У.Караткевіч і яго роля у развіцці гістарычная прозы (“Каласы пад сярпом тваім”).



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У.Караткевіч і яго роля у развіцці гістарычная прозы (“Каласы пад сярпом тваім”).



Уладз1м1р Караткев1ч вядомы у бел. л1т-ры як празаш, паэт, драматург, сцэнарыст, публiцыст, перакладчык, л1таратурны крытык. Але перш за усё ён-заснавальнiк нацыянальнага гiстарычнага рамана.Мастацкаму увасабленню гiстарычных падзей прысвяцiу У.Караткевiч раманы «Хрiстос прызямлiуся уГароднi»,«Каласы пад сярпом тваiм»,«Чорны замак Альшанскi»,«Леанiды не вернуцца да Зямлi» («Нельга забыць»),аповесцi «Дзiкае паляванне караля Стаха»,«Чазенiя». Са старонак гэтых творау паустаюць змагары за народнае шчасце, npapoкi, iнтэлiгенты, рыцары i прыгоннiкi, кардыналы i чароунай прыгажосцi дзяучаты. Яны умеюць па-свойму любiць, ненавiдзець, пакутаваць, адстойваць свае погляды. 1х лесы неадрыуныя ад гiстарычных падзей i абумоулены гэтымi падзеямi. I укож­ным творы-эпоха, складаны i часам трагiчны лёс Белай Pyci, народ, якi не скарыуся перад нястачамi i прыгнётам, прагне волi i долi. У. Караткевiч не толькi узнауляе карцiны жыцця сярэднявечча i наступных эпох, але i асэнсоувае гiстарычны працэс, што дазваляе зразумець таямнiцы чалавечага быцця, аснову узаемаадносiн людзей з навакольным светам. Паводле творау У.Караткевiча створаны мастацкiя фiльмы «Хрыстос прызямлiуся уГароднi», «Дзiкае паляванне караля Стаха»,«Чор­ны замак Альшанскi»,шматлiкiя тэлефiльмы,опера «Сiвая легенда»

Раман У.Караткевiча "Каласы пад сярпом тваiм" (1968)прысвечаны адной з гераiчных старонак беларускай гiсторыi-перыяду падрыхтоукi паустання 1863г. Раман складаецца з дзвюх частак.У першай ("Выйсце крынiц")даецца кароткая характарыстыка палiтычнага i грамадскага жыцця напярэдаднi рэформы 1861г.апiсваецца голад Беларусi.Акрамя таго,расказваецца пра дзiцячыя i юнацкiя гады князя Алеся Загорскага.

Бацькi аддаюць яго на "дзядзькаванне"-выхаванне у сялянскую сямью Кагу тоу.Такое выхаванне зблiзiла Алеся з простымi людзьмi,народным жыццём,мовай беларусау i iх традыцыямi.Можа,по гэтай прычыне сваю прамову у дваранскiм клубе князь гаворыць па беларуску.Другая кнiга ("Сякера пры дрэве")расказвае пра вучобу Алеся у Пецярбургскiм унiверciтэце,удзел у пад польнай арганiзацыi "Агул",пра сустрэчы з К.Калiноускiм,пра сялянскае паустанне на чале з Корчакам.Дзеянне рамана завяршаецца у 1861г.,калi цар адмянiу прыгоннае права.

Алесь-адзiн з прадстаунiкоу прагрэсiуна настроенай шляхты.Яшчэ да адмены прыгоннага праваён дае волю сваiм сялянам.У вобразе Алеся увасоблены лепшыя рысы грамадска-культурных дзеячау мiнулых часоу,для якiх радзiма была найдаражэйшым скарбам,святыняй,часткай iх самiх.

Аднауляючы для чытачоу падзеi больш чым стогадовай даунасцi, перыяд, калi неабходнасць сялянскай рэформы дыктавалася самiм жыццём.У.Караткевiч iмкнууся гiстарычна падыходзiць да асвятлення падзей 1863г.Ён аналiзавау iх сацыяльна-эканамiчную сутнасць,iх гiстарычнае значэнне для лёсу бел.народа,iх уплыу на далейшае развiццё нацыi.Пры гэтым характэрнай асаблiвасцю твора выступае аутарскае разуменне гiсторыi як працэсу,у якiм дыялектычна узаемазвязаны гiсторыя, фiласофiя,эстэтыка i публiцыстыка.

Сваю увагу пiсьменнiк канцэнтравау на наступных асноуных напрамках. Па-першае,гэта мастацкi аналiз побыту, сацыальна-палiтычнай атмасферы жыцця прыдняпроускага дваранства,перадавых (Вежа) i рэакцыйных (Кроер) яго плыней,якiя у многiх вызначалi i поспехi, i няудачы паустаушых сялян, па-другое, гэта прыход да паустання 1863г. прадстаунiкоу перадавога бел.i польскага дваранства (сюжэтная лiнiя прадстаулена Загорскiм, Калiноускiм i Серакоускiм);па-трэцяе,перарастанне неасэнсаваных стыхiйных выступленняу сялян у арганiзаваную барацьбу супраць прыгнятальнiкау (распрацоука вобразау тут вядзецца па лiнii Кагуты-Корчак); па-чацвёртае,паказ жыцця высокiх палiтычных колау.

 



Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.012 с.)