Методичні вказівки до семінарських занять.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки до семінарських занять.ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Методичні вказівки до семінарських занять.

Семінарське заняття – це самостійна творча робота студентів по вивченню матеріалу теми під керівництвом викладача. Воно проводиться у формі вільної, творчої дискусії, обговорення рефератів і доповідей.

Основна мета семінарського заняття — це поширення та поглиблення теоретичних положень теми та формування вміння і навичок практичного застосування теоретичних положень теми та формування навичок практичного використання знань, принципів і методів в своїй діяльності.

Кожен виступ студента на семінарі з основних питань, а також реферат або доповідь мусять складатися з наступних елементів:

а) характеристика основних наукових джерел, в яких висвітлюються дане питання;

б) сутність і зміст теорії даного питання;

в) реалізація теорії в практичній діяльності;

г) висновки.

На реферати і доповідь надається 7-12 хвилин; на виступ з основногопитання до 5ми хвилин; на додаткові виступи і пояснення до 2х хвилин.

Виступи мусять бути у переважній більшості за власним бажанням студента.

Для обговорення питань семінару використовуються наступні методи:

• творча, вільна дискусія;

• «круглий стіл», мозковий штурм;

• аналіз документів, наукових джерел;

•порівняльний аналіз ефективності теоретичних і методологічних концепцій;

• аналіз результатів тестових опитувань та інші.

Модуль №1 «Політика як наука і суспільне явище»

ЗМ 1 Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства

Семінарське заняття №1

Тема:Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства .

Мета:

- знати: місце і роль політики у житті суспільства та відображення політики як суспільного явища в політології.

- вміти: визначати і аналізувати політичні явища, об’єктивно оцінювати Їх, передбачати можливі наслідки політичних дій та процесів, користуватися понятійно-категоріальним апаратом політичної науки.

План:

І. Походження, сутність, зміст і форма політики.

2. Структура, функції, властивості і видиполітики.

3. Предмет, функції, закони і категорії політології.

4. Методи політології

Теми рефератів:

1. Політика як форма прояву в системі соціальних явищ.

2. Політологія як відображення політики, як система специфіч­них знань.

3. Стан сучасної політичної науки в світі і в Україні.

4. Сучасні політологічні видання і центри в Україні.

Питання для самоперевірки

1. З яких компонентів складається зміст поняття «предмет пол­ітології»?

2. Наведіть приклади ключових, концептуальних та окремо-на­укових понять політології.

3. Перелічить класифікації законів, методів та функцій політо­логії і прокоментуйте їх.

4.В чому відмінність змісту та функцій академічної і приклад­т. політології, теоретичної та емпіричної?

5. Як на Вашу думку зав’язала політологія з їх гуманітарним. Природнім та технічним знанням?

6. В чому полягає сенс політики та які її функції в суспільному житті?

7. Відомо, що у значної частини суспільства переважає індифе­рентне і навіть негативне ставлення до політики. Разом з тим без політики не обходиться жодне суспільство. З’ясуйте чому так відбувається?

8. В чому полягає відмінність політики від інших відомих регуляторів суспільних відносин?

9. За якими ознаками Ви вирізняєте поняття «чистої» та «бруд­ної» політики?

10. Яке твердження є більш наближеним до істини: політика — це мистецтво можливого; політика — це наука; політика — це наука і мистецтво? Аргументуйте свій вибір.

Література:

1. Беляев Л.А. Политика и ее роль в розвитии общества // Социально-полигические науки - 1991, - №3.

2. Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избр произвед. - М., 1990.

3. Лузан А.. Політика і суспільство (до засад політичної науки) // Політологічні читання. - 1993. - №1

4. Лазаренко О.О. Теорія політології. - К., 1996. -С 8-24

5. Муляр В.І. Політологія: Курис лекцій. - Житомир, ЖІТІ. -1999. - С. 5-21

6. Політологічний енциклопедичний словник: Посібник для студентів вищ. навч. закладів -К., 1999.

7. Політологія: Посібник для студентів вузів. За ред. О.В. Бабкіної, В.П.. Горбатенка. - К, І998.-С 5-21

8. Палітологія. Підручник. За заг. ред. І.С Дзюбка, К.М. Левківського. - К..1998,-С 10-90.

9. Потульницький В. Теорія української політологіі. - К., 1993. - С. 17-20, 56-60, 82-85.

10. Рябов С.Г-Томенко М.В Основи теорії політики. Розд.1 - К, 1996.

11. Федун Л.А. О предмете и методе палитологии//Социал -пояит. науки -1991. №3. -С. 66-67.

12. Холод В. Політологія :Підручник – Суми ВТД «Університетська книга», 2006,- С.7-45.

Семінарське заняття №2

Тема:Політична діяльність і влада

Мета:

-знати: історичні і соціальні умови виникнення влади і політики, логіку їх історичного розвитку і взаємодії та сучасні форми прояву; структуру влади і політики. Їх прояв через владно-політичні відносини, політичну діяльність І політичний процес; сучасні типи і форми влади і політики.

-вміти: орієнтуватися в системі владно-політичних відносин, адекватно визначати особисту політичну поведінку в політичному середовищі.

План:

І. Походження і сутність влади і її взаємозв’язок із політикою.

2. Структура влади і політики. Політична діяльність і політичний процес.

3. Типологія влади І політики. Державна і політичнівлада. Легітимністьвлади.

Теми рефератів:

1. Концепція влади М. Вебера.

2. Співвідношення політичної влади з іншими різновидами вла­ди.

3. Сучасні механізми отримань і противаг проти порушення принципу розподілу влади та процес їх втілення в Україні.

4. Влада і мораль.

5. Сучасна практична політологія.

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте сутність поняття «легітимність політичної влади».

2. Яка найголовніша ознака політичної влади:

а) контроль над життям людини;

б) регулювання суспільного виробництва;

в) узгодження інтересів і дій різних соціальних верств;

г) насилля;

д) примус;

є) панування.

3. Першими в історії політичної думки ідею розподілу влади висловили:

а) І. Кант;

б) А. Августин;

в) Платон;

г) Аристотель;

д) Дж. Лільберн;

є) Дж. Локк;

ж) Ш.-Л. де Монтеск’є.

4. В чому полягає відповідальність влади перед суспільством?

5. Як Ви розумієте поняття «сильна політична влада»?

6. Охарактеризуйте основні види і роль ресурсів політичної влади.

7. Поясніть, чому поєднання політиками їх діяльності у владних структурах заборонено законодавчими актами багатьох держав?

8. На думку О. Тоффлера, домінуючим фактором влади е:

а) насильство;

б) знання;

в) багатство.

9. Яке співвідношення між правом та владою в умовах різних режимів?

10. Яке значення мають нові інформаційні технології щодо при­роди, характеру та засобів реалізації політичної влади?

Література:

1. Конституція України. — К., 1996.

2. Бебик В. М. Базові засади політології: історія, методологія, практика. ~ К., 2000.

3. Бакунин Л, А. Группы в политике (к истории развития американских теорий) // Полис. — 1999. — № 1.

4. Ледяев В. Г, Вдасть: концептуальний анализ // Полис. — 2000. — № 1.

5. Ледяев В. Г. Формы власти: типологический анализ // Полис. — 2000.

— № 2.

6. Політологія: історія та методологія. (За ред. Ф. М. Кирилюка). — К., 2000.

7. Політологія у схемах, таблицях, визначеннях (За заг. ред. І. С. Дзюбка. І. Г. Оніщенко, К. М, Левківського, Щ. І. Тимошенко). — К., 1999.

8. Політологічний енциклопедичний словник (За ред. Ю. С. Шемшученко)

— К., 1997.

9. Рябов С. Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. — К., 1996.

10. Рудич Ф. М. Много ли власти нужно власти? — К., 1999.

11. Токарева В. Еліас Канетті: концепція відносин влад і мас // Соціологія, теорія, методи, маркетинг. — 1998, — № 6.

12. Тоффлер О. Проблеми власти на пороге 21 века // Свободная мьісль. -1994. — № 1.

13. Трипольський В. О. Демократія і влада. — К., 1999.

14. Хазратова Н., Гнатко М. Психологія сприйняття державної влади // Ук­раїнські варіанти. — 1998. — № 3.

15. Халипов В. Ф. Власть. Основы кратологии. — М., 1995.

16. Хомелева Р. А. Природа политической власти, — С.-Пб., 1996.

17. Холод В. Політологія :Підручник – Суми ВТД «Університетська книга», 2006,- С.86-136.

Семінарське заняття №3

Тема: Історія світової політичної думки

Мета:

- знати: історико-політичний процес становлення і розвитку політичних ідей та вчень, Історичні витоки сучасних політичних теорій.

- вміти: орієнтуватися в сучасному середовищу багатоманітних політичних ідей та теорій; правильно визначати їх функціональність, соціальну роль та призначення в політичній науці та практиці.

План:

1. Історичні умови виникнення політичної думки. Політична думка античності

2. Політична думка середньовіччя

3. Основні течії політичної думки нового часу

4. Сучасна політична думка в Україні і світі

Теми рефератів:

1. Генезис політичних ідей в історії цивілізації.

2. Політичні погляди Платона та Аристотеля.

3. «Ідеальна держава» та «ідеальне правління» у політичних вченнях від античного до новітнього часу.

4. Політичні ідеї українських просвітителів.

5. Український федералізм: історія та сучасність.

Питання для самоперевірки

1. Порівняйте погляди Платона й Аристотеля на роль і місце держави та приватної власності в суспільному розвитку.

2. Назвіть і коротко охарактеризуйте основні парадигми англо-американської школи щодо сутності та змісту суспільно-політичного розвитку.

3. Проаналізуйте політичні погляди Н. Макіавеллі.

4. У яких найдавніших документах Київської русі містяться відомості про соціальні відносини. Політичне життя, побут та культуру. Що відбивали настрої народних мас?

5. Охарактеризуйте соціально-політичні погляди М.Грушевського, В. Винниченка та їх значення у розвитку політичної думки в Україні.

Література:

1. Азаркиш Н. М. Монтескье. - М., 1988.

2. Бердяєв Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. - Гл.2,3.

3. Бурлацкий Ф. Загадка и урок Никколо Макиавелли. - М., 1977.

4. Волкогонов Д.А. Тріумф і трагедія. Політичний портрет Й.В.Сталіна. - К., 1989. - Кн.1.

5. Гальчинський А. Ідеї Маркса і сучасність / Політика і час. - 1991. - №13.

6. Гегель Г. Философия права. - М., 1991.

7. Гоббс Т. Левиафан // Соч.: в 2 т.- М., 1990.

8. Горфункель А.Х. Философия епохи Возрождения. - М., 1980. - Гл. 5, 12.

9. Зайченко Г. А. Джон Локк. - М., 1973.

10. История политических и правових учений. - М., 1988. Гл. 8, 9.

11. Из истории социально-политической мысли / Социал.-полит. журнал. -1992. - №6-9.

12. Кант И. К вечному миру: идеи всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. - М., 1966. - Т. 6.

13. Кузнецов В. М. Немецкая классическая философия второй половини XVII ст. - начала XIX ст. Учеб. пособие для университетов. - М., 1989.

14. Мадіссон В.Й. та ін. Історія розвитку політичної думки. Курс лекцій: Навч. посібник. - К, 1996.

15. Макиавелли Н. Государь // Избр. произв. - М., 1982.

16. Основи політології: Курс лекцій / Відп. ред. Б.Л. Кухта - 2-ге вид. - К., 1992. -Ч.1.- С. 59-80.

17. Основи політології: Навч. посібник / Кер. авт. кол. Ф. М. Кири-люк. -К., 1995. - С. 25-41.

18. Політологія /За ред. О. І. Семківа. - 2-ге вид. - Львів, 1994. - С.45-73.

19. Політологія: Підручник. За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. -К., 1998. - С.65-90,203-219.

20. Політологія: Посібник для студентів вузів. За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. - К., 1998. -С.35-45, 231-262.

21. П.Толочко. Політична еліта і народ у новій Україні. Голос України, 31 травня 1997, №94 (1594)

Семінарське заняття №4

Тема: Сучасні ідейно-політичні течії

Мета:

- знати: сутність, форми і цілі сучасних ідейно-політичних течій, партій і рухів; сучасні політичні ідеології, політичні інтереси і цінності сучасних суб’єктів політики

- вміти: орієнтуватися в сучасному багатопартійному середовищі;

правильно визначати політичні інтереси і цінності суб’єктів політики;

передбачувати можливі наслідки взаємодії суб’єктів відповідних ідеологічних спрямувань.

План:

1. Сутність, форми і цілі сучасних ідейно-політичних течій

2. Політичні ідеології як політико-ідеологічне відображення політичних інтересів і цінностей політичних течій, партій і рухів

3. Типологія ідейно-політичних течій, партій і рухів

4. Ідейно-політичні течії сучасності.

Теми рефератів:

1. Правий і лівий екстремізм та тероризм як крайня форма прояву екстремізму

2. Соціалізм в історії людства.

3. Суть та різновиди сучасних альтернативних рухів.

4. Фашизм як відкрита терористична диктатура: ґенеза та історія.

5. Сучасний український лібералізм.

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте зміст понять «політична ідеологія», «політична доктрина», «політична концепція».

2. Визначте основні критерії типології політико-ідеологічних доктрин та сучасно-політичних рухів.

3. Сформулюйте основні принципи лібералізму. Хто дав їм теоретичне обґрунтування?

4. Які громадські організації та політичні партії ліберального характеру діють в Україні?

5. Визначте основні критерії поділу політичних рухів на ліві, праві, та центристські.

Література:

1. Арон Р. Тоталитаризм и демократия: Пер. с франц. — М., 1993.

2. Бажанова В. А. Парадоксы демократи // Вестн. МГУ, — Сер. 18. — 1997, — № 1.

3. Даль Р. Введение в зкономическую демократию: Пер. с англ. — М., 1991.

4. Даль Р. Введение в теорию демократии: Пер. с англ. — М., 1992.

5. Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии.

— 1994. — № 3.

6. Даль Р. О демократии: Пер. с англ. — М., 2000.

7. Ковлер А. Й. Исторические формы демократии. — М,, 1990.

8. Ковлер А. Й. Кризис демократии? Демократия на рубеже XXI века, — М., 1997.

9. Моска Г. Элементы политической науки // Социс. — 1995. — № 4, 5, 8.

10. Шмиттер Ф., Карп Т. Что есть демократия... и чем она не является // Диалог. — 1993. — № 2.

11. Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и консолидации демократии // Полис. — 1996. — № 5.

12. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія. — К., 1995.

13. Холод В. Політологія :Підручник – Суми ВТД «Університетська книга», 2006,- С.178-197; 274-293.

Семінарське заняття №5

Тема: Політична система суспільства.

Мета:

- знати: сутність, структуру і соціальне призначення політичної системи та її конституційно-правові засади; різновиди політичних систем сучасного світу і Їх особливості; місце і роль держави як центрального інституту політичної системи суспільства та форми ЇЇ прояву; сучасні політичні партії та рухи як інституціональні форми політичної участі громадян;

усвідомлювати існуючіпроблеми становлення демократії і утвердження верховенства права в Україні.

- вміти: орієнтуватися в системі політичних інститутів, конституційно-правовому порядку їх функціонуванні; самостійно здійснювати порівняльний аналіз політичних систем світу і формувати особисту позицію щодо вдосконалення української політичної системи, її основних інституцій, форми правління, розподілу влади між її гілками та структурами; давати належну оцінку програмним установкам і діяльності політичних партій та відповідно приймати безпосередню участь у їх діяльності;

План:

1. Поняття, сутність, структура і функції політичної системи суспільства.

2. Політичні системи країн сучасного світу.

3. Держава як центральний інститут політичної системи суспільства

4. Політичні партії і партійні системи.

Теми рефератів:

1. Системний підхід в політичній науці.

2. Порівняльний аналіз концептуальних моделей політичних систем Д. Істона та Г. Алмонда.

3. Становлення нової політичної системи в Україні.

4. Умови політичної стабільності та методи її забезпечення.

5. Політичний режим сучасної України.

Питання для самоперевірки

1. У чому особливості та переваги системного аналізу в політиці?

2. З яких ланок складається політична система суспільства?

3. На якій підставі та за якими ознаками можна тип ологізу вати політичні системи суспільства?

4. У чому полягають особливості політичної системи сучасного українського суспільства?

5. У чому полягають відмінності тоталітаризму, авторитариз­му, демократії?

6. За яких умов демократія може перейти в анархію?

Література:

1. Білоус А. О. Політико-правові системи: Світ і Україна. — К,, 1997.

2. Грач Л. Автономная республика Крым в политической системо современной Украины // Віче. — 1999. — № 4.

3. Каменская Г. В., Родионов А. В. Политические институты. — М., 1996.

4. Колодій А. До питання про політичний режим в Україні // Нова політи­ка. — 2000. — № 2.

5. Политология: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «юриспруденция», — М., 2000. — Гл. 7.

6. Политология: краткий знциклопедический словарь / Под ред. Й. Д. Коро­тун. — М., 1997.

7. Сумбатян Ю. Г. Тоталитаризм — политический феномен XX века // Социально-гуманитарные знания. — 1999. — № 1.

8. Тихомиров С. Й. Основные направлення развития совремснных политических систем. — Севастополь: изд-во Сев. ГТУ, 1999.

9. Бураківський І. Від державотворення до створення ефективної держави: повернення до основоположних принципів // Політична думка. — 2001. № 22.

10. Кірімов І. Хто для кого: держава для людини чи людина для держави? // Нова політика. — 2001. — № 2.

11. Корнієнко В, Держава: ідол та ідеал // Віче. — 2001. — № 4.

12. Котельников В. У пошуках національних інтересів: державне будівниц­тво в Україні в контексті світового досвіду // Політична думка. — 2000. - № 4.

13. Литвин В. На шляху державного самоствердження України // Віче. — 2002. — № 9.

14. Павленко Р. Парламент і уряд. Як оптимізувати механізм відносин // Віче. — 2002. — № 4.

15. Погорілко В. Функції українського парламенту. Від номінального до ре­ального // Віче. — 2002. — № 2.

16. Сіленко А. Права людини в соціальній державі // Нова політика. — 2002, — № 1.

17. Стасюк Ю. Інститут президентства. Конструктиви і деструктиви // Віче.— 2002. — № 5.

18. Черних В., Зубро Т. Права людини в Україні // Нова політика. — 2001.— № 1.

19. Холод В. Політологія :Підручник – Суми ВТД «Університетська книга», 2006,- С. 110-157 .

Семінарське заняття №6

Тема: Економічна і соціальна політика.

Мета:

знати: сутність, основні принципи формування і здійснення

економічної політики держави; механізм взаємодіїполітики і економіки;

основні цілі, форми і методи здійснення соціальної політики; головні проблеми соціально-економічного розвитку українського суспільства та концептуальні підходи основних суб’єктів політики до їх вирішення.

- вміти: самостійно аналізувати та визначати особисту позицію щодо основних цілей і напрямків, форм і методів формування і здійснення державної економічної І соціальної політики; давати кваліфіковану оцінку соціально-економічним програмним засадам основних політичних партій України.

План:

1. Поняття, сутність, основні цілі і напрямки економічної політики.

2.Форми і методи здійснення економічної політики.

3. Соціальна політика: поняття, сутність, основні цілі і напрямки, форми і методи здійснення. Взаємозв’язок економіки і соціальної політики.

4. Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку українського суспільства.

 

 

Теми рефератів:

1. Взаємодія політики і економіки

2. Соціальна справедливість в соціальній політиці.

3. Економічні функції держави.

4. Особливості фінансової та кредитної політики держави.

Питання для самоперевірки:

1. Проаналізувати основні цілі і напрямки економічної політики

2. У чому полягають політичні особливості бюджетного процесу в Україні?

3. Визначити провідні завдання соціальної політики.

4. У чому полягають взаємовідносини економічних і політичних сфер життя суспільства?

Література:

1. Є шанси позбутися гострих соціальних проблем // Соціальний захист.-2001.-№2.-с.49-50

2. Макконели К.Р. Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. 11-е изд. – К.: Хагар-Демос 1993.

3. Основи політології / Кер. авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К., 1995. – С. 271-296.

4. Політологія: наука про політику / За. ред. проф. Кремень В.Г. проф. Горлача М.І. – Київ-Харків, 2001.

5. Решетняк Б.К., Глобальні проблеми сучасності і шляхи їх вирішення. – К., 1988.

6. Таггарт М. Пенсійна реформа у постсоціалістичних країнах // Соціальна політика і соціальна робота. – 2001-№1.- С.19-26,

7. Швидак О.М. Політологія. Практикум: Навч. посібник. – К., 2001.

8. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник – К: Либідь, 2002.

Семінарське заняття №7

Тема: Етнонаціональні відносини й національна політика

Мета:

- знати: національно-етнічний зміст політики та політичну складову етнонаціональних відносин, принципи і механізми їх формування, здійснення та взаємодії; основні принципи і механізми визначення і здійснення етнонаціональної політики; основні проблеми вдосконалення етнонаціональних відносин в Україні

-вміти: самостійно аналізувати зміст етнонаціональних відносин, кваліфіковано оцінювати вплив політики на ці відносини; орієнтуватися в системі етнонаціональних відносин та відповідально визначати власну поведінку в цих відносинах

План:

1. Поняття, структура і зміст етнонаціональних відносин.

2. Принципи, методи і механізми визначення і здійснення етнонаціональної політики.

3. Проблеми вдосконалення етнонаціональних відносин в Україні.

4. Національно-етнічні питання в програмах політичних партій України.

Теми рефератів:

1. Співвідношення понять «народ» і «національна меншина»:

етнологічний та правовий зміст.

2. Співвідношення принципу самовизначення народу з принци­пом територіальної цілісності (в світлі європейських документів).

3. Рамкова конвенція про захист прав національних меншин (документ Ради Європи).

4. Основні причини етнонаціональних конфліктів.

5. Характеристика етнічного складу населення України та Одеського регіону.

Питання для самоперевірки:

1.Основні категорії етнонаціональних відносин: етнос, народ, нація, національні меншини тощо.

2. Національний склад населення України на сучасному етапі.

3. Правові документи з питань етнонаціональних відносин в Україні.

4. Правові документи з питань етнонаціональних відносин: свігова та європейська практика.

5. Види автономій. Культурно-національна автономія.

6. Причини етнаціональних конфліктів та шляхи їх вирішення.

Література:

1. Арутюнян Ю. В. Этносоциология: учебное пособие для вузов / Арутюнян Д. В., Дробижева А. М., Сусокалов А. А. — М., 1999.

2. Вступ до етнополітології. Науково-навч. посібник / Картунов О, В. — К., 1999.

3. Етнічний довідник: У 3-х част. — К,, 1997.

4. Касьянов Г. В. Теорія нації та націоналізм. Монографія. — К., 1999.

5. Конституція України. — К., 1996.

6. Мала енциклопедія етнодержавознавства, — К., 1996.

7. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та націо­нальний виміри: Енциклопедія / Ред. Ю. Римаренко. — К., 1998.

8. Основи етнодержавознавства. — К., 1996.

9. Пірен М. І. Етнополітичні процеси в сучасній Україні: навч. посібник. — К.: УАДУ, 1999.

10. Про національні меншини в Україні. Закон України // Голос України, 1992, 18 липня. Або ж: Многонациональный Одесский край: образ и реальность. Документы. Очерки. Материалы. Т. 1. — М.„ 1997. — С, 132-335.

11. Римаренко Ю., Шкляр Л., Римаренко С. Етнодержавознавство. Теоретико-метологічні засади: Підручник- — К., 2001.

12. Степаненко В. Перспективи громадянської нації. Етнополітика як стратегія демократичної консолідації в Україні // Віче. — 2002. — № 5. — С. 62-65.

13. Шелест Д. С., Юрченко М. М. Політико-правові основи етнодержавотворення в Україні. — Од., 1999.

14. Холод В. Політологія :Підручник – Суми ВТД «Університетська книга», 2006,- С. 416-434 .

15. Этнос и политика: Хрестоматия. — М., 2000.

Семінарське заняття №8

Тема: Особистість і політика: політичний елітизм та політичне лідерство.

Мета:

- знати:значення особистості як об’єкту і суб’єкту політики, процес політичної соціалізації, як засвоєння особистістю упродовж життя політичних знань, цінностей, норм суспільства, до якого вона належить; особливості політичної діяльності; місце і призначення політичної еліти; характерні особливості та класифікацію політичних лідерів.

- вміти: аналізувати роль особистості як об’єкта і суб’єкта політики; орієнтуватися в провідних концепціях визначення поняття еліта; аналізувати політичну еліту сучасної України; характеризувати феномен політичного лідерства як процесу міжособистісної взаємодії, в ході якого авторитетні особи, наділені реальною владою або можливостями політичного впливу на людей.

План:

1. Особистість та політична діяльність.

2. Політичний елітизм, основні концепції еліт.

3. Політичне лідерство: характерні риси, основні функції, класифікація політичних лідерів.

4. Сучасна практична політологія.

Теми рефератів:

1. Політичні еліти в сучасному суспільстві.

2. Специфіка формування політичної еліти в Україні.

3. Теорія лідерства у світовій та вітчизняній суспільній думці.

4. Політичні портрети видатних діячів сучасності.

5. Сучасні політичні технології.

6. Класичні теорії еліт (Г. Моска, В. Парето, Р. Міхельс).

7. Концепція «національної аристократії» В. Липинського.

Питання для самоперевірки:

1. Схарактеризувати біхевіористичний підхід до поведінки людини у політичній сфері.

2. Визначити загальне та відмінне в поняттях політична участь та політична соціалізація.

3. Як співвідносяться політика соціалізації і політичне відчуження?

4. Проаналізуйте вислів У. Черчилля « Як що ви не цікавитися політикою, то вона цікавиться вами!»

Література:

1. Авцинова Г. В. Политическое лидерство // Государство и право. — 1993. — № 8.

2. Вебер М, Политика как призвание и профессия // Избранные произведения. — М., 1990.

3. Журавський В., Кучеренко О., Михальченко М. Політична еліта Украї­ни: теорія і практика трансформації. — К., 1999.

4. Кравченко М. Макиавелли: технология эффективного лидерства //Социологические иссяедования. — 1993. — № 6.

5. Липинський В. Листи до братів — хліборобів. — К., Філадельфія, 1995.

6. Макиавелли Н. Государь. Избранные сочинения. — М.: Художественная литература, 1992.

7. Миле Р. Властвующая злита. — М, 1959.

8. Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии // Диалог. — 1990. — № 3, 5, 7, 9, II, 13. — 1991. — № I, 3.

9. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Соч. в 2-х т. — М., 1991. — Т. 1, — Отд. 9.

10. Обличчя влади. Політична еліта Росії. — К., 2002.

11. Ортега-і-Гассет X. Бунт мас. Вибрані твори. — К.: Основи, 1994.

12. Пахарев А. Д. Политическое лидерство и лидеры. — К., 2001.

13. Платон. Государство, Соч. в 3-х т. — М,, 1971. — Т. 3. —- Ч. І. — Кн. 5, 8.

14. Політологія / Підручник під ред. О. В. Бабкиної. — К., 1999.

15. Такер Р, Политическая культура й лидерство в Советской России. От Ленина до Горбачева // США: Экономика, политика, идеология, — 1990. — № 1.

16. Томенко М., Олійник В. Партійна еліта України. — К., 2000.

17. Холод В. Політологія :Підручник – Суми ВТД «Університетська книга», 2006,- С. 238-274 .

ЗМ 9 Політична культура

Семінарське заняття №9

Тема: Політична культура.

Мета:

- знати: сутність, місце і роль політичної культури в життєдіяльності суспільства; основні типи і структурні елементи політичної культури, механізм їх формування та вдосконалення;

- вміти: кваліфіковано і відповідально здійснювати свої особисті і політичні права; відрізняти різні типи прояву політичної культури і визначати свою політичну поведінку у комунікаціях; передбачувати вірогідні наслідки взаємодії носіїв різних типів політичної культури.

План:

І. Поняття, сутність і зміст політичної культури. Структура політичної культури

2. Фактори і механізми формування і розвитку політичної культури.

3. Типологія політичної культури.

4. Проблеми вдосконалення політичної культури українського суспільства

Теми рефератів:

1. Західні концепції сутності політичної культури.

2. Концепція політичної культури В. Липинського.

3. Особливості молодіжної політичної субкультури.

Питання для самоперевірки:

1. Як на вашу думку, співвідносяться національна свідомість і менталітет?

2. Поясніть сутність понять деідеологізація та реідеологізація.

3. Назвіть основні чинники, що визначають політичну культуру сучасного українського суспільства. До якого типу належить остання?

4. З’ясуйте сутність розбіжностей в розумінні понять політичної та громадянської культури.

5. В чому полягає корінна відмінність між демократичною політичною культурою і тоталітарною?

6. За яких підстав виокремлюється молодіжна політична субкультура? Що саме для неї найхарактерніше?

Література:

1. Бебік В. М. Політична культура сучасної молоді, — К., 1996.

2. Буцевицький В. Проблеми політичної культури в Україні в процесі дер­жавотворення // Нова політика, 1999. — № 1.

3. Білецький М. Загроза нової «ідеократії» // Політологічні читання, — 1994. № 4.

4. Гавриленко І. Чи потрібна державна ідеологія // Віче. — 1996. — № 4,

5. Гаєвський Б. Політична свідомість народу України та національна ідея. Кн. Сучасна українська політологія. — К., 1999. — С. 140-162.

6. Колесніков А. Маніпулятори свідомості // Наука і суспільство. — 1995. № 5-6.

7. Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. — К., 1999.

8. Мігула І. Політичні ідеології: порівняльний аналіз. — К.: Українська ерспектива. — 1997.

9. Ольшанський Д. В. Посттоталитарное сознанне и его лидеры // Вестник МГУ. Сер. 12. — 1995. — № 1.

10. Полохало В. Політологія посткомуністичних суспільств в Україні і Росії (До методології політичного аналізу) // Політична думка. — 1998, — № 13.

11. Рудакеаич О. Ментальність і політична культура української нації // Розбудова держави. — 1995. — № 10.

12. Шморгун О. Національна ідея в контексті загальносоціологічного ана­лізу // Розбудова держави. — 1998. — № 11-12.

13. Холод В. Політологія :Підручник – Суми ВТД «Університетська книга», 2006,- С. 293-310 .

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З КУРСУ «ПОЛІТОЛОГІЯ».

Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи студентами.

Самостійна робота студентів є однією з форм організації і здійснення навчання, основною формою оволодіння навчальним матеріалом і надбання навичок використання теорії і методології в практичній діяльності у вільний від обов’язкових навчальних занять час за розкладом.

Методичне рекомендації щодо самостійної роботи студентів по вивченню курсу «Політологія» розроблено з урахуванням заходів, які передбачають:

- виділення по темі навчальних цілей. Вони спрямовують процес навчання та чітко визначають, про що саме студенти мають дізнатися, вивчаючи тему. Вони нібито встановлюють “планку рівня знань” по кожній темі;

- формулювання контрольних запитань. Вони концентрують увагу студентів на найбільш суттєвих питаннях, вказують на важливі аспекти теми, допомагають засвоїти матеріал;

- формулювання питань для обговорення. Вони сприяють активізації творчої роботи, критичному оцінюванню здобутих знань, вивченню не лише теоретичних, але і практичних проблем політичної діяльності;

- виконання студентам завдань по зазначеним темам. Вони формують навички роботи зі спеціальною літературою, спрямовують на розуміння теоретичних та практичних аспектів політології;

- використання різноманітних засобів активізації творчої діяльності студентів.

Самостійна робота №1.

Самостійна робота №2.

Самостійна робота №3.

Тема: Світові політико-ідеологічні доктрини.

I. Навчальні цілі:

1. З’ясувати основні ідеї лібералізму. Ознайомитися с провідними концепціями неолібералізму:концепція інформаційного суспільства 3. Бжезінського і О. Тоффлера.

2. З’ясувати основні ідеї консерватизму та неоконсерватизму. Проаналізувати політичні погляди В. Липинського – представника українського консерватизму.

3. Визначити значення ідей соціалізму для людства. Історія становлення соціал-демократії.

4. Визначити суть та різновиди сучасних альтернативних рухів.

II. Контрольні запитання:

2.1. Надати класифікацію політичних концепцій, теорій та доктрин сучасності.

2.2. З’ясувати основні політичні цілі лібералізму.

2.3. Оцінити історичну роль лібералізму, як головного чинника формування принципів та інститутів сучасної політичної системи в провідних країнах світу.

2.4. Визначити історичне значення соціал-демократичної доктрини.

III. Питання та завдання для письмової самостійної роботи:

Складіть письмово таблицю за пропонованою схемою:

Ідейно-політична концепція /доктрина сучасності Теоретики Головні принципи та ідеї
     

Реферати за вибором. (С.З. № 4)

Література:

Основна:3-9.

Додаткова: 5, 7, 34, 35, 36, 55, 56, 57, 86.

Самостійна робота №4.

Тема: Економічна і соціальна політика держави.

I. Навчальні цілі:

1. Проаналізувати зміст, особливості та значення економічної політики держави.

2. Проаналізувати зміст, особливості та значення соціальної політики держави.

3. Визначити взаємозв’язок економічної і соціальної політики.

II. Контрольні запитання:

2.1. Визначити структуру економічної політики.

2.2. Схарактеризувати риси сучасного економічного становища в Україні.

2.3. Оцінити найважливіші принципи соціальної політики .

III. Питання та завдання для письмової самостійної роботи:

Скласти схемо-конспект пропонованої теми.

Реферати за вибором. (С.З. № 7)

Література:

Основна: 1,3-9.

Додаткова: 41, 123, 137.

Самостійна робота №5.

Тема: Етнонаціональні відносини й національна політика.

I. Навчальні цілі:

1. З’ясувати співвідношення категорій етнонаціональної політики: етнос, народ, нація,

національні меншини тощо.

2. Характеристика національного складу України на сучасному етапі.

3. Аналіз сучасних політичних технологій по використанню етнічних проблем у виборчому процесі.

4. Аналіз причин етнонаціональних конфліктів та шляхів їх вирішення.

II. Контрольні запитання:

2.1. Що є спільним, а що – відмінним у поняттях «етнос» та «нація»?

2.2. Чим відрізняється самовизначення нації від сепаратизму?

2.3. Як, на вашу думку, співвідносяться поняття «народ України» та «український народ»?

2.4. Визначте, чи абсолютно тотожні гасла «Нація понад усе» та «Національна ідея – основа буття нації?

2.5. Прокоментуйте вислів М. Драгоманова: «Всесвітня правда вища над національною»

III. Питання та завдання для письмової самостійної роботи:

Глосарій – основні поняття – скласти письмово.

Надати письмові відповіді:

3.1 Визначите структуру націоналПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.228.250 (0.078 с.)