ТОП 10:

Тема 7. Проблема людини в філософії.Семінарське заняття 9. Філософська антропологія. Філософія людини

(4 год)

Ключові терміни: антропоцентризм, антропосоціогенез, людина, індивід, особа, особистість, сенс життя,безсмертя.

План

1. Проблема антропогенезу та основні підходи щодо її інтерпретації.

2. Проблема співвідношення біологічного і соціального в людині

3. Характеристика філософсько-антропологічних понять: людина, індивід, індивідуальність, особистість.

4. Структура буття людини та проблема її сутності.

5. Сенс людського буття, проблема життя, смерті та безсмертя.

6. Проблема особистості в історії філософії.

7. Феномен людської особистості та проблема її онтологічного статусу.

 

Контрольні запитання для самоперевірки

1.Людина, індивід, індивідуальність, особистість – чим відрізняються ці поняття?

2. Як співвідносяться в людині біологічні та соціальні чинники?

3. Чим відрізняється філософський підхід до людини від частковонаукових трактувань?

4. Чим відрізняється гуманізм від антропоцентризму?

5. У чому виявляється роль потреб і інтересів в житті людини?

6. У чому схожість і відмінність уявлення про людину в філософській антропології?

7. Як можна оцінити спроби соціобіології оцінити соціальну поведінку людину

біологічними чинниками?

8. Чим відрізняється античне і сучасмне тлумачення людини?

9. Які нові можливості відкрила для усвідомлення людиною свого “Я” християнська

релігія?

10.Чому індивідуалізм негативно сприймається у суспільстві?

 

Теми рефератів і доповідей:

1. Філософська антропологія як філософське вчення про природу і сутність людини.

2. Філософська антропологія як течія сучасної філософської думки.

3. Сутнісні характеристики феномену людини.

4. Людська свідомість і її властивості.

5. Біологія і культура в генезисі людини.

6. Категорії людського буття.

7. Потреби, інтереси та ціннісні орієнтири людини.

8. Взаємовідношення особистості і суспільства та їх історичний характер.

9. Творчість як фактор діяльності людини.

10. Гуманістичний ідеал людяності і неминуща цінність людського життя.

Рекомендована основна література:

[1, с.219-246; 4, с. 139-154; 5, с. 300-348; 6, с. 342-367; 7, с. 308-336]

 

Тема 8. Аксіологія Філософія цінностей.

Семінарське заняття 10.Аксіологія. Філософія цінностей

(2 год)

Ключові терміни: цінність, ціннісні орієнтації, абсолютна цінність,вищі цінності,ідеал, соціалізація, інтеріоризація.

План

 

1. Поняття цінностей, їх загальна характеристика.

2. Основні аксіологічні концепції.

3. Соціалізація та інтеріоризація. Роль цінностей в житті людини та суспільства.

3. Основні аспекти буттєвих виявлень людської особистості: творчість, активність, спілкування, культурні традиції.

Контрольні запитання для самоперевірки

1. Що таке особистість? Яку структуру має особистість?

2. Що таке свобода? Яку свободу має людина?

3. Як співвідносяться свобода і відповідальність людини?

4. У чому полягає значення соціальних норм у житті особистості?

5. Що таке життєва позиція особистості?

6. Як людина взаємодіє з суспільством з приводу свободи?

7. Що таке фаталізм, волюнтаризм, песимізм?

8. Як співвідносяться поняття «цінність» і «культура»

9. Як класифікуються цінності?

10. Яке місце займають ціності в структурі людської дяльності?

 

Теми рефератів і доповідей:

 

1. Проблема особистості в історії філософії.

2. Типологія особистості, взаємодія особистості та суспільства..

3. Поняття рядової, історичної, видатної особистості.

4. Свобода і відповідальність особистості.

5. Права і свободи людини і громадянина.

6. Криза особистості в сучасному світі і шляхи її подолання.

7. Труд і творчість як способи самореалізації особистості.

8. Проблема всебічно розвинутої гармонійної особистості і її вирішення в філософії.

Рекомендована основна література:

[2, с. 376-381; 6, с. 331-341; 7, с. 170-176]Последнее изменение этой страницы: 2017-01-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.248.103 (0.003 с.)