ТОП 10:

Феномен культури і основні аспекти її дослідження.Місце і роль людини у світі культури.

13. Виникнення культури, її первісні форми.

14. О. Шпенглер про культуру і цивілізацію в роботі “Захід Європи”.

15. Масова і елітарна культура.

16. Особливості сучасної молодіжної культури.

17. Культура управління.

18. Правова культура.

19. Що означає бути культурною людиною?

20. Основні проблеми культури у ХХІ ст.

Рекомендована основна література:

[1, с.258-287; 5, с. 471-493; 6, с. 368-390; 7, с. 637-700]

Тема 12. Філософія цивілізації

Семінарське заняття 14.Філософія цивілізації

(4 год)

Ключові терміни: цивілізація, глобалістика, глобальні проблеми, глобальне прогнозування, глобальне моделювання, «Римський клуб», футурологія.

План

1. Філософські концепції щодо цивілізації.

2. Історичні типи цивілізації..

3. Сучасна цивілізація: її основні ознаки та протиріччя.

4. Поняття футурології.

5. Соціальне передбачення та прогнозування. Методи і типи соціальних прогнозів.

6. Сутність, походження та типологія глобальних проблем.

7. Парадокси глобальної і регіональної (національної) безпеки. Альтернативи глобалізації.

Контрольні запитання для самоперевірки

1. Що таке цивілізація ?

2. Назвіть основні концепції цивілізаційного розвитку.

3. Які основні історичні типи цивілізації?

4. Чому світова цивілізація може бути новою парадигмою розвитку?

5. Назвіть структуру цивілізаційних основ розвитку суспільства?

6. Інформаційне суспільство, його загальна характеристика?

7. Які основні прикмети цивілізації?

8. В чому проявляється єдність цивілізації?

9. Охарактеризуйте ідею історичного прогресу.

10. Що таке принцип коеволюції?

11. Якими є перспективи подальшого цивілізаційного розвитку?

12. Які глобальні проблеми людства?

13. Що таке футурошок і соціальний футуризм?

14. На основі яких цінностей можна вирішувати глобальні проблеми?

15. Що таке “інформаційний вибух”, якими є його наслідки для суспільства?

16. Що таке гобалізація, яке зачення вона має для майбутнього людства?

17. Яким є цивілізаційний вибір України?

 

Теми рефератів і доповідей:

1. Суспільна свідомість як соціальна пам’ ять народу.

2. Особливості правової свідомості як форми суспільної свідомості, її зв’язок з іншими формами суспільної свідомості.

3. Менталітет та самосвідомість народу.

4. Творчість у житті людини.

5. Масова свідомість та методи маніпулювання нею.

6. Проблема духовності в історії філософії.

7. Культура та цивілізація як соціальні феномени і характеристики суспільного буття.

8. Глобальні проблеми і соціальний прогрес.

9. Проблеми і перспективи Римського клубу.

10. Філософські ідеї В.Вернадського.

11. Футурологія як наука про майбутнє.

12. Постіндустріальне суспільство в концепціях сучасних філософів.

13. Інфосфера і ноосфера: загальне та відмінне.

 

Рекомендована основна література:

[1, с. 258-287; 5, с. 480-492; 6, с. 371-390; 7, с. 513-537]

Тема 13. Філософія управління. Соціальне управління.

Семінарське заняття 15 .Філософія управління

(2 год)

Ключові терміни: суспільні відносини, соціальний організм, соціальне управління, влада, інтелігенція, еліта, соціальний конфлікт, тектологія.

План

1. Проблема управління в історії філософії.

2. Соціальне управління, його основні характеристики.

3. Еволюційний та революційний типи розвитку суспільства. Соціальні конфлікти, соціальні революції.

Контрольні запитання для самоперевірки

 1. Що таке суспільні відносини, в чому їх сутність?
 2. Що таке соціальна структура суспільства?
 3. Дайте характеристику соціальної стратифікації.
 4. Яку роль в соціальній структурі виконує соціальна мобільність?
 5. Яку роль в соціальному житті виконує інтелігенція, еліта?
 6. Дайте характеристику соціального управління.
 7. Чим відрізняється еволюційний і революційний типи соціального розвитку?
 8. Як можна вирішувати соціальні конфлікти?
 9. Що таке соціальна держава? Яку соціальну державу доцільно створити в Україні?
 10. Що таке влада? Як співвідносяться влада і право?
 11. Чому право повинно панувати над владою?

12. Доведіть, що соціальне управління має аксіологічний характер.

13. Якого характеру набуває управління в постіндустріальному суспільстві?

Теми рефератів і доповідей:

1. Роль інтелігенції і еліти в управлінні суспільством.

2. Концепції “постіндустріального”, “інформаційного” суспільства і перспективи цивілізації (Д. Белл, О. Тоффлер та інш.).

3. Ф. Хайєк про право, законодавство і свободу.

4. Концепція соціальної стратифікації П. Сорокіна.

5. Р. Дарендорф про сучасний соціальний конфлікт.

6. Людина в системі сучасних соціальних норм в філософії Е. Фромма.

7. Проблема регуляції суспільних відносин в історії філософії.

8. Стратегії соціального розвитку України.

9. М. Тетчер про мистецтво управління державою.

10. Структура суспільства в теорії Е. Гідденса.

11. Соціальні технології в сучасному світі.

12. Структура соціальної дії в концепції Т. Парсонса.

13. К. Поппер про відкрите суспільство і його ворогів.

14. Управління як соціальний феномен.

 

Рекомендована основна література:

[1, с.187-218; 6, с. 513-525; 7, с. 538-596]

 

6. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів

Самостійна робота студента з монографіями, підручниками, навчальними посібниками, періодичними виданнями, словниками є важливою формою навчального процесу, яка дозволяє набувати і закріплювати нові знання, навички та уміння, формувати науковий світогляд та особисті переконання, використовувати отримані знання та уміння в практичній діяльності.

Метою самостійної роботи студента при вивченні дисципліни «Філософія» є:

 • оволодіння основними філософськими поняттями і категоріями;
 • формування світогляду та методології пізнання і діяльності, аналіз існуючих наукових фактів, результатів досліджень;
 • поширення знань, формування інтелектуальної культури;
 • практичне використання філософських знань у майбутній професійній діяльності, вміння творчо розв’язувати в професійному майбутньому проблеми з використанням знань, отриманих із різних галузей сучасної вітчизняної та зарубіжної філософії.

Для досягнення мети студентам необхідно використовувати різні форми роботи:

· самостійне вивчення рекомендованої літератури з філософії (монографії, підручники, навчальні посібники, періодичні видання, словники) та її осмислення;

· складання конспектів лекцій;

· підготовка доповідей, рефератів до семінарських занять;

· підготовка індивідуальних модульних та проектних завдань та ін.

До основних форм самостійної роботи з дисципліни «Філософія» відносяться:

· виконання індивідуального науково-дослідного завдання,

· робота з першоджерелами, підготовка доповідей, рефератів,

· виконання письмових завдань до кожного змістового модуля,

· підготовка до тестування тощо.

До кожного змістового модуля курсу студенту бажано скласти конспект з основних питань, які розглядаються на лекціях і семінарах; протягом семестру необхідно підготувати реферат, дайджест або презентацію за вказаною тематикою; виступити на семінарських заняттях

При виконанні завдань самостійної роботи необхідно скористатися рекомендованою літературою.

На консультативному занятті обов’язково мати конспект із усіх тем, які доопрацьовувалися студентами вдома, та перелік питань, що потребують уточнення та більш повного розкриття з метою надання допомоги викладачем студентові.

Виконання завдання до кожного змістового модуля оцінюється у 3 бали:

- завдання виконане повністю, не містить помилок – 3 бали;

- виконано 2/3 завдання, є незначні помилки – 2 бали;

- виконано 1/3 завдання, наявні значні помилки – 1 бал.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ВСТУП ДО ФІЛОСОФІЇПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.160.19.155 (0.008 с.)