ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ СУДОЧИНСТВА, ЗАКРІПЛЕНИХ У КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ ЩОДО ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ СУДОЧИНСТВА, ЗАКРІПЛЕНИХ У КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ ЩОДО ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯТеми семінарських занять

ТЕМА 7.

ТЕМА 12. УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У СУДОВИХ ПРОВАДЖННЯХ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ ТА У ВЕРХОВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ

(практичне заняття - 2 години)

1. Характер змін у процесуальному законодавстві щодо підстав і порядку перегляду рішень судів у кримінальних справах за новоявленими обставинами.

2. Право прокурора як учасника судового провадження подати заяву про перегляд судового рішення за ново виявленими обставинами.

3. Прядок перегляду судових рішень Верховним Судом України.

4. Особливості участі прокурора в перегляді судових рішень Верховним Судом України.

 

Література:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України : Прийнятий Верхо­вною Радою України від 13 квітня 2012 року № 4651-УІ // Офіцій­ний вісник України. - 2012. - № 37.

2. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII // Юрид. вісн.України. – 2014.

3. Наказ Генерального прокурора України « Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» № 4гн від 19 грудня 2012 року.

4. Наказ Генерального прокурора України « Про особливості діяльності військових прокуратур» № 12гн від 29 серпня 2014 року.

5. Дьомін Ю. / Перегляд кримінальних проваджень за нововиявленими обставинами// Вісник Національної академії прокуратури України : Фахове видання : Проблеми сьогодення: теорія, практика, життя академії. - 2014. - № 4(37). С. 5-9.

6. Закон України «Про прокуратуру»: науково - практичний коментар, - К.: Центр учбової літератури.- 2015.

7. Закон України «Про прокуратуру». Наук.-практ. Коментар. Кн. 1.- К.: Алерта, 2013.

8. Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково- практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С,М. Міщенко, В.Ю. Захарченко.- Х.: Одиссей, 2013.- 1104 с.

9. Ольшанська Ю. Про перегляд судових рішень у кримінальних справах за нововиявленими обставинами / Ю. Ольшанська // Прокуратура. Людина. Держава. - 2005. - № 4. - С. 79-85.

10. Полянський Ю. Є., Долежан В. В. Вимоги до прокурорів-обвинувачів у світлі рекомендацій Ради Європи // Вісник прокуратури. – 2003. – № 12. – С. 9–14.

11. Полянський Ю. Новації в Законі України " Про прокуратуру" і проблеми їх застосування / Юрій Полянський, Валентин Долежан // Вісник Національної академії прокуратури України : Фахове видання : Проблеми сьогодення: теорія, практика, життя академії. - 2013. - № 2. С. 25-29.

12. Руденко М. Прокурор як суб’єкт права на звернення про пере­гляд судових рішень Верховним Судом України / М. Руденко // Вісник прокуратури. - 2012. - № 8. - С. 104-113.

13. Середа Г. Діяльність прокурора у зв'язку з переглядом судових рішень за нововиявленими обставинами / Г. Середа // Вісник Львівського університету. Серія юридична* : зб. наук. праць . 1961-. - 2009. - Вип. 50 . 415 с. С. 395-402.

14. Середа Г. Процесуальна незалежність державного обвинувача // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. – № 1. – С. 38 – 41.

15. Хруслова Л. Щодо процесуальної рівності сторін, диспозитивності у кримінальному переслідуванні та порядку звільнення осіб від кримінальної відповідальності за КПК України // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. - № 4. – С. 30-33.

 

Теми семінарських занять

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ СУДОЧИНСТВА, ЗАКРІПЛЕНИХ У КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ ЩОДО ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ

(практичне заняття – 4 години)

1.Принцип верховенства права у кримінальному судовому провадженні

2. Принцип законності у кримінальному судовому провадженні

3. Принцип верховенства права і справедливості у кримінальному судовому провадженні.

4. Презумпція невинуватості і забезпечення доведеності вини та пов'язані з ними принципи, у кримінальному судовому провадженні

5. Принцип рівності сторін перед законом і судом і принцип змагальності у кримінальному судовому провадженні

6. Гарантії захисту особистих прав і свобод у кримінальному судовому провадженні

7.Забезпечення прав потерпілого у кримінальному судочинстві, а також прав підозрюваного і обвинуваченого на захист.

8.Забезпечення права на оскарження судових рішень як принцип кримінального судочинства.

9.Гласність, відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами як принцип судового кримінального провадження

Література:

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України : Прийнятий Верхо­вною Радою України від 13 квітня 2012 року № 4651-УІ // Офіцій­ний вісник України. - 2012. - № 37.

3. Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12.02.2015 р. Відомості Верховної Ради України від 01.05.2015. № 18, / 15.05.2015, № 19-20, ст. 132, стор.1054/, стор.1010, стаття 132.

4. Закон України « Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. Відомості Верховної Ради України від 16.01.2015 р., /№2-3/, стор. 54, ст. 12.

5. Закон України « Про відновлення довіри до судової влади» від 08.04.2014 р. Відомості Верховної Ради України від 06.06.2014 р., № 23, стор. 2039, стаття 870.

6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України: від 20 жовтня 2011 року № 12-рп/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 84. – Ст.136.

7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу): від 12 квітня 2012 року № 9-рп/2012 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 32. – Ст.309.

8. Про роль прокуратури в системі кримінального судочинства: Рекомендація R (2000) 19 Комітету Міністрів держав – членів Ради Європи (у додатку).

9. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: Наказ Генерального прокурора України № 4 гн від 19 грудня 2012р.

10. Грошевий Ю., Говорун Д. Скарга як засіб реалізації принципу публічності (до проекту Кримінального процесуального кодексу України) / Ю. Грошевий, Д. Говорун // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. № 1. – С.50 – 56.

11. Дерев’янко М. Шляхи оптимізації забезпечення права особи на свободу та особистунедоторканність у кримінальному процесі // Вісник Національної академії прокуратури України : Фахове видання : Проблеми сьогодення: теорія, практика, життя академії. - 2014. - № 3(36). С. 101-107.

12. Загородній В.Є. Реформування прокуратури України в умовах глобалізації: основні принципи функціонування / В.Є. Загородній // Актуальні проблеми держави та права. – 2012. № 65. – С.95 – 102.

13. Коновалова В. Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве. – Х.: Консум, 2000.

14. Косюта М. В. Прокуратура України: Навч. посіб. – О.: Юрид. л‑ра, 2003. – С. 82–93.

15. Косюта М. В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства. – О.: Юрид. л‑ра, 2002. – С. 181–193.

16. Маляренко В. Т. Конституційні засади кримінального судочинства. – К.: Юрінком, 1999.

17. Мирошниченко Т.М. Принципи діяльності суду у судових стадіях кримінального процесу // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи. – К., 2002. – С. 236–239.

18. Мрихин О. Принцип гласності як основний критерій роботи / О.Мрихин // Вісник прокуратури. – 2012. № 11. – С.65 – 67.

19. Мурашин А. В. Уголовный процесс: Учеб. пособие. – Х.: Одиссей, 2000.

20. Олійник О. Деякі аспекти конституційно-правового регулювання діяльності прокуратури // Вісник Національної академії прокуратури України. -2008. -№2. –С.106-111.0

21. Півненко В. Щодо принципу законності у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури. – 2006. - № 5. – с. 73-77.

22. Півненко В. Змагальність сторін у кримінільному судочинстві: проблеми і шляхи їх вирішення // Вісник Академії прокуратури України. -2006. -№4. – С.75-79.

23. Полянський Ю. Є. Судові та правоохоронні органи України : навч.-метод. посібник / Ю. Є. Полянський, Л. П. Нестерчук ; НУ "ОЮА". Одеса : Фенікс, 2010. 126 с. ( Навч.-метод. посібники ) .

24. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник / За ред. Ю. М. Грошевого та І. Є. Марочкіна. – Донецьк, 1997. – С. 191–227.

25. Репешко П. И. Принципы уголовного процесса в стадии судебного разбирательства уголовного дела в суде первой инстанции Украины. – К.: Атолл, 2001.

26. Савенко Д. Принцип верховенства права: різноманітність визначення/ Д. Савченко // Юридичний вісник. – 2012. № 2. – С.122 – 126.

27. Судоустрій України: підручник / за ред. М.А. Погорецького, О.Г. Яновської.- К.: 2010.

28. Шестакова С. Д. Состязательность уголовного процесса. – С.Пб.: Юрид. центр-пресс, 2001.

29. Шишкін В. І. Змагальність – принцип судочинства в демократичному суспільстві // Право України. – 1999. – № 12. – С. 21–24, 32.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.011 с.)