ТОП 10:

Тема 9. Філософія суспільства.Семінарське заняття 11. Філософія суспільства

(2 год)

Ключові терміни: суспільство, суспільне виробництво, суспільні відносини, науково-технічний прогрес, науково-технічна революція, фаталізм, волюнтаризм, стратифікація, соціальна мобільність, соціум.

 

План

1. Філософський зміст поняття суспільства.

2. Основні філософські концепції суспільства: від античності до сьогодення.

3. Діалектика природи і суспільства.Суспільне буття та його специфіка.

4. Суспільне буття й суспільна свідомість.

5. Основні сфери суспільного буття, їх характеристика.

 

Теми рефератів і доповідей:

1. Соціальна філософія як структурний розділ системи філософського знання, її предмет та функції.

2. Специфіка соціального пізнання.

3. Характерні ознаки суспільства.

4. Основні філософські підходи щодо інтерпретації сутності суспільства.

5. Онтологія соціального як підстава суспільного буття.

6. Соціум як цілісна самоорганізуюча система і суспільне буття.

7. Філософський зміст поняття культури та основні підходи щодо інтерпретації її сутності.

8. Філософський зміст поняття цивілізації та основні підходи щодо інтерпретації її сутності.

 

Рекомендована основна література:

[1, с.176-187; 4, с. 155-183; 5, с. 257-276; 6, с. 253-285; 7, с. 233-336]

Змістовий модуль ІІІ.ГАЛУЗЕВА ФІЛОСОФІЯ. ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІННЯ.

 

Тема 10. Філософія історії

Семінарське заняття 13. Філософія історії

(2 год)

Ключові терміни: історія, сенс історії, суб’єкти історії, рушійні сили історії, прогрес, регрес, волюнтаризм, харизматична особистість, формація, тоталітаризм, стагнація.

План.

1. Філософські роздуми щодо сенсу та спрямування людської історії. Ідея суспільного прогресу, його критерії та межі.

2. Суспільне буття в історичному вимірі.

3. Суспільно-історичний прогрес, його суб’єкти та рушійні сили.

4. Теорія суспільно-економічних формацій.

5. Теорії індустріального та постіндустріального суспільства.

6. Поняття інформаційного суспільства.

 

Теми рефератів і доповідей:

1. Суспільство як система, що саморозвивається.

2. Підстави й закономірності історичної ґенези суспільства.

3. Суспільний простір і час: основні закономірності розвитку.

4. Революційна концепція суспільно-історичного розвитку.

5. Еволюційна концепція суспільно-історичного розвитку.

6. Концепція модернізації суспільно-історичного розвитку.

7. Концепція коеволюції в контексті вчення В.І.Вернадського про ноосферу.

 

Рекомендована основна література:

[5, с. 427-448; 6, с. 456-483; 7, с. 701-730]

Змістовий модуль 11. Філософія культури

Семінарське заняття 13.Філософія культури

(2 год)

Ключові терміни: культура, друга природа, ноосфера, коеволюція, синкретичність, догматизм.

План

1. Культура як соціальне, матеріально-духовне явище.

2. Сутність, структура і конкретно-історичний характер духовного життя людини і суспільства. Поняття духовності, її джерел.

3. Історичні типи, форми та функції культури.

 

Контрольні запитання для самоперевірки

1. Що таке духовність? Назвіть джерела духовності.

2. Дайте характеристику духовного життя людини і суспільства.

3. Які основні складові духовного життя?

4. Які основні концепції культури?

5. Конкретно-історичні типи існування культури?

6. Національне та загальнолюдське в культурі?

7. У чому полягає специфіка масової культури?

8. Які основні форми суспільної свідомості, яким є їх зміст?

9. Що таке цінність, ціннісна орієнтація, ціннісний детермінізм, ідеал, установка, норма?

10. Як співвідносяться цінності і культура?

11. Яке місце посідають цінності в людській діяльності? Чи однакові цінності у різних людей, від чого це залежить?

12. Яке значення в суспільному житті мають довіра, переконання, соціальна надія, менталітет?

Теми рефератів і доповідей:

1. Духовне життя суспільства та його структура.

2. Суспільна свідомість як соціальна пам’ ять народу.

3. Особливості правової свідомості як форми суспільної свідомості, її зв’язок з іншими формами суспільної свідомості.

4. Менталітет та самосвідомість народу.

5. Творчість у житті людини.

6. Масова свідомість та методи маніпулювання нею.

7. Проблема духовності в історії філософії.

8. Глобалізація сучасної культури.

9. Культура спілкування: діалоги і плюралізм думок, теорій і концепцій.

10. Роль освіти в культурі людини і суспільства.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.005 с.)