ТЕМА 6. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА – ОБВИНУВАЧА У КРИМІНАЛЬОМУ ПРОВАДЖЕННІ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 6. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА – ОБВИНУВАЧА У КРИМІНАЛЬОМУ ПРОВАДЖЕННІ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ(практичне заняття - 2 години)

1. Завдання прокурора – учасника розгляду кримінального провадження в суді першої інстанції.

2. Участь прокурора у підготовчій частині судового провадження.

3. Участь прокурора в аналізі доказів в судовому кримінальному провадженні.

4. Участь прокурора у кримінальному судовому провадженні в суді присяжних.

5. Участь прокурора у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.

 

 

Література:

 

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Прийнятий Верхо­вною Радою України від 13 квітня 2012 року № 4651-УІ // Офіцій­ний вісник України. - 2012. - № 37.

2. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // Юрид. вісн.України. – 2014.

3. Наказ Генерального прокурора України « Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» № 4 гн від 19 грудня 2012 року.

4. Аликперов Х.О. процессуальной фигуре государственного обвинителя //Российская юстиция. – 2003. – №3. – C. 45 – 47.

5. Альперт С.А. Государственное обвинение и проблемы повышения его качества // Закон Украины «О прокуратуре»: Теория и практика его применения. – Х., 1992. – С. 73–75.

6. Ахтирська Н.М. Судове пізнання судом присяжних: вітчиз­няні сподівання та зарубіжний досвід / Н.М. Ахтирська // Судова апеляція. - 2012. № 2. - С. 100-107.

7. Билиця І. О. Причини та умови виникнення професійної деформації працівників прокуратури / І. О. Билиця // Правове життя сучасної України : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. ювілею акад. С. В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) . 2014-. : Т. 1 . 2014 . 820 с.

8. Бегма А.П. Прокурор як суб'єкт кримінально-процесуальної діяльності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – К., 2011. – 20 с.

9. Бринцев В. Д., Гавриш Т. С. Змагальність у кримінальному судочинстві як один з механізмів захисту прав й інтересів особи // Проблеми організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах. – Х., 1998. – С. 97–99.

10. Грицаєнко Л.Р. Констиуційно-правовий статус прокуратури України. – К. Біноватор.-2007.

11. Давиденко Л.М., Бандурка А.А. Противодействие преступности: теорія, практика, проблемы: монография. Изд-во Нацтонального университета внутренних дел. – Х.: 2005.

12. Долежан В. Проблеми участі прокурора у кримінальному судо­чинстві в аспекті судової реформи / В. Долежан // Право України. – 2010. - № 5. - С. 48-54.

13. Дьомін Ю. Особливості підтримання державного обвинувачення за новим кримінальним процесуальним законодавством України / Ю. Дьомін // Вісник прокуратури. - 2012. - № 11. - С. 7-13.

14. Дєєв В. М. До питання про межі доказування у кримі­нальному процесі // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи. – К., 2002. – С. 260–264.

15. Закон України «Про прокуратуру»: науково - практичний коментар, - К.: Центр учбової літератури.- 2015.

16. Закон України «Про прокуратуру». Наук.-практ. Коментар. Кн. 1.- К.: Алерта, 2013.

17. Исаенко В. Досудебная подготовка потерпевших и свидетелей государственным обвинителем // Законность. – 2011. – № 3. – С. 17 – 20.

18. Исаенко В. Информационная основа методики государственного обвинения // Уголовное право. – 2011. – № 2. – С. 121 – 128.

19. Ірінєєва В. Європейська прокуратура в архітектоніці системи кримінальної юстиції Європейського Союзу /В. Ірінєєва // Вісник прокуратури. – 2012. № 7. – С.118– 125.

20. Каркач П. Деякі питання суті державного обвинувачення за но­вим Кримінальним процесуальним кодексом України / П. Каркач, Я. Ковальова / Вісник прокуратури. - 2012. - № 11. - С. 26-32.

21. Кожевніков Г. Заходи забезпечення кримінального провадження / Г. Кожевніков // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. № 3. – С.68– 70.

22. Коновалова В. Е. Допрос: Тактика и психология. – Х.: Консул, 1999.

23. Кореневский Ю. В. Государственное обвинение в условиях судебной реформы. – М.: НИИ пробл. укрепления законности и правопорядка, 1994.

24. Крикливий Р.М. Ризики в діяльності державного обвинувачення потребують комплесного аналізу та оцінки // Актуальні проблеми держави і права. – 2010. – Вип. 52. – С. 365 – 370.

25. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково- практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С,М. Міщенко, В.Ю. Захарченко.- Х.: Одиссей, 2013.- 1104 с.

26. Крюков В. Процессуальные формы государственного обвинения // Законность. – 2010. – № 12. – С. 9 – 12.

27. Малихіна С.М. Методичні рекомендації Докази і доказування у кримінальному провадженні / С.М. Малихіна, Ю.П. Смокович, Н.В. Лісова. – К.: Генеральна прокуратура України, 2013. – 71 с.

28. Маринів В. Суб’єкти права на апеляційне оскарження у кримінальному судочинстві України / В. Маринів // Вісник прокуратури. – 2012. № 4 – 5. – С.108 – 114.

29. Марочкин І. Е., Крючко Ю. И. О понятии методики и тактики подготовки прокурора к участию в судебном рассмотрении уголовных дел // Проблеми організації прокуратури й оптимізації її діяльності в сучасних умовах. – Х., 1998. – С. 100–105.

30. Марчук Н. Принципи участі прокурора в досудовому кримінальному провадженні / Н. Марчук // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. №4. – С.43– 47.

31. Марчук Н. Щодо визначення поняття «прокурор» в кримінальному провадженні / Н. Марчук // Вісник прокуратури. – 2012. № 8. – С.3 – 10.

32. Матієк С. Наслідки відмови прокурора від обвинувачення // Вісник прокуратури. – 2003. – № 2. – С. 54–59.

33. Матієк С. Прокурор – особа, яка здійснює нагляд, чи представник обвинувачення // Юридичний вісник України. – 2000. – № 7.

34. Мельник О. Законодавча регламентація відмови прокурора від державного обвинувачення в Україні та інших країнах СНД / О. Мельник // Вісник прокуратури. – 2012. № 3. – С.67– 73.

35. Мычко Н.И. Прокуратура Украины: роль и место в системе государственной власти. – Донецк, 1999. – С. 53 – 74.

36. Організація судових та правоохоронних органів. В.В. Афанасьєв, В.С. Бобкова, Т.Б. Вільчик та ін.- Х.: Прапор. 2014. С. 529-271.

37. Орлова А.А. Отказ обвинителя от обвинения как основание реабилитации и возмещения вреда // Закон и право. – 2011. – № 6. – С. 69 – 70.

38. Сергеич П. Искусство речи на суде. – М.: Юрид. лит., 1988.

39. Середа Г. Процесуальна незалежність державного обвинувача / Г. Середа // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2010. - № 1. - С. 38-41.

40. Судоустрій України: підручник / за ред. М.А. Погорецького, О.Г. Яновської.- К.: 2010.

41. Сухонос В.В., В.П. Лакизюк, А.Р. Гриценко, М.В. Руденко. Прокуратура України. Академічний курс. Підручник. – Суми, « Університетська книга», 2005.

42. Тертышник В. М. Уголовный процесс: Учеб. пособие. – Х.: Арена, 1999.

43. Толочко О. Європейські вимоги щодо гуманізації кримінального процесу України / О. Толочко // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. № 1. – С.57 – 61.

44. Томин С.В. Окремі аспекти реалізації прокурором функції дер­жавного обвинувачення під час судового слідства у суді пер­шої інстанції / С.В. Томин // Університетські наукові записки. – 2010. - Вип. 4. - С. 221-229.

45. Шестакова С. Д. Состязательность уголовного процесса. – С.Пб.: Юрид. центр-пресс, 2001.

46. Юрчишин В. Обвинувальна діяльність прокурора у кримінальному судочинстві за новим КПК України / В. Юрчишин // Вісник прокуратури. – 2012. № 6. – С.89– 97.

ТЕМА 7.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.01 с.)