ЗМ 3 Історія світової політичної думкиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМ 3 Історія світової політичної думкиСемінарське заняття №3

Тема: Історія світової політичної думки

Мета:

- знати: історико-політичний процес становлення і розвитку політичних ідей та вчень, Історичні витоки сучасних політичних теорій.

- вміти: орієнтуватися в сучасному середовищу багатоманітних політичних ідей та теорій; правильно визначати їх функціональність, соціальну роль та призначення в політичній науці та практиці.

План:

1. Історичні умови виникнення політичної думки. Політична думка античності

2. Політична думка середньовіччя

3. Основні течії політичної думки нового часу

4. Сучасна політична думка в Україні і світі

Теми рефератів:

1. Генезис політичних ідей в історії цивілізації.

2. Політичні погляди Платона та Аристотеля.

3. «Ідеальна держава» та «ідеальне правління» у політичних вченнях від античного до новітнього часу.

4. Політичні ідеї українських просвітителів.

5. Український федералізм: історія та сучасність.

Питання для самоперевірки

1. Порівняйте погляди Платона й Аристотеля на роль і місце держави та приватної власності в суспільному розвитку.

2. Назвіть і коротко охарактеризуйте основні парадигми англо-американської школи щодо сутності та змісту суспільно-політичного розвитку.

3. Проаналізуйте політичні погляди Н. Макіавеллі.

4. У яких найдавніших документах Київської русі містяться відомості про соціальні відносини. Політичне життя, побут та культуру. Що відбивали настрої народних мас?

5. Охарактеризуйте соціально-політичні погляди М.Грушевського, В. Винниченка та їх значення у розвитку політичної думки в Україні.

Література:

1. Азаркиш Н. М. Монтескье. - М., 1988.

2. Бердяєв Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. - Гл.2,3.

3. Бурлацкий Ф. Загадка и урок Никколо Макиавелли. - М., 1977.

4. Волкогонов Д.А. Тріумф і трагедія. Політичний портрет Й.В.Сталіна. - К., 1989. - Кн.1.

5. Гальчинський А. Ідеї Маркса і сучасність / Політика і час. - 1991. - №13.

6. Гегель Г. Философия права. - М., 1991.

7. Гоббс Т. Левиафан // Соч.: в 2 т.- М., 1990.

8. Горфункель А.Х. Философия епохи Возрождения. - М., 1980. - Гл. 5, 12.

9. Зайченко Г. А. Джон Локк. - М., 1973.

10. История политических и правових учений. - М., 1988. Гл. 8, 9.

11. Из истории социально-политической мысли / Социал.-полит. журнал. -1992. - №6-9.

12. Кант И. К вечному миру: идеи всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. - М., 1966. - Т. 6.

13. Кузнецов В. М. Немецкая классическая философия второй половини XVII ст. - начала XIX ст. Учеб. пособие для университетов. - М., 1989.

14. Мадіссон В.Й. та ін. Історія розвитку політичної думки. Курс лекцій: Навч. посібник. - К, 1996.

15. Макиавелли Н. Государь // Избр. произв. - М., 1982.

16. Основи політології: Курс лекцій / Відп. ред. Б.Л. Кухта - 2-ге вид. - К., 1992. -Ч.1.- С. 59-80.

17. Основи політології: Навч. посібник / Кер. авт. кол. Ф. М. Кири-люк. -К., 1995. - С. 25-41.

18. Політологія /За ред. О. І. Семківа. - 2-ге вид. - Львів, 1994. - С.45-73.

19. Політологія: Підручник. За заг. ред. І.С. Дзюбка, К.М. Левківського. -К., 1998. - С.65-90,203-219.

20. Політологія: Посібник для студентів вузів. За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. - К., 1998. -С.35-45, 231-262.

21. П.Толочко. Політична еліта і народ у новій Україні. Голос України, 31 травня 1997, №94 (1594)

ЗМ 4 Сучасні ідейно-політичні течії

Семінарське заняття №4

Тема: Сучасні ідейно-політичні течії

Мета:

- знати: сутність, форми і цілі сучасних ідейно-політичних течій, партій і рухів; сучасні політичні ідеології, політичні інтереси і цінності сучасних суб’єктів політики

- вміти: орієнтуватися в сучасному багатопартійному середовищі;

правильно визначати політичні інтереси і цінності суб’єктів політики;

передбачувати можливі наслідки взаємодії суб’єктів відповідних ідеологічних спрямувань.

План:

1. Сутність, форми і цілі сучасних ідейно-політичних течій

2. Політичні ідеології як політико-ідеологічне відображення політичних інтересів і цінностей політичних течій, партій і рухів

3. Типологія ідейно-політичних течій, партій і рухів

4. Ідейно-політичні течії сучасності.

Теми рефератів:

1. Правий і лівий екстремізм та тероризм як крайня форма прояву екстремізму

2. Соціалізм в історії людства.

3. Суть та різновиди сучасних альтернативних рухів.

4. Фашизм як відкрита терористична диктатура: ґенеза та історія.

5. Сучасний український лібералізм.

Питання для самоперевірки

1. Розкрийте зміст понять «політична ідеологія», «політична доктрина», «політична концепція».

2. Визначте основні критерії типології політико-ідеологічних доктрин та сучасно-політичних рухів.

3. Сформулюйте основні принципи лібералізму. Хто дав їм теоретичне обґрунтування?

4. Які громадські організації та політичні партії ліберального характеру діють в Україні?

5. Визначте основні критерії поділу політичних рухів на ліві, праві, та центристські.

Література:

1. Арон Р. Тоталитаризм и демократия: Пер. с франц. — М., 1993.

2. Бажанова В. А. Парадоксы демократи // Вестн. МГУ, — Сер. 18. — 1997, — № 1.

3. Даль Р. Введение в зкономическую демократию: Пер. с англ. — М., 1991.

4. Даль Р. Введение в теорию демократии: Пер. с англ. — М., 1992.

5. Даль Р. Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии.

— 1994. — № 3.

6. Даль Р. О демократии: Пер. с англ. — М., 2000.

7. Ковлер А. Й. Исторические формы демократии. — М,, 1990.

8. Ковлер А. Й. Кризис демократии? Демократия на рубеже XXI века, — М., 1997.

9. Моска Г. Элементы политической науки // Социс. — 1995. — № 4, 5, 8.

10. Шмиттер Ф., Карп Т. Что есть демократия... и чем она не является // Диалог. — 1993. — № 2.

11. Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и консолидации демократии // Полис. — 1996. — № 5.

12. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія. — К., 1995.

13. Холод В. Політологія :Підручник – Суми ВТД «Університетська книга», 2006,- С.178-197; 274-293.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.155 (0.01 с.)