Модуль І «Політика як наука і суспільне явище»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль І «Політика як наука і суспільне явище»ЗМ 2 Політична діяльність і влада.

Самостійна робота №1.

Тема: Політична діяльність і влада.

Навчальні цілі:

1. З`ясувати причини виникнення та обумовлюють необхідність управління суспільством.

2. Ідентифікувати функції політиків та ресурси влади.

3. Визначити ознаки легітимності влади.

4. З`ясувати логіку розвитку політичного життя суспільства.

II. Контрольні запитання:

2.1. Що таке політика? В чому полягає її основний зміст?

2.2.Сутність трьох визначних домінант політики: влада, соціальність і управлінський аспект.

2.3 Як Ви розумієте категорії «політичне життя», « політична сфера життєдіяльності суспільства», «структура політики»», «політичні відносини», «об’єкт і суб’єкт політики»? Чим вони відрізняються?

2.4. Поясніть сутність політики як процесу здійснення функцій управління.

2.5. За якими ознаками Ви вирізняєте поняття «чистої» та «брудної» політики?

III. Питання та завдання для письмової самостійної роботи:

Глосарій – основні поняття – скласти письмово.

Надати письмові відповіді:

3.1 Визначити взаємозв’язок політики з різними сферами суспільного життя.

3.2 Як Ви гадаєте: політика – це більше наука або мистецтво?

3.3 Визначте співвідношення наступних категорій: політика і мораль.

3.4. На підставі огляду сучасних періодичних видань складіть письмово бібліографічний список аналітичних статей з актуальних проблем сучасного політичного життя світу.

3.5. Реферати за вибором. (С.З. № 2)

Література:

Основна: 3-9.

Додаткова: 8, 71, 127, 142, 144, 143.

ЗМ 3 Історія світової політичної думки.

Самостійна робота №2.

Тема: Політична думка України.

I. Навчальні цілі:

1. Визначити головні етапи розвитку політичної думки в українських землях.

2. Проаналізувати дві провідні політичні концепції часів Київської Русі: концепція «богоугодного володаря» та «князівське одновладдя».

3. Ознайомитися з політичними поглядами Станіслова Орехівського (Роксоляна) (1513 – 1566рр.) – видатного гуманіста часів польського та українського Відродження.

4. Визначити провідні політичні ідеї часів козацько-гетьманської доби.

5. Ознайомитися з ідеями провідних політичних діячів ХХ ст...

II. Контрольні запитання:

2.1. У яких найдавніших документах Київської русі містяться відомості про соціальні відносини, політичне життя, побут та культуру, що відбивали настрої народних мас?

2.2. Яку трансформацію пройшли політичні погляди С. Орихівського?

2.3. Які політичні проблеми розглядалися в полемічній літературі 16 ст.?

2.4. Назвіть правові документи козацько-гетьманської доби, які виражали політичні прагнення козацтва?

2.5. З’ясуйте погляди на державно-політичні питання діячів Кирило-Мефодіївського товариства.

2.6. Охарактеризуйте політичну думку в Україні на початку ХХ ст... про національне відродження та державність.

III. Питання та завдання для письмової самостійної роботи:

Складіть письмово таблицю за пропонованою схемою (приклад):

ПЕРІОД ПРЕДСТАВНИКИ Провідні ІДЕІ
Політична думка Київської Русі Володимир Мономах, Іларіон, К.Смолятич, літописець Нестор, Феодосій Печерський Розвивалась під впливом політико-правової думки Візантії. Проявилась у двох концепціях «богоугодного володаря» і «князівського одновладдя» Домінувала ідея необхідності об’єднання руських земель і припинення міжусобної боротьби.

Реферати за вибором. (С.З. № 3)

Література:

Основна: 3-9.

Додаткова: 2, 14, 19, 22, 28, 29, 30,31, 45, 47, 50, 78, 97.

ЗМ 4 Сучасні ідейно-політичні течії

Самостійна робота №3.

Тема: Світові політико-ідеологічні доктрини.

I. Навчальні цілі:

1. З’ясувати основні ідеї лібералізму. Ознайомитися с провідними концепціями неолібералізму:концепція інформаційного суспільства 3. Бжезінського і О. Тоффлера.

2. З’ясувати основні ідеї консерватизму та неоконсерватизму. Проаналізувати політичні погляди В. Липинського – представника українського консерватизму.

3. Визначити значення ідей соціалізму для людства. Історія становлення соціал-демократії.

4. Визначити суть та різновиди сучасних альтернативних рухів.

II. Контрольні запитання:

2.1. Надати класифікацію політичних концепцій, теорій та доктрин сучасності.

2.2. З’ясувати основні політичні цілі лібералізму.

2.3. Оцінити історичну роль лібералізму, як головного чинника формування принципів та інститутів сучасної політичної системи в провідних країнах світу.

2.4. Визначити історичне значення соціал-демократичної доктрини.

III. Питання та завдання для письмової самостійної роботи:

Складіть письмово таблицю за пропонованою схемою:

Ідейно-політична концепція /доктрина сучасності Теоретики Головні принципи та ідеї
     

Реферати за вибором. (С.З. № 4)

Література:

Основна:3-9.

Додаткова: 5, 7, 34, 35, 36, 55, 56, 57, 86.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.007 с.)