ТЕМА 9. ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ОСОБЛИВИХ ПОРЯДКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 9. ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ОСОБЛИВИХ ПОРЯДКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ(практичне заняття - 2 години)

1.Підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо угод про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим, та про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним.

2. Специфіка підтримання державного обвинувачення в кримінальних провадженнях в формі приватного обвинувачення.

3. Особливості підтримання державного обвинувачення щодо окремих категорій осіб.

4. Особливості підтримання державного обвинувачення щодо неповнолітніх.

5. Особливості участі прокурора у розгляді судом клопотань про застосування примусових заходів медичного характеру.

6. Особливості участі прокурора у розгляді кримінальних проступків.

7. Особливості участі прокурора у суді присяжних.

 

 

Література:

 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Прийнятий Верхо­вною Радою України від 13 квітня 2012 року № 4651-УІ // Офіцій­ний вісник України. - 2012. - № 37.

2. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // Юрид. вісн.України. – 2014.

3. Наказ Генерального прокурора України « Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» № 4 гн від 19 грудня 2012 року.

4. Андреянов В. Процессуальное положение государственного обвинения при рассмотрении дел частного обвинения // Уголовное право. – 2009. – № 3. – С. 61 – 64.

5. Басков В.И. Истина в уголовном судопроизводстве // Вестник МГУ. – 1995. – № 3. – С. 38–46.

6. Великодний Д. В. Укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим / Д. В. Великодний // Митна справа (Митний комплект) : Митні правила. - 2014. - № 5 (ч. 2 кн. 2). С. 90-96.

7. Вернидубов І. Новації у повноваженнях прокурора під час здійснення кримінального судочинства // Право України. – 1997. – № 5. – С. 58–60.

8. Воскресенский В., Кореневский Ю. Состязательность в уголовном процессе // Законность. – 1995. – № 7. – С. 4–10.

9. Глушков В., Білічак О. Система прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю і досудовим розслідуванням у законодавстві України та зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз / В.Глушков, Білічак О. // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. №4. – С.75– 82.

10. Годуєв О. Міжнародно - правове співробітництво у сфері кримінального судочинства / О. Годуєв // Вісник прокуратури. – 2012. № 4 – 5. – С.197 – 203.

11. Денисова Т.В., Крикунов О.В. Інтерес у результатах справи як підстава для самовідводу в кримінальному процесі / Т.В. Денисова, О.В. Крикунов // Судова апеляція. – 2012. № 1. – С.78 – 84.

12. Добровольска О. Г. Проблема кримінального провадженння на підставі угоди про примирення / О. Г. Добровольска // Право і суспільство*. - 2014. - №5. С. 217-221.

13. Долежан В. Проблеми участі прокурора у кримінальному судочинстві в аспекті судової реформи // Право України. – 2010. – № 5. – С. 48 – 54.

14. Закон України «Про прокуратуру»: науково - практичний коментар, - К.: Центр учбової літератури.- 2015.

15. Закон України «Про прокуратуру». Наук.-практ. Коментар. Кн. 1.- К.: Алерта, 2013.

16. Іванов А. Питання кримінального провадження у формі приватного обвинувачення / Андрій Іванов // Вісник Національної асоціації адвокатів України : Офіційний бюлетень Національної асоціації адвокатів України. - 2015. - №3. С. 32-35.

17. Кісліцина І. Про поняття та історичний аспект розвитку інституту укладання угод про визнання винуватості у світовій й вітчизняній науці та юридичній практиці / І. Кісліцина // Юридичний вісник : щоквартальний журнал. - 2014. - № 4. С. 273-278.

18. Кісліцина І. О. Роль прокурора при укладанні угод про визнання винуватості: зарубіжний досвід / І. О. Кісліцина // Правове життя сучасної України : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. ювілею акад. С. В. Ківалова (Одеса, 16-17 травня 2014 р.) . 2014-. : Т. 1 . 2014 . 820 с. С. 225-227.

19. Кипнис Н. М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. – М.: Юрист, 1995.

20. Колесник В. А. Процесуальна визначенність повноважень слідчого. прокурора. суду в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру / В. А. Колесник // Вісник Академії адвокатури України. - 2014. - №3. С. 40-45.

21. Косюта М. В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства. – О.: Юрид. л‑ра, 2002. – С. 181–193.

22. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково- практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С,М. Міщенко, В.Ю. Захарченко.- Х.: Одиссей, 2013.- 1104 с.

23. Малихіна С.М. Методичні рекомендації Повноваження прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод / С.М. Малихіна, Ю.П. Смокович, В.К. Гуцуляк. – К.: Генеральна прокуратура України, 2013. – 107 с.

24. Малихіна С.М. Методичні рекомендації « Участь прокурора у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру / С.М. Малихіна, Н.В. Лісова, Ю.П. Смокович,. – К.: Генеральна прокуратура України, 2014. – 84 с.

25. Малихіна С. Укладення прокурором угоди про визнання винуватості / Світлана Малихіна // Вісник прокуратури* : Загальнодерж. фахове юрид. вид. - 2013. - № 6. С. 63-68.

26. Навроцька В. Єдність обвинувальної діяльності та процесуальна самостійність прокурора // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Вип. 47. – С. 252 – 256.

27. Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків : монографія / за заг. ред. : С. В. Ківалова, В. О. Тулякова ; НУ "ОЮА", авт. кол.: С. В. Ківалов, В. О. Туляков, Н. А. Мирошниченко та ін. Одеса : Юрид. л-ра, 2014. 177 с.

28. Перепелиця С. І. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення : монографія / С. І. Перепелиця ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. Харків : Право, 2015. 184 с.

29. Савін М. Угоди про визнання винуватості та про примирення за новим КПК України / Микола Савін // Вісник прокуратури* : Загальнодерж. фахове юрид. вид. - 2013. - № 7. С. 76-86.

30. Середа Г. Процесуальна незалежність державного обвинувача // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 1. – С. 38 – 41.

31. Скрябін О. М. Суд присяжних за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / О. М. Скрябін, Н. Д. Тонне // Актуальні проблеми держави і права* : зб. наук. праць . 1994-. - 2014. - Вип. 72 . 522 с. С. 400-406.

32. Туманянц А.Р. Прокурор у суді присяжних : участь у судовому слідстві // Університетські наукові записки : часопис Хмельниц. університету управління та права : Право. Економіка. Управління . 2002 -. - 2005. - Вип. 3 . 440 с. С. 285-288.

33. Финько В. Д. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении уголовных дел в судах // Закон Украины «О прокуратуре»: Теория и практика его применения. – Х., 1992. – С. 67–69.

34. Юрчишин В. Особливості підготовки прокурора до підтримання обвинувачення в суді присяжних та участь в апеляційному суді // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - №4. С.48-53.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.017 с.)