурні елементи світогляду?

4. Які основні історичні типи світогляду? Дайте їх характеристику.

5. Як вирішується проблема основного питання в сучасній філософії?

6. Дайте характеристику структури філософії.

7. Які основні функції філософії?

8. Як співвідносяться філософія і наука?

9. Яке місце займає філософія в системі культури?

10.Яке значення філософії в житті суспільства і людини?

 

Теми рефератів і доповідей:

1. Світоглядні проблеми людського буття.

2. Специфіка філософського підходу щодо вирішення світоглядних питань.

3. Духовно-культурні джерела філософії.

4. Роль філософії у житті людини та суспільства.

5. Місце і роль філософії в системі сучасного наукового знання.

 

Рекомендована основна література:

[1, с.8-25; 2, с. 8-34; 3, с. 9-43; 4, с. 6-14; 5, с.12-38; 6, с.9-35; 7,с.11-21.]

Тема 2. Історико-філософський процес

 

Семінарське заняття 2. Етапи розвитку класичної філософії

(2 год)

План

 

1. Філософія Стародавнього Сходу.

2. Антична філософія.

3. Філософія Середньовіччя та доби Відродження.

4. Філософія Нового часу.

5. Німецька класична філософія.

 

Теми рефератів і доповідей:

1. Значення проблеми співвідношення західного та східного типу цивілізації для розуміння процесів суспільного життя та розвитку філософії.

2. Філософія як створення еллінської культури і фундаментальні проблеми давньогрецької філософії.д

3. Становлення філософської думки та кола її основних проблем в рамках діяльності перших давньогрецьких науково-філософських шкіл.

4. Осмислення феномену людського буття в руслі філософських вчень софістів і Сократа.

5. Формування основних філософських дисциплін в контексті універсальної філософської системи Платона.

6. Перша систематизація філософського знання в контексті універсальної філософської системи Аристотеля.

7. Осмислення феномену людського буття в руслі філософських вчень раннього еллінізму (кінізм, епікурейство, стоїцизм).

8. Розвиток неоплатонізму і кінець античної натурфілософської традиції.

9. Середньовічна філософія як синтез античної філософії і християнського віровчення. Проблеми віри і розуму, права і закону в філософії Аврелія Августіна і Фоми Аквінського.

10. Ідеї управління в філософії Н. Макіавеллі.

11. Концепція суспільного договору Ж.-Ж. Руссо і розвиток європейських держав.

12. Ідеал особистості в філософії Відродження.

13. Основні ідеї гуманізму в філософії Відродження.

14. Емпіризм і раціоналізм в філософії Нового часу.

15. Теорія природних прав людини в філософії Д.Локка.

16. І. Кант: категоричний імператив та реальна мораль у суспільстві.

17. Вчення І. Канта про рівні та форми пізнання.

18. Кантівське моральне обгрунтування права

19. Принцип активізму у філософії Й.-Г. Фіхте

20. Вчення Гегеля про абсолютну ідею.

21. Сутність марксистського розуміння історії.

22. Роль комуністичних ідей Маркса в історії ХХ ст.

 

Рекомендована основна література

[ 1, с. 25-126, 2, с. 218-414; 3, с. 43-324,4, с. 14-116; 5, с. 38-214; 7, с.22-223.]

 

Семінарське заняття 3. Філософія ХХ та початку ХХІ ст. Сучасні філософські течії.

(2 год)

План

1. Загальні особливості сучасної філософії.

2. Провідні тенденції та напрями сучасного розвитку світової філософії

Контрольні запитання для самоперевірки

1. Дайте характеристику еволюції позитивізму.

2. У чому вбачають сутність людського співіснування представники феноменологічного та герменевтичного напрямку філософії?

3. Які причини обумовили плюралізм європейської філософії у ХХ-ХХІ ст.?

4. Що принципово змінили у філософському знанні ідеї А. Шопенгауера, Ф. Ніцше?

5. Які основні ідеї філософської антропології?

6. Чому структуралізм втратив свою популярність у другій половині ХХ ст.?

7. Як вирішуються проблеми свободи і буття людини в філософії екзистенціалізму?

8. Як вирішуються проблеми перебудови суспільства в філософії неофрейдизму?

9. Які проблеми вирішуються в філософії ХХ-ХХІ ст.?

 

Теми рефератів і доповідей:

1. Філософія Ф. Ніцше та її історична доля.

2. Істина як користь в філософії прагматизму.

3. Свобода і вибір людини в екзистенціалізмі.

4. Світ як воля і уявлення (Шопенгауер).

5. К’єркегор: страх як домінанта, рушійна сила буття людини.

6. Перспективи цивілізації (по К. Ясперсу).

7. Психоаналіз З. Фрейда.

8. Філософська антропологія та її проблематика.

9. Філософський постмодерн: вихідні ідеї та їх оцінка.

10. Герменевтика.

Семінарське заняття 4. Українська філософська думка: генезис і розвиток

(2 год)

План

1. Загальні особливості української філософії та етапи її розвитку.

2. Філософські джерела та ідеї часів Київської Русі.

3. Гуманістичні та реформаційні ідеї в українській філософській думці. Поява професійної філософії в Україні.

4. Особливості філософських курсів Києво-Могилянської академії. Антропологічна спрямованість філософії Г.С.Сковороди.

5. Українська філософська та суспільно-політична думка другої половини ХІХ-ХХ ст.

6. Особливості розвитку української філософської думки у XXІ ст.

 

Контрольні запитання для самоперевірки

1. Дайте характеристику основних періодів і характерних рис української філософії.

2. Яку філософську позицію відстоювали мислителі Київської Русі? Які фактори вплинули на розвиток філософської думки цього періоду?

3. Які філософські ідеї характерні для українських гуманістів?

4. Яку роль в розвитку української філософії зіграли Острозький культурно-освітній центр і Києво-Могилянська академія?

5. Дайте характеристику філософської спадщини Г. Сковороди.

6. Як розуміли кирило-мефодіївці відродження України? Яким вбачалось їм її майбутнє?

7. Як тлумачили філософію серця в своїй творчості Г. Сковороди і П. Юркевича?

8. Як трансформувалися ідеї гегелівського історизму в творчості О. Новицького і
С. Гогоцького?

9. Дайте характеристику філософської спадщини М. Драгоманова, І. Франка, О. Потебні.

10. Дайте характеристику концепції конкордизму В. Винниченка.

11. Яка історіософська концепція запропонована М. Грушевським?

12. Дайте характеристику філософського антропокосмізму В. Вернадського.

13. Яку філософсько-правову концепцію відстоював Б. Кістяківський?

14. Як розвивалася українська філософія за радянських часів?

15. Дайте характеристику розвитку філософії в українській діаспорі.

 

Теми рефератів і доповідей:

1. Гуманістичні та реформаційні ідеї в філософській думці України в к. ХV-ХVII вв.

2. Філософська і просвітницька діяльність представників Києво-Могилянської академії.

3. Гуманістична спрямованість філософсько-правових поглядів Ф. Прокоповича.

4. Філософія серця і розуміння щастя в творчості Г. Сковороди.

5. Основні філософські ідеї в творчості П. Юркевича (дух і свідомість, учення про ідеї, аналіз процесу пізнання, філософія серця).

6. Ідея України у філософському світогляді П. Куліша.

7. Історіософські погляди М. Костомарова

8. Образ майбутнього України в філософії І. Франка.

9. Розвиток української національної ідеї в творчості українських філософів..

10. Учення В.І. Вернадського про ноосферу.

11. Ідеї націоналізму в філософії Д. Донцова.

 

Рекомендована основна література

[2, с.415-454; 3, с.325-358; 4, с. 81-96; 5, с. 215-262; 6, с.201-252]

 

 

Змістовий модуль ІІ. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ: ОНТОЛОГІЯ, ГНОСЕОЛОГІЯ, ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ, АКСІОЛОГІЯ, СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ.

 

Семінарське заняття 5. Онтологія. Філософське розуміння світу.

(2 год)

Ключові терміни: буття, реальність,об’єктивна реальність, матерія, простір, час, рух,,деїзм, монізм, дуалізм, плюралізм, «друга природа», небуття

План

1. Філософське розуміння світу, категорія буття, її зміст і специфіка.

2. Категоріальні визначення буття в історії філософії.

3. Особливості класичного та некласичного розуміння буття.

4. Сучасна наука про рівні та форми виявлення буття.

 

Контрольні запитання для самоперевірки

1. Як формуються уявлення про світ? Що таке онтологія?

2. Що таке буття, які форми має буття?

3. Що таке субстанція? Яку трактовку поняттю субстанція давали різні філософи?

4. Розкрийте філософський зміст понять ”матерія”, “рух”, “простір”, “час”.

5. Яку структуру має матерія?

6. Які особливості соціального простору, часу, руху?

7. Як відображаються у соціальному просторі і часі етапи людського розвитку?

8. Дайте характеристику соціального простору і часу окремої людини.

9. Які проблеми людського буття існують у сучасному світі?

10.

Теми рефератів і доповідей:

1. Філософія про розмаїття і єдність світу.

2. Філософський зміст поняття «буття».

3. Роль природного середовища в житті людини.

4. Еволюція поняття матерії в історії філософії та природничих науках.

5. Простір і час як форми буття. Проблема простору і часу у сучасній фізиці та космології.

6. Рух і розвиток, їх єдність та відмінність.

7. Біосфера, техносфера і ноосфера, їх взаємозв’язок і взаємообумовленість.

8. Основні підходи до розуміння світу в історії філософії.

Рекомендована основна література:

[1, с.141-151; 4, с. 117-125; 5, с. 277-299; 6, с. 286-303; 7, с. 337-377]Последнее изменение этой страницы: 2017-01-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.248.103 (0.013 с.)