Операції видалення і скасування дійМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Операції видалення і скасування дійДля видалення фрагмента тексту потрібно спочатку цей фрагмент виділити одним з описаних вище прийомів, а потім натиснути клавішу Delete або Backspace. Якщо ж ви натиснете Delete без попереднього виділення, то буде видалений усього один символ, який розташований справа від курсору. На­тискання на клавішу Backspace (також без виділення) приведе до видалення символу зліва від курсору.

При введенні і редагуванні тексту користуйтеся можливістю скасування останньої дії. Для цього можете скористатись одним із способів:

ü вибрати опцію меню Правка→Отменить.

ü натиснути клавіші Alt+BackSpace або Ctrl+Z.

Використання буфера обміну

Основні прийоми редагування тексту основані на використанні буфера обміну. За допомогою буфера виконується копіювання і переміщення фрагментів тексту, вирізання і вставка фрагментів. Крім того, буфер обміну дозволяє просто виконувати вставку об'єктів з інших додатків у текстовий документ. Серед операцій збуфером обміну – такі:

ü Копіювання в буфер – виконується командою меню Правка→Копировать
або командою контекстного меню Копировать. Виконати копіювання в
буфер можна і за допомогою клавіш: досить виділити фрагмент і натиснути
клавіші Ctrl+Ins або Ctrl+C.

ü Вирізування в буфер означає переміщення в буфер обміну виділеного фрагмента. Виконується вирізання фрагмента за допомогою команди меню
Правка→Вырезать або команди контекстного меню Вырезать. Замінити ці
команди можна натисканням клавіш Shift+Delete або Ctrl+X.

ü Вставка із буфера – здійснюється тими самими способами, що і копіювання
(замість команди Копировать використовується Вставить). Найшвидше
вставка із буфера виконується комбінацією клавіш Shift+Ins або Ctrl+V.

Зміна шрифту документа

Весь документ, який створюється у програмі Блокнот набирається одним шрифтом. За умовчанням таким є останній шрифт, який ви використовували у попередньому сеансі роботи в Блокноті або у роботі з попереднім документом.

Для зміни шрифту виконайте команду меню Формат→Шрифт. У наступному вікні (мал. 2.1) задайте гарнітуру шрифту (список Шрифт), написання шрифту (список Начертание) і кегль шрифту (список Размер), Після задання цих параметрів натисніть кнопку Оk. У результаті весь текст отримає задані вами шрифту.

Мал. 2.1. Діалог задання шрифту

Контрольні запитання

1. Що вважається редагуванням у програмах обробки тексту?

2. Назвіть способи виділення фрагмента тексту. Яким із способів виділення ви користу­ватиметесь, якщо необхідно в документі виділити одне слово, кілька рядків, весь текст?

3. Як видалити фрагмент тексту?

4. Як скасувати останню операцію? Чи можна скасувати передостанню операцію в програмі Блокнот?

5. Що такебуфер обміну? Назвіть основні операції, які виконуються за допомогою буфера обміну.

6. Як присвоїти тексту визначений шрифт, скажімо, Arial Суr, курсив, 12 пунктів?

Практикум. Операції з буфером обміну

Відкрийте Блокнот і наберіть у ньому текст: «Був він старий служака-звір, умів дерева з коренями вивертати і барлоги будувати». Користуючись буфером обміну, виправте речення відповідно до оригіналу казки М.Є. Салтикова-Щедріна: «Був він старий служака-звір, умів барлоги будувати і дерева з коренями вивертати».

Системи обробки тексту

У цьому параграфі ви вивчите:

- призначення текстових процесорів і видавничих систем;

- способи запуску процесора Microsoft Word;

- елементи віконного інтерфейсу Microsoft Word;

- способи отримання довідки;

- режими відображення документа.

Ви вже вивчали просту програму текстового редактора – Блокнот. Зазначалося, що текстові редактори мають обмежений набір функцій. Значно більші можливості щодо обробки текстів у програм текстових процесорів.

Текстовий процесор – це програма, що дозволяє вводити, редагувати і форматувати текст, вставляти малюнкиі таблиці, перевіряти правопис, складати зміст, виконувати перенос слів та багато інших складних операцій.

Популярними текстовими процесорами є Лексикон, WordPerfect, а також додаток Word, який входить до комплекту програм Microsoft Office. Проміжною між текстовими редакторами і процесорами є програма WordPad, яка постачається разом з ОС Windows.

Текстові процесори є, як правило, могутніми програмами для створення невеликих текстових документів. Однак вони не досить досконалі, щоб використовувати їх у підготовці до друку книг, газет або журналів. Для цього застосовуються інші програми, так звані видавничі системи. Основним завданнямвидавничих систем є створення електронного оригінал-макета, де текст та ілюстрації будуть розміщені саме так, як у майбутній газеті чи книзі (з точністю до часток міліметра). Видавнича система забезпечує також точне відтворення кольорів, тобто необхідне процентне співвідношення базових кольорів у отримуваних зображеннях.

Сучасна видавнича система – це програма, яка виконує функції всього електронного видавництва, але працювати можна лише на одному настільному комп'ютері. Тому така програма називається Desktop publishing, або настільна видавнича система.

Настільна видавнича система(НВС) це програма, за допомогою якої можна створювати високоякісні оригінал-макети, що містять текст і графічні зображення для тиражування в друкарні.

З видавничих систем найпопулярнішими та найдоступнішими для роботи на ПК програмами є PageMaker, QuarkXPress, Ventura Publisher.

Ми розглянемо основи роботи у програмі текстового процесора Microsoft Word 2003. Основне призначення Word – це професійне створення, редагування та макетування текстових документів. Microsoft Word має широкі можливості для розміщення в документі графічних об'єктів, таблиць, діаграм. Програма Microsoft Word зручна для роботи з великими документами, тому що в ній є засоби, створення колонтитулів, ієрархічних заголовків, змісту тощо.

Запуск процесора

Якщо на вашому комп'ютері встановлено пакет Microsoft Office, ви можете запустити програму Microsoft Word будь-яким зі стандартних способів, передбачених у Windows. Зазначимо, що можливий запуск власне програми Word або запуск Word з подальшим автоматичним відкриттям документа. Завантажити власне програму Microsoft Word можна, натиснувши кнопку Пуск→Программы→Microsoft Word.У результаті завантаження буде відкрито вікно Word з порожнім аркушем документа, який за замовчанням називається Документ 1 (мал. 3.1).

Мал.3.1. Вікно текстового процесора Microsoft Word 2003

Варіанти запуску Word з подальшим відкриттям документа можливий завдяки тому, що в системі Windows для кожного зареєстрованого типу файлів існує відповідний додаток, який його відкриває. Тому якщо ви збираєтесь працювати з існуючим документом Word, то можете зразу відкрити документ, двічі клацнувши по значку документа у вікні Мой компьютер (або Проводник).

Вікно Word

Під час роботи в редакторі Microsoft Word перед користувачем розташовано екранне зображення аркуша документа в обрамленні елементів керування: панелей, кнопок, написів тощо. Більшість з цих елементів (мал. 3.1) уже знайомі вам з досвіду роботи у редакторі Блокнот та інших стандартних Windows-додатках.

У верхній частині вікна міститься заголовок, який включає назву документа й ім'я програми (Microsoft Word).

Праворуч від заголовка – стандартна група з трьох кнопок керування вікном ( , або , – відповідно Свернуть, Развернуть або Восстановить, Закрыть). Ліворуч від заголовка ви можете побачити піктограму додатка Word, – якщо клацнути по ній, то потрапите до системного меню, яке керує розмірами і розташуванням вікна.

Під заголовком вікна розміщено меню, яке складається з опцій: Файл, Прав­ка, Вид, Вставка, Формат, Сервис, Таблица, Окно, Справка. Зміст кожної опції вам стане зрозумілим під час вивчення програми. У версії Word 2003 засто­соване «інтелектуальне» меню. Це означає, що у підменю є приховані опції, до яких користувач поки що не звертався. Викликати таку опцію можна наве­денням покажчика миші на подвійну стрілку в нижній частині підменю й у списку, що з'явився, обрати необхідну опцію. Один раз вибрана, опція відоб­ражається й надалі.

Нижче смуги меню ви бачите панелі інструментів Стандартная і Фарматирование. Звичайний набір інструментів показано на мал. 3.2. Панелі інстру­ментів забезпечують швидкий доступ до команд, які часто використовуються.

Центральну і найбільшу за площею частину вікна займає робоча область документа. Для переміщення по документу служать смуги прокручування. Вони розміщені по межах робочої ділянки: справа (прокручування по вертикалі) і знизу (прокручування по горизонталі).

а
б
Мал. 3. 2. Панель інструментів: а – Стандартная; б - Форматирование

Рядок стану

Обговоримо окремо такий елемент інтерфейсу, як рядок стану (мал. 3.3). Він відображає дані щодо поточного стану вмісту вікна та інші корисні відомості У лівій частині рядка стану міститься група даних, у якій вказано поточну сторінку згідно з нумерацією сторінок у документі (у прикладі на мал. 3.3 – це Стр.1), поточний розділ документа (Разд.1), а також фактичний номер сторінки від початку документа та повна кількість сторінок у документі (числа, розділені похилою рискою – 1/3 ).

Праворуч від даних про сторінку розміщено інформацію про позицію кур­сора, а саме: відстань від верхнього краю сторінки до місця вставки (у прикладі на мал. 3.3 – це На 14,8 см), номер поточного рядка (Ст 16) і номер позиції в рядку (Кол 32).

Праворуч від інформації про курсор розміщено різноманітні індикатори, серед яких розглянемо два. Це індикатор ВДЛ, який позначає режим видідення, де рух курсора створює виділену зону в документі, й індикатор ЗАМ, який від­повідає режиму заміщення символів. Ці режими включаються подвійним кла­цанням по відповідному індикатору. Режим заміщення може включатися також клавішею Ins, яка діє як перемикач режимів вставки і заміни символу. Праворуч від чотирьох вказаних індикаторів розташовано покажчик мови клавіатури:

Мал. 3.3. Рядок стану вікна Microsoft Word

Отримання довідки

У пакеті Microsoft Office 2003 є два основних засоби отримання довідки: помічник і вікно довідки.

Помічник

Помічник має вигляд різних анімаційних персонажів (мал. 3.4) і виводиться на екран командою Справка→Показать помощника. Коли помічник на екрані, ви можете ставити запитання саме йому. Для цього клацніть по його зображенню та введіть своє запитання у текстове поле діалогу помічника (мал. 3.4). Скажімо, можете запитати, «как вставить ри­сунок?» або «печать документа». Після набору запитання треба клацнути по кнопці Найти. Пошукавши, помічник виведе у вікно знайденірозділи довідкової системи. Оберіть у наданому списку розділ, що вас цікавить.
Мал. 3.4. Зображення помічника та відповідних елементів

Щоб помічник не закривав основну частину документа, пересуньте його мишею до краю екрана. Надалі, коли ви навчитеся працювати з Microsoft Word, то вам не знадобиться постійна присутність помічника на екрані, його легко можна прибрати командою Справка→Скрыть помощника.

Вікно довідки

Звернутися до довідкової системи Microsoft Word можна як через помічника, так і безпосередньо. Оберіть команду меню Справка→Справка: Microsoft Office Word (або натисніть клавішу F1), після чого з'явиться вікно довідки (мал. 3.5) в правій частині вікна документа Microsoft Word, що надає такі можливості:

ü Пошук відповіді за списком Оглавление.Перейдіть на посилання Оглавление, де розташований список розділів довідки, організований у вигляді па­пок. Так само, як у вікні програми Проводник, можна рухатися по дереву папок, відкриваючи їх клацанням миші. Клацання по розділу нижчого рівня (піктограма зі знаком запитання) виводить вміст розділу у праву частину вікна.

ü Пошук за ключовими словами. В поле Искать введіть ключове слово. Клацніть по кнопці зеленій кнопці зі стрілочкою і виконайте пошук потрібних розділів довідки. Результат буде виведений у нижньому віконці.Після вибору розділу ви зможете прочитати його вміст управій частині вікна.

Швидка довідка

Немає необхідності з кожного простого питання викликати довідкову систему Microsoft Office, іноді досить лише підказки. Наведіть покажчик на елемент інтерфейсу, який вас зацікавив. У відповідь з'явиться спливаюча підказка.

Мал. 3.5. Вікно довідкової системи Microsoft Word

Контрольні запитання

1. Чим відрізняється текстовий процесор від текстового редактора?

2. Що таке настільна видавнича система і для чого вона призначена?

3. Як запускається власне програма Microsoft Word?

4. Як запускається Microsoft Word з автоматичним відкриттям документа?

5. Назвіть елементи вікна Microsoft Word.

6. Які додаткові елементи порівняно з Блокнотом є у вікні Microsoft Word?

7. Для чого потрібен рядок стану та які елементи він містить?

8. Назвіть довідкові засоби пакета Microsoft Office.

9. Як викликати та вилучити помічника?

10. Які види допомоги надає вікно довідки?Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.64.28 (0.01 с.)