ТОП 10:

При гіпертонічній енцефалопатії не рекомендується використовувати клофелін та аміназин, оскільки важко оцінити зміни симптоматики.6. Різке зниження АТ при кризі до нормальних величин протипоказане, оскільки може призвести до гіпоперфузії та ішемії і навіть некрозу міокарду та інсульту. При гострому порушенні мозкового кровообігу швидкість понижен­ня АТ повинна бути поступовою; при розшаровуючій аневризмі аорти необхід­но швидко понизити АТ на 25% протягом 5-10 хв, а цільовий систолічний тиск у цьому випадку повинен складати 110-100 мм рт. ст. Дуже значне зниження АТ може призвести до інсульту, сліпоти, паралічів, коми, ІМ і смерті. Тому зниження АТ при ҐК повинно бути керованим (його необхідно понижувати не більше ніж на 25%). Винятком є розшаровуюча аневризма аорти, гостра ліво-шлуночкова недостатність, набряк легень, еклампсія.

Профілактика. Первинна профілактика гіпертонічної хвороби включає:

зниження і нормалізацію маси тіла;

зменшення вживання кухонної солі та алкоголю;

підвищення фізичної активності людини;

покращення якості життя.

Ефективність змін способу життя у хворих на АГ ілюструє табл. 2.56.

Таблиця 2.56

Ефективність змін способу життя у хворих на АГ [35]

 

Спосіб змін способу життя Заходи Зниження АТ  
Зниження маси тіла Підтримання нормальної маси тіла (індекс маси тіла — 18,5-24,9 кг/м2) На 5-20 мм рт. ст. при втраті маси тіла на 2 кг  
Зменшення вживання натрію Зменшення вживання натрію до 5 г/добу На 8-14 мм рт. ст.
Зміна режиму харчування Дієта, багата на фрукти, овочі, молочні продуктами зі зниженим вмістом жирів На 2-8 мм рт. ст.
Фізична активність Адекватна аеробна активність — ходьба в середньому темпі не менше ЗО хв за день (більшість днів у тиждень) На 4-9 мм рт. ст.
Зменшення вживання алкоголю Не більше 2 прийомів спиртних напоїв (у розрахунку на ЗО мл етанолу, наприклад, 24 унції (1 унція = 28,35 г) пива, 10 унцій вина або 3 унції віскі) на день для чоловіків і не більше 1 прийому у жінок і чоловіків з невеликою масою тіла На 2-4 мм рт. ст.
         

Зазначені профілактичні засоби призводять до профілактики розвитку АГ в 20-50%.

Вторинна профілактика гіпертонічної хвороби передбачає регулярний прийом антигіпертензивних препаратів упродовж усього терміну підвищення AT, що призводить до зниження смертності від мозкового інсульту на 40-45% і смертності від ІМ на 15-20%. Ці переконливі дані свідчать про необхідність проведення профілактики гіпертонічної хвороби серед населення.

Більш детально первинна та вторинна профілактика ІХС при АГ відобра­жена в табл. 2.57.

Таблиця 2.57

Рекомендації ЄТК/ЄТАГ [2007] щодо лікування АГ з метою первинної та вторинної профілактики ІХС

 

Ситуація Цільовий рівень AT, мм рт. ст. Зміни способу життя Показання до застосування антигіпертензивних препаратів
Профілактика ІХС у загальній популяції < 140/90 Так • Будь-який антигіпертензивні препарати у вигляді моно-і комбінованої терапії
Високий ризик розвитку ІХС < 130/80 Так • Інгібітори АПФ або діуретик та їх комбінація
Стабільна стенокардія < 130/80 Так •БАБ • Інгібітори АПФ • БРА II
Нестабільна стенокардія /ІМ без підйому сегмента 5Г < 130/80 Так • БАБ (при стабільній гемодинаміці) • Інгібітори АПФ • БРА II
ІМз підйомом сегмента 8Т < 130/80 в Європ. рекомендаціях, < 120/80 в Америк. рекомендаціях Так • БАБ (при стабільній гемодинаміці) • Інгібітори АПФ • БРА 11
Дисфункція ЛШ і розвиток СН < 120/80 Так • Інгібітори АПФ або БРА II • Антагоністи альдостерону, тіазидові або петльові діуретики у осіб негроїдної раси
АГ у хворих із захворюваннями нирок < 130/80 Так • Інгібітори АПФ • БРА II • АК
         

Враховуючи той факт, що при гіпертонічній хворобі рано і часто розвива­ється атеросклероз та ІХС, навіть на фоні нормального рівня холестерину в крові, таким пацієнтам показане тривале застосування антисклеротичних пре­паратів статинів упродовж місяців і років.

Профілактика ССЗ згідно з рекомендаціями Європейського товарист­ва кардіологів [2007]:

1. Особам з низьким загальним серцево-судинним ризиком зберегти його протягом усього життя, а особам високого ризику знизити його.

2. Слід вести здоровий спосіб життя, для чого необхідно дотримуватись таких вимог:

не палити;

харчуватись корисними продуктами;

фізична активність повинна складати 30 хв середньої інтенсивності за добу;

АТ < 140/90 мм рт. ст.;

загальний холестерин в сироватці крові < 5,0 ммоль/л, а ХС ЛПНЩ < 3 ммоль/л;

рівень глюкози в крові < 6 ммоль/л.

3.Забезпечити більш жорсткий контроль АТу осіб високого ризику, особ-
ливо хворих з діагнозом ССЗ або цукровий діабет:

АТ понизити нижче 130/80 мм рт. ст., якщо це можливо;

загальний рівень холестерину в сироватці крові < 4,5 ммоль/л, при мож­ливості < 4 ммоль/л;

ХС ЛПНЩ < 2,5 ммоль/л, при можливості < 2,0 ммоль/л;

рівень глюкози в крові натще < 6 ммоль/л, НвА < 6,5%.

4. Вирішення питання про доцільність призначення кардіопротекторних препаратів пацієнтам з високим ризиком, особливо з діагнозом ССЗ атероскле­ротичного походження.

В цілому людина середнього віку з 10-річним ризиком смерті від ССЗ, рів­ним 5% і більше, за даними шкали SCORE, відноситься до групи високого ризику. При цьому, за даними FINRISK MOVICA, ризик фатальних і нефаталь-них серцево-судинних подій складає в середньому близько 10%.

Оцінка ризику SCORE складена за результатами 12 європейських обсерва­ційних досліджень, в яких брали участь 205178 хворих. Номограма SCORE не­обхідна для оцінки здоров'я здорових осіб, а пацієнти з ІХС, цукровим діабе­том 2 типу, мікральбумінурією відносяться до групи високого ризику, які по­требують інтенсивної корекції факторів ризику. В будь-якому віці ризик ниж­чий у жінок, ніж у чоловіків, але від ССЗ помирає більше жінок. Медикамен­тозна терапія рекомендується, якщо ризик становить 10% і більше. При рів­ні загального ХС > 5 ммоль/л або ЛПНЩ > 3 ммоль/л розглядається питання про призначення статинів. Слід пам'ятати, що тютюнопаління посилює нега­тивний вплив інших факторів ризику (вік, стать, АГ, цукровий діабет). Па­сивне паління також збільшує ризик ССЗ та інших захворювань. Відмова від паління після перенесенного ІМ — потенційно найбільш ефективний із усіх методів профілактики. Для полегшення відмови від паління використовують нікотинзалежну жувальну гумку та трансдермальні пластини (ефективним є використання антидепресантів буприпіону і нортриптиліну).

Такі продукти, як морська риба, овочі, фрукти містять омега-3 ПНЖК, ма­ють захисну властивість щодо кардіальних подій у пацієнтів, що перенесли ІМ. Застосування вітамінів при РКД не довело їхньої спроможності запобігати розвитку ІХС. У харчуванні необхідно вживати овочі, фрукти, цільнозернові каші, хліб, рибу (особливо жирну), нежирне м'ясо (курятину, яловичину, кро­лятину), низькокалорійні молочні продукти.

Необхідно нормалізувати масу тіла. У світі 1 млрд людей має надлишкову масу тіла, 300 млн — ожиріння, біля 30% дітей мають надлишкову масу тіла або ожиріння. Стало відомо, що вісцеральний жир є метаболічно активним ендокринним органом, здатним синтезувати багато пептидів, які можуть впли­вати на систему кровообігу (збільшення маси тіла супроводжується збільшен­ням ССЗ). При надлишковій масі тіла ІМТ складає 25-29,9 кг/м2, при ожирін­ні — ІМТ > ЗО кг/м2. Такі препарати, як орлістат і сибутрамін, мало понижу­ють масу тіла, тому за основу необхідно брати збільшення фізичних наванта­жень та зменшення вживання жирів і вуглеводів. Малоактивний спосіб жит­тя супроводжується збільшенням ризику передчасної смерті вдвоє і суттєвим збільшенням ризику ССЗ. Фізичні тренування позитивно впливають на перебіг атеросклерозу і сприяють зменшенню загальної смертності на 20-25%. Бажа­но, щоб ЧСС при фізичних навантаженнях досягала 60-75% розрахованої мак­симальної ЧСС. Такої ЧСС можна досягти за рахунок швидкої ходьби, бігу під­тюпцем, їзди на велосипеді, плавання.

Велике значення має вплив ЧСС на частоту розвитку смерті. Ризик РСС у чоловіків особливо зв'язаний зі збільшенням ЧСС у стані спокою. Низька ЧСС благоприємно впливає на стан системи кровообігу внаслідок антиаритмічної та антиішемічної дії та сповільнення прогресування атеросклерозу. Населен­ню необхідно рекомендувати уникати підвищення ЧСС шляхом дотриман­ня здорового способу життя, регулярних фізичних навантажень, зменшення стресів та вживання стимуляторів (кави тощо).

З метою профілактики ССЗ Європейське товариство кардіологів [2007] ре­комендує:

Зниження вживання солі (менше 3,8 г/добу), зменшення вживання алко­голю до 10-30 г етилового спирту для чоловіків (1-3 стандартні мірки міцних напоїв, 1-3 келиха вина або 1-3 пляшки пива) і до 10-20 г спирту для жінок.

Хворі на АГ повинні вживати в їжу більше овочів і фруктів, приблизно 300 г/добу.

Слід врахувати, що здатність БАБ запобігати розвитку інсульту обмежена, але вони суттєво знижують частоту коронарних подій і смертність (ефективні при стенокардії, нещодавно перенесеному ІМ, СН). БАБ зберігають своє значен­ня як один із препаратів першого ряду для початку і продовження антигіпер-тензивної терапії. Однак вони можуть збільшувати масу тіла, негативно впли­вати на метаболізм ліпідів і збільшувати ризик виникнення цукрового діабету.

РКД показали, що інгібітори АПФ і БРА II особливо ефективні у відношен­ні зменшення ГЛШ, включаючи фіброзний компонент, а також мікроальбумі-нурію і протеїнурію, вони зберігають ниркову функцію і сповільнюють розви­ток термінальної ХНН.

АК не тільки зменшують ГЛШ, але також значно сповільнюють прогресування гіпертрофії стінок сонних артерій та розвиток атеросклерозу.

У хворих з хронічним стабільним перебігом атеросклерозу комбінація аспірину з клопідогрелем у порівнянні з монотерапією аспірином не сприяє суттєвому зменшенню частоти ІМ, інсульту або смерті від ССЗ, однак супро­воджується збільшенням ризику кровотеч.

У РКД PROGRESS отримані дані, що у пацієнтів з цереброваскулярними захворюваннями зниження AT за допомогою комбінації інгібітору АПФ і діу-ретика спостерігалось суттєве зниження частоти інсультів та ішемічних подій.

Профілактика ГК — це правильне, адекватне та диференційоване лікуван­ня гіпертонічної хвороби сучасними ангіпертензивними препаратами.

НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНА ДИСТОНІЯ

Визначення. Нейроциркуляторна дистонія (НЦД), чи нейроциркуля­торна астенія, чи вегетативна (автономна) дисфункція сеця, чи вегетосудинна дистонія — це поліетіологічне функціональне захворювання системи крово­обігу, яке характеризується порушенням взаємовідношення між симпатичною, парасимпатичною НС з розвитком серцево-судинних, респіраторних і вегета­тивних змін, доброякісним перебігом без виникнення кардіомегалії та сер­цевої недостатності. Термін НЦД запропонований М. М. Савицьким [1948] і Г. Ф. Лангом [1950].

В медичній практиці вона зустрічається в 30-50% хворих. Люди хворіють в молодому та зрілому віці (18-40 років), переважно жінки. Симптоматику НЦД спостерігають і в більш старших вікових групах, однак в анамнезі визна­чається, що такі пацієнти захворіли ще в молодому віці.

Етіологія. Розвитку НЦД сприяють такі фактори:

спадково-конституційні особливості (люди зі слабким типом НС); не­сприятливі соціально-економічні умови; природжені неповноцінні певні струк­тури вегетативної НС (лімбічної, ретикулярної формації, гіпоталамуса);

чинники, які провокують хворобу: психогенні (стреси), порушення сну, фізико-хімічні (радіація, вібрація, інтоксикація тощо), дисгормональні, інфек­ційні фактори (хронічний тонзиліт, інфекція дихальних шляхів);

порушення ритму праці і відпочинку, С. Патогенез НЦД.

1. Відбуваються зміни гіпоталамо-гіпофізарної системи з активацією сим­патичної (рідко парасимпатичної) НС, в результаті чого порушується регуляція судинного тонусу і реакція судин на різні подразнення. Виникає дисфункція симпатико-адреналової та холінергічної систем і зміна чутливості відповідних периферичних рецепторів.

Розлади гемостазу виражаються порушеннями гістамін-серотонінової, калікреїн-кінінової систем, водно-електролітного обміну, КОС, вуглеводного обміну, кисневого забезпечення. Ці нейрогуморальні порушення метаболізму призводять до розвитку дистрофічних змін у внутрішніх органах (з боку серця виникає тахікардія, збільшення хвилинного об'єму кровообігу, спазмування судин тощо).

Порушення нейрогуморальної регуляції різних органів і систем можуть бути безсимптомними, але під час навантажень (фізичні, ортостаз, симпато-міметики) виникають порушення функціонування системи кровообігу.

Класифікація. Існує різні класифікації НЦД. В нашій країні застосовуєть­ся класифікація НЦД, наведена у табл. 2.58.


НЦД буває первинною та вторинною (при різних захворюваннях внутріш­ніх органів).

В міжнародній класифікації хвороб (МКХ-10) і класифікації хвороб в Укра­їні НЦД відносять до психічних хвороб — рубрика Р-45.3 (соматотропна дис­функція вегетативної нервової системи). За кордоном хворими на НЦД займа­ються психосоматики, в Україні — більше терапевти та кардіологи.

Приклад формулювання діагнозу. Нейроциркуляторна дистонія у фазі заго­стрення: кардіологічний і гіпертензивний синдроми, важкого перебігу, СНо ст.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.009 с.)