Практикум. Встановлення режиму автозберігання документівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практикум. Встановлення режиму автозберігання документівЩоб періодично зберігати документ, установіть режим автоматичного зберігання. Для цього оберіть команду Сервис→Параметры і відкрийте вкладку Сохранение. Установіть опцію Автосохранение каждые, а у лічильнику праворуч вкажіть часовий інтервал, через який потрібно виконувати автозберігання.


Прийоми редагування

У цьому параграфі ви вивчите:

- операції з фрагментами тексту, використання буфера обміну;

- операції пошуку слів і словосполучень;

- процедури заміни фрагментів тексту;

- вставку авто тексту в документ;

- автоматичну перевірку правопису і перенос слів.

Текстові процесори включають розвинені засоби редагування і підготовки макета сторінки: пошук заданих фрагментів тексту, автоматичний перенос слів, перевірку граматики та орфографії, створення елементів автотексту тощо. Засобами підготовки макета сторінки є задання формату аркуша паперу, визначення розмірів полів, розміщення номерів сторінок тощо. Вивченню всіх цих можливостей програми Word і присвячено даний параграф.

Операції з фрагментами тексту

Виділення та вилучення

Основні прийоми виділення фрагментів тексту у процесорі Microsoft Word такі самі, як і у редакторі Блокнот. Корот­ко нагадаємо ці прийоми, а також наведемо додаткові можливості виділення у Microsoft Word.

ü Виділення фрагмента мишею. Полягає у перетягуванні покажчика миші через фрагмент, що виділяється.

ü Виділення слова й абзацу мишею. Окреме слово виділяється подвійним клацанням миші, а окремий абзац – потрійним клацанням лівою кнопкою миші.

ü Виділення за допомогою клавіш керування курсором.Спільне використання клавіші Shift і клавіш ←, →, ↑ і ↓дозволяє посимвольно і порядково розширювати зону виділення.

ü Виділення всього документа. Для виділення всього документа у Microsoft Word застосовується комбінація клавіш Ctrl+A. Увесь документ виділяється також командою меню Правка→Выделить все.

Виконане виділення можна, як завжди, скасувати клацанням миші по будь-якому місцю у робочій зоні документа або натисканням будь-якої клавіші зміщення курсора.

Видалення виділеного фрагмента тексту виконується клавішею Delete або клавішею Backspace.

Копіювання, вставка і вирізання

Ці операції виконуються за допомогою буфера обміну. Для них передбачені ті самі команди, що й у програмі Блокнот: Копировать, Вырезать і Вставить. Вказані команди містяться в опції меню Правка.

Операції копіювання, вирізання і вставки можна також виконати за допо­могою клавішних комбінацій Ctrl+Ins, Shift+Delete і Shift+Ins.

Пошук слів і словосполучень

Під час редагування багатосторінкового документа у Microsoft Word корисно засто­совувати вбудований засіб пошуку конкретного слова, словосполучення або спеціального символу. Наведемо загальну схему пошуку.

ü Виконайте команду Правка→Найти.

ü У текстове поле Найти введіть шуканий текст чи фрагмент тексту.

ü Для задання параметрів пошуку клацніть по кнопці Больше, після чого
з'явиться нижня частина діалогу, показаного на мал. 6.1.

ü Задайте напрямок пошуку, обравши у списку Направление одну з опцій:
Везде (пошук по усьому документу), Вперед (пошук він точки вставки до
кінця документа) або Назад (пошук від точки вставки до початку доку­мента).

ü Визначте інші параметри пошуку: облік регістра, пошук різноманітних
словоформ тощо. Ви можете задати пошук тексту з урахуванням формату
(кнопка Формат) і спеціальних символів (кнопка Специальный),

ü Натисніть кнопку Найти далее для початку пошуку. Microsoft Word знайде перше входження шуканого тексту і виділить його. Для продовження пошуку знову натисніть кнопку Найти далее.

ü Для завершення пошуку і закриття вікна Найти и заменить клацніть по
кнопці Отмена або натисніть клавішу Esc.

Мал. 6.1. Діалог Найти и заменить, закладка Найти

Діалог пошуку завжди розміщується зверху вікна документа, тому знайшовши чергове входження слова, ви можете повернутися у документ, виконати у ньому необхідні перетворення, а далі знову активізувати вікно пошуку.

Заміна тексту

У процесорі Microsoft Word є зручний засіб заміни слів. Скажімо, ви підготували доку­мент, у якому кілька разів трапляється прізвище Петренко, а потім виявляється, що йдеться не про Петренка, а про Кузьменка. Тоді за допомогою автоматичної заміни ви можете зробити усі необхідні виправлення. У цьому разі дотримуйтеся такої схеми.

ü Оберіть команду Правка→Заменить.

ü Уведіть у поле Найти: шукане слово або словосполучення. Можливе введення спеціальних символів, які стають доступними клацанням по кнопці
Специальный.

ü Уведіть у поле Заменить на: слово або словосполучення, яке замінить
вихідний текст.

ü Установіть необхідні параметри пошуку. Ви можете використовувати усі
переваги пошуку з урахуванням формату або спеціальних символів.

ü Клацніть по кнопці Заменить все. Виконуватимуться усі заміни без підтвердження. Якщо ви бажаєте підтвердити кожну заміну, клацніть по кнопці Найти далее і після знаходження слова натисніть кнопку Заменить.

ü Якщо виконано усі необхідні заміни, натисніть кнопку Отмена або кнопку
закриття вікна або клавішу Esc.

Як і під час пошуку, діалог заміни завжди розташовується зверху вікна документа. Щоб повернутися у документ, досить клацнути по ньому мишею, а для продовження заміни – клацнути по діалогу Найти и заменить.

Автотекст

Мал. 6.2. Діалог створення елемента автотексту

Зручним прийомом роботи у Microsoft Word, який економить зусилля користувача під час набору тексту, є Автотекст. Уявіть, що ви готуєте текст про міський метро­політен, і слово «метро» вживається десятки разів. За допомогою автотексту ви зможете щоразу замість повного слова «метро» набирати одну літеру, скажімо, «м». Після натискання клавіші F3 у тексті документа з'являтиметься необхідне слово.

Щоб скористатися засобом Автотекст, спочатку виділіть у тексті слово або фрагмент тексту, який буде елементом автотексту (у нашому прикладі «мет­ро»). Далі оберіть команду меню Вставка→Автотекст→Создать. У наступному діалозі (мал. 6.2) наберіть ім'я автотексту, тобто скорочене позначення, за до­помогою якого ви будете вводити автотекст (у даному прикладі - «м»). На завершення клац­ніть по кнопці Оk.

Тепер для того, щоб вставити елемент ав­тотексту «метро», досить увести одну літеру «м» і натиснути клавішу F3. Автотекст буде вставлений у місце розташування курсора. Як автотекст можна задавати великі фрагменти тексту, малюнки, таблиці тощо.


Перевірка правопису

У програмі Microsoft Word перевіркою правопису є перевірка орфографії і граматики. Орфографічними помилками у Microsoft Word вважається неправильне написання слів, неправильне використання великих літер, некоректний перенос слів, написання слів разом. Граматичними помилками у Microsoft Word є те, що звичайно вважається синтаксичними помилками: неправильне сполучення слів у реченні, некоректне застосування розділових знаків тощо.

Найзручніше, коли перевірка правопису виконується в автоматичному режимі. Під час перевірки слова з імовірними орфографічними помилками під­креслюються червоними хвилястими лініями, а слова з імовірними граматичними помилками – зеленими. Для виконання автоматичної перевірки:

ü Увійдіть у меню Сервис→Параметры і відкрийте вкладку Правописание
(мал. 6.3).

Мал. 6.3. Діалог Параметры, вкладка Правописание

ü Установіть опції Автоматически проверять орфографию і Автоматически
проварять грамматику. Якщо потрібно перевірити лише орфографію або лише
граматику, встановіть одну відповідну опцію.

ü Установіть опції Пропускать слова из прописних букв і Пропускать слова
с цифрами – тоді різні скорочені слова (абревіатури) і позначення не будуть розпізнаватися як помилки.

ü Установивши інші значення параметрів перевірки, суть яких зрозуміла з
їхніх назв, натисніть кнопку Оk.

Автоматичний перенос слів

Під час підготовки документа роботу з розстановки переносів може виконати сама програма процесора. У Microsoft Word є кілька режимів розстановки переносів, але ми розглянемо лише один - автоматичну розстановку. У цьому режимі Word автоматично вставляє переноси там, де потрібно. Під час на­ступної правки тексту переноси розставляються заново. Для включення автоматичного пере­носу слів оберіть команду Сервис→Язык→Расстановка пepeносов. У діалозі, що з'явився (мал. 6.4), встановіть опцію Автоматическая расстановка переносов і клацніть по кнопці Оk.

Якщо ви вирішили відмовитися від переносів, які виконує програма, увійдіть до меню Сервис і оберіть команду Язык→Расстановка переносов та зніміть опцію Автоматическая расстановка переносов.
Мал. 6.4. Налагодження переносів слів

Контрольні запитання

1. Наведіть способи виділення фрагмента тексту. Як клацанням миші виділити одне слово, один абзац?

2. Як вилучити фрагмент тексту?

3. Як перемістити фрагмент тексту за допомогою буфера?

4. Як скопіювати фрагмент тексту з одного документа до іншого?

5. Які додаткові параметри пошуку передбачено у Microsoft Word?

6. Як виконується заміна слів з підтвердженням замін? Як виконати глобальну заміну?

7. Що таке автотекст? Як задати і вставити автотекст?

8. У чому полягає перевірка правопису у документі Microsoft Word?

9. Як встановити автоматичний перенос слів?

Вправи

Створіть два документи. Скопіюйте фрагмент тексту з одного документа і вставте його у другий. Для перемикання між документами користуйтеся опцією меню Окно зі списком відкритих документів.

Відкрийте документ Word і виконайте пошук будь-якого слова за заданим коренем чи
закінченням.

У відкритому документі виконайте пошук певних символів із заданим форматом, скажімо, Times New Roman, 10 пт, курсив.

У документі Word виконайте глобальну заміну одного слова на інше.

Відкрийте документ Word, знайдіть у ньому слова, які часто вживаються, і створіть для них елементи автотексту. Пересвідчіться, що створений автотекст працює.

Перевірте, чи настроєно програму Microsoft Word на автоматичну перевірку правопису та розберіться з призначенням кожного елемента настроювання на вкладці Правописание.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.201.220 (0.011 с.)