ТОП 10:

Тема 6. Діалектика як універсальна методологія розвитку.Форми та методи наукового пізнання.

Час: 2 год

Завдання для самостійної роботи

1. Складіть словник ключових термінів: діалектика, метафізика, закон,категорії, міра, аналогія, ідеалізація.

2. Дайте письмову відповідь на запропоноване питання:

2.1. У чому, на вашу думку, принципова відмінність діалектичного і метафізичного пізнання світу?

2.2. Наведіть 2-3 приклади дії законів діалектики в професійній діяльності менеджера.

Рекомендована основна література:

[1, с.164-175; 2, с. 358-365; 5, с. 394-426; 6, с. 127-133; 7, с. 149-153]

Тема 7. Проблема людини в філософії.

Час: 1 год

Завдання для самостійної роботи

1. Складіть словник ключових термінів: антропоцентризм, антропосоціогенез, людина, індивід, особа, особистість, сенс життя,безсмертя.

2. Як Ви вважаєте які шляхи може вибрати людина у своєму житті? Хто визначає смисл людського існування? Наскільки вільною є людина у власному виборі? Напишіть есе за темою «Самоцінність і сенс людського життя».

3. Доведіть, що в понятті особистість поєднуються категорії загального, особливого і одиничного. Намалюйте схему свого Я, позначте загальне, особливе і одиничне.

Рекомендована основна література:

[1, с.219-246; 4, с. 139-154; 5, с. 300-348; 6, с. 342-367; 7, с. 308-336]

Тема 8. Аксіологія Філософія цінностей.

Час: 1 год

Завдання для самостійної роботи

1. Складіть словник ключових термінів: цінність, ціннісні орієнтації, абсолютна цінність,вищі цінності,ідеал, соціалізація, інтеріоризація.

2. Дайте письмову відповідь на запропоновані питання:

2.1. Еволюція поняття цінність

2.2. Сучасні аксіологічні концепції.

Рекомендована основна література:

[2, с. 376-381; 6, с. 331-341; 7, с. 170-176]

Тема 9. Філософія суспільства.

Час: 1 год

Завдання для самостійної роботи

1. Складіть словник ключових термінів: суспільство, суспільне виробництво, суспільні відносини,науково-технічний прогрес, науково-технічна революція,фаталізм, волюнтаризм, стратифікація, соціальна мобільність, соціум.

2. Складіть кросворд на одну з запропонованих тем:

2.1. Характеристика основних сфер суспільства.

2.2. Природа та суспільство: їх єдність та відмінність.

Рекомендована основна література:

[1, с.176-187; 4, с. 155-183; 5, с. 257-276; 6, с. 253-285; 7, с. 233-336]

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.ГАЛУЗЕВА ФІЛОСОФІЯ. ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІННЯ.

 

Тема 10. Філософія історії

Час: 2 год

Завдання для самостійної роботи

  1. Складіть словник ключових термінів: історія, сенс історії, суб’єкти історії, рушійні сили історії, прогрес, регрес, волюнтаризм, харизматична особистість, формація, тоталітаризм, стагнація.
  2. Напишіть есе (до 3-х стор.) на тему: «Сенс та спрямування людської історії в ХХ1 столітті».

Рекомендована основна література:

[5, с. 427-448; 6, с. 456-483; 7, с. 701-730]

Тема 11. Філософія культури

Час: 2 год

Завдання для самостійної роботи

  1. Складіть словник ключових термінів: культура, друга природа, ноосфера, коеволюція, еклектика, догматизм.
  2. Дайте письмову відповідь на наступні запитання:

2.1. Основні види духовної культури сучасного менеджера.

2.2. Культура та цивілізація.

 

Рекомендована основна література:

[1, с.258-287; 5, с. 471-493; 6, с. 368-390; 7, с. 637-700]

Тема 12. Філософія цивілізації

Час: 2 год

Завдання для самостійної роботи

1. Складіть словник ключових термінів: цивілізація, глобалістика, глобальні проблеми, глобальне прогнозування, глобальне моделювання, «Римський клуб», футурологія.

2. Дайте письмову відповідь у вигляді схеми на наступні запитання:

2.1. Сучасні теорії цивілізації.

2.2. Глобальні проблеми: типологія, шляхи вирішення.

 

Рекомендована основна література:

[1, с. 258-287; 5, с. 480-492; 6, с. 371-390; 7, с. 513-537]

 

Тема 13. Філософія управління. Соціальне управління.

Час: 3 год

Завдання для самостійної роботи

1. Складіть словник ключових термінів: суспільні відносини, соціальний організм, соціальне управління, влада, інтелігенція, еліта, соціальний конфлікт, тектологія.

2. Поясніть причини виникнення соціальних конфліктів та засоби їх вирішення (письмова робота).

3. Яких рівнів управління, на вашу думку, має досягнути сучасний менеджер? (письмова робота).

Рекомендована основна література:

[1, с.187-218; 6, с. 513-525; 7, с. 538-596]Последнее изменение этой страницы: 2017-01-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.006 с.)