ТОП 10:

Тема 1. Філософія як універсальний тип знань.Час: 4 год.

Завдання для самостійної роботи

1. Складіть словник ключових термінів: філософія, світогляд, матеріалізм, ідеалізм, деїзм, рефлексія, категорії.

2. Напишіть есе на тему «Місце філософії в професійній діяльності менеджера».

Рекомендована основна література:

[1, с.8-25; 2, с. 8-34; 3, с. 9-43; 4, с. 6-14; 5, с.12-38; 6, с.9-35; 7,с.11-21.]

Тема 2.Історико-філософський процес.

Час: 6 год.

Завдання для самостійної роботи

1. Складіть словник ключових термінів: космоцентризм, атомізм, софіст, гедонізм, геоцентризм, апологетика, патристика, схоластика, креаціонізм, монізм, дуалізм, номіналізм, конвенціоналізм, есхатологія, раціоналізм, сенсуалізм, апріорізм, трансцендентальне, категоричний імператив, пантеїзм, емпіріокритицизм, сцієнтизм, ірраціоналізм, прагматизм, персоналізм, модернізм, постмодернізм, позитивізм.

2. Складіть таблицю «Основні етапи розвитку філософії» відповідно запропонованої форми:

Основні етапи розвитку філософії Найвідоміші філософи Як трактувалися філософами проблеми:
буття Пізнання людини суспільства інші цікаві ідеї

 

3. Складіть короткий конспект за темами:

3.1.Світоглядні позиції членів Кирило-Мефодіївського товариства (Т. Шевченко, П. Куліш, М. Костомаров) за планом:

1) основні філософські твори автора,

2) які основні філософські ідеї відображені у роботах кожного з авторів,

3) яким чином відображена у роботах кожного з авторів ідея незалежності і самостійності України.

3.2. Професійна філософія в Україні к. ХІХ - п. ХХ. ст.: духовний та університетський напрями (П. Лодій, О. Новицький, П. Юркевич, О. Козлов, П. Левицький, С. Гогоцький, Г. Челпанов) за планом:

1) які основні філософські ідеї розроблялися у концепціях названих авторів,

2) яке значення мала діяльність філософів для розвитку української філософії.

Рекомендована основна література

До першого завдання:[4, с. 14-116; 5, с. 58-262, 7, с.22-223]

До другого завдання:[ 1, с. 25-126, 2, с. 218-414; 3, с. 43-324,4, с. 14-116; 5, с. 38-214; 7, с.22-223.]

До третього завдання:[2, с.415-454; 3, с.325-358; 4, с. 81-96; 5, с. 215-262; 6, с.201-252]

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ: ОНТОЛОГІЯ, ГНОСЕОЛОГІЯ, ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ, СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ

 

Тема 3. Онтологія. Філософське розуміння світу.

Час: 1 год

Завдання для самостійної роботи

1. Складіть словник ключових термінів: буття, реальність,об’єктивна реальність, матерія, простір, час, рух,,деїзм, монізм, дуалізм, плюралізм, «друга природа», небуття

2. Проаналізуйте, використовуючи підготовлену вами таблицю «Основні етапи розвитку філософії», як змінювалося трактування проблеми буття в історії філософії. Проведіть співставлення таких сфер знань та наук про буття, як онтологія, метафізика, космологія, поясніть їх співвідношення. Як ви вважаєте, чи зберігає в наш час своє значення натурфілософія? Надайте аргументовану письмову відповідь.

Рекомендована основна література:

[1, с.127-140; 4, с. 117-125; 5, с. 257-276; 6, с. 253-285; 7, с. 233-336]

 

Тема 4. Філософія свідомості .

Час: 1 год

Завдання для самостійної роботи

1. Складіть словник ключових термінів: свідомість, духовна культура, суспільна свідомість, індивідуальна свідомість, абсолюція, предметність.

2. Напишіть есе (до 3-х стор.) на тему «Проблема формування свідомості сучасної людини-громадянина».

3. Дайте письмову відповідь на одне з запропонованих запитань:

3.1. Чому проблема свідомості є однією з найважливіших і найзагадковіших тем в філософії?

3.2. Дайте характеристику феноменологічного, структуралістського, науково-метафізичного та антропосоціогенетичного підходів до проблеми свідомості у сучасній філософії.

Рекомендована основна література:

[1, с.141-151; 4, с. 117-125; 5, с. 277-299; 6, с. 286-303; 7, с. 337-377]

 

Тема 5. Гносеологія. Філософська теорія пізнання.

Час: 1 год

Завдання для самостійної роботи

1. Складіть словник ключових термінів: пізнання,об’єкт,суб’єкт пізнання, гносеологія, епістемологія, агностицизм,сенсуалізм, раціоналізм,догматизм, релятивізм, метод пізнання, методологія, методика, гіпотеза, істина.

2. Дайте письмову відповідь на запропоновані питання:

2.1. Що таке творча уява? Яку роль відіграє вона в процесі пізнання?

2.2. Яку роль в процесі пізнання виконує інтуїція?

2.3. Що таке знання, розуміння і пояснення? Що між ними спільного та відмінного?

2.4. Що є предметом епістемології? Чи може менеджер користуватися поза науковим знанням?

Рекомендована основна література:

[1, с.152-164; 4, с. 126-138; 5, с. 300-328; 6, с. 304-330; 7, с. 378-474]Последнее изменение этой страницы: 2017-01-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.160.19.155 (0.007 с.)